DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

15 Temmuz 2016 Cuma

Pedoqogika elminə dair suallar

A) Təhsil
B) Təlimin quruluşu
C) Təhsilin məzmunu
D) Tədris formaları
E) inkişaf
2. Tərbiyənin mənşəyi barədə nəzəriyyələr
A) Bioloji, psixoloji
B) Neohumanizm, asketizm
3
C) Neotomizm, plüralizm
D) Praqmatizm, ekzisensializm
E) Preforizm, praqmatizm
3. Pedaqogikanın obyektini təşkil edir
A) İnsan və onun tərbiyəsi
B) İnsan və onun təlimi
C) Sosial problemlər
D) Tərbiyənin metodları
E) Tərbiyənin qanunauyğunluqları
4. Pedaqogikanın əsas anlayışları hansılardır
1 - tərbiyə
2 - pedaqoji innovasiyalar
3 - təlim
4 - dərslik
5 - təhsil
6 - formalaşma
7 - fəaliyyət
8 - inkişaf
A) 1, 3, 5, 6, 8
B) 1, 2, 4, 5, 7
C) 2, 3, 5, 6, 7
D) 3, 4, 6, 7, 8
E) 1, 4, 6, 7, 8
5. Pedaqogikanın əsas anlayışları arasındakı ardıcıllığı müəyyənləşdirin:
1 - tərbiyə
2 - formalaşma
3 - təlim
4
4 - inkişaf
5 - təhsil
A) 1, 3, 5, 4, 2
B) 1, 2, 3, 4, 5
C) 2, 4, 5, 3, 1
D) 3, 2, 1, 5, 4
E) 5, 4, 3, 1, 2
6. Təhsilin əlamətləri arasındakı ardıcıllığı müəyyən edin:
1 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesidir
2 - Təhsil müəssisələrində həyata keçirilir
3 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi prosesidir
4 - Hüquqi sənədlərin verilməsi ilə başa çatır
A) 2, 1, 3, 4
B) 1, 2, 3, 4
C) 1, 3, 4, 2
D) 2, 4, 1, 3
E) 3, 2, 4, 1
7. Təhsilin komponentləri arasında uyğunluğu müəyyən edin:
1 - bilik
2 - bacarıq
3 - vərdiş
a - təbiət və cəmiyyət haqqında anlayışlar, qaydalar, təriflər, müddəalar
b - biliyi tətbiq edə bilməkdir
c - bacarıqların dönə - dönə təkrarı nəticəsində avtomatlaşmış formasıdır
A) 1 - a; 2 - b; 3 - c
B) 1 - b; 2 - a; 3 - c
C) 1 - a; 2 - c; 3 - b
5
D) 1 - c; 2 - b; 3 - a
E) 1 - b; 2 - c; 3 - a
8. İlk dəfə təlim, tərbiyə, təhsil məsələlərini elmi zəmində izah etməyə və
əsaslandırmağa təşəbbüs göstərən pedaqoq
A) Y. A. Komenski
B) J. J. Russo
C) K. D. Uşinski
D) A. S. Makarenko
E) C. Lokk
9. Təlimin əlamətləri arasında ardıcıllığı müəyyən edin
1- Müəllimin rəhbərliyi altında həyata keçirilir
2- Şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşmasına kömək edir
3- Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini təmin edir
4- Təhsil verməklə yanaşı, tərbiyəedici və inkişafetdirici vəzifəni yerinə yetirir
A) 1, 3, 2, 4
B) 2, 3, 4, 1
C) 1, 3, 4, 2
D) 4, 3, 1, 2
E) 3, 1, 2, 4
10. Pedaqogikanın vəzifələri hansılardır?
1 - praktik
2 - nəzəri
3 - tətbiqi
4 - texnoloji
A) 2, 3
B) 1, 2
C) 3, 4
6
D) 1, 3
E) 1, 4
11. Pedaqogikanın bölmələri olan sistemi müəyyən edin
1 - Pedaqogikanın ümumi əsasları
2 - Təlimin əsasları
3 - Didaktika
4 - Tərbiyə texnologiyası
5 - Tərbiyə nəzəriyyəsi
6 - Məktəbşünaslıq
7 - Kollektiv tərbiyə
A) 1, 3, 5, 6
B) 1, 5, 6, 7
C) 2, 4, 5, 7
D) 1, 4, 5, 7
E) 2, 3, 5, 6
12. Pedaqogikanın bölmələrinin ardıcıllığını müəyyən et
1 - Didaktika
2 - Tərbiyə nəzəriyyəsi
3 - Məktəbşünaslıq
4 - Pedaqogikanın ümumi əsasları
A) 4, 1, 2, 3
B) 1, 3, 4, 2
C) 3, 1, 2, 4
D) 1, 2, 3, 4
E) 2, 1, 3, 4
13. Pedaqogikanın mənbələri:
1 - Xalq yaradıcılığı nümunələri
7
2 - Müşahidə
3 - Pedaqoji konslium
4 - Fəlsəfə
5 - Dövlətin təhsillə bağlı sənədləri
6 - Məktəb sənədləri
7 - Psixoogiya
8 - Görkəmli mütəfəkkirlərin əsərləri
A) 1, 5, 6, 8
B) 2, 3, 4, 5
C) 1, 2, 5, 7
D) 2, 3, 4, 6
E) 2, 3, 5, 8
14. Pedaqogikanın vəzifələri və onların səviyyələri arasındakı uyğunluğu tapın
1 - nəzəri vəzifələr
2 - texnoloji vəzifələr
a - təsviredici və izahedici səviyyə
b - diaqnostik səviyyə
c - proqnostik səviyyə
d - layihə səviyyəsi
e - refleksiv və korrektiv səviyyə
ə - dəyişdirici səviyyə
A) 1 - a, b, c; 2 - d, e, ə
B) 1 - d, b, a, 2 - b, c, a
C) 1 - c, d, e; 2 - a, b, c
D) 1 - d, e, ə; 2 - a, d, e
E) 1 - a, b, d; 2 - b, d, e
15. Pedaqogikanın əsas anlayışları və onların mənaları arasındakı uyğunluğu tapın
8
1 - tərbiyə
2 - təlim
3 - təhsil
a- Müəllim və şagirdlərin xüsusi təşkil olunmuş şəraitdə məqsədyönlü və idarə
olunan qarşılıqlı fəaliyyətidir
b- Şəxsiyyətin məqsədyönlü və mütəşəkkil formalaşması prosesidir
c- Tədris müəssisələrində həyata keçirilir və hüquqi sənədin verilməsi ilə başa çatır
A) 1 - b; 2 - a; 3 - c
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - c; 2 - a; 3 - b
D) 1 - b; 2 - c; 3 - a
E) 1 - c; 2 - b; 3 - a
16. Tərbiyə anlayışı və onun mənaları arasında uyğunluğu tapın
1 - geniş sosial mənada tərbiyə
2 - geniş pedaqoji mənada tərbiyə
3 - dar pedaqoji mənada tərbiyə
4 - daha dar mənada tərbiyə
a- Xüsusi tərbiyə işi nəzərdə tutulur
b- Insanı əhatə edən bütün varlığın ona təsiri nəzərdə tutulur
c- Təhsil - tərbiyə prosesini əhatə edən geniş pedaqoji fəaliyyət nəzərdə tutulur
d- Insanda müəyyən əxlaqi keyfiyyətin formalaşması nəzərdə tutulur
A) 1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - d
B) 1 - c; 2 - b; 3 - d; 4 - d
C) 1 - a; 2 - b; 3 - d; 4 - c
D) 1 - d; 2 - a; 3 - b; 4 - c
E) 1 - b; 2 - d; 3 - b; 4 - c
17. Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların
tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:
9
A) sosial pedaqogika
B) peşə pedaqogikası
C) müqayisəli pedaqogika
D) hərbi pedaqogika
E) defektologiya
18. Pedaqogika elminin sahələrini seçin.
1 - Məktəbəqədər pedaqogika
2 - Antropologiya
3 - Xüsusi pedaqogika
4 - Pedaqoji psixologiya
5 - Ali məktəb pedaqogikası
6 - Pedaqogika tarixi
7 - Məktəb gigiyenası.
A) 1; 3; 5; 6
B) 1; 2; 3; 4
C) 2; 4; 5; 7
D) 1; 2; 4; 6
E) 3; 4; 5; 7
19. Xüsusi pedaqogikanın sahələrini seçin.
1 - Etnopedaqogika
2 - Surdopedaqogika
3 - Pedaqoji psixologiya
4 - Tiflopedaqogika
5 - Sosial pedaqogika
6 - Oliqotren pedaqogika
7 - Zoqopediya.
A) 2; 4; 6; 7
10
B) 1; 2; 3; 4
C) 3; 4; 5; 7
D) 4; 3; 2; 5
E) 3, 2, 1, 6
20. Pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu müəyyən
edin.
1 - Məktəb pedaqogikası
2 - Xüsusi pedaqogika (Defektologiya)
3 - Müqayisəli pedaqogika
4 - Pedaqogika tarixi
a - Kütləvi məktəblərdə təlim - tərbiyə işinin nəzəri və praktik məsələlərini öyrənir;
b - bəşər cəmiyyəti yaranandan bəzi tərbiyənin və məktəblərin yaranması və inkişafı
məsələlərini öyrənir;
c - müxtəlif təhsil sistemlərinin ümumi və fərqli cəhətlərini öyrənir;
d - fiziki və psixi cəhətdən nöqsanlı uşaqların təlim - tərbiyəsi məsələlərini öyrənir.
A) 1 - a; 2 - d; 3 - c; 4 - b
B) 1 - b; 2 - a; 3 - b; 4 - c
C) 1 - d; 2 - b; 3 - a; 4 - c
D) 1 - c; 2 - d; 3 - c; 4 - b
E) 1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - d
21. Pedaqogikanın daha çox əlaqəli olduğu elm sahələrini göstərin.
1 - Psixologiya
2 - Riyaziyyat
3 - Anatomiya və fiziologiya
1 - - İqtisadiyyat
5 - Məktəb gigiyenası.
A) 1; 3; 5
11
B) 1; 2; 3
C) 3; 4; 5
D) 2; 3; 4
E) 1; 4; 5
##num=2// level= 1// sumtest=21 // name= Pedaqoji elmlər sistemi. Elmlər sistemində
pedaqogikanın yeri və rolu //
1. Pedaqoji elmlər sisteminin yaranmasına səbəb:
A) Pedaqogika elminin inkişafı
B) Pedaqogikanın inteqrasiyası
C) Pedaqogikanın predmetinin qeyri - müəyyənliyi
D) Digər elmlərin pedaqogikaya təsiri
E) Pedaqogikanın digər elmlərlə əlaqəsi
2. Pedaqogika elminin sahələrini seçin
1 - Məktəbəqədər pedaqogika
2 - Antropologiya
3 - Xüsusi pedaqogika
4 - Pedaqoji psixologiya
5 - Ali məktəb pedaqogikası
6 - Pedaqogika tarixi
7 - Məktəb gigiyenası
A) 1; 3; 5; 6
B) 1; 2; 3; 4
C) 2; 4; 5; 7
D) 1; 2; 4; 6
E) 3; 4; 5; 7
3. Pedaqogikanın daha çox əlaqəli olduğu elm sahələri:
1 - Psixologiya
12
2 - Sosiologiya
3 - Anatomiya və fiziologiya
4 - Estetika
5 - Məktəb gigiyenası
A) 1; 3; 5
B) 1; 2; 3
C) 3; 4; 5
D) 2; 3; 4
E) 1; 4; 5
4. Xüsusi pedaqogikanın sahələrini seçin
1 - Etnopedaqogika
2 - Surdopedaqogika
3 - Pedaqoji psixologiya
4 - Tiflopedaqogika
5 - Sosial pedaqogika
6 - Oliqofren pedaqogika
7 - Loqopediya
A) 2; 4; 6; 7
B) 1; 2; 3; 4
C) 3; 4; 5; 7
D) 4; 3; 2; 5
E) 1; 3; 4; 6
5. Xüsusi pedaqogikanın sahələrinin ardıcıllığını müəyyən edin.
1 - Loqopediya;
2 - Surdopedaqogika;
3 - Oliqofrenpedaqogika;
4 - Tiflopedaqogika
13
A) 2; 4; 3; 1
B) 1; 2; 3; 4
C) 3; 4; 2; 1
D) 4; 3; 1; 2
E) 1; 3; 2; 4
6. Pedaqoji elm sahələrinin ardıcıllığını müəyyən edin
1 - Ali məktəb pedaqogikası
2 - Məktəbəqədər pedaqogika
3 - Məktəb pedaqogikası
4 – Peşə təhsili pedaqogikası
5 – Orta ixtisas təhsili pedaqogikası
A) 2; 3; 4; 5; 1
B) 1; 2; 3; 4; 5
C) 2; 3; 4; 1; 5
D) 3; 4; 5; 6; 1
E) 5; 4; 3; 2; 1
7. Xüsusi pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu
müəyyən edin
1 - surdo pedaqogika
2 - tiflopedaqogika
3 - oliqofrenpedaqogika
4 - loqopediya
a - nitqi qüsurlu uşaqların təlim - tərbiyəsindən bəhs edir
b - əqli cəhətdən geri qalmış uşaqların təlim - tərbiyəsindən bəhs edir;
c - kor uşaqların tərbiyəsindən bəhs edir;
d - lal - kar uşaqların təlim - tərbiyəsindən bəhs edir
A) 1 - d; 2 - c; 3 - b; 4 - a
14
B) 1 - a; 2 - b; 3 - a; 4 - c
C) 1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - b
D) 1 - a; 2 - c; 3 - d; 4 - b
E) 1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 - a
8. Pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu müəyyən edin
1 - Məktəb pedaqogikası
2 - Xüsusi pedaqogika (Defektologiya)
3 - Müqayisəli pedaqogika
4 - Pedaqogika tarixi
a - Kütləvi məktəblərdə təlim - tərbiyə işinin nəzəri və praktik məsələlərini öyrənir
b - bəşər cəmiyyəti yaranandan bəri tərbiyənin və məktəblərin yaranması və inkişafı
məsələlərini öyrənir
c - müxtəlif təhsil sistemlərinin ümumi və fərqli cəhətlərini öyrənir
d - fiziki və psixi cəhətdən nöqsanlı uşaqların təlim - tərbiyəsi məsələlərini öyrənir
A) 1 - a; 2 - d; 3 - c; 4 - b
B) 1 - b; 2 - a; 3 - b; 4 - c
C) 1 - d; 2 - b; 3 - a; 4 - c
D) 1 - c; 2 - d; 3 - c; 4 - b
E) 1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - d
9. Xüsusi pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən
edin
1 – Surdopedaqogika
2 – Tiflopedaqogika
3 – Oliqofrenpedaqogika
4 – Loqopediya
a - əqli inkişafında gerilik olan uşaqların təlim - tərbiyəsinin qanunauyğunluqlarını
öyrənir
b - kor və zəifgörən uşaqların təlim - tərbiyəsi məsələlərini öyrənir
15
c - lal - kar uşaqların təlim - tərbiyəsi məsələlərini öyrənir
d - nitqi qüsurlu uşaqların təlim - tərbiyəsini öyrənir
A) 1 - c; 2 - b; 3 - a; 4 - d
B) 1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - d
C) 1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - a
D) 1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - d
E) 1 - a; 2 - d; 3 - a; 4 - c
10. Pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu müəyyən
edin
1 – Sosial pedaqogika
2 – Peşə pedaqogikası
3 – Xüsusi pedaqogika
a - konkret peşə fəaliyyətlərinin qanunauyğunluqlarını və xüsusiyyətlərini öyrənir
b - müxtəlif yaşlı və müxtəlif sosial kateqoriyalalra mənsub insanların tərbiyəsi və
təhsili məsələlərini öyrənir
c - fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqların təlim - tərbiyəsi məsələlərini öyrənir
A) 1 - b; 2 - a; 3 - c
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - c; 2 - a; 3 - b
D) 1 - a; 2 - c; 3 - b
E) 1 - c; 2 - b; 3 - a
11. Uyğunluğu tapın:
1 - “Defektologiya”nın tərkib hissəsidir
2 - Təhsil sisteminin son yüksək pilləsi olan tədris müəssisələrində təlim prosesinin
spesifik xüsusiyyətlərini öyrənir
3 - Peşə pedaqogikasının vəzifəsidir
a - Ali məktəb pedaqogikası
b - Surdopedaqogika
16
c - Konkret peşə fəaliyyətinin qanunauyğunluqlarını və xüsusiyyətlərini öyrənir
A) 1 - b; 2 - a; 3 - c
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - c; 2 - a; 3 - b
D) 1 - a; 2 - c; 3 - b
E) 1 - c; 2 - b; 3 - a
12. Metodologiya . . . təşkilinin prinsip, forma və metodları haqqında təlimdir:
A) idrak fəaliyyətinin
B) əxlaq tərbiyəsinin
C) sosioloji tədqiqatların
D) tərbiyəvi işlərin
E) mənəviyyat məsələlərinin
13. Metodoloji biliklərin səviyyəsini müəyyən edin.
1 - İdraki səviyyə
2 - Fəlsəfi (ümumi elmi) səviyyə
3 - Bioloji səviyyə
4 - Konkret elmi səviyyə
5 - Texnoloji səviyyə
A) 2; 4; 5
B) 1; 2; 3
C) 2; 4; 5; 7
D) 2; 3; 4
E) 1; 3; 5
14. Pedaqoji tədqiqatların komponentləri ardıcıllığı:
A) predmeti, vəzifələri, metodları, vasitələri , texnologiyası
B) idrak nəzəriyyəsi, aktuallığı, metodları
C) obyekti, yeniliyi, tətbiqi
17
D) texnologiyası , vasitələri, predmeti
E) tətbiqi, metodları, vəzifələri, predmeti
15. Pedaqoji tədqiqatın komponentlərinin ardıcıllığını müəyyən edin:
1 - metodlar
2 - predmeti
3 - vasitələri
4 - vasitələri
5 - texnologiyası
A) 2; 4; 1; 3; 5
B) 1; 2; 3; 4; 5
C) 3; 4; 5; 2; 1
D) 4; 5; 3; 2; 1
E) 5; 3; 4; 1; 2
16. İstiqamətlərinə görə pedaqoji tədqiqatların növlərini müəyyən edin.
1 - Elmi
2 - Fundamental
3 - Əməli
4 - Tətbiqi
5 - İşləmələr
A) 2; 4; 5
B) 1; 2; 3
C) 2; 3; 4
D) 3; 4; 5
E) 1; 3; 5
17. Pedaqoji tədqiqatların istiqamətləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu
müəyyən edin.
1 - Fundamental tədqiqatlar
18
2 - Tətbiqi tədqiqatlar
3 - İşləmələr.
a - pedaqoji prosesin ayrı - ayrı tərəflərini dərindən öyrənmək və pedaqoji prosesin
qanunauyğunluqlarını aşkara çıxarmağa xidmət edir;
b - konkret elmi - praktik tövsiyələri əsaslandırmaqdır;
c - ümumiləşdirilmiş konsepsiyaların işlənib hazırlanmasıdır.
A) 1 - c; 2 - a; 3 - b
B) 1 - a; 2 - c; 3 - b
C) 1 - b; 2 - a; 3 - c
D) 1 - c; 2 - b; 3 - a
E) 1 - a; 2 - b; 3 - c
18. Müsahibənin növlərini göstərin.
1 - qarşılıqlı müsahibə;
2 - ümumi müsahibə;
3 - müəyyən problem üzrə aparılan müsahibə;
4 - kollektiv müsahibə;
5 - qabaqcadan müəyyən olunmuş suallar üzrə müsahibə;
6 - intervü.
A) 2; 3; 5; 6
B) 1; 2; 3; 4
C) 3; 2; 4; 5
D) 3; 4; 5; 6
E) 4; 5; 6; 1
19. Pedaqoji eksperimentin mərhələlərinin ardıcıllığını müəyyən edin:
1 - Yoxlayıcı eksperiment;
2 - Müəyyənedici eksperiment;
3 - Yaradıcı - dəyişdirici eksperiment.
19
A) 2; 3; 1
B) 1; 2; 3
C) 1; 3; 2
D) 2; 1; 3
E) 3; 2; 1
20. Pedaqoji eksperimentin mərhələləri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu
müəyyən edin.
1 - Müəyyənedici eksperiment;
2 - Yaradıcı - dəyişdirici eksperiment;
3 - Yoxlayıcı eksperiment.
a - sınaqdan keçirilmiş metodika nəticəsində alınan nəticələrin düzgünlüyünü
dəqiqləşdirmək;
b - problemlə bağlı məktəb təcrübəsindəki vəziyyəti üzə çıxarmaq;
c - irəli sürülmüş fərziyyənin konkret həlli metodikasını hazırlayıb tətbiq etmək.
A) 1 - b; 2 - c; 3 - a
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - c; 2 - a; 3 - b
D) 1 - a; 2 - c; 3 - b
E) 1 - c; 2 - b; 3 - a
21. Müəllim və şagirdlərin fəaliyyətini xüsusi təşkil etməklə irəli sürülən fərziyyənin
düzgünlüyünü öyrənmək və yoxlamaq hansı tədqiqat metodu vasitəsilə həyata
keçirilir?
A) Pedaqoji eksperiment
B) İnduktiv və deduktiv
C) Modelləşdirmə
D) Məktəb sənədlərinin öyrənilməsi
E) Sosioloji tədqiqat metodları
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar