DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

15 Temmuz 2016 Cuma

Tərbiyənin prinsiplərinə dair testlər

1. Pedaqogikada tərbiyə prinsiplərinin təsnifatında fərqli baxışların mövcud
olmasının başlıca səbəbi
A) tərbiyə qanunauyğunluqlarıın tam öyrənilməməsi
B) tərbiyənin mürəkkəb bir proses olması
C) tərbiyənin çoxamilli bir proses olması
D) tərbiyənin ictimai hadisə olması
E) tərbiyədə gələcəyə yönümlülüyün olması
2. Tərbiyə prinsiplərinin tətibinə verilən tələblər
1 - sistemlilik
2 - məcburilik
3 - ardıcıllıq
4 - komplekslik
5 - eyni əhəmiyyətə maliklik
A) 2; 4; 5
B) 1; 3; 5
C) 1; 4; 5
D) 2; 3; 4
166
E) 1; 2; 3
3. Tərbiyə prinsiplərinin xüsusiyyətlərini seçin
1 - təlimin prinsipləri ilə əlaqədardır
2 - spesifik prinsiplər kimi sistemaltı statusa malikdirlər
3 - tərbiyəedicidir
4 - nisbi müstəqildirlər
5 - köməkçi funksiyasını yerinə yetirirlər
6 - təhsilvericidir
A) 1; 2; 4; 5
B) 1; 3; 5; 6
C) 2; 3; 4; 5
D) 3; 4; 2; 1
E) 4; 1; 3; 5
4. Tərbiyə fəaliyyəti üçün müəyyənləşdirilən prinsipləri seçin
1 - əməklə, həyatla əlaqə
2 - şəxsiyyətə yanaşma
3 - elmilik
4 - şüurluq və fəallıq
5 - təsirlərdə vahidlik
6 - əyanilik
A) 1; 2; 5
B) 3; 4; 6
C) 1; 2; 3
D) 2; 3; 4
E) 4; 5; 6
5. Tərbiyənin humanistləşdirilməsi prinsipinin məntiqi ardıcıllığını göstər
1 - tələb olunan keyfiyyətləri zor gücünə formalaşdırmamaq
167
2 - şagirdin hüquq və azadlıqlarına hörmət etmək
3 - fiziki cəzadan imtina etmək
4 - humanist münasibət bəsləmək
A) 4; 2; 1; 3
B) 1; 3; 4; 2
C) 1; 2; 3; 4
D) 2; 3; 4; 1
E) 3; 1; 2; 4
6. Tərbiyədə şəxsiyyətə yanaşma prinsipinin mahiyyəti
A) şagirdin şəxsiyyət keyfiyyətlərinə istinad etmək
B) tərbiyən həyat və əməklə əlaqələndirmək
C) müsbət keyfiyyətlərə istinad etməklə mənfi xüsusiyyətləri aradan qaldırmaq
D) tərbiyəvi təsirlərdə vahidliyi təmin etmək
E) elmilik prinsipini gözləmək
7. Tərbiyə prinsiplərini və onların arasındakı uyğunluğu tapın
1 - tərbiyədə vahidlik
2 - tərbiyədə şəxsiyyətə yanaşma
3 - tərbiyənin həyatla, əməklə əlaqəsi
a – insanın ictimai və fəal həyata hazırlanması
b - şagirdləri real həyati münasibətlərə, ictimai faydalı fəaliyyətin müxtəlif növlərinə
cəlb edilməsi
c –şagirddə müsbət cəhətin üzə çıxarılması, müsbət keyfiyyətə istinad etməlməsi
d - müəllim şagirdlərinin fərdi xüsusiyyətlərinin, xarakter əlamətlərinin, baxışlarının,
zövqlərinin öyrənilməsi
e –məktəbin, ailənin və ictimaiyyətin səyərini kordinasiya edilməsi
A) 1 - e; 2 - d; 3 - b
B) 1 - a; 2 - c; 3 - d
C) 1 - b; 2 - e; 3 - a
168
D) 1 - c; 2 - b; 3 - e
E) 1 - d; 2 - a; 3 - c
8. Tərbiyə prinsipi olmayanları seçin
1 - humanistlik
2 - əyanilik
3 - şüurluluq və fəallıq
4 - şəxsiyyətəyanaşma
5 - biliklərin möhkəmləndirilməsi
6 - təsirlərdə vahidlik
A) 2; 3; 5
B) 1; 2; 3
C) 4; 5; 6
D) 1; 3; 5
E) 6; 5; 1
9. Tərbiyə prinsiplərin tətbiqinə verilən tələblər və onların arasındakı uyğunluğu
tapın
1 - məcburilik
2 - komplekslik
3 - eyni əhəmiyyətə maliklik
a - tərbiyə prinsiplərinin məsləhət, tövsiyə deyil, mütləq və tam şəkildə həyata
keçirilməsi
b - tərbiyə prinsiplərinin bir - bir deyil, tərbiyə prosesində əlaqəli şəkildə tətbiq
olunması
c - təlim - tərbiyə prosesinin iki tərəfli proses olması
d - tərbiyə prosesi məqsədyönlü proseskimi həyata keçirilməsi
e - prinsiplər arasında birinci və ikinci dərəcəlilərin olmaması
A) 1 - a; 2 - b; 3 - e
B) 1 - b; 2 - e; 3 - d
169
C) 1 - c; 2 - d; 3 - c
D) 1 - d; 2 - c; 3 - a
E) 1 - e; 2 - a; 3 - b
10. İnsan hüquqlarının bəyannaməsində humanistləşdirmə ilə bağlı deyilənləri seçin
1 - bütün insanlar bərabər və azad doğulublar
2 - şəxsiyyətin təfəkkür tərzinin, motivlərinin formalaşma səviyyəsini bilsin
3 - ağıl və vicdana malikdirlər
4 - məqsədə çatmağa mane olan səbəbləri aşkar etsin
5 - bir - birinə qardaşlıq münasibəti bəsləməlidirlər
6 - şəxsiyyətin şəxsi fəallığına maksimum istinad etsin
A) 1; 3; 5
B) 2; 4; 6
C) 1; 3; 6
D) 2; 5; 6
E) 1; 4; 5
11. Ailə tərbiyəsinə mənfi təsir göstərən səbəblər.
1 - ailələrin iqtisadi vəziyyətinin zəif olması.
2 - ictimai həyatın mədəni səviyyəsinin aşağı olması.
3 - normal ailə münasibətləri.
4 - boşanma hallarının artması.
5 - ailə və məktəb arasında əlaqə
A) 1, 2, 4;
B) 1, 2, 3;
C) 2, 3, 5;
D) 2, 3, 5;
E) 3, 4, 5.
12. Məktəblə ailənin fərdi əlaqə formalarını müəyyən edir.
170
1 - müəllimlərin ailələrə gedişi
2 - sinif, valideyn yığıncağı
3 - valideynin məktəbə dəvət edilməsi
4 - ümumi məktəb yığıncaqları
5 - gündəlik vasitəsilə
6 - pedaqoji lektoriyalar
A) 1, 3, 5;
B) 1, 2, 5;
C) 2, 3, 6;
D) 2, 4, 5;
E) 1, 5, 6.
13. Məktəb, ailə və ictimaiyyət arasında kollektiv əlaqə formaları hansılardır?
1 - sinif valideyn yığıncaqları
2 - ümumməktəb valideyn yığıncağı
3 - məktəb, ailə və müvafiq təşkilatlar arasında məktublaşma
4 - “açıq qapı” günləri
5 - məktəb və məktəbdənkənar tərbiyə müəssisəsinin təşkil etdiyi görüşlər, yarışlar
A) 1; 2; 5
B) 1; 2; 3
C) 2; 3; 4
D) 3; 4; 5
E) 1; 4; 5
14. Məktəb gənc nəslin tərbiyəsində əsaslandığı istiqamətlər:
1 - ictimaiyyətə;
2 - yalnız öz gücünə;
3 - ictimai təşkilatların yardımına;
4 - məktəb rəhbərliyinin göstərişlərinə;
171
5 - əmək kollektivlərinin yardımına.
A) 1; 3; 5
B) 1; 2; 3
C) 3; 1; 4
D) 5; 2; 3
E) 4; 3; 2
15. Şagirdlərin tərbiyəsində birgə fəaliyyət göstərən sistemi müəyyən et!
1 - məktəb
2 - təhsil idarəsi
3 - təhsil nazirliyi
4 - ailə
5 - dövlət
6 - həmkarlar təşkilatı
7 - ictimaiyyət
A) 1, 4, 7;
B) 1, 2, 4;
C) 4, 6, 7;
D) 5, 6, 7;
E) 3, 5, 7.
16. Ailə tərbiyəsində nəzərə alınması vacib olan şərtlər.
1 - uşağı sevmək
2 - uşağa acıqlanmaq
3 - uşağa tələblər vermək
4 - rejimin düzgün təşkili
5 - uşağı gücü çatan əmək fəaliyyətinə qoşmaq
6 - ailə üzvlərinin tələblərindəki müxtəliflik
A) 1, 3, 4, 5;
172
B) 1, 2, 4, 6;
C) 2, 3, 4, 5;
D) 3, 4, 5, 6;
E) 1, 4, 5, 6;
17. Valideynlərin hansı keyfiyyətləri ailədə övladların düzgün tərbiyəsinə güclü təsir
edir?
1 - sözlə əməlin birliyi
2 - ciddi və sərt davranış
3 - müsbət nümunəsi
4 - qoyduqları qadağalar
5 - uşağa vahid tələblər verməsi
A) 1, 3, 5;
B) 1, 2, 3;
C) 1, 4, 5;
D) 2, 3, 5;
E) 1, 2, 4.
18. Ailə tərbiyəsində uşaqlarda faydalı vərdişlər yaratmağa xidmət edən tərbiyə
vasitəsi.
A) Rejim;
B) Qadağalar;
C) Oyunlar;
D) Asudə vaxtın düzgün təşkili;
E) Düzgün qidalanma.
19. Mövcudluq müddətinə görə fərqlənən uşaq birlikləri:
1 - daimi
2 - təsadüfi
3 - mütəşəkkil
4 - müvəqqəti
173
5 - situativ
A) 1, 4 5;
B) 1, 2, 3;
C) 2, 3, 4;
D) 3, 4, 5;
E) 2, 4, 5.
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar