DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

14 Ekim 2015 Çarşamba

Tarixin Tədrisi Metodikasının predmeti və vəzifələri


Məktəbin başlıca vəzifəsi, şagirdlərə elmlərin əsaslarına daim möhkəm bilik verməkdən, onlarda vətənpərvərlik şüurunu formalaşdırmaqdan, onları həyata hazırlamaqdan ibarətdir. Məktəb tarix kursu təllim tərbiyə ilə qırılmaz sürətdə bağlıdır. Məktəbdə tarix tədrisinin konkret tərbiyəvi vəzifələrini bir birindən fırqləndirmək lazımdır.
Məktəb tarix kursunun maarifləndirici vəzifələri:
    1)   Tarixə dair möhkəm biliklə silahlanmaq.-Məktəblilər tarixi öyrənmək, tarixi inkişafın ardıcıl mərhələlərində bütövlükdə tarixi prosesi və ictimai həyatın müxtəlif cəhətlərini xarakterizə edən ən mühüm konkret tarixi faktları möhkəm sürətdə mənimsəməlidirlər. Şagirdlərin yaddaşını əsas tarixi faktlar biliyi zənginləşdirmək və təkmilləşdirmək məktəb tarix təliminin ən mühüm vəzifələrindən biridir.
    2)    Tarixi faktların öyrənilməsi şagirdlər və konkret tarixi təsəvvürlər sistemi yaratmağı nəzərdə tutur
   3)  Ən mühüm tarixi anlayışların şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsi,ictimai inkişaf qanunlarını onların başa düşmələri, tarixin elmi sürətdə anlaşılması, xüsusən tarixi prosesdə, xalq kütlələri və görkəmli xadimlərin rolunun şagirdlərin öz yaşlarına uyğun olaraq dərindən başa düşmələri
    4)    Şagirdlərin tarixə dair biliklərinin tətbiq etmək bacarığına yiyələnmələri yeni tarix materialını öyrənirkən, habelə ictimai işdə, həyatda bu biliklərdən istifadə etmələri, keçmiş dövrün və müasir həyatın hadisələrindən baş çıxarmağı bacarmaları
   5)    Tarixi materialı üzərində müstəqil işləmək bacarığının və vərdişlərinin mətnlər, xəritə və şəkillər üzərində işləmək, bacarığı, plan, konspekt, mühazirəni yazmaq, tarix materialını əlaqəli və əsaslı sürətdə şərh etmək, ictimai tarixi mövzuda məlumat vermək, məruzələr etmək bacarıqlarının tərbiyə edilməsi
Tarixin təlimi metodikasının predmetinə -orta məktəbdə tarix təliminin metodları, vasitələri, yolları və üsulları daxildir. Orta məktəbdə tarixin təlimi çətin, ziddiyətli, çoxsahəli pedoqoji sahədir. Metodika şagirdlərin öyrənmə şəraitini araşdırır. Təhsilin məqsədi ilə təlimin məzmununu müəyyən edir.Təhsilin məqsədinə və məzmununa uyğun olaraq, təlimin səmərəli yolu müəyyən edilir. Təlimin səməmrəli olması, seçilən metod və məzmunla bağlıdır.
Elmin predmeti dedikdə, onun öz obyektindən ayırd etdiyi, seçdiyi cəhətlərə, hansı baxımdan, nəzəri və ya praktik aspektlərdən yanaşması nəzərdə tutulur
Tarixə dair biliklər, şagirdlərdə cansız, gərəksiz bir çey kimi yatıb qalmamalı, yeni dərin və şüurlu biliklər qazanılmasına xidmət etməlidir. Tarixə dair biliklərin mənimsənilməsi yalnız onları başa düşmək, yadda saxlamaq, bərpa etməyi bacarmaq demək deyil, həm də sonrakə tədris prosesində istifadə etməyi bacarmaq, məlum faktları yeni faktlarla tutuşdurmaq, müqayisə etmək, onlardakı ümüumi xassələri və fərqləi aşkar etmək , hadisənin inkişafını müəyyən etmək, əvvəl öyrədilmiş səbəb-nəticə əlaqələrini yeni proseslərin şərhinə tətbiq etmək, faktları ümumi anlayışlar nöqteyi nəzərindən izah etmək və s deməkdir
Mənbə:Vagin
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar