DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

Korreksion Pedoqogika-Doktorontura Sualları

Korreksion Pedaqogika İxtisası (5805.01)
üzrə doktoranturaya qəbul imtahanının sualları
1. Defektologiyanın predmeti.
2. Defektologiyanın tədqiqat obyektəri.
3. Dfektologiyanın tədqiqat metodları.
4. Defektologianın elm sahələri ilə əlaqəsi.
5. Anormal uşaqların pedaqoji – psixoloji xarakteristikası.
6. Defektologianın sahələri.
7. Qanunvericilik baza əsasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsilinin təşkili.
8. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların inteqrasiya təlim və tərbiyəsinin təşkili.
9. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla bağlı qəbul olunmuş və istinad edilən sənədlər.
10. Surdopedaqogika haqqında ümumi anlayış.
11.Surdopedaqogika defektologianın bir sahəsi kimi.
12. Surdopedaqogikanın mövzusu və vəzifələri.
13. Eşitmə qüsuru olan uşaqların nitq inkişafı.
14. Eşitmə qüsuru olan uşaqların təsnifatı.
15. Kar uşaqların təlim-tərbiyəsinə verilən didaktik prinsiplər.
16. Məktəbəqədər yaş dövründə və zəif eşidən uşaqlarla aparılan diaqnostik korreksiaedici işlər.
17. Oliqofrenopedaqaqogika haqqında ümumi anlayış.
18. Oliqofrenopedaqaqogikanın mövzusu və vəzifələri.
19. Oliqofrenopedaqaqogikanın tədqiqat metodları.
20. Oliqofrenopedaqaqogika pedaqaqogikanın bir sahəsi kimi.
21. Əqli cəhətdən geridə qalan uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri.

22. Əqli cəhətdən geridə qalan uşaqların diaqnostika və korreksiyası.
23. İntellektin ölçülməsi. (İQ)
24.Anadangəlmə və həyatda qazanılan əqli gerilik.
25. Təfəkkür və nitq inkişafında geridəqalma.
26. Oliqofren uşaqların cəmiyyətə adaptasiyası.
27. İdiotizm ağıldankəmliyin ən ağır forması kimi.
28. İmbetsil uşaqlarla aparılan təlim-tərbiyə işi.
29. Debillik ağıldankəmliyin yüngül dərəcəsi kimi.
30. Tiflopedaqogika haqqında ümumi anlayış.
31. Tiflopedaqogika defektologiyanin bir sahəsi kimi.
32. Tiflopedaqogika kor və zəif görən uşaqların təlim–tərbiyəsindən bəhs edən elm sahəsi kimi.
33. Görmə qüsurları olan uşaqların görmə səviyyəsinə görə qruplaşdırılması.
34. Kor uşaqların psixi inkişafının xüsusiyyətləri.
35. Zəif görən uşaqların psixi inkişafı.
36. Kor və zəif görən uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri
37. Kor və zəif görən uşaqların təlim-tərbiyəsinin təşkili
38. Kor və zəif görən uşaqlarla pedaqoji, psixoloji və kliniki işlərin təşkili.
39. Kor və zəif görən uşaqların əmək və təlim fəaliyyəti
40. Tiflopedaqogikanın digər elm sahələri ilə əlaqəsi
41. Uşaqların qüsurlarına görə xüsusi məktəblərə qəbulu
42. Uşağın fiziki və əqli inkişaf səviyyəsinin diaqnostikası
43. Anomal uşaqların valideynləri ilə aparılan pedaqoji-psixoloji iş
44. Az fiziki və əqli qüsuru olan uşaqların diaqnostikası və onların ümumtəhsil
məktəblərində təlim-tərbiyəsi işinin təşkili
45. Kor, zəif görən, kar, zəif eşidən, nitqi qüsurlu uşaqlarla aparılan didaktik
işlər
46. Anomal uşaqların psixi inkişaf xüsusiyyətləri
47. Anomal uşaqların müvafiq fəaliyyət formalarının təşkili
48. Loqopediya haqqında ümumi anlayış
49. Loqopediyanın mövzusu və tədqiqat obyekti
50. Nitq və təfəkkür
51. Nitq və ünsiyyət. Nitq və dil
52. Nitqin patologiyası
53. Loqopediyanın prinsip və metodları
54. Loqopediyanın qarşısında duran mühüm vəzifələr
55. Nitq və psixikanın qarşılıqlı əlaqəsi
56. Nitq və təfəkkür arasında vahidlik
57. Nitqin formaları. İnsan fəaliyyətində nitqin rolu
58. Nitqin anatomik-fizioloji mexanizmləri
59. Nitq fəaliyyətinin psixoloji və psixo¬linq¬vistik aspektləri
60. Loqopediyanın pedaqoji əsasları
61. Nitq pozuntuları haqqında anlayış
62. Nitq pozuntularının əlamətləri
63. Nitq aparatının fizioloji pozuntuları
64. Sinir sistemindəki pozuntular və nitqə onun təsiri
65. Nitqin patologiyasının formaları
66. Nitq inkişafının ləngiməsi, alaliya, afaziya
67. Nitq sürətindəki çətinliklər: kəkələmə, bradilaliya, taxilaliya
68. Səs tələffüzü haqqında anlayış
69. Səsin fizioloji mexanizmləri
70. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda səs tələffüzünün inkişafı
71. Düzgün səs tələffüzünün formalaşdırılması
72. Burun və sonur səslər
73. Böyüklərin nitq və səs nöqsanlarının uşaqlara təsiri
74. Dislaliya və onun yaranma səbəbləri
75. Dislaliya haqqında ümumi məlumat
76. Dislaliya zamanı nitq aparatının müxtəlif şöbələrinin zədələnməsi
Dislaliyanın təsnifatı: etioloji, patogenetik, kliniki və. s
77. Dislaliyanın formaları: funksional və üzvi; motor,sensor, senso-motor və s.
78. Düzgün səs tələffüzü işinin mərhələləri
79. Dislaliyanın korreksiyası
80. Loqopedik iş zamanı səslərin fərqləndirilməsi
81. Kəkələmə haqqında ümumi məlumat
82. Kəkələməni yaradan əsas səbəblər
83. Uşaqlar arasında kəkələmənin yayılması
84. Kəkələyənlərin psixoloji xüsusiyyəti
85. Məktəbəqə¬dər yaşlı kəkələyən uşaqlarla aparılan korreksiya işləri
86. Yazılı nitqdə buraxılan qüsurlar haqqında anlayış
87. Nitq inkişafı haqqında ümumi məlumat
88. Rabitəli nitqin inkişafı
89. Yazılı nitqin inkişafı
90. Dialoji və monoloji nitq
Tərtib edən: prof. R.İ. Əliyev 
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar