DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

İnformatika-Cavablı testlər

Əməliyyat sistemləri

1. Əməliyyat sistemləri yerinə  yetirdiyi funksiyalara görə hansı qruplara ayrılır?
A)) Çoxməsələli, şəbəkə, birməsələli
B) Biristifadəçili, qlobal
C) Şəbəkə, lokal, birməsələli
D) Bir məsələli, çoxməsələli, lokal
E) Lokal, qlobal, İnternet

2. Faylın adı neçə simvoldan ibarət ola bilər?
A)). 256       B). 3          C). 32         D).   16        E). 64

3. 1605#01#07# 01  Bu əmrlərdən hansı Fayl menyusuna aid deyil?
A)).  Vırezat;              B). Soxranit; C). Sozdat;        D). Peçat;         E). Otkrıt.
4. Faylı kopyalamaq məqsədilə klaviaturada hansı düymələrdən istifadə olunur?
a))  [Ctrl+C]
b)   [Ctrl+X]
c)   Ctrl+V]
d)   [Ctrl+Z]

5. Faylı açmaq üçün mous-un hansı düyməsindən istifadə oluna bilər?
               a)) Sol
b)      Hər ikisi
c)      Heç biri
d) Sağ

6. Silinmiş faylları geri qaytarmaq üçün işçi stoldakı hansı obyektə daxil olmaq lazımdır?7. Faylın qısa yolunu(Shortcut) sildikdə ...
a)      ))Sadəcə shortcut silinir
b)      Fayl silinir
c)      Fayl və shortcut, hər ikisi silinir
d)     Heç biri silinmir

8 . zip hansı proqrama məxsus faylın genişlənməsidir?
A)).  Arxiv proqramlarına       
B). Elektron cədvəllərə;          
C). Qrafik redaktora;
D) Mətn redaktoruna:;            
E). Verilənlər bazasına.

9. Əməliyyat sistemi nədir?
A)) Kompüterlə istifadəçi arasında dialoq yaradan proqram;
B) Tətbiqi proqramlar paketi;    
C). İxtiyari proqramlar;                 
D). Texniki vasitələr;            
E). Heç biri.

10. Faylın adındakı ikinci hissə nəyi bildirir?
A)). Faylın tipini;              
B). Fayla qoyulan ixtiyari adı;         
C). Faylın ölçüsünü;
D). Heç bir mənası yoxdur;          
E). Faylın yaranma tarixini.

11. Fayl nədir?
A)). İnformasiyanın diskdə tutduğu yer;         
B) Qovluq;          
C). Disk;
D). İcra olunan proqram;              
E). Operativ yaddaşda yerləşən informasiya.

12. Provodnik proqramında qovluqlar ağacında kiçik kvadrat daxilindəki “+” işarəsi nəyi bildirir?
A)). Bu qovluqda digər alt qovluqlar var və onlar göstərilə bilər;
B). Bu qovluğu pozmaq olmaz;            
C). Bu qovluğu başqaları ilə birləşdirmək olmaz;
D). Bu qovluqda sistem faylları yerləşir;          
E). Bu qovluq boşdur.

13. Faylları idarə edən Moy kompyuter və Provodnik qovluqları nə ilə fərqlənir?
A)). Provodnik 2 pəncərəli qovluqdur;
B). Provodnik pozulmuş sənədlərlə işləmək üçündür;
C). Heç nə ilə fərqlənmir;
D). Provodnik yalnız faylları köçürmək üçündür;
E). Provodnik yalnız fayllara baxmaq üçündür

14. Faylın adı neçə hissədən ibarətdir?
A))2           
B) 4               
C) 5                
D) 3              
E) 1
   
15. Windows sistemində arxivləşdirmə proqramları:
A)) WinZip, WinRar, WinArj
B).Arj,  WinRar,.Com
C) .Exe, .Com, WinArj
D) UnRar, .Exe, PkZip
E) WinZip , .Exe,.Zip .Rar

16. Kompyüterin fəaliyyətini təşkil və idarə edən proqramlar toplusu necə adlanır?
A)) Əməliyyat sistemi
B) Şəbəkə sistemləri
C) Xidməti proqram sistemləri
D) Sistem proqramları
E) Tətbiqi proqram paketi

17. Əməliyyat sistemləri hansılardır?
A)) OS/2, UNIX, MS DOS, Windows vista
B) Windows vista, Winanp, MS Excel
C) MS DOS, UNIX,MS Access
D) MS DOS, WindowsXP, MS Excel
E) WORD,Windows NT, OS/2

18. Eyni zamanda həll olunan məsələlərin sayına görə əməliyyat sistemləri:
A)) Bir və çox məsələli
B) 2 və 8 məsələli
C) Şəbəkə və çox məsələli
D) 1, 2 və çox məsələli
E) Şəbəkə və bir məsələli

19. Eyni zamanda işləyən istifadəçi sayına görə əməliyyat sistemləri:
A)) Bir və çox istifadəçili
B) Lokal və şəbəkə
C) çox istifadəçili və şəbəkə
D) Bir istifadəçili və çoxprosserlu
E) Lokal və çox istifadəçili

20. Əməliyyat sistemlərin yaranma tarixi ardıcıllığı
A)) Unix, MS DOS, OC/2, Windows
B) OC/2,MS DOS,  Windows, Unix
C) MS DOS, OC/2, Windows, Unix
D) OC/2, Windows, Unix, MS DOS
E) Unix, OC/2, MS DOS, Windows

21. Əməliyyat sisteminin əsas komponentləri:
A)) Fayl sistemi, xarici qurğuların drayveri, əmrlər prosessoru
B) Əmrlər prosessoru, kataloq, fayl
C) Xarici qurğuların drayveri, əmrlər interfeysi
D) Proqram interfeysi, istifadəçi interfeysi, fayl sistemi
E) Fayl sistemi, xarici qurğuların drayveri

22. Proqram interfeysi dedikdə nə başa düşülür?
A)) Müxtəlif proqramların qarşılıqlı əlaqəsi
B) Proqram ilə aparat vasitələri arasında qarşılıqlı əlaqə
C) İstifadəçi tərəfindən kompyuter resurslarının idarə olunması
D) Hesablama sistemlərinin resurslarından  istifdə
E) İstifadəçinin kompyuterlə qarşılıqlı əlaqəsi

23. İnformasiya resurslarından istifadəsinə görə əməliyyat sistemləri:
A)) Lokal və şəbəkə
B) birməsələli və çoxməsələli
C) biristifadəçi və çoxistifadəçi
D) paket və vaxt bölgüsü
E) şəbəkə və çoxməsələli

24. Əməliyyat sistemlərində serviz vasitələrin təşkili üsulları:
A)) Örtüklər, utilit, müstəqil(avtonom) proqramlar
B) Örtüklər, antivirus vasitələri
C) Müstəqil proqramlar, utilitlər
D) Test proqramları, utilitlər
E) antivirus vasitələri, nəzarət proqramları

25. Səbəkə proqram təminatı:
A)) Şəbəkənin resurslarını idarə edir
B) Sistem proqram vasitəsi yaradır
C) Tətbiqi proqram paketi yaradır
D) Yeni proqram vasitələri yaradır
E) İnterfeysinin imkanlarını genişləndirir

8. Tətbiqi proqram təminatı

1. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemi:
A)) Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram paketidir
B) İdarəetmənin təşkili üçün istifadə olunan proqram paketidir
C) Xüsusi təyinatlı tətbiqi proqram paketidir
D) Sistem proqram paketidir
E) Əməliyyat sistemidir

2. Office proqramları hansı növ proqram paketlərinə aid edilə bilər:
A)) Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram paketlərinə
B) Xidməti proqram paketlərinə
C) Əməliyyat sistemlərinə
D) Sistem proqramlara
E) İnstrumental proqramlara

2. Redaktorun əsas məqsədi:
A)) Mətnlərin, qrafiki məlumatların və təsvirlərin yaradılması və dəyişdirilməsi
B) Cədvəllərdə hesablamaların aparılması
C) İstifadəçinin imkanlarını genişləndirmək
D) Məlumatlar bazasını yaratmaq
E) Təsvirlərin yaradılması və dəyişdirilməsi

3. Redaktorun  növləri:
A)) Mətn, qrafik, nəşriyyat
B) Mətn, qrafik, elektron
C) Cədvəl prosessoru, qrafik, nəşriyyat
D)  Mətn, şəbəkə, nəşriyyat
E) Cədvəl prosessoru qrafik, mətn

4. Qrafik redaktorun əsas funksiyası:
A)) Müxtəlif formatlı təsvirlər yaratmaq və redaktə etmək
B) Cədvəllərlə işləmək və verilənlər üzərində əməliyyat aparmaq
C) Sxemlərin daxil edilməsi və çapa verilməsi
D) Mətnlərin və sənədlərin hazırlanması
E) hesablamaların aparılması və çapa verilməsi

5. İnteqrasiya edilmiş proqramın ümumi təyinatlı paketdən əsas fərqi?
A)) Əlavə modullar kimi, digər komponentlər daxil edilə bilər
B) İstifadəçinin imkanlarını genişləndirmək xüsusiyyəti
C) Məlumatlar bazasını yaratmaq imkanına malik olmaq
D) Təsvirlərin yaradılması və dəyişdirilməsi xüsusiyyəti
E) Cədvəllərdə hesablamaların aparılması keyfiyyətinin yüksək olması

6. Tətbiqi proqram təminatına daxildir:
A)) Tətbiqi proqram paketi, istifadəçinin işçi proqramları
B) Əməliyyat sistemləri, texniki xidmət proqramları
C) Universal proqramları, əməliyyat sistemləri
D) İstifadəçinin işçi proqramları, əməliyyat sistemləri
E) Tətbiqi proqram paketi, texniki xidmət proqramları

56. Tətbiqi proqram təminatının başlıca təyinatı:
A)) İstifadəçinin konkret məsələsinin işlənib hazırlanması və yerinə yetirilməsi
B)  Əməliyyat sistemlərinin imkanlarını genişləndirmək
C) Kompyuterə əlavə xidmətlərin göstərilməsi
D) İnterfeysinin imkanlarını genişləndirmək
E) Servis xidmətlərin göstərilməsi

57. Tətbiqi proqram paketi dedikdə nə başa düşülür?
A)) Müəyyən sinifə aid olan məsələnin həlli üçün nəzərdə tutulan proqram kompleksi
B) Əməliyyat sistemlərinin imkanlarını genişləndirmək
C) İnterfeysinin imkanlarını genişləndirmək
D) Servis xidmətlərin göstərilməsi
E) Kompyuterə əlavə xidmətlərin göstərilməsi

58. Metod-yönümlü(istinad) tətbiqi proqram paketlərinə daxildir:
A))Riyazi üsullar, riyazi statistika, qrafika
B)Optimallaşdırma, riyazi üsullar,şəbəkə modelləri
C) Riyazi statistika, qrafika, şəbəkə
D) Şəbəkə modelləri, kütləvi xidmət məsələsi

59. Mürəkkəb quruluşlu tətbiqi proqram paketlərinə daxildir:
A)) Aparıcı proqram, giriş dilinin prosessoru, proqram modulları, xidmətçi proqram
B) Optimallaşdırma, riyazi üsullar,şəbəkə modelləri, riyazi statistika
C) Riyazi statistika, qrafika, şəbəkə, kütləvi xidmət məsələsi
D) Şəbəkə modelləri, kütləvi xidmət məsələsi, riyazi üsullar
E) Riyazi üsullar, qrafika, sənayi sahələri, kütləvi xidmət məsələsi


Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar