DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

Ümumi pedoqogika və Onun tarixi- Doktorontura Sualları

ÜMUMİ PEDAQOGİKA, PEDAQOGİKANIN VƏ TƏHSİLİN
TARİXİ (5804.01) İXTİSASI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA
QƏBUL İMTAHANININ SUALLARI
1. Qədim Azərbayjan ərazisindəki dövlətlərdə tərbiyə və məktəb
məsələləri.
2. «Avesta»da tərbiyə məsələləri.
3. Xalq pedaqogikası. «Kitabi-Dədə Qorqud» eposunda tərbiyə
məsələləri.
4. İslam dininin yaranması və yayılması. Həzrəti Məhəmməd
peyğəmbərin (s.ə.s) elm, tərbiyə, təhsil, məktəb və tərbiyəçi haqqında
fikirləri.
5. «Qurani-Kərim»də əxlaqi tərbiyəvi motivlər. Ailə tərbiyəsi
məsələləri.
6. Ərəbdilli və təmayüllü müsəlman məktəblərinin yaranması.
7. Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri.
8. Nizami yaş dövrləri və müəllim şəxsiyyəti haqqında.
9. Nəsirəddin Tusinin pedaqoji ideyaları. N. Tusi əxlaqın
saflaşdırılması haqqında.
10. Şah İsmayıl Xətayi və Məhəmməd Füzuli şəxsiyyətin mənəvi
kamilliyi haqqında.
11. Rusiyanın Azərbayjanı işğal etməsindən sonra dövlət tədris
müəssisələrinin yaranması.
12. Abbasqulu ağa Bakıxanovun pedaqoji ideyaları.
13. Mirzə Kazım bəyin elmi-pedaqoji fəaliyyəti.
14. Müəllim kadrlarının hazırlanması. Qori müəllimlər seminariyasının
nəzdində Azərbaycan şöbəsinin təşkili.

15. A.O. Çernyayevskinin pedaqoji fəaliyyəti.
16. Təlimin ana dilində aparılması ideyasının tarixi kökləri.
17. Seyid Əzim Şirvaninin pedaqoji fəaliyyəti. Həsən bəy Zərdabinin
xalq maarifi uğrunda mübarizəsi.
18. Məhəmməd Tağı Sidqi və Mir Möhsün Nəvvabın pedaqoji ideyaları.
19. Firudin bəy Köçərli və Rəşid bəy Əfəndiyevin pedaqoji görüşləri.
20. Mirzə Fətəli Axundovun pedaqoji görüşləri.
21. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir.
22. Mirzə Ələkbər Sabir, Cəlil Məmmədquluzadə və Üzeyir Hacıbəylinin
pedaqoji fikirləri.
23.Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə məktəb və pedaqoji
fikir.
24. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin maarif sahəsindəki
islahatları.
25. Əhməd Seyidovun pedaqoji fəaliyyəti.
26. Mehdi Mehdizadənin pedaqoji fəaliyyəti.
27. Mərdan Muradxanovun pedaqoji fəaliyyəti.
28. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu.
29. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixində Heydər Əliyev
mərhələsi.
30. Pedaqoji diaqnostika: mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri,
diaqnostikanın aparılması yolları.
31. Pedaqoji ekspertiza: mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri, ekspertizanın
aparılması yolları.
32. Müəllim şəxsiyyəti və müəllimə verilən tələblər.
33. Müəllimin pedaqoji ustalığı.
34. Şəxsiyyətin inkişafına təsir göstərən amillər.
35.Pedaqoji innovasiyalar: innovasiyaların mahiyyəti, pedaqoji sistemin optimallaşdırılması.
6. Dərsin tipləri və strukturu.
37. Qeyri-standart dərslər.
38. Müəllimin dərsə hazırlaşması.
39. Təlim prosesinin yeni texnologiyaları (interaktiv metodları).
40. Şagirdin təlimdə yetirməsinə nəzarət.
41. Şagird kollektivi: yaranması və inkişafı. Şagird özünüidarə orqanları.
42. Məktəbə rəhbərlik və idarəetmə.
43. Məktəbdaxili nəzarətin təşkili.
44. Məktəbdə metodik işin təşkili.
45. Məktəbin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi.
46. Şagirdin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi.
47. Müəllimin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi.
48.Fənn kurikulumlarının əsasını təşkil edən prinsiplər:
nəticəyönümlülük, tələbyönümlülük, şəxsiyyətyönümlülük və onların
mahiyyəti.
49. Xüsusi istedadlı uşaqlarla iş.
50. Pedaqoji elmlər sistemi
51. Pedaqogikanın tədqiqat metodları.
52. Pedaqogikanın başqa elmlərlə əlaqəsi.
53. Pedaqoji prosesin komponentləri.
54. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri.
55. Təhsil alma formaları. Tam orta təhsilin pillələri.
56. Təhsil alanların hüquq və vəzifələri.
57. Təhsil verənlərin hüquq və vəzifələri.
58. Didaktikanın əsas kateqoriyaları.
59. Fəal təlim: mahiyyəti, əsas xüsusiyyətləri.
60. Təlimin məzmununa aid sənədlər.
61. Təlimin prinsipləri.
62. Təlimin metodları.
63. İnteraktiv təlim metodları.
64. Təlimin təşkili formaları.
65. Dərsə verilən əsas tələblər.
66. Dərsin əlamətləri. Dərsin tiplərit.
67. Qarışıq (mürəkkəb) dərs: mərhələləri.
68. Məktəbdə biliklərin yoxlanması sistemi və metodları.
69. Sualların qoyuluşuna verilən tələblər.
70. Tərbiyənin əlamətləri.
71. Tərbiyənin prinsipləri.
72. Tərbiyənin metodları qrupu.
73. Tərbiyənin tərkib hissələri.
74. Mənəvi tərbiyə: mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri, tərkib hissələri,
həyata keçirilməsi yolları.
75. Fiziki tərbiyə: mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri, həyata keçirilməsi
yolları.
76. Estetik tərbiyə: mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri, həyata keçirilməsi
yolları.
77. Əmək tərbiyəsi: mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri, həyata keçirilməsi
yolları.
78. Hüquq tərbiyəsi: mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri, həyata keçirilməsi
yolları.
79. Ekoloji tərbiyə və iqtisadi tərbiyə: mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri,
həyata keçirilməsi yolları.
80.Tərbiyənin ümumi priyomları.
81.Əqli tərbiyə: mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri, həyata keçirilməsi
yolları.
82. Sinifdənxaric iş: mahiyyəti, təşkilinin əsas formaları.
83. Məktəbdənkənar iş: mahiyyəti, təşkilinin əsas formaları.
84. Defektologiya.
85. Tərbiyənin mənşəyi və mahiyyəti haqqında elmi fiikirlər (Leturno,
Monro və b.).
86. Nikbinlik prinsipi.
87. Tərbiyənin alışdırma metodu.
88. Yan Amos Komenskinin «Böyük didaktika» əsərinin şərhi.
89.Təlimin sinif-dərs sistemi: yaranması və inkişafı.
90. Təlimə ənənəvi və müasir yanaşmalar.
91. Təlimin əyanilik prinsipi.
92. Azərbayjanda dünyəvi təhsil məktəbinin yaranması və inkişafı.
93. Təlimdə şüurluluq və fəallıq prinsipi.
94. Təlimin funksiyaları və onların mahiyyəti.
95. Didaktikanın anlayışlar sistemi.
96. Pedaqogikanın əsas anlayışları.
97. Tərbiyənin inandırma metodu.
98. Təlimin təşkilinin digər formaları.
99. Şagirdin şəxsiyyətinə hörmətlə düzgün tələbkarlığın uzlaşdırılması.
100. Tələblərdə vahidliyin gözlənilməsi prinsipi.
Tərtib edən: prof. A.N.Abbasov
p.f.d
H.H.Əhmədov 
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar