DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

İnformatika-Cavablı Testlər

İqtisadi informasiya və onun işlənməsi                                                       

1. İqtisadi informasiya sistemlərinin zamana görə növləri hansılardır?
A)) Statik və dinamik sistemlər.
B) Statik və determinə olunmuş sistemlər
C) Determinə olunmuş və ehtimallı sistemlər.
D) Sadə və mürəkkəb sistemlər.
E) Dinamik və mürəkkəb sistemlər.

2. İqtisadi informasiyanın ən sadə tərkib elementləri hansılardır?
A)) Rekvizitlər.
B) Bayt, kilobayt.
C) Massivlər.
D) Xəbərlər.
E) İnformasiya axınları.

3. İnformasiya texnologiyalarının təkamülünün hansı mərhələləri var?
A)) 1960-70, 1970-80, 1980-90, 1990-cı ildən sonrakı dövr
B) XIX əsrin II yarısı-XX əsrin I yarısı, XX əsrin II yarısı
C) 1970-80, 1980-90, 1990-cı ildən sonrakı dövr
D) 1960-70, 1970-80, 1980-90-cı illər
E) 1945-55, 1960-80, 1980-2000, 2000-ci ildən sonrakı dövr

4. Müasir informasiya sistemlərinin inkişaf modelləri hansılardır?
A)) Böyük, orta, kiçik.
B) Sadə, mürəkkəb, çox mürəkkəb.
C) Statik və dinamik.
D) Determinə olunmuş və ehtimallı
 E) Universal modellər.

5. Kompüter şəbəkələrinin hansı növləri var?
A)) Lokal, regional, qlobal.
B) Monokanal.
C) Dairəvi.
D) ulduzşəkilli.
E) şlüzü vasitəsil.

6. İnformasiyanın tədqiq edilmə aspektləri hansılardır?
A)) Praqmatik, semantik, sintaktis
B) Praqmatik, semantik
C) İnformasiya sisteminin aparat və proqram vasitələri
D) Analiz və sintez
E) İnformasiya sisteminin strukturunun analizi

7. İqtisadi informasiyanın təsvir formaları hansılardır?
A)) Şifahi və yazılı
B) Şifahi və qrafik
C) Yazılı və qrafik
D) Cədvəl və qrafik
E) Cədvəl və rəqəm

8.İqtisadi informasiya sistemlərində məlumatların təşkili üsullarının hansı formaları var?
A)) Xətti, qeyri-xətti və səhifə.
B) Xətti, qeyri-xətti və ardıcıl.
C) Ardıcıl, massiv və açar əlamətləri.
D) Massiv, pilləli və iyerarxik.
E) Açar rekvizitləri, ardıcıl və massiv.

9. Açıq sistemlərin qarşılıqlı münasibət modelində (OSİ) şəbəkə funksiyalarının neçə səviyyəsi mövcuddur?
A)  5
B)  6
C)  4
D)) 7
E)  9

10. Müraciət metoduna əsasən şəbəkə qurulmasının hansı növləri mövcuddur?
             A)) Ethernet, Token kinq, Arcnet
   B) Token kinq və Ethernet
             S) Ethernet
   D) İRQ, Token kinq və Ethernet
        E) DNS, İRQ və Ethernet

11. İnternet şlyuzu nədir?
A)) İnternet şlyuzu – müxtəlif mühitli və arxitekturalı şəbəkələrarasında  
     əlaqələndirici rolunu oynayan tətbiqi proqram və apparat vasitəsidir.
B). İnternet şlyuzu –yeni protokollar təşkil edən proqramdır
C) İnternet şlyuzu –apparat vasitəsidir
D) İnternet şlyuzu – host -kompüterdir
     E) PPP mühitində işləyən internet  internet mühitidir

12. İnternetə qoşulma üsulları.
A)) Analoq əlaqə-ADSL əlaqə, seans əlaqə 
B) Xətlərin  kommunikasiya vasitəsi ilə
S) PPP və Slip protokolları
D) İSDN əlaqə forması
     E) Xətlərin kommunikasiyası vasiətsilə və İSDN əlaqə.

13. Provayder nədir?
A)) Şəbəkə xidmətini təşkil edən təşkilatlar
B) Aparıcı əsas kompüterdir
C) Müştəri-aparıcı  proqramdır
D) İnternet əlaqə formasıdır.
      E) Şəbəkədir

14. FTP protokolunun əsas vəzifəsi nədir?
A)) Faylların çox asanlıqla ötürülməsinə imkan verən protokoldur.
B) Şəbəkə xəbər ötürmə protokoludur.
C) Uzaqda yerləşən terminal protokoldur.
D) Poçt xidmət növüdür.
E) Fayl mübadiləsinin daha mükəmməl sistemidir.

 15. HTML nədir?
A)) Avtomatlaşdırılmış mətn redaktorudur.
B) Multimedia xidmətidir.
C) Hipermətn sənədlərinin yaradılmasına deyilir
D) Qəbul edilən məlumatın oxunması  vasitəsidir
     E) İnternet xidmətidir


10. İnformasiya sistemləri və texnologiyaları

1. Süni intellektin tədqiqatı zamanı hansı əsas istiqamətlər mövcuddur?
A)) Bionik və proqram praqmatik
     B) Proqram-praqmatik
     C) Heç biri
     D) Labirint axtarış və bionik istiqamət
     E)  Bionik istiqamət

11.Kompüter şəbəkələrinin arxitekturası

1. Server nədir?
A)) Şəbəkəyə qoşulmuş kompüter;             
B). Böyük imkanlara malik kompüter;
C) Xüsusi qurğu;           
D). Xidməti proqram;          
E). Antivirus

2. Qlobal şəbəkələrdə istifadəçilər arasında məsafə nə qədər olmalıdır?
A)). 10000-15000 km;          
B). 10000 km-ə qədər;             
C). 100 km;      
D). 1000 km;              
E). 50000 km
3. Modem nədir?
A)) texniki qurğudur
B) şəbəkə protokoludur
C) internet serveridir
D) poçt proqramıdır
E) Heç biri düz deyil
4. 28800bit/saniyə informasiyanı ötürən modem 2 səhifə mətni (3600 bayt) nə qədər vaxta ötürə bilər?
A)) 1 saniyəyə
B) 1 saata
C) 1 dəqiqəyə
D) 1 günə
E) Heç biri düz deyil
5. Kompüter şəbəkə arxitekturasının müxtəlif səviyyələrinin uyğunluğunu təmin edən proqram nə adlanır?
A)) protokol
B) ümumi standart
C) interfeys
D) format
E) Heç biri düz deyil
6. Körpü nnədir?
A)) iki lokal kompüter şəbəkəsini əlaqələndirən qurğudur
B) şəbəkə proqram təminatıdır
C) şəbəkəniin işinə nəzarət edən qurğudur
D) şəbəkə daxilində istifadə edilən standartlardır
E) Heç biri düz deyil
7. Şlüzün əsas təyinatı nədir?
A)) müxtəlif protokollarla işləyən bir neçə lokal şəbəkəni əlaqələndirmək
B) eyni protokollarla işləyən lokal şəbəkələri əlaqələndirmək
C) əlaqələndirici proqramların və serverlərin bağlantısını təmin etmək
D) lokal şəbəkələrdə verilənlərin saxlanmasını təmin etrmək
E) Heç biri düz deyil
8. Bunlardan hansı marşrutizator deyil?
A)) paket marşrutizator
B) adaptiv marşrutizator
C) alternativ marşrutizator
D) avtomatik marşrutizator
E) Heç biri düz deyil
9. Fayl-server texnologiyasının mahiyyəti nədir?
A)) bütün proqramların və verilənlərin şəbəkənin baş mərkəzi kompürelərində mühafizə edilməsi
B) proqramlar və verilənlər fayllarının şəbəkə kompüterlərində paylanması
C) şəbəkədə çap işinin mərkəzləşdirilməsi
D) şəbəkədə qeyri-mərkəzləşdirilmiş idarəetmə
E) Heç biri düz deyil
10. Müştəri-server texnologiyasının əsas ideyası nədir?
A)) proqramlar və verilənlər resurslarının şəbəkə kompüterində paylanması
B) bütün proqramların və verilənlərin şəbəkənin mərkəzi kompüterdə mühafizə edilməsi
C) verilənlər bazasında bütün fayllarının mərkəzləşdirilmiş təşkili
D) müştərinin serverə və əksinə çevirmək imkanının mümkünsüzlüyü
E) Heç biri düz deyil


12. Lokal şəbəkələr
1.   Kompüter telekommunikasiyası nə deməkdir?
A)) bir neçə kompüterin vahid bir şəbəkədə birləşməsidir
B) diskert vasditəsilə informasiyanın bir kompüterdən digərinə keçirilməsidir
C) verilənlərin bir kompüterdən digərinə uzaq mıəsafədən ötürülməsidir
D) istufadəçilər arasında informasiyanın çəbəkəyə verilməsidir
E) Heç biri düz deyil
2. Şəbəkə resurslarının təmin edən kompüter necə adlanır?
A)) server
B) domen
C) işçi stansiya
D) terminal
E) Heç biri düz deyil
3. İnternetdə istifadəçini təmin edən təşkilat necə asdlanır?
A)) provayder
B) domen
C) host
D) server
E) Heç biri düz deyil
4. Burada yüksək səviyyəli domen hansıdır?
A)) az
B) com
C) htm
D) anl
E) Heç biri düz deyil
5. Kommunikasiya edilmiş keyfiyyətli telefon xətti nə qədər informasiya ötürə bilər?
A)) 56,6 Kbayt/saniyə
B) 100 Kbayt/saniyə
C) 1 K bayt/saniyə
D) 1 Mbayt/saniyə
E) Heç biri düz deyil
6. Kompüter şəbəkəsini yaratmaq üçün əsas nəlıərin olması vacibdir?
A)) şəbəkə avadanlıqları və şəbəkə proqram təminatı
B) əsas və köməkçi aparat vasitələri
C) şəbəkə əməliyyat sistemi və tətbiqi proqramlar
D) superkompüterlər və fərdi kompüterlər
E) Heç biri düz deyil
7. Bütün tip kompüter şəbəkələrinin əsas təyinatı nədir?
A)) ümumi resurslara birlikdə çıxışı təmin etmək
B)  şəbəkə resurslarını mühafizə etmək
C) informasiyanı bir kompüterdən digərinə ötürmək
D) informasiya təhlükəsizliyini təmin etmək
E) Heç biri düz deyil

9. Lokal kompüter şəbəkələrindəki kompüterlərin bir-birindən uzaqlığı orta hesabla nə qədər ola bilər?
A)) 3 m
B) 1km
C) 2 km
D) 100 km
E) Heç biri düz deyil

8. LKS topologiyaları iki əsas sinfə bölünür. Aşağıda verilmiş topologiyalardan hansı ardıcıl konfiqurasiyalı topologiya deyil?
A)) ümumşin
B) zəncirvari
C) qar dənələri
D) halqavari
E) Heç biri düz deyil

9. Ethernet texnologiyasında hansı topologiyadan istifadə edilmişdir?
A) ümumişin
B) iyerarxik
C) ağacabənzər
D) zəncirvari
E) Heç biri düz deyil


10. Lokal şəbəkələrdə normal fəaliyyətin təmin olunması üçün istifadə edilən kompüterlərin bir-birilə əlaqələndirilməsinin məntiqi sxemləri hansılardır?
A)) Monokanal, dairəvi, ulduzvari və qar dənəciyi
B) Monokanal və qar dənəciyi 
S) Şin və dairəvi
D) Monokanal və şin
     E) Heç biri


11. Lokal şəbəkədə proqram təminatının  hansı xidmət serverlərindən istifadə edilir?
A)) Kommunikasiya serveri
B) WWW, kommunikasiya serveri , elektron poçt serveri
S) Fayl serveri, elektron poçt serveri, çap serveri, kommunikasiya serveri
D) Heç biri
     E)  FTP, elektron poçt və  WWW


12. Lokal kompüter şəbəkəsi nədir?
A)) Lokal şəbəkə bir – birinə yaxın məsafədə yerləşən idarə və təşkilatları 
    əlaqələndirir. 
B) Eyni proqram təminatından istifadə edən şəbəkədir
C) 2 kompüterin sadə şəkildə bir -birinə qoşularaq aralarında informasiya 
    mübadiləsi həyata keçirən şəbəkədir
D) Eyni avadanlıqlardan  və proqram vasitələrdən istifadə edən şəbəkədir
E) Şəbəkələrin şəbəkəsidir

13. Reqional şəbəkələrdə istifadəçilər arasında məsafə nə qədər olmalıdır?
A)). 10- 1000 km;        
B). 4000-5000 km;         
C). 10000 km-ə qədər;
D). 10000-15000 km;           
E). 10-20 km.
14. Mətni sütunlarla yazmaq üçün hansı əmrlər icra olunmalıdır?
A)). Format – Kolonki;      B). Format – Abzas;        C). Pravka- Vstavit;
D). Vid- Kolontitulı;            E). Format – Spisok.

15. Server nədir?
A)). Şəbəkəyə qoşulmuş kompüter;   B). Böyük imkanlara malik kompüter;
C). Xüsusi qurğu;            D). Xidməti proqram;    E). Antivirus.

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar