DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

Fizikanın Tədrisi Metodikası-Doktorontura sualları

FİZİKANIN TƏDRİSİ METODİKASI (5801.01) İXTİSASI ÜZRƏ
DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANININ SUALLARI
1. Fizikanın tədrisi metodikası və onun inkişaf tarixi.
2. Fizikanın tədrisində problemli təlim.
3. Təbiət qüvvələri mövzusunun tədrisi metodikası (VII sinif.
4. Fizikanın tədrisi metodikası pedaqoji elm kimi.
5. Fizika dərslərində motivasiyanın yaradılması metodikası .
6. Fiziki anlayışlar. Fiziki kəmiyyətlər və onların ölçülmə
vasitələri mövzusunun tədrisi metodikası (VII sinif).
7. Azərbaycanda fizikanın tədrisi metodikasının inkişaf tarixi.
8. Fizika fənn kurikulumunun mahiyyəti və məzmunu.
9.Qazlarda, mayelərdə və bərk cisimlərdə diffuziya mövzusunun tədrisi
metodikası.
10.Fizikanın tədrisi metodikasının metodoloji əsasları.
11.Ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə təlim nəticələrinin məzmunu
və mahiyyəti
12. Maddənin bərk, maye, qaz və plazma halı mövzusunun

tədrisi metodikası.
13. Fizikanın tədrisi metodikasının məqsəd və vəzifələri.
14. Tam orta təhsil səviyyəsi üzrə təlim nəticələrinin məzmunu
və mahiyyəti.
15. İslatma və kapilyarlıq mövzusunun tədrisində nümayiş eksperimentinin

rolu.
16.Ümumi orta təhsil səviyyəsində fizikanın tədrisinin məqsəd və vəzifələri.
17. Fizika fənn kurikulumun məzmun xətlərinin xüsusiyyətləri.
18. Ümumi orta təhsil səviyyəsində şagirdlərin müstəqil işlərinin

təşkili metodikası.
19. Ümumi orta təhsil səviyyəsində fizikanın tədrisi
metodikasının xüsusiyyətləri.
20. Məzmun standartı, onun funksiyaları və əhəmiyyəti.
21.Yerdəyişmə, sürət,düzxətli bərabərsürətli hərəkət
anlayışının öyrənilməsində şagirdlərin müstəqil işləri.
22.Tam orta təhsil səviyyəsində fizikanın tədrisi
metodikasının xüsusiyyətləri.
23. Deklorativ, prosedural və konseptual biliklər.
24.Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət və təcil mövzusunun
tədrisi metodikası.
25. Fundamental fiziki nəzəriyyələr məktəb fizika kursunun əsası kimi.

26. İdraki, emosional və psixomotor fəaliyyətlər.
27. Ümumi orta təhsil səviyyəsində dinamikanın tədrisi metodikası.
28. Fizikanın tədrisində fəndaxili və fənlərarası əlaqə.
29. Fizikanın tədrisində əsas və alt standartların funksiyaları.
30.Fizikadan keyfiyyət xarakterli məsələlərin həllinin öyrədilmə metodikası.
31. Fizikanın tədrisində nümayiş eksperimentinin aparılma metodikası.
32. Fizikanın təlim üsulları.
33. Fizikadan eksperimental xarakterli məsələlərin həllinin
öyrədilmə metodikası.
34. Fizika fənninin təlim üsulları.
35. Frontal labaratoriya işləri və təcrübələri.
36. Fizika təlimində keyfiyyət xarakterli məsələlərin həllinin əhəmiyyəti.
37. Fizikanın tədrisində şagirdlərin təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi yolları.
38. Fizikanın təlimi prosesində didaktik prinsiplərdən istifadə.
39.Atmosfer təzyiqi. Atmosfer təzyiqinin ölçülməsi. Toriçelli təcrübəsi
mövzusunun tədrisi metodikası.
40. Fizikanın təlimində şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətlərinin
inkişaf etdirilməsi.
41. Fizikanın təlimində analogiya metodundan istifadə.
42. Arximed qüvvəsi mövzusunun tədrisi metodikası.
43. Fizikanın təlimi prosüsində şagirdlərin fəallıqlarının artırılması yolları.
44. Təlimin təşkili formaları.
45. İdeal mayenin axını. Bernuli qanununun tədrisi metodikası.
46. Fizikanın təlimində induksiya və deduksiya metodundan istifadə.

47. Fizikanı öyrənməyə idraki marağın yaradılması.
48. Cismin impulsu. İmpulsun saxlanma qanunu mövzusunun
tədrisi metodikası.
49. Fizikanın təlimində labaratoriya işləri və praktikumları.

50. Fizikanın təlimində idraki, məntiqi və yaradıcı təfəkkürün
yaradılması üsulları.
51. İş, güc, enerji mövzularının tədrisi metodikası.
52. Ümumi orta təhsil səviyyəsində fizika kursunun məzmunu və mahiyyəti.
53. Fizika dərslərində şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkişafı.
54. Mexanikanın metodoloji məsələlərinin tədrisi metodikası.
55. Tam orta təhsil səviyyəsində fizika kursunun məzmunu və mahiyyəti.
56. Fizika təlimində dərsin təşkili formaları.
57. Molekulyar fizikanın metodoloji məsələlərinin tədrisi metodikası.
58. Fizikanın tədrisində fəal təlim üsullarından istifadə.
59. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması qaydaları.
60. Elektrodinamikanın metodoloji məsələlərinin tədrisi metodikası.
61. İllik planlaşdırma.
62. Fizika təlimində məsələ həllinin öyrədilməsi üsulları.
63. Optikanın metodoloji məsələləri.
64. Fizika təlimində məsələ həlli təlim və tərbiyə vasitəsi kimi..
65. Sinifdənkənar müşahidələr və təcrübələr.
66. Atom və nüvə fizikasının metodoloji məsələləri.
67. Fizika təlimində informasiya kommunikasiya
texnologiyalarından istifadənin metodikası.
68. Nümayiş eksperimentinin hazırlanmasının və aparılmasının metodikası.
69. Nüvənin rabitə enerjisi. Kütlə defekti mövzusunun tədrisi metodikası.
70. İllik planlaşdırma və onun hazırlanma texnologiyası.
71.Şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi qaydaları.
72. İdeal qaz qanunları mövzusunun tədrisi metodikası.
73. Fizikanın təlimində texniki vasitələrdən istifadənin metodikası.
74. Labarator praktikumlar və onların aparılma metodikası.
75. Termodinamikanın qanunlarının tədrisi metodikası.
76. Gündəlik planlaşdırmanın hazırlanma texnologiyası.
77. Ekskursiya təlimin təşkili formalarından biri kimi.
78. Atomun nüvə modeli. Bor postulatları mövzusunun tədrisi metodikası.
79. Məktəb daxili qiymətləndirmənin növləri. Qiymətləndirmədə
istifadə olunan metod və vasitələr.
80. Labaratoriya işlərinin təsnifatı və aparılma metodikası.
81. Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı mövzusunda ümumiləşdirici
dərsin tədrisi metodikası.
82. Fizikanın tədrisində istifadə olunan fəal təlim üsulları.
83. Fizikanın tədrisində müəllimin fəaliyyəti.
84.Nüvə enerjisi və ondan istifadə. Zəncirvari və istilik nüvə
reaksiyaları mövzusunun tədrisi metodikası.
85. Fizika təlimində elmi təfəkkürün inkişaf etdirilməsi məsələləri.
86. Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının yoxlanılması və
qiymətləndirilməsi üsulları.
87. Fizika təlimində ekoloji problemlərin öyrənilməsi üsulları.

88. Fizikanın təlimi prosesində şagirdlərin fəaliyyətlərinin fəallaşdırılması
üsulları.
89. Fizika kabinetinin təchizi prinsipləri.
90. Fizikadan şagirdlərin ev tapşırıqları

Tərtib edən: p.f.d Ə.Ə.Qarayev
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar