DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

Fəlsəfə_Doktorontura sualları

FƏLSƏFƏDƏN DOKTORANTURAYA QƏBUL
İMTAHANININ SUALLARI
1.Fəlsəfə, onun predmeti, digər elmlərlə əlaqəsi
2.Qədim Misir fəlsəfəsi
3.Varlığın mənşəyi haqda materialist və idealist baxışlar
4.Fəlsəfi dünyagörüşü, onun strukturu və formaları
5.İnikas və onun formaları
6.Element, struktur və sistem
7.Ellinizm fəlsəfəsi
8.Azərbaycan maarifçilik fəlsəfəsi. Həsən bəy Zərdabi
9. Mahiyyət və hadisə kateqoriyaları
10.Fəlsəfə,cəmiyyətdə onun yeri və rolu
11.İdrakın pillələri. Hissi və məntiqi idrak
12.Yeni dövr fəlsəfəsinin formalaşması
13.Nominalizm və realizm fəlsəfi cərəyanları
14.Klassik dövr fəlsəfəsi
15.Bəhmənyarın fəlsəfəsi
16.Məkan və zaman materiyanın mövcudluq formalar
17. Azərbaycan maarifçilik fəlsəfəsi: N.Nərimanov, C.Məmmədquluzadə,
M.Rəsulzadə, H.Cavid.
18.Həyatın mənası, ölüm və ölməzlik
19.Fəlsəfənin qaynaqları: mifologiya və din
20.İşraqilik fəlsəfəsi
21.İnsanın mənşəyi və cəmiyyətin formalaşması
22.Milet məktəbi
23.Mənlik şüuru və onun xüsusiyyətləri
24.Tədqiqatın empirik və nəzəri səviyyələrində istifadə olunan metodlar
25.Qərbi Avropada İntibah dövrü fəlsəfəsinin əsas istiqamətləri
26.Kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə keçməsi qanunu
27.Fəlsəfənin digər elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsi
28.Qədim Hindistan fəlsəfəsi
29.Marksizm fəlsəfəsi, fəlsəfə tarixində onun yeri
30.İslamaqədərki dini-fəlsəfi təlimlər. Zərvanilik, manilik, məzdəkilik
31.İmkan və gerçəklik kateqoriyaları
32.Elmi idrakın metodları
33.Xristianlıq fəlsəfəsinin inkişaf mərhələləri
34.İnsan, fərd, fərdiyyət və şəxsiyyət
35 Hərəkət materiyanın varlıq formasıdır
36.XX əsr qərb fəlsəfəsi
37.Nominanizm və realizm
38.Qlobal problemlər
39.Fəlsəfədə varlıq və materiya problemi
40.Müasir elm materiyanın quruluşu və xassələri haqqında
41.Ayrıca, təkcə, xüsusi və ümumi kateqoriyaları
42.Qədim Şərq fəlsəfəsi
43.Orta əsr Avropa fəlsəfəsində sxolostika və onun inkişaf mərhələləri
44.XVII əsr ingilis fəlsəfəsi
45.N. Tusinin “Əxlaqi nasiri” əsərinin başlıca məzmunu
46.Qədim Azərbaycanda fəlsəfi fikir. Zərdüştlük
47.Roma fəlsəfəsi
48.İtaliyada humanizmin görkəmli nümayəndələri
49.Yeni dövr fəlsəfəsi
50.İslamda sufilik
51.Antik fəlsəfənin inkişafında klassik mərhələ
52.Şüur insan beyninin funksiyası, ictimai inkişafın məhsuludur
53.XVII əsr Avropa fəlsəfəsində rasionalizm və sensualizm
54.İdrak prosesində praktikanın rolu
55.Fəlsəfənin funksiyaları
56.İnkarı inkar qanunu
57.Fəlsəfədə obyektiv, nisbi və nütləq həqiqət
58.Qanun və qanunauyğunluq
59.Səbəb və nəticə kateqoriyaları
60.Mədəniyyət və sivilizasiya, onların qarşılıqlı əlaqəsi
61.İdrak fəlsəfi təhlilin predmeti kimi
62.XVII əsr fransız fəlsəfəsi
63.XVI əsrdə meydana gəlmiş utopik təlimlər
64.Dialektika anlayışı və onun prinsipləri
65.Panteizm fəlsəfəsi
66.Stoisizm, skeptisizm, eklektisizm fəlsəfi sistemi
67.M.F. Axundovun fəlsəfi baxışları
68.Klassik alman fəlsəfəsi
69.Orta əsrlər müsəlman fəlsəfi təlimlərinin “Quran” la bağlılığı
70.Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu
71.Məzmun və forma kateqoriyaları
72.Eksiztensializm fəlsəfəsi
73.Sokrataqədərki fəlsəfə
74.Zərurət və təsadüf kateqoriyaları
75.“Bilqamıs haqqında dastan”da ölüm və ölməzlik mövzusu
76.Kateqoriyalar haqqında ümumi məlumat
77.İnsanda sosial və bioloji cəhətlərin vəhdəti
78.Praqmatizm fəlsəfi təlimi və onun görkəmli nümayəndələri
79.A.Bakıxanovun fəlsəfi görüşləri
80.Praktika idrakın əsası və həqiqətin meyarıdır
81.Müdrikliklə fəlsəfə arasında fərq
82.Fəlsəfə tarixində insan probleminin qoyuluşu
83.Hərəkətin formaları
84.Efesli Heraklit təlimi və onun əhəmiyyəti
85.H.Zərdabinin təbii-elmi, fəlsəfi baxışları
86.Azərbaycanda maarifçilik fəlsəfəsinin formalaşdığı tarixi şərait
87.Şəriət və onun sosial mahiyyəti
88.Şüur və kibernetika
89.Fəlsəfi optimizm, spektisizm, aqnostisizm
90.Qədim Babilistan fəlsəfəsi
Tərtib edənlər: f.e.d. İ.Ə.Rüstəmov
f.f.d. A.M.Bəşirov
FƏLSƏFƏDƏN MİNİMUM İMTAHANININ SUALLARI
1.Keyfiyyət, kəmiyyət, xassə və ölçü kateqoriyaları
2.Fəlsəfə, onun meydana gəlməsi və əsas inkişaf mərhələləri
3.Fəlsəfədə obyektiv, nisbi və mütləq həqiqt anlayışı
4.XX əsr Qərb fəlsəfəsində praqmatizm
5.Məkan, zaman və nisbilik nəzəriyyəsi
6.Orta əsrlər Azərbaycan filosofları
7.İntibah dövrünün fəlsəfəsi və onun əsas xüsusiyyətləri
8.İncəsənət, onun mənşəyi və mahiyyəti
9.Mədəniyyət və sivilizasiya, onların qarşılıqlı əlaqəsi
10.Təbiətşünaslığın müasir konsepsiyaları
11.Müasir elm materiyanın quruluşu və xassələri haqqında
12.Şüur problemi və kibernetika
13.Fəlsəfədə qanun və kateqoriya anlayışı
14. Praktika idrakın əsası və həqiqətin meyarıdır
15.Nominalizm və realizm fəlsəfi cərəyanları
16.Dini şüur, onun mənşəyi və mahiyyəti
17.Təbiət fəlsəfi düşüncənin obyekti kimi
18.Sxolostika orta əsrlərin əsas fəlsəfi təlimi kimi
19.Ayrıca, təkcə, xüsusi və ümumi kateqoriyaları
20.İslam zəmnində fəlsəfi cərəyanlar
21.Materiya və hərəkətin ayrılmazlığı
22.Qədim Azərbaycanda fəlsəfi fikir. Zərdüştlük və manilik
23.İmkan və gerçəklik kateqoriyaları
24.İslam dini və onun mənəvi dəyərləri
25.Ekoloji problemlər, onların sosial-fəlsəfi aspektləri
26.İdrak fəlsəfi təhlilin predmeti kimi
27.Şüur yüksək təşəkküllü materiyanın xassəsi, biliyin funksiyasıdır
28.Sinergetika və onun mahiyyəti
29.İnformasiya cəmiyyəti və onun mahiyyəti
30.Biliyin nəzəri səviyyəsində istifadə olunan metodlar
31.Təbiət fəlsəfi düşüncələrin obyekti kimi
32.XX əsr qərb fəlsəfəsi
33.Demoqrafiya problemi
34.Şüur və nitq, onların mənşəyi və qarşılıqlı əlaqəsi
35.İdrakda hissi və rasional tərəflərin vəhdəti
36.Fəlsəfədə insan problemi
37.Azərbaycançılıq məfkurəsi və onun elmi-nəzəri əsasları
38.Mahiyyət və təzahür kateqoriyaları
39.Antik fəlsəfənin inkişaf mərhələləri
40.Fəlsəfənin mənbələri
41.Məzmun və forma kateqoriyaları
42.Klassik Alman fəlsəfəsi (Kant, Hegel, Feyerbax)
43.Biliyin emprik səviyyəsində istifadə olunan metodlar
44. İnsan, fərd, fərdiyyət və şəxsiyyət anlayışları
45.İctimai və fərdi şüur, onların oxşar və fərqli cəhətləri
46.Dialektikanın qanunları və onların əsas xüsusiyyətləri
47.Elmi-texniki tərəqqi və onun sosial nəticələri
48.Qədim şərqdə fəlsəfi fikir
49.Zərurət və təsadüf kateqoriyaları
50.Hərəkətin əsas formaları, onların xüsusiyyətləri və qarşılıqlı əlaqəsi
51.Fəlsəfədə metod və metodologiya
52.Siyasi və hüquqi şüur
53.Elmi idrakın əsas formaları
54.Müasir dövrün qlobal problemləri
55.Insanda bioloji və sosial cəhətlərin vəhdəti
56.Müasir Azərbaycanda islam dininin yeri və rolu
57.Materiyanın, hərəkətin, məkan və zamanın vəhdəti
58.Müasir dövrün ekoloji problemləri
59.Səbəb və nəticə kateqoriyaları
60.Tədqiqatın empirik və nəzəri səviyyələrində istifadə olunan metodlar
61.Empirik və nəzəri idrakın metodları
62.Fəlsəfə və dünyagörüşü
63.XVII əsr ingilis fəlsəfəsi
64.Məntiqi idrak, onun əsas formaları və idrakda rolu
65.Fəlsəfənin funksiyaları
66.XVII əsr fransız materializmi
67.Hissi idrak və onun əsas formaları
68.Milet məktəbi və onun nümayəndələrinin əsas ideyaları
69.Təbiət və cəmiyyət, ənların qarşılıqlı əlaqəsi
70.Elm, idrakın inkişafının ən ümumi formasıdır
71.İctimai şüur və onun formaları
72.Fəlsəfi fikir tarixində təbiət problemi
73.Elmi-texniki tərəqqi və təbiət
74.Qədim yunan fəlsəfəsi və onun klassik mərhələsi
75.Elmi idrakın emprik və nəzəri səviyyələri
76.İctimai psixologiya və ideologiya
77.Ellinizm dövrünün fəlsəfəsi
78.Materiya haqqında fəlsəfi təsəvvürlərin inkişafı
79.Eley məktəbi və onun nümayəndələri
80.Qədim Roma fəlsəfəsi
81.M.F. Axundovun fəlsəfi görüşləri
82.Azərbaycanda ekologiya problemləri
83.Şərq peripanteizmi və onun mahiyyəti
84.Şüur gerçəkliyin inikasının ən yüksək formasıdır
85.H. Zərdabinin təbii-elmi və fəlsəfi görüşləri
86.İdrak obyektiv gerçəkliyin inikasıdır. İdrakın obyekti və subyekti
87.Elmi nəzəriyyənin yaranmasında hipotezin rolu
88.İnsan şüurunun mahiyyəti. Onun yaradıcı rolu
89.Yeni dövr fəlsəfəsi və onun xarakterik xüsusiyyətləri
90.Bilik şüurun mövcudluq üsuludur
Tərtib edənlər: p.e.d. İ.H.Cəbrayılov

f.f.d. A.M.Bəşirov
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar