DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

14 Ekim 2015 Çarşamba

Ənənəvi kurikulum_Tarix fənni timsalında
Ənənəvi Kurikulum_Tarix fənninin timsalında daha ətraflı burada

Məktəbdə tarixin tədrisi metodikasının predmeti və vəzifələri

Hazırki dövrdə, şagirdləri möhkəm biliklə silahlandırmaq, onların dünyagörüşünü və əxlaqını formalaşdırmaq, vəzifələri çox böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bunun üçün isə, məktəbin təlim tərbiyə işini hərtərəfli yaxşılaşdırmaq, dərs prosesini təkmilləşdirmək, dərslərin və sinifdənkənar işlərin tərbiyəvi əhəmiyyətini yüksəltmək lazımdır

Tarix təlimin tərbiyə məqsədi

Dərs məktəbdə tədris işinin yeganə forması deyil. Ekskursiyalar, geridə qalan şagirdlərlə qrup məşğələləri imtahan qarşısında məsləhətlər –fənn üzrə tədris işinin müxtəlif formaları bunlardır. Ancaq onlar hamısı əlavə məşğələ növüdür.
Tarix tədrisi metodikasının məzmunu və quruluşu

Tarix təliminin məzmunu- təlimin gedişində şagirdlərin yiyələndikləri elmi biliklərin, praktik bacarıq və vərdişlərin fəaliyyət və təfəkkür üsullarının sistemidir.
Ardı burada


Tarixin təlimi metodikasının digər elmlərlə əlaqəsi 

Məlum olduğu kimi, tarixin tədrisi metodikası ən çox qida aldığı sahələr –tarix , pedoqogika və psixologiyadır. Tarixin tədrisi metodikası hər zaman digər elmlərdən faydalanır və çoxsahələi mənbələrdən istifadə etdiyinə görə daim dəyişir, yenilənir və təkmilləşir.
Ardı burada


Tarixi faktlar və nəzəri material

Məktəbdə tarix tədrisinin maarifləndirici və idraki vəzifələrini tərbiyəvi vəzifələrdən fərqləndirmək lazmdır. Hər şeydən əvvəl biz şagirdləri tarixə dair möhkəm biliklə silahlandırmalıyıq.
Ardı burada


Məktəbdə tarix təlimində bədii ədəbiyyatdan istifadə imkanları

Biz müxtəlif təlim metodlarından istifadə etməklə şagirdlərdə tarixi bilikləri formalaşdırırıq. Bununla yanaşı, ən etibarlı, bilik mənbələri dərslik , elm-kütləvi ədəbiyyatlar , tarixə dair qiraət kitabları , tarixi sənədlər, qəzəet və jurnallardır. 


Müəllimin tarix dərsinə hazırlaşması

Təlim prosesinin iştirakçılarının müəllim və şagird olmasına baxmayaraq, məktəb təcrübəsində fəal təlimin tətbiq edilməsinə məhz müəllimdən başlamaq lazımdır. 
Ardı burada


Tarix təlimində nəşr olunmuş mətnlərlə iş

Müəllimin canlı sözündən və əyani materialdan əlavə, məktəblilər üçün tarixə dair bilik mənbəyi, mətn mənbəyidir. 
Ardı burada

Azərbaycanda tarix təhsili və metodik ədəbiyyat tarixindən

SSRİ-nin mövcudluğu dövründə tarix dərslikləri , dərs vəsaitləri elmi pedoqoji ədəbiyyatlar 1917-ci ilin oktyabr çevrilişinin nətəcələrini özündə əks etdirmişdir. II dünya müharibəsindən sonra isə ideoloji sahədə yeni istiqamət götürülmüşdür 

Tarixi təsəvvürlərin növləri və tarixi biliklərin formalaşması prosesində onların rolu

Tarixi təsəvvürlər tarixi anlayışların təşəkkül tapmasının əsasıdır. Şagirdlərin hafizəsində möhkəmlənmiş geniş obraz və mənzərələrin məzmunun zəngin olduqca onların əsasında formalaşmış anlayışlar sistemi məzmunlu olur. 
Ardı burada

Tarixin tədrisi metodikasının əsas inkişaf mərhələləri

XX əsrin II yarısında keçmiş SSR ittifaqında tarixin tədrisi metdodikası elminin sürətli inkişaf mərhələsi hesab olunur. Tarixin tədrisi metodikasının A.A.Vagin, N.V.Korovkin, V.A.Orlov, O.E.Lebedev, J.P.Raxmanova və başqalarıtarixin tədrisi metodikası üzrə xidmət göstərmiş şəxslərdir.
Ardı burada


Təlim metodları haqqında anlayış

Təlim metodları-təlim prosesində müəllim tərəfindən həyata keçirilən müvafiq fəaliyyət təqdim olunan materialın şagirdlər tərəfindən dərk edilməsi üzrə onların  müxtəlif idraki və təcrübi fəaliyyətini özündə birləşdirən  iş sistemidir. 
Ardı burada

Tarixdən müasir ümumtəhsil məktəb proqramlarının məzmunu


Tarix müəlliminin işində rəhbər sənəd dövlət proqramıdır. Bu proqram məktəbdə keçilən tarix kursunun məzmununu, materialın izahının dərinliyini və sistemini müəyyən edir. Müəllim tarixin tədrisinə hazırlıq işinə proqramı və proqrama dair izahat məktubunu öyrənməkdən başlayır.
Ardı burada

Müəllimin şifahi sözü ilə dərsliyin məzmununun əlaqəsi.


Dərsdə müəllim şərh etdiyi materialı və ya digər tarix bilik mənbələrinin nisbətinin də nəzərə alınmasını vacib hesab edirik. Faktların və anlayışlarının, məzmununun məznimsənilməsi, dərsliklə müəyyən edilir.

Müəllimin şərhi dərsliyin mətninə tam uyğun gəlməlidir.


Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar