DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

15 Temmuz 2016 Cuma

Metodologiyaya dair suallar

1. Metodologiya . . . təşkilinin prinsip, forma və metodları haqqında təlimdir:
A) idrak fəaliyyətinin
B) əxlaq tərbiyəsinin
C) sosioloji tədqiqatların
D) tərbiyəvi işlərin
E) mənəviyyat məsələlərinin
2. Metodoloji biliklərin səviyyəsini müəyyən edin.
1 - İdraki səviyyə
2 - Fəlsəfi (ümumi elmi) səviyyə
3 - Bioloji səviyyə
4 - Konkret elmi səviyyə
5 - Texnoloji səviyyə
A) 2; 4; 5
B) 1; 2; 3
C) 1; 4; 5
D) 2; 3; 4
E) 1; 3; 5
3. Müsahibənin növlərini göstərin
1 - Qarşılıqlı müsahibə
2 - ümumi müsahibə
3 - müəyyən problem üzrə aparılan müsahibə
4 - kollektiv müsahibə
5 - qabaqcadan müəyyən olunmuş suallar üzrə müsahibə
6 – intervü
A) 2; 3; 5; 6
B) 1; 2; 3; 4
21
C) 3; 2; 4; 5
D) 3; 4; 5; 6
E) 4; 5; 6; 1
4. İstiqamətlərinə görə pedaqoji tədqiqatların növlərini müəyyən edin.
1 - Elmi
2 - Fundamental
3 - Əməli
4 - Tətbiqi
5 - İşləmələr
A) 2; 4; 5
B) 1; 2; 3
C) 2; 3; 4
D) 3; 4; 5
E) 1; 3; 5
5. Pedaqoji tədqiqatların komponentləri ardıcıllığı:
A) predmeti, vəzifələri, metodları, texnologiyası
B) idrak nəzəriyyəsi, aktuallığı, metodları
C) yeniliyi, texnologiyası, obyekti, tətbiqi
D) texnologiyası, vasitələri, predmeti, aktuallığı
E) tətbiqi, metodları, vəzifələri, predmeti
6. Pedaqoji tədqiqatın komponentlərinin ardıcıllığını müəyyən edin:
1) metodlar;
2) predmeti;
3) vasitələri;
4) vəzifələri;
5) texnologiyası
A) 2; 4; 1; 3; 5
22
B) 1; 2; 3; 4; 5
C) 3; 4; 5; 2; 1
D) 4; 5; 3; 2; 1
E) 5; 3; 4; 1; 2
7. Müşahidənin növlərini müəyyən edin:
1 - Sistematik və epizodik
2 - Müəyyənedici, yoxlayıcı
3 - Açıq və gizli
4 - Təbii, laborator
5 - Geniş və məhdud
A) 1; 3; 5
B) 1; 2; 3
C) 3; 4; 5
D) 2; 3; 4
E) 2; 4; 5
8. Pedaqoji eksperimentin mərhələlərinin ardıcıllığını müəyyən edin
1 - Yoxlayıcı eksperiment
2 - Müəyyənedici eksperiment
3 - Yaradıcı - dəyişdirici eksperiment
A) 2; 3; 1
B) 1; 2; 3
C) 1; 3; 2
D) 2; 1; 3
E) 3; 2; 1
9. Pedaqoji tədqiqatların istiqamətləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu
müəyyən edin.
1 - Fundamental tədqiqatlar
23
2 - Tətbiqi tədqiqatlar
3 - İşləmələr
a - pedaqoji prosesin ayrı - ayrı tərəflərini dərindən öyrənmək və pedaqoji prosesin
qanunauyğunluqlarını aşkara çıxarmağa xidmət edir
b - konkret elmi - praktik tövsiyələri əsaslandırmaqdır
c - ümumiləşdirilmiş konsepsiyaların işlənib hazırlanmasıdır
A) 1 - c; 2 - a; 3 - b
B) 1 - a; 2 - c; 3 - b
C) 1 - b; 2 - a; 3 - c
D) 1 - c; 2 - b; 3 - a
E) 1 - a; 2 - b; 3 - c
10. Pedaqoji eksperimentin mərhələləri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu
müəyyən edin
1 - Müəyyənedici eksperiment
2 - Yaradıcı - dəyişdirici eksperiment
3 - Yoxlayıcı eksperiment
a - sınaqdan keçirilmiş metodika nəticəsində alınan nəticələrin düzgünlüyünü
dəqiqləşdirmək
b - problemlə bağlı məktəb təcrübəsindəki vəziyyəti üzə çıxarmaq
c - irəli sürülmüş fərziyyənin konkret həlli metodikasını hazırlayıb tətbiq etmək
A) 1 - b; 2 - c; 3 - a
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - c; 2 - a; 3 - b
D) 1 - a; 2 - c; 3 - b
E) 1 - b; 2 - a; 3 - c
11. Uyğunluğu tapın:
1 - Pedaqogika elmi öz predmeti haqqında informasiyanı onun vasitəsilə toplayır
2 - Pedaqoji gerçəkliyi tədqiq etmək üçün metodoloji əsas rolunu oynayır
24
3 - Müşahidə, müsahibə, anketləşmə, pedaqoji, eksperiment
a - Pedaqogikanın tədqiqat üsullarıdır
b - Metodlar
c - İdrak nəzəriyyəsi
A) 1 - b; 2 - c; 3 - a
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - c; 2 - a; 3 - b
D) 1 - a; 2 - c; 3 - b
E) 1 - b; 2 - a; 3 - c
12. Uyğunluğu tapın:
1 - Pedaqoji prosesdə açıq və gizli, geniş və məhdud, sistematik və epizodik
anlayışları bu tədqiqat metoduna aiddir
2 - Hər hansı pedaqoji fakt və hadisəyə müəllimlərin, şagirdlərin və valideynlərin
münasibəti bu tədqiqat metodu vasitəsilə müəyyən olunur
3 - Müəllim və şagirdlərin fəaliyyətini xüsusi təşkil etməklə irəli sürülən fərziyyənin
düzgünlüyünü öyrənmək və yoxlamaq bu tədqiqat metodu vasitəsilə həyata keçirilir
4 - Pedaqoji fakt və hadisəyə münasibət bildirmək üçün əvvəlcədən hazırlanmış
yazılı suallara cavab vermək tələb olunur.
a - Müşahidə
b - Pedaqoji eksperiment
c - Müsahibə
A) 1 - b; 2 - c; 3 - a
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - c; 2 - a; 3 - b
D) 1 - a; 2 - c; 3 - b
E) 1 - b; 2 - a; 3 - c
13. Uyğunluğu tapın:
1 - Tədqiqatın fərziyyəsi (hipotezası) eksperimentin bu növündə həyata keçirilir
25
2 - Tədqiqatda alınan nəticələrin və işlənib hazırlanan metodikanın məktəb
təcrübəsində tətbiqi eksperimentin bu növündə həyata keçirilir
3 - Tədqiqatın məqsədindən asılı olaraq ilkin mərhələdə eksprimentin bu növündən
istifadə olunur
a - Müəyyənedici eksperiment
b - Yaradıcı - dəyişdirici eksperiment
c - Yoxlayıcı eksperiment
A) 1 - b; 2 - c; 3 - a
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - c; 2 - a; 3 - b
D) 1 - a; 2 - c; 3 - b
E) 1 - b; 2 - a; 3 - c
14. Metodoloji biliklərin səviyyələri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu
müəyyən edin
1 - Fəlsəfi səviyyə
2 - Konkret elmi səviyyə
3 - Texnoloji səviyyə
a - tədqiqatın metodikası və texnikası
b - fəlsəfi biliklər sistemi
c - xüsusi elmi fənlər üzrə tədqiqatlarda tətbiq olunan prinsip və metodların
məcmusu
A) 1 - b; 2 - c; 3 - a
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - a 2 - c; 3 - b
D) 1 - b; 2 - a; 3 - c
E) 1 - c; 2 - b; 3 - a
15. Tədqiqat metodları və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin
1 – Müsahibə
2 – Anketləşdirmə
26
3 – Pedaqoji eksperiment
a - yazılı şəkildə keçirilən kütləvi sorğu metodu
b - irəli sürülən fərziyyənin düzgünlüyünü təşkil olunmuş şəraitdə yoxlanmağa
xidmət edən metod
c - hər hansı fakt və hadisəyə münasibəti şifahi şəkildə öyrənməyə imkan verən
metod
A) 1 - c; 2 - a; 3 - b
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - b; 2 - a; 3 - c
D) 1 - c; 2 - b; 3 - a
E) 1 - a; 2 - c; 3 - b
16. Başlıca didaktik kateqoriyalar olan bəndi seçin:
A) təhsil sistemi, təhsilin məzmunu , təhsil prosesi, təlimin prinsipləri və s.
B) tərbiyə, özünütərbiyə, yenidəntərbiyə
C) təlimin üsülları, dərs, tərbiyəvi söhbətlər
D) humanizm, vətənpərvərlik, vətəndaşlıq və s.
E) tərbiyə prosesinin yol və vasitələri
17. Pedaqogika tarixində biri - birindən prinsipial surətdə fərqlənən təlim
sistemlərini seçin:
1 - C. Lokkun təlim sistemi;
2 - Herbartın təlim sistemi;
3 - C. Dyuinin təlim sistemi;
4 - Russonun təlim sistemi;
5 - Müasir təlim sistemi.
A) 2; 3; 5
B) 1; 2; 3
C) 2; 3; 4
D) 1; 3; 4
27
E) 3; 4; 5
18. Təlimdə başlıca şərtlər:
1 - Müəllim şagird əməkdaşlığı
2 - Kollektiv vasitəsilə tərbiyə
3 - Bilik, bacarıq, vərdişlər sisteminin mütəşəkkilliyi
4 - Bilik və əqidənin inkişaf etdirilməsi
5 - Şagirdlərin özünütərbiyəsi
6 - Mənəvi keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi
7 - Vaxta qənaət etməmək
A) 1, 3, 4, 6.
B) 1, 2, 4, 5.
C) 2. 3, 4, 5.
D) 2, 5, 6, 7.
E) 2, 3, 5, 7.
19. Təlimin mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin:
1 - Tətbiqetmə;
2 - Ümumiləşdirmə;
3 - Qavrama;
4 - Anlama;
5 - Möhkəmləndirmə.
A) 3; 4; 2; 5; 1
B) 1; 2; 3; 4; 5
C) 2; 3; 4; 5; 1
D) 1; 3; 5; 4; 2
E) 5; 4; 3; 2; 1
20. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.
1 - Qavrama;
28
2 - Sistemləşdirmə;
3 - Anlama;
4 - Qruplaşdırma;
5 - Ümumiləşdirmə;
6 - Nəticəçıxarma;
7 - Möhkəmləndirmə;
8 - Tətbiqetmə.
A) 1, 3, 5, 7, 8
B) 6, 4, 3, 2, 7
C) 2, 4, 6, 7, 8
D) 5, 4, 3, 2, 1
E) 4, 8, 7, 1, 2
21. İnkişafetdirici təlim, şəxsiyyətyönümlü təlim, nəticəyönümlü təlim bəndlərdən
hansına aiddir
A) müasir pedaqoji konsepsiyalar
B) təlimin üsul və vasitələri
C) təlimin qanunauyğunluqları
D) pedaqoji proses
E) tərbiyənin prinsipləri
22. Təlim prosesinin əsas komponentləri hansı variantda düzgün göstərilmişdir?
A) Məqsəd, vəzifə, üsul, vasitə, təlimin təşkili forması, əldə edilmiş nəticə
B) Giriş, əsas, yekun, invariant, variativ
C) Kommunikativ, qnostik, konstruktiv
D) Layihələşdirici, əsas, yekun, variativ
E) İnvariant, variativ, yekun
23. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A) Təlim prosesinin gedişinə və nəticələrinə təsir edən səbəblər
29
B) Təlimin təşkilinin başlıca formaları
C) Təlimin müasir növləri
D) Təlim texnologiyalarının xarakteristikası
E) Didaktik prinsiplərin sistemli təsnifatı
24. Təlim üçün xarakterik olan əlamətlər.
A) Şagirdlərin təhsilini, tərbiyəsini, inkişafını və formalaşmasını plana uyğun surətdə təşkil və idarə
etmək
B) Birtərəfli xarakter daşıması, qeyri - mütəşəkkilliyin olması
C) Müəllimlərin və şagirdlərin ayrı - ayrılıqda fəaliyyəti, şagirdlərin öz fəaliyyətlərini təşkil və
idarə etməsi
D) Demokratiklik, liberallaşma, inteqrasiya və varislik prinsiplərinin sabitliyi
E) Şagirdlərin inkişafının qanunauyğunluqlarında qeyri müvafiqliyin olması
##num=4// level= 1// sumtest=25 // name= Şəxsiyyətin inkişafının ümumi qanuna -
uyğunluqları //
1. Şəxsiyətin sosiallaşması
A) Şəxsiyətin sosial mühitə inteqrasiyası, adaptasiyası
B) Sosial anlayışları mənimsəməsi
C) Bir yaş pillsindən digərinə keçidi
D) Xarici motivlərə cavabı
E) Orqanizmdə psixi dəyişikliklərin baş verməsi
2. Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər
mövcuddur?
A) bioloji, sosioloji, biososioloji
B) psixoloji, elmi, fəlsəfi
C) sosioloji, idraki, fəlsəfi
D) bioloji, fizioloji, elmi
E) fəlsəfi, anatomik - fizioloji
3. Şəxsiyyətin inkişafına təsir göstərən əsas amilləri müəyyən edin
30
1) irsiyyət
2) tərbiyə
3) qabiliyyət
4) mühit
5) fəaliyyət
6) motiv
7) bacarıq
8) ünsiyyət
A) 1; 2; 4; 5, 8
B) 2; 1; 4; 7, 8
C) 2; 3, 4; 6; 7
D) 3; 4; 5; 6; 7
E) 4; 5; 6; 7; 8
4. Şəxsiyyətin inkişafına və formalaşmasına təsir göstərən əsas amilləri seçin:
1 – İrsiyyət
2 – Tədris
3 – Mühit
4 - maraq
5 – Tərbiyə
6 - Öyrənmə
7 – Fəaliyyət
8 – yaş xüsusiyyətləri
A) 1; 3; 5; 7
B) 2; 3; 4; 8
C) 3; 4; 6; 7
D) 1; 2; 3; 6
E) 2; 3; 6; 8
31
5. Sosial mühit anlayışına daxildir
1 - Ictimai quruluş
2 - Relyef
3 - Maddi həyat şəraiti
4 - Təbii sərvətlər
5 - İstehsal münasibətləri sistemi
A) 1; 3; 5
B) 2; 3; 5
C) 3; 2; 5
D) 5; 3; 1
E) 1; 2; 3
6. Şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı istiqamətlərin ardıcıllığını müəyyən edin
1 - sosioloji
2 - biososioloji
3 - bioloji
A) 3; 1; 2
B) 1; 2; 3
C) 2; 1; 3
D) 1; 3; 2
E) 3; 2; 1
7. Şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı əsas istiqamətlər və onların mahiyyəti arasında
uyğunluğu müəyyən edin
1 - Bioloji istiqamət
2 - Sosioloji istiqamət
3 - Biososioloji istiqamət
a - insanın sosial inkişafı onun cəmiyyət həyatına daxil olması ilə başlayır
b - psixi proseslərin bioloji təbiəti olsa da, şəxsiyyətin təcrübəsi, əxlaqi - mənəvi
baxışları, maraq və qabiliyyətləri sosial hadisə kimi formalaşır
32
c - insan sırf təbii varlıqdır, onun bütün davranışı anadan olarkən özü ilə gətirdiyi
tələbatların, maraqların, instinktlərin təsirilə izah edilir
A) 1 - c; 2 - a; 3 - b
B) 1 - a; 2 - c; 3 - b
C) 1 - c 2 - b; 3 - a
D) 1 - b; 2 - a; 3 - c
E) 1 - a; 2 - b; 3 - c
8. Şəxsiyyətin inkişafına təsir göstərən amillərin düzgün sırasını müəyyən edin
1 - Mühit
2 - Fəaliyyət
3 - İrsiyyət
4 - Tərbiyə
1 - Ünsiyyət
A) 3; 1; 4; 2; 5
B) 1; 2; 3; 4; 5
C) 5; 3; 4; 1; 2
D) 3; 5; 2; 4; 1
E) 2; 3; 1; 5; 4
9. Uşaqların yaş dövrlərinin bölgüsü üzrə fikir söyləmiş mütəfəkkir və klassik
pedaqoqların adlarını xronoloji ardıcıllıqla göstərin
1 - J. J. Russo
2 - N. Gəncəvi
3 - Platon
4 - Y. A. Komenski
5 - Aristotel
A) 3, 5, 2, 4, 1
B) 5, 3, 2, 1, 4
C) 2, 4, 3, 1, 4
33
D) 1, 2, 3 , 4, 5
E) 3, 2, 1 , 5, 4
10. Yaş dövrlərinin təsnifatını vermiş mütəfəkkirlərin və klassik pedaqoqların
adlarını ardıcıllıqla müəyyən edin
1 - N. Gəncəvi
2 - J. J. Russo
3 - Aristotel
4 - Platon
5 - Y. A. Komenski
A) 4; 3 1; 5; 2
B) 1; 2; 3; 4; 5
C) 2; 4; 3; 5; 1
D) 3; 1; 2; 4; 5
E) 5; 3; 2; 1; 4
11. Müasir pedaqoji elmdə yaş dövrlərinin təsnifatını və uyğun yaşları müəyyən edin
1 - Çağalıq
2 - Körpəlik
3 - Məktəbəqədər dövr
4 - Məktəb dövrü
a - 6 - 18
b - 1 yaşa qədər
c - 3 - 6 yaş
d - 1 - 3 yaş
A) 1 - b; 2 - d; 3 - c; 4 - a
B) 1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - d
C) 1 - d 2 - a; 3 - c; 4 - b
D) 1 - c; 2 - b; 3 - a; 4 - d
34
E) 1 - a; 2 - b; 3 - d; 4 - c
12. Bu və ya digər keyfiyyətlərin inkişafı üçün optimal şəraiti olan dövrü və ona
uyğun yaş həddini müəyyən edin.
1 - senzitiv dövr
2 - məktəbəqədər dövr
3 - kiçik məktəb yaşı dövrü
4 - yeniyetməlik dövrü.
a - 3 - 6 yaş
b - 11 - 15 yaş
c - 6 - 12 yaş
d - 6 - 10 yaş
A) 1 - c ; 2 - a; 3 - d; 4 - b
B) 2 - d ; 3 - c; 1 - b; 4 - a
C) 3 - b; 1 - d; 2 - c; 4 - a
D) 4 - d; 3 - a; 2 - b; 1 - c
E) 2 - d; 3 - a; 1 - a; 4 - c
13. Fəaliyyətin növlərinin ardıcıllığını müəyyən edin.
1 - Praktik fəaliyyət
2 - Dəyişdirici fəaliyyət
3 - İdrak fəaliyyəti
4 - Kommunikativ fəaliyyət
A) 2; 3; 1; 4
B) 1; 2; 3; 4
C) 2; 3; 4; 1
D) 3; 4; 2; 1
E) 1; 3; 4; 2
14. Uyğunluğu tapıın:
35
1 - “Keçid dövrü”, “Çətin dövr”, “Böhran dövrü” yaş dövrü belə adlandırılır
2 - Yeniyetməlik yaş dövründə uşaqlarda yaşlılıq hissinin düzgün idarə olunması
onun ilə nəticələnir
3 - İnsanın cəmiyyətindəki dəyərləri, normaları, davranış qaydalarını mənimsəməsi
və sosial mühitə inteqrasiyası belə adlanır
a - uşaqlar üçün mövcud olan norma və qaydaların mənimsənilməsinə keçilir
b - sosiallaşma
c - yeniyetməlik
A) 1 - c; 2 - a; 3 - b
B) 1 - a; 2 - c; 3 - b
C) 1 - c 2 - b; 3 - a
D) 1 - b; 2 - a; 3 - c
E) 1 - a; 2 - b; 3 - c
15. Uyğunluğu tapıın:
1 - Daxili ziddiyyətlər
2 - Pedaqoji fəaliyyətdə fəaliyyət növlərindən məhz bu iştirak etmir
3 - Şəxsiyyətin formalaşmasına dair nəzəriyyələrin hansı daha mükəmmməldir
a - Dəqiqləşdirici fəaliyyət
b - İrsiyyət , mühit və tərbiyənin qarşılıqlı əlaqəsinə üstünlük verilməsi
c - insanın öz orqanizminə olan tələbləri və malik olduğu potensialı arasında
ziddiyyət
A) 1 - c; 2 - a; 3 - b
B) 1 - a; 2 - c; 3 - b
C) 1 - c 2 - b; 3 - a
D) 1 - b; 2 - a; 3 - c
E) 1 - a; 2 - b; 3 - c
16. Uyğunluğu tapın:
1 - Şəxsiyyətin formalaşmasına təsir göstərən amillərin düzgün sırası
36
2 - Müxtəlif amillərin təsiri nəticəsində insanın sosial varlıq kimi təşəkkülü
3 - İctimai inkişafın məhsulu əmək və ünsiyyətin subyekti olan insan belə adlanır
a - Formalaşma
b - Şəxsiyyət
c - İrsiyyət, mühit, tərbiyə, fəaliyyət
A) 1 - c; 2 - a; 3 - b
B) 1 - a; 2 - c; 3 - b
C) 1 - c 2 - b; 3 - a
D) 1 - b; 2 - a; 3 - c
E) 1 - a; 2 - b; 3 - c
17. Şəxsiyətin sosiallaşması:
A) Şəxsiyətin sosial mühitə inteqrasiyası, adaptasiyası.
B) Şəxsiyyətin sosial anlayışları mənimsəməsi.
C) Şəxsiyyətin bir yaş pillsindən digərinə keçidi.
D) Şəxsiyyətin xarici motivlərə cavabı.
E) Orqanizmdə psixi dəyişikliklərin baş verməsi
18. Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər
mövcuddur?
A) bioloji, sosioloji, biososioloji;
B) psixoloji, elmi, fəlsəfi;
C) sosioloji, idraki, fəlsəfi;
D) bioloji, fizioloji, elmi;
E) fəlsəfi, anatomik - fizioloji.
19. Şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlərin ardıcıllıını müəyyən edin.
1 - sosioloji;
2 - biososioloji;
3 - bioloji.
37
A) 3; 1; 2
B) 1; 2; 3
C) 2; 1; 3
D) 1; 3; 2;
E) 3; 2; 1
20. Şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı əsas istiqamətlər və onların mahiyyəti arasında
uyğunluğu müəyyən edin.
1 - Bioloji istiqamət;
2 - Sosioloji istiqamət;
3 - Biososioloji istiqamət.
a - insanın sosial inkişafı onun cəmiyyət həyatına daxil olması ilə başlayır;
b - psixi proseslərin bioloji təbiəti olsa da, şəxsiyyətin təcrübəsi, əxlaqi - mənəvi
baxışları, maraq və qabiliyyətləri sosial hadisə kimi formalaşır;
c - insan sırf təbii varlıqdır, onun bütün davranışı anadan olarkən özü ilə gətirdiyi
tələbatların, maraqların, instinktlərin təsirilə izah edilir.
A) 1 - c; 2 - a; 3 - b
B) 1 - a; 2 - c; 3 - b
C) 1 - c 2 - b; 3 - a
D) 1 - b; 2 - a; 3 - c
E) 1 - a; 2 - b; 3 - c
21. Sosial mühit anlayışına daxildir.
1 - Ictimai quruluş;
2 – Relyef, təbii mühit
3 - Maddi həyat şəraiti;
4 - Təbii sərvətlər;
5 - İstehsal münasibətləri sistemi.
A) 1; 3; 5
B) 2; 3; 5
38
C) 3; 2; 5
D) 5; 3; 1
E) 1; 2; 3
22. Yaş dövrlərinin təsnifatını vermiş mütəfəkkirlərin və klassik pedaqoqların
adlarını ardıcıllıqla müəyyən edin.
1 - N. Gəncəvi
2 - J. J. Russo
3 - Aristotel
4 - Platon
5 - Komenski
A) 4; 3 1; 5; 2
B) 1; 2; 3; 4; 5
C) 2; 4; 3; 5; 1
D) 3; 1; 2; 4; 5
E) 5; 3; 2; 1; 4
23. Şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı bioloji istiqamətin nümayəndələri nəyi izah edirlər?
A) Şəxsiyyəti sırf təbii varlıq hesab etməklə onun bütün davranışını anadan olarkən özü ilə
gətirdiyi, ona xas olan tələbatların, maraqların , instinktlərin təsiri ilə izah edirlər.
B) İnsanın bioloji varlıq kimi doğulmasını qəbul etməklə yanaşı , ünsiyyətdə olduğu sosial
qrupların təsiri ilə tədricən sosiallaşması fikrini müdafiə edirlər
C) Psixi proseslərin bioloji təbiəti olsa da, şəxsiyyətin təcrübəsi, siyasi, əxlaqi - mənəvi baxışları,
maraqları, qabiliyyətləri və s. sosial hadisələr kimi formalaşır
D) İntellektual səviyyənin valideynlərdən uşaqlara keçməsi haqqında fikirləri inkar edir.
E) Əxlaqi keyfiyyətlərin və psixikanın irsən keçməsi məsələsini izah edirlər
24. Bu və ya digər keyfiyyətlərin inkişafı üçün optimal şəraiti olan dövrü və ona
uyğun yaş həddini müəyyən edin.
1 - senzitiv dövr
2 - məktəbəqədər dövr
3 - kiçik məktəb yaşı dövrü
39
4 - yeniyetməlik dövrü.
a - 3 - 6 yaş;
b - 11 - 15 yaş;
c - 6 - 12 yaş;
d - 6 - 10 yaş
A) 1 - c;
B) 2 - d;
C) 3 - b;
D) 4 - d;
E) 2 - d
25. Daxili ziddiyyətlər:
A) insanın öz orqanizminə olan tələbləri və malik olduğu potensialı arasında ziddiyyət
B) İnsanın başqa adamlarla, cəmiyyətlə, təbiətlə olan münasibəti arasında ziddiyyət
C) İnsanın yaş və fərdi xysusiyyətləri arasında ziddiyyət
D) Maddi və mənəvi tələbatların ödənilməsi ilə bağlı ziddiyyət
E) Ümumi və fərdi ziddiyyətlərin məcmusu
##
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar