DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

Pedoqoji Psixologiya-Doktorontura Sualları

PEDAQOJİ PSİXOLOGİYA (6104.01) İXTİSASI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANININ SUALLARI
1. Pedaqoji psixologiyanın mövzusu və vəzifələri
2. Psixi inkişafa dair nəzəriyyələr
3. Pedaqoji psixologiyanın sahələri
4. Təlim və inkişafın qarşılıqlı əlaqəsi
5. Pedaqoji psixologiyanın tədqiqat metodları
6. Ümumi və xüsusi metodlar
7. Oyun uşağın əsas fəaliyyət forması kimi
8. Məktəbəqədər yaş dövründə uşağın psixi inkişafı
9. Məktəbəqədər yaş dövründə şəxsiyyətin inkişafı
10. Uşağın məktəbə psixoloji hazırlığı
11. Uşağın məktəb təliminə psixoloji hazırlığı
12. İdrak prosesləri və təlim fəaliyyəti
13. Məktəbə daxil olmaqla kiçik məktəblilərin həyatında baş verən dəyişiklik
14. Oyun fəaliyyəti və təlim fəaliyyətinin qarşılıqlı təsiri
15. Kiçik məktəblilərin kollektivə adaptasiyası
16. Şagirdlərin məktəbdə üzləşdikləri çətinliklər və onların aradan qaldırılması
yolları
17. Təlim fəaliyyəti və psixi inkişafa dair nəzəriyyələr
18. Kiçik məktəblilərin ünsiyyət tələbatı
19. Kiçik məktəb yaş dövründə “MƏN”in formalaşması

20. Kiçik məktəblilərin özünüdərk və özünüqiymətləndirməsi
21. Temperament tiplərinin xarakteristikası
22. Temperament tipləri və təlim fəaliyyəti
23. Xarakter və təlim fəaliyyəti
24. Qabiliyyətlər və onların inkişafı
25. İstedadlı şagirdlərin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri
26. İstedadın müəyyənləşdirilməsi və bu şagirdlərlə işin təşkili
27. Yeniyetməlik yaş dövründə baş verən anatomik-fizioloji dəyişikliklər
28. Yeniyetmələrin psixi inkişafı: cinsi, psixoloji, sosial yetkinlik
29. Yeniyetmələrin təlim fəaliyyəti və motivlər
30. Yeniyetmələrin müəllimlər və yoldaşları ilə qarşılıqlı münasibətləri
31. Yeniyetməlik dövründə “böhran” problemi
32. Yeniyetmələrdə “böhran”ın baş verməsinin sosial, psixoloji və fizioloji
səbəbləri
33. Yeniyetmələrin özünüqiymətləndirməsi və özünüdərk
34. Yeniyetmələrin şəxsiyyətinin inkişafı
35. Yeniyetmələrdə xarakter və qabiliyyətlərin inkişafı
36. Yeniyetmələrin təlim fəaliyyəti
37. Yeniyetmələrin fəaliyyət motivləri
38. Gənclərin formalaşmasında bioloji, sosial və psixoloji amillərin rolu
39. Gənclik yaş dövründə şəxsiyyətin inkişafı
40. Gənclik yaşında valideyn və müəllimlərlə ünsiyyətin xüsusiyyətləri
41. Mənlik şüuru və əxlaqi şüurun inkişafı
42. İlk gənclik dövründə təlim fəaliyyəti
43. Təlim fəaliyyəti və idrak proseslərinin qarşılıqlı əlaqəsi
44. Temperament tipləri və şəxsiyyətin qarşılıqlı təsiri
45. İlk gənclik dövründə qabiliyyətlər və xarakterin inkişafı
46. Peşəyönümü, peşəseçmə və təlim fəaliyyəti
47. Şəxsiyyətin formalaşması psixoloji problem kimi
48. Müasir dövrdə tərbiyəyə verilən psixoloji tələblər
49. Tərbiyəyə təsir edən xarici və daxili amillər
50. Tərbiyəyə dair nəzəriyyələr
51. Tərbiyədə milli xüsusiyyətlərin nəzərə alınması
52. Cinsi tərbiyə
53. Gender psixologiyası
54. Mənəvi və əxlaqi tərbiyə
55. Tərbiyə. Yenidəntərbiyə. Özünütərbiyə
56. Özünütərbiyə tələbatı və motivlər
57. Gənc nəslin tərbiyəsində ailənin rolu
58. “Çətin” uşaqlarla aparılan işin xüsusiyyətləri
59. Ailə tərbiyəsində buraxılan səhvlər və tərbiyəyə onun təsiri
60. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla aparılan tərbiyəvi iş
61. Yeniyetməlik dövründə aparılan tərbiyəvi iş
62. Kollektivdə və kollektiv vasitəsilə aparılan tərbiyəvi iş
63. Təlim psixologiyası pedaqoji psixologiyanın sahələrindən biri kimi
64. Təlimə psixoloji hazırlıq
65. Təlim müvəffəqiyyətinin psixoloji şərtləri
66. Təlim motivləri
67. İnkişafetdirici və tərbiyəedici təlim
68. Təlimdə geridəqalmanın səbəbləri
69. Öyrənməyə ümumi və xüsusi qabillik
70. Təlim fəaliyyəti və psixi proseslər
71. Müasir dərsin funksiyaları: öyrədici, inkişafetdirici və tərbiyəedici
72. İnteraktiv təlim metodları və onlardan istifadə
73. Təlim məqsədlərinin taksonomiyası
74. Təlimdə fərdiləşdirmə və diferensasiya
75. Pedaqoji fəaliyyətin psixologiyası
76. Pedaqoji fəaliyyətə verilən psixoloji tələblər
77. Pedaqoji fəaliyyət zamanı müəllimin üzləşdiyi çətinliklər
78. Pedaqoji fəaliyyətin funksiyaları
79. Müəllim şəxsiyyətinə verilən psixoloji tələblər
80. Müəllimin inkişafetdirici və tərbiyəedici funksiyaları
81. Müəllimin kommunikativ və təşkilatçılıq funksiyaları
82. Müəllim şəxsiyyətinə verilən psixoloji tələblər
83. Müəllimin temperament tipi və və fəaliyyəti arasında qarşılıqlı asılılıq
84. Xarakter və pedaqoji fəaliyyət
85. Pedaqoji qabiliyyətlər
86. Pedaqoji kollektivdə qarşılıqlı münasibətlər
87. Müəllim nüfuzuna təsir edən amillər
88. Müəllimin peşəkarlığı və şəxsiyyəti pedaqoji fəaliyyətdə əsas şərt kimi
89. Müəllimin ünsiyyət üslubu və təlim fəaliyyətinə onun təsiri
90. Pedaqoji kollektivdə liderlik problemi
Tərtib edən: prof. R.İ. Əliyev 
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar