DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

26 Eylül 2015 Cumartesi

Xarici Dili Kurikulumu

Vəsaiti yükləmək üçün
 şəkilin üzərinə toxun
 Xarici dili Xarici dili Rus dili


1.2. Məzmun xətləri
Xarici dil təlimində qarşıya qoyulmuş məqsəd və vəzifələri reallaşdırmaq ücün məzmun xətləri aşağıdakı şəkildə müəyyənləşdirilir:
 Dinləyib-anlama
 Danışma
 Oxu
 Yazı
1.4. Fəaliyyət xətləri
 Problemin həlli
 Tədqiqetmə və tətbiqetmə
 Təsviretmə və təqdimetmə
 Əlaqələndirmə və ünsiyyət

 Dəyərləndirmə və yaradıcı tətbiqetmə
1.5. Məzmun standartları
V sinif
V sinfin sonunda şagird:
təqdim olunan nitq modellərini, o cümlədən nitq etiketlərini başa düşdüyünü nümayiş etdirir;
düzgün tələffüz vərdişlərinə yiyələndiyini nümayiş etdirir;
kiçikhəcmli sadə mətnlərin məzmununu başa düşdüyünü nümayiş etdirir;
sadə nitq modellərindən və nitq etiketlərindən istifadə edərək ünsiyyət qurmaq bacarıqları nümayiş etdirir;
ilkin oxu bacarıqlarını nümayiş etdirir;
sadə yazı bacarıqlarını nümayiş etdirir.
Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar
1. Dinləyib-anlama
Şagird:
1.1. Dinlədiyi fikrin məzmununu anladığını nümayiş etdirir.
1.1.1. Sinifdaxili müraciətlərə əməl edir. 
1.1.2. Adını eşitdiyi əşyaları şəkillərdə seçir və göstərir.
2. Danışma
Şagird:
2.1. Düzgün tələffüz qaydalarına riayət edir.
2.1.1. Dinlədiyi səs, səs birləşmələrini və sadə sözləri təkrar edir.
2.2. Sadə nitq etiketləri əsasında ünsiyyət qurur.
2.2.1. Şəkildə əks olunan əşyaları və ətrafdakıları (ailə, məktəb) adlandırır.
2.2.2 Adlandırdığı əşyaların əlamətlərini (həcm, rəngi, forma) sadalayır.
2.2.3. Şəkildə əks olunan əşyaları və ətrafdakıları öyrəndiyi sözlər əsasında təsvir edir.
2.2.4. Öyrəndiyi söz, söz birləşmələri və nitq edtiketlərindən istifadə edərək ünsiyyət qurur.
3. Oxu
Şagird:
3.1. Oxu bacarıqları nümayiş etdirir.
3.1.1. Hərf, hərf birləşmələri və sözləri düzgün oxuyur.
3.1.2. Kiçikhəcmli mətnləri düzgün intonasiya ilə oxuyur.
3.1.3. Kiçikhəcmli mətnlərin məzmununu başa düşdüyünü nümayiş etdirir.
4. Yazı
Şagird:
4.1. Sadə yazı bacarıqları nümayiş etdirir.
4.1.1. Hərf, hərf birləşmələri və sözləri düzgün yazır.
4.1.2. Öyrəndiyi söz birləşmələri və cümlələri düzgün yazır.
4.1.3. Sadə məktublar yazı
VI sinif
VI sinfin sonunda şagird:
kiçikhəcmli sadə mətnlərin məzmununu başa düşdüyünü nümayiş etdirir;
düzgün tələffüz vərdişlərinə yiyələndiyini nümayiş etdirir;
nitq nümunələrindən və nitq etiketlərindən istifadə edərək ünsiyyət qurmaq bacarıqlarını nümayiş etdirir;
oxu bacarıqlarını nümayiş etdirir;
sadə yazı bacarıqlarını nümayiş etdirir.
Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar
1. Dinləyib-anlama
Şagird:
1.1. Kiçikhəcmli sadə mətnlərin məzmununu başa düşdüyünü nümayiş etdirir.
1.1.1. Müraciətlərə əməl edir və sadə sualları cavablandırır.
1.1.2. Adını eşitdiyi əşya və hadisələri şəkillərdə seçir və göstərir.
2. Danışma
Şagird:
2.1. Düzgün tələffüz qaydalarına riayət edir.
2.1.1. Dinlədiyi söz, söz birləşmələrini və sadə sözləri təkrar edir.
2.2. Öyrəndiyi nitq nümunələrindən istifadə edərək ünsiyyət qurmaq bacarıqları nümayiş etdirir.
2.2.1. Şəkildə əks olunan əşyaları və hadisələri (geyim, hava) adlandırır.
2.2.2. Adlandırdığı əşyaların əlamətlərini (forma və kəmiyyət) sadalayır.
2.2.3. Öyrəndiyi sözlərdən və sadə nitq etiketlərindən istifadə edərək ünsiyyət qurur.
2.2.4. Nitqində yeni söz və ifadələrdən düzgün istifadə edərək ünsiyyət qurur.
3. Oxu
Şagird:
3.1. Kiçikhəcmli mətnləri oxuyur və məzmununu izah edir.
3.1.1. Kiçikhəcmli mətnlərdə yeni söz və ifadələri düzgün oxuyur.
3.1.2. Mətndəki yeni söz və ifadələri lüğətdən istifadə edərək oxuyur.
3.1.3. Oxuduğu mətnin məzmununa uyğun suallara cavab verir.
4. Yazı
Şagird:
4.1. Düzgün yazı bacarıqları nümayiş etdirir.
4.1.1. Dinlədiyi sözləri, söz birləşmələrini və sadə cümlələri düzgün yazır.
4.1.2. Müşahidə etdiyi əşya və hadisələrin əlamətlərini yazır.
4.1.3. Təsvir xarakterli məktub yazır.
VII sinif 
VII sinfin sonunda şagird:
kiçikhəcmli dialoqlarda iştirak edir;
kiçikhəcmli mətnlərin məzmununu danışır;
oxuduğu mətndə fakt və hadisələri müəyyən edir;
sözləri məna və qrammatik cəhətdən əlaqələndirərək cümlələr qurur;
sözləri orfoqrafiya qaydalarına uyğun yazır;
sadə elanlar yazır. 
Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar
1. Dinləyib-anlama
Şagird:
1.1. Dinlədiyi fikrin məzmununu anladığını nümayiş etdirir.
1.1.1. Tapşırıq xarakterli müraciətlərə cavab verir.
1.1.2. Dinlədiyi mətndə yeni söz və ifadələri seçir.
2. Danışma
Şagird:
2.1. Düzgün tələffüz qaydalarına riayət edir.
2.1.1. Dinlədiyi söz və söz birləşmələrini düzgün tələffüz edir.
2.2. Sadə nitq etiketləri əsasında ünsiyyət qurur.
2.2.1. Müxtəlif məzmunlu şəkillərdə əks olunan əşyaları adlandırır.
2.2.2. Adlandırdığı əşyaların əlamətlərini (keyfiyyəti, görünüşü) sadalayır.
2.2.3. Kiçikhəcmli dialaoqlarda iştirak edir.
2.2.4. Öyrəndiyi yeni söz və ifadələrdən mövzuya uyğun istifadə edir.
3. Oxu
Şagird:
3.1. Oxuduğu mətnin məzmununu mənimsədiyini nümayiş etdirir.
3.1.1. Kiçikhəcmli mətnləri düzgün və sürətli oxuyur.
3.1.2. Mətndəki cümlələri məqsəd və intonasiyaya görə düzgün oxuyur.
3.1.3. Oxuduğu mətndə fakt və hadisələri müəyyən edir.
4. Yazı 
Şagird:
4.1. Düzgün yazı bacarıqları nümayiş etdirir.
4.1.1. Şəkil üzrə kiçikhəcmli yazılı mətn qurur.
4.1.2. Sözləri orfoqrafiya qaydalarına uyğun yazır.
4.1.3. Sadə elanlar yazır.
VIII sinif
VIII sinfin sonunda şagird:
dinlədiyi və oxuduğu mətnlərdə əsas fikri və məntiqi ardıcıllığı müəyyən edir;
nitq etiketlərindən, nitq modellərindən istifadə edir;
öyrəndiyi nitq modellərindən məqsədyönlü istifadə edir.
oxuduğu mətndə söz və ifadələri qruplaşdırır və mətndə əsas fikri müəyyən edir;
cümlələri məna və qrammatik cəhətdən əlaqələndirir;
orfoqrafiya işarələrindən düzgün istifadə edir;
sadə afişalar yazır.

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar
1. Dinləyib-anlama
Şagird:
1.1. Dinlədiyi fikrin məzmununu anladığını nümayiş etdirir.
1.1.1. Müraciətlərə uyğun tapşırıqları icra edir.
1.1.2. Dinlədiyi mətndəki əsas fikri müəyyən edir.
2. Danışma
Şagird:
2.1. Düzgün tələffüz qaydalarına riayət edir.
2.1.1. Cümlələri və nitq etiketlərini düzgün tələffüz edir.
2.2. Şifahi nitq bacarıqları nümayiş etdirir.
2.2.1. Müxtəlif məzmunlu şəkillərdə əks olunan əşya və hadisələri adlandırır.
2.2.2. Şəkildə əks olunan əşya və hadisələri öyrəndiyi sözlər əsasında təsvir edir. 
2.2.3. Dialoqlarda nitq etiketlərindən istifadə edir.
2.2.4. Öyrəndiyi nitq mdellərindən məqsədyönlü istifadə edir.
3. Oxu
Şagird:
3.1. Oxuduğu mətnin məzmununu mənimsədiyini nümayiş etdirir.
3.1.1. Oxuduğu mətnin məzmununa aid suallar tərtib edir.
3.1.2. Oxuduğu mətndə söz və ifadələri seçir və qruplaşdırır.
3.1.3. Mətndəki əsas fikri müəyyənləşdirir.
4. Yazı
Şagird:
4.1. Düzgün yazı bacarıqları nümayiş etdirir.
4.1.1. Verilmiş cümlələr əsasında kiçikhəcmli yazılı mətn qurur.
4.1.2. Orfoqrafiya işarələrindən düzgün istifadə edir.
4.1.3. Sadə afişalar yazır.
IX sinif
IX sinfin sonunda şagird:
dinlədiyi və oxuduğu mətnin məzmununu hissələrə ayırır və plan tərtib edir;
müxtəlif cümlə konstruksiyalarından istifadə etməklə fikirlərini ardıcıl ifadə edir;
söz və ifadələri morfoloji xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirir, cümlələri düzgün intonasiya ilə oxuyur;
mətnin məzmununu məntiqi ardıcıllıqla danışır;
oxuduğu mətndə müxtəlif əşya və hadisələri təsvir edir;
dəvətnamə və açıqca yazır.

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar
1. Dinləyib-anlama
Şagird:
1.1. Dinlədiyi fikrin məzmununu anladığını nümayiş etdirir.
1.1.1. Mərhələli müraciətləri ardıcıl icra edir. 
1.1.2. Dinlədiyi mətnin məzmunu hissələrə ayırır.
2. Danışma
Şagird:
2.1. Düzgün tələffüz qaydalarına riayət edir.
2.1.1. Kiçikhəcmli nitq nümunələrini düzgün tələffüz edir
2.2. Şifahi nitq bacarıqları nümayiş etdirir.
2.2.1. Zaman və məkanla bağlı anlayışları adlandırır.
2.2.2. Nitq etiketlərindən mövzuya uyğun istifadə edir.
2.2.3. Müxtəlif mövzulu dialoqlarda iştirak edir.
2.2.4. Müzakirələrdə mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirir.
3. Oxu
Şagird:
3.1. Oxuduğu mətnin məzmununu mənimsədiyini nümayiş etdirir.
3.1.1. Söz və ifadələri morfoloji xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırır.
3.1.2. Mətni uyğun ton, temp, ritm və fasilə ilə oxuyur.
3.1.3. Oxuduğu mətnin məzmununu məntiqi ardıcıllıqla danışır.
4. Yazı
Şagird:
4.1. Düzgün yazı bacarıqları nümayiş etdirir.
4.1.1. Verilmiş mövzu üzrə fikirlərini yazılı ifadə edir.
4.1.2. Müxtəlif əşya və hadisələri yazılı təsvir edir.
4.1.3. Dəvətnamə və açıqca yazır.
X sinif
X sinfin sonunda şagird:
çoxmərhələli müraciətləri ardıcıl icra edir;
dinlədiyi mətnin əsas ideyasını müəyyən edir;
dinlədiyi və oxuduğu mətnin məzmununu danışır;
nitq vahidlərindən istifadə etməklə fikirlərini müxtəlif formalarda ifadə edir;
oxuduğu mətndə əsas fakt və hadisələri seçir, qruplaşdırır;
oxuduğu mətnin məzmununu ümumiləşdirərək şərh edir;
müxtəlif konstruksiyalı cümlələri düzgün oxuyur və yazır.
tərcümeyi-hal, ərizə yazır.

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar
1. Dinləyib-anlama
Şagird:
1.1. Dinlədiyi mətnin məzmununa münasibət bildirir.
1.1.1. Çoxmərhələli müraciətləri ardıcıl icra edir.
1.1.2. Dinlədiyi mətnin planını tutur.
2. Danışma
Şagird:
2.1. Düzgün tələffüz qaydalarına riayət edir.
2.1.1. Müxtəlif nitq nümunələrini düzgün tələffüz edir.
2.2. Şifahi nitq bacarıqları nümayiş etdirir.
2.2.1. Müxtəlif məzmunlu şəkillərdə əks olunan əşya, hadisə və situasiyaları adlandırır.
2.2.2.Əşya, hadisə və situasiyaların əlamətlərini təsvir edir.
2.2.3. Mövzu ilə bağlı fikirlərini müxtəlif formada ifadə edir.
2.2.4. Fikirlərini müqayisələr aparmaqla izah edir.
3. Oxu
Şagird:
3.1. Oxuduğu mətnin məzmununu mənimsədiyini nümayiş etdirir.
3.1.1. Mətndəki əsas fakt və hadisələri seçir, qruplaşdırır.
3.1.2. Mətni məzmununa uyğun intonasiya ilə oxuyur.
3.1.3. Oxuduğu mətnin məzmununu ümumiləşdirərək şərh edir.
4. Yazı
Şagird:
4.1. Düzgün yazı bacarıqları nümayiş etdirir.
4.1.1. Dinlədiyi mətnin məzmununu ardıcıl yazır.
4.1.2. Məlumat xarakterli mətnlər yazır.
4.1.3. Tərcümeyi hal və ərizə yazır.
XI sinif
XI sinfin sonunda şagird:
dinlədiyi və oxuduğu mətnin məzmununa münasibət bildirir;
müxtəlif mövzulu müzakirələrdə iştirak edir;
mətnin məzmununa, müxtəlif mövqeli fikirlərə münasibət bildirir;
söz və ifadələri qrammatik-semantik xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirir;
mətnləri məzmununa uyğun intonasiya ilə oxuyur;
fakt və hadisələrə yazılı münasibət bildirir;
təqdimat və kiçik çıxışlar hazırlayır;
müxtəlif formaları doldurur.

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar
1. Dinləyib-anlama
Şagird:
1.1.Dinlədiyi mətnin məzmununa münasibət bildirir.
1.1.1. Müraciətdə ifadə olunan fikrə münasibət bildirir.
1.1.2. Dinlədiyi mətnin məzmununu şərh edir.
2. Danışma
Şagird:
2.1. Düzgün tələffüz qaydalarına riayət edir.
2.1.1. Nitqində tələffüz qaydalarına yiyələndiyini nümayiş etdirir.
2.2. Şifahi nitq bacarıqları nümayiş etdirir.
2.2.1. Müxtəlif süjetli şəkillər üzrə ünsiyyət qurur.
2.2.2. Müxtəlif situasiyalara öz münasibətini bildirir.
2.2.3. Müxtəlif mövzularda müzakirələr (təbiət, cəmiyyət, ailə, məktəb) aparır.
2.2.4. Müxtəlif mövzulu müzakirələrdə iştirak edir.
3. Oxu
Şagird:
3.1. Oxuduğu mətnin məzmununu mənimsədiyini nümayiş etdirir.
3.1.1. Söz və ifadələri qrammatik-semantik xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirir. 
3.1.2. Mətndəki müxtəlif konstruksiyalı cümlələri düzgün oxuyur.
3.1.3. Oxuduğu mətnin məzmununa münasibətini bildirir.
4. Yazı
Şagird:
4.1. Düzgün yazı bacarıqları nümayiş etdirir.
4.1.1. Fikirlərini müxtəlif formalarda (inşa, esse, hekayə) ifadə edir.
4.1.2. Fakt və hadisələrə yazılı münasibət bildirir.
4.1.3. Müxtəlif anket formaları yazır  


Rus dili


1.3. Направления деятельности
Реализация содержательных стандартов по русскому языку осуществляется в процессе следующих направлений деятельности:
 решение проблемы;
 обоснование проблемы;
 общение;
 исследование;
 реализация.
1.4. Общие результаты обучения и содержательные стандарты по классам
I класс
К концу I класса учащийся:
• выражает отношение к услышанному;
• сопровождает свою речь соответствующей мимикой и жестами;
• объясняет определенные слова из текста путем подбора слов, близких по смыслу;
• определяет основную мысль текста и выражает её в простой форме;
• различает художественные тексты (проза, поэзия);
• правильно, построчно пишет элементы и конфигурации букв,
соединяет их и составляет связный текст;
• делит слова на слоги, различает заглавные и прописные буквы, знает и различает слова, обозначающие предмет, признаки и действия, различает звуки и буквы, различает предложения по цели высказывания и интонации
1. Аудирование и говорение
Учащийся:
1.1. Демонстрирует понимание прослушанного.
1.1.1.Комментирует смысл прослушанного.
1.1.2. Выражает отношение к услышанному.
Учащийся:
1.2. Демонстрирует владение устной речью.
1.2.1.Рассказывает о наблюдаемых предметах и событиях,
а так же об увиденном по картинкам.
1.2.2.Использует в диалогах простейшие формулы речевого этикета.
1.2.3.Сопровождает свою речь соответствующей мимикой и жестами.
2. Чтение
Учащийся:
2.1. Демонстрирует понимание значения новых слов.
2.1.1. Называет предметы и события в прочитанном.
2.1.2. Объясняет определенные слова из текста путем подбора слов, близких по смыслу.
2.1.3. Употребляет в предложении изучанные новые слова, близкие по значению.
2.1.4. Выделяет из текста простые образные выражения.
Учащийся: 
2.2. Демонстрирует владение техникой чтения и начальными навыками чтения.
2.2.1. Читает небольшие тексты, правильно произнося слова.
2.2.2. Различает художественные тексты (проза, поэзия).
2.2.3. Составляет иллюстрированный план текста.
2.2.4. Определяет основную мысль текста и выражает его в простой форме.
2.2.5. Пересказывает содержание текста.
3.Письмо
Учащийся:
3.1. Демонстрирует владение техникой письма и начальными навыками письма.
3.1.1. Правильно, построчно пишет элементы и конфигурации букв и соединяет их.
3.1.2. Правильно списывает слова и небольшие тексты, написанные рукописным шрифтом.
3.1.3. Составляет письменный рассказ по картине.
3.1.4. Составляет связный текст по наблюдениям.
3.1.5.Пишет простые деловые записи (открытки), составленные в соответствии с уровнем класса.
4.Языковые правила
Учащийся:
4.1. Демонстрирует усвоение необходимых языковых правил.
4.1.1. Различает звуки и буквы.
4.1.2. Делит слова на слоги.
4.1.3. Различает заглавные и прописные буквы.
4.1.4. Перечисляет буквы в алфавитном порядке.
4.1.5.Знает и различает слова, обозначающие предмет, признаки и действия.
4.1.6. Определяет тип предложения и перечисляет его основные признаки.
4.1.7. Различает предложения по цели высказывания и интонации.
II класс
К концу II класса учащийся:
• обосновывает свое отношение к услышенному;
• использует в диалогах соответствующие ситуации речевые этикеты, а также определенные жесты и мимику;
• различает в тексте слова, близкие и противоположные по смыслу, объясняет смысл фразеологических выражений;
• читает тексты правильно, бегло и в соответствии с нормами произношения, различает по жанрам небольшие художественные тексты;
• придерживается простых норм правописания и орфографии, списывает печатные тексты, пишет небольшие эссе на основе наблюдений и впечатлений;
• различает гласные и согласные звуки, применяет правила переноса слов, правописания заглавных букв, использует словарь для определения, написания и произношения новых слов, различает предложение от других речевых единиц, составляет предложения по цели высказывания и интонации, расставляет нужные знаки препинания.
1. Аудирование и говорение
Учащийся:
1.1. Демонстрирует понимание прослушанного.
1.1.1. С помощью вопросов выясняет суть услышанного.
1.1.2. Обосновывает свое отношение к услышанному.
Учащийся:
1.2. Демонстрирует владение устной речью.
1.2.1. Рассказывает о своих наблюдениях, об услышанном и прочитанном.
1.2.2.Использует в диалогах нужные речевые формулы.
1.2.3. В зависимости от речевых ситуаций использует определенные жесты и мимику.
2.Чтение
Учащийся:
2.1. Демонстрирует понимание значения новых слов.
2.1.1.Распределяет в тексте по смысловым группам новые слова, обозначающие предметы и события.
2.1.2. Различает в тексте слова близкие и противоположные по смыслу.
2.1.3. Объясняет смысл фразеологических выражений.
Учащийся:
2.2. Демонстрирует владение навыками чтения.
2.2.1.Читает тексты правильно, бегло и в соответствии с
нормами произношения.
2.2.2. Различает по жанрам небольшие художественные тексты.
2.2.3. Озаглавливая части текста, составляет простой план по
содержанию.
2.2.4. Выражает отношение к основной мысли текста.  
2.2.5. Выбирая основные части, пересказывает текст.
3.Письмо
Учащийся:
3.1. Демонстрирует владение навыками письма.
3.1.1. Придерживается простых норм правописания и орфографии.
3.1.2. Списывает печатные тексты.
3.1.3. Пишет наизусть поэтические произведения, выбранные
по интересующей его теме.
3.1.4. Пишет небольшие эссе на основе наблюдений и впечатлений.
3.1.5. Пишет простые деловые документы (письмо, открытка, объявление), составленные в соответствии с речевым уровнем учащихся.
4.Языковые правила
Учащийся:
4.1. Демонстрирует усвоение необходимых языковых правил.
4.1.1. Различает гласные и согласные звуки.
4.1.2.Применяет правила переноса слов.
4.1.3.Применяет правила правописания заглавных букв (имена собственные и географические названия).
4.1.4. Использует словарь для определения значения, написания и произношения новых слов.
4.1.5. Группирует слова, обозначающие предмет, признаки и действия.
4.1.6. Отличает предложение от других речевых единиц.
4.1.7.Составляет предложения по цели высказывания и интонации, расставляет нужные знаки препинания.
III класс
К концу III класса учащийся:
• анализирует прослушанный текст и объясняет свою позицию;
• сравнивая, пересказывает наблюдаемое, услышанное и прочитанное, представляет в форме диалога образцы художественного произведения, при исполнении использует мимику и жесты, соответствующие ситуации;
• различает прямой и переносный смысл слов и многозначные слова;
• правильно и бегло, с интонацией читает соответствующие тексты, различает художественные и научно-популярные тексты, высказывает свое отношение к основной мысли текста, выделяет его главные части;
• соблюдая нормы чистописания, орфографии, пишет сочинения описательно-излагательного характера;
• группирует слова по тематическим и грамматическим признакам;
• для определения значений новых слов использует словари и справочники;
• применяет правила правописания заглавных букв, различает некоторые части речи и в простой форме, излагает их основные признаки, определяет правильный порядок слов в предложении;
• различает гласные и согласные по произношению и написанию;
• меняя цель и интонацию, употребляет данное предложение в различных ситуациях.
1.Аудирование и говорение
Учащийся:
1.1. Демонстрирует понимание прослушанного 
1.1.1. Проводит сравнительный анализ прослушанного.
1.1.2. Анализирует прослушанный текст и комментирует свою позицию.
Учащийся:
1.2. Демонстрирует владение устной речью.
1.2.1. Сравнивая, пересказывает наблюдаемое, услышанное и прочитанное.
1.2.2.Представляет в форме диалога образцы художественного произведения.
1.2.3. При исполнении отрывков художественной литературны использует мимику и жесты, соответствующие ситуации.
2.Чтение
Учащийся:
2.1. Демонстрирует понимание значения новых слов.
2.1.1.Называет характерные признаки новых предметов и ситуаций в тексте.
2.1.2. Различает в тексте многозначные слова.
2.1.3. Различает прямой и переносный смысл слов.
Учащийся:
2.2. Демонстрирует владение умений чтения.
2.2.1. Правильно и бегло, с интонацией читает соответствующие тексты (по видам предложений).
2.2.2. Различает художественные и научно-популярные тексты.
2.2.3. Составляет обширный план текста.
2.2.4. Рассказывает содержание текста по составленному плану.
2.2.5.Связывает основную мысль с реальной жизнью.
3.Письмо
Учащийся:
3.1. Демонстрирует владение умений письма.
3.1.1.Пишет аккуратно и со скоростью, соблюдая нормы чистописания, орфографии.
3.1.2. Переписывает текст, выполняя простейшее редактирование.
3.1.3. Составляет план к данному тексту и записывает его.
3.1.4. Пишет сочинения описательно-излагательного характера.
3.1.5.Пишет простые деловые записки (письмо, объявление, 
анкету, пригласительные), составленные в соответствии с уровнем класса.
4. Языковые правила
Учащийся:
4.1. Демонстрирует усвоение необходимых языковых правил.
4.1.1. Различает гласные по произношению и написанию.
4.1.2.Применяетправила правописания заглавных букв в соответствующих ситуациях (праздничные и исторические дни).
4.1.3.Использует словари и справочники для определения значения, произношения и правописания новых слов.
4.1.4. Группирует слова по грамматическим признакам (существительное, прилагательное, глагол, числительное).
4.1.5. В простой форме излагает роль главных и второстепенных членов в формировании предложений.
4.1.6. Определяет правильный порядок слов в предложении.
4.1.7. Меняя цель и интонацию, употребляет данное предложение в различных ситуациях.
IV класс
К концу IV класса учащийся:
• развивает прослушанное своими дополнениями и собственными высказываниями, подводит итоги;
• делает небольшие презентации об увиденном , услышанном и прочитанном, составляет диалоги и представляет, используя при этом соответствующие мимику, жесты для придачи речи живости и образности;
• выделяет образные выражения и термины в тексте;
• правильно, бегло и с интонацией, в соответствии с характерами образов, читает предлагаемые тексты; делает небольшие презентации на художественные и научно-популярные тексты, составляет творческий план с целью расширения, изменения или продолжения текста; определяет идею текста и в элементарной форме характеризует образы;
• придерживается орфографических правил и уместно использует основные знаки препинания; пишет небольшой отзыв;
• делает простой фонетический анализ, в соответствующих ситуациях применяет правила написания заглавных букв, использует словари и энциклопедии для определения значения новых слов и названий в тексте, объясняет грамматическое значение слов;
• определяет место главных и второстепенных членов для построения правильного предложения.
1.Аудирование и говорение
Учащийся:
1.1. Демонстрирует понимание прослушанного.
1.1.1. Обобщая услышанное об одной и той же проблеме, делает итоговое заключение.
1.1.2. Развивает прослушанные суждения мысли своими дополнениями.
Учащийся:
1.2. Демонстрирует владение устной речью.
1.2.1.Делает небольшие презентации о наблюдаемых, услышанных и прочитанных фактах и событиях.
1.2.2. Составляет диалоги и представляет их.
1.2.3. Использует соответствующую мимику и жесты для придачи речи живости и образности.
2. Чтение
Учащийся:
2.1. Демонстрирует понимание значения новых слов.
2.1.1.Сравнивает события текста с событиями реальной жизнью.
2.1.2. Различает термины в тексте.
2.1.3. Различает образные выражения в тексте.
Учащийся:
2.2. Демонстрирует владение навыками чтения.
2.2.1. Правильно, бегло и с интонацией, согласно характеру образов, читает предлагаемые тексты.
2.2.2. Делает небольшие презентации на художественные и научно-популярные тексты.
2.2.3. Составляет творческий план с целью расширения, изменения или продолжения текста.
2.2.4. Расширяет, изменяет и творчески дополняет содержание текста.
2.2.5. Определяет идею текста и в простой форме характеризует образы.
3. Письмо
Учащийся:
3.1. Демонстрирует владение навыками письма.
3.1.1. Придерживается орфографических правил и уместно использует основные знаки препинания.
3.1.2. Списывает текст, дополняя и сокращая его.
3.1.3. Расширяет данный текст и передаёт в письменной форме его содержание.
3.1.4. Пишет небольшой отзыв, эссе, сочинение–рассуждение.
3.1.5. Пишет простые деловые записки (письмо, объявление, заявление,  
пригласительные), составленные в соответствии с уровнем класса.
4. Языковые правила
Учащийся:
4.1. Демонстрирует усвоение необходимых языковых правил.
4.1.1. Делает простой фонетический анализ.
4.1.2. В соответствующих ситуациях применяет правила написания заглавных букв (в некоторых сложных названиях).
4.1.3.Использует словари и энциклопедии для определения значения новых слов иназваний в тексте.
4.1.4. Различает грамматические значение слов (союзы и предлоги) в предложении.
4.1.5. Определяет место главных и второстепенных членов для построения правильного предложения.
4.1.6. Делает небольшие презентации о предложении и видах предложения.
4.1.7.Определяет вид предложения по цели высказывания и интонации.
V класс
К концу V класса учащийся:
• определяет основную мысль услышанного;
• обосновывает высказанные мысли фактами и примерами;
• определяет значение незнакомых слов, используя словарь;
• читает тексты согласно правилам произношения;
• определяет основную мысль текста;
• обобщает собранные материалы, связанные с текстом;
• различает части текста (вступление, основная часть, заключение);
• пишет деловые письма (объявление, письмо);
• демонстрирует усвоение материала по звуковому составу слова, семантике и способам образования, различает предложения по цели высказывания и интонации;
• применяет правила постановки знаков препинания в конце предложений, в диалогах; соблюдает правила правописания сложных слов, гласных и согласных.
Основные и побочные стандарты по направлениям содержания.
1. Аудирование и говорение
Учащийся:
1.1. Демонстрирует осознанное понимание прослушанного. 
1.1.1. Уточняет основную мысль говорящего, задавая вопросы.
1.1.2. Выбирает основные факты и моменты прослушанной информации. 1.2. Демонстрирует владение устной речью.
1.2.1. Выбирает соответствующую форму для выражения мысли.
1.2.2. Обосновывает свои мысли конкретными фактами и примерами.
1.2.3. Использует в разговорной речи мимику и жесты.
1.2.4. Высказывает свою точку зрения о фактах и событиях.
2. Чтение
Учащийся:
2.1. Демонстрирует усвоение незнакомых слов в тексте.
2.1.1. Выясняет значение незнакомых слов, используя словари.
2.1.2. Определяет слова, использованные в прямом и переносном значении.
2.2. Демонстрирует усвоение структуры и содержания текста.
2.2.1. Читает текст, следуя правилам произношения.
2.2.2. Различает содержательные части текста. 2.2.3. Определяет основную мысль текста.
3. Письмо
Учащийся:
3.1. Демонстрирует умение составлять связный текст.
3.1.1. Отличает различные формы (изложение, сочинение, ессе,
рассказ ) письма.
3.1.2. На основании собранных материалов составляет текст
по заданной теме.
3.1.3. Связывает содержательные части текста (вступление, основная часть, заключение).
3.1.4. Умеет писать деловые письма (объявление, письмо).
4. Языковые правила
Учащийся:
4.1. Демонстрирует усвоение языковых правил.
4.1.1. Различает предложения по цели и интонации.
4.1.2. Объясняет звуковой состав, лексические особенности слов, способы их образования и грамматическое значение слов
(имена, признаки и действия).  
4.1.3. Целесообразно использует знаки препинания в диалогах и в конце предложения.
4.1.4. Следует правилам написания сложных слов, гласных и согласных, ъ и ь знаков.
VI класс
К концу VI класса учащийся:
• обобщает прослушанную информацию;
• высказывает свое мнение о проблеме;
• комментирует значение незнакомых слов в тексте;
• выражает отношение к мыслям и суждениям говорящего;
• различает типы речи (описание, повествование, рассуждение)
• пишет различные деловые письма (заявление,
автобиография);
• определяет грамматическую основу предложения и правильно использует постановку знаков препинания.
• определяет грамматическое значение слов; следует правилам
правописания самостоятельных частей речи.
Основные и побочные стандарты по направлениям содержания.
1. Аудирование и говорение
Учащийся:
1.1. Демонстрирует понимание прослушанного.
1.1.1. Комментирует (цели) цель говорящего на основании высказанной информации.
1.1.2. Обобщает выслушанную информацию в краткой форме.
1.2. Демонстрирует владение устной речью.
1.2.1. Определяет, в какой форме представлять информацию.
1.2.2. Выделяет основные моменты, помогая собеседнику воспринять информацию.
1.2.3. Правильно использует ритм и интонацию в своей речи.
1.2.4. Высказывает суждение о проблеме.
2. Чтение
Учащийся:
2.1. Демонстрирует усвоение незнакомых слов текста.
2.1.1. Комментирует значение незнакомых слов, используя словари.
2.1.2. Различает прямое и переносное значение слов по контексту. 
2.2. Демонстрирует усвоение содержания и структуры текста.
2.2.1. Подчеркивает важные моменты, с целью выразить основную мысль текста.
2.2.2. Разделяет текст на содержательные части.
2.2.3. Выражает своё отношение к суждениям и мыслям; высказанным
в тексте.
3. Письмо
Учащийся:
3.1. Демонстрирует усвоение навыков связного письма.
3.1.1. Различает типы речи.
3.1.2. Обогащает текст дополнительной информацией по
заданной теме.
3.1.3. Связывает части и абзацы текста.
3.1.4. Пишет различные деловые письма (заявление, автобиография).
4. Языковые правила
Учащийся:
4.1. Демонстрирует усвоение языковых правил.
4.1.1. Определяет грамматическую основу предложения.
4.1.2. Объясняет грамматическое значение слова согласно контексту.
4.1.3. Правильно использует постановку знаков препинания (тире между подлежащим и сказуемым).
4.1.4. Следует правилам правописания самостоятельных частей речи.
VII класс
К концу VII класса учащийся:
• высказывает мнение о прослушанном;
• выясняет значение незнакомых слов по контексту;
• читает текст, выдерживая паузу, темп и тон голоса;
• обосновывает мнения и мысли;
• пишет тексты на основании плана;
• пишет различные деловые письма (телеграмма,
объяснительная);
• различает предложения по структуре, а слова – по грамматическому значению;
• следует правилам постановки знаков препинания и правописания частей речи. 
Основные и побочные стандарты по направлениям содержания.
1. Аудирование и говорение
Учащийся:
1.1. Демонстрирует понимание выслушанной мысли.
1.1.1. Определяет эмоции, настроение и тон прослушанной информации.
1.1.2. Определяет обоснованность, и убедительность выслушанной мысли.
1.2. Демонстрирует умение владеть устной речью.
1.2.1. Выражает мысль в различных формах.
1.2.2. Выражает мысли в логическом порядке.
1.2.3. Использует различные оттенки голоса в речи.
1.2.4. Выражает отношение к высказанным мыслям в ходе обсуждений.
2. Чтение
Учащийся:
2.1. Демонстрирует усвоение незнакомых слов в тексте.
2.1.1. Уточняет значение незнакомых слов по контексту.
2.1.2. Поясняет в прямом или переносном значении использованы слова в тексте.
2.2. Демонстрирует усвоение содержания и структуры текста.
2.2.1. Читает текст с выдержкой пауз, темпа и тона голоса.
2.2.2. Определяет связь между составными частями текста.
2.2.3. Обосновывает своё отношение к содержанию текста дополнительной информацией и фактами.
3. Письмо
Учащийся:
3.1. Демонстрирует усвоение навыков связного письма.
3.1.1. Используя различные формы письма (сочинение, пересказ, изложение), пишет работу по заданной теме.
3.1.2. Обогащает текст, выражая отношение к собранным материалам и фактам.
3.1.3. Логически связывает части текста на основании составленного плана.
3.1.4. Пишет различные деловые письма (телеграмма, объяснительная).
4. Языковые правила
Учащийся: 
4.1. Демонстрирует усвоение языковых правил.
4.1.1. Различает предложения по их структуре.
4.1.2. Различает слова по их общему грамматическому значению.
4.1.3. Применяет правила постановки знаков препинания при использовании служебных частей речи в зависимости от
ситуации.
4.1.4. Следует правилам правописания частей речи.
VIII класс
К концу VIII класса учащийся:
• обосновывает логичность выслушанного мнения;
• обобщает различные мнения;
• комментирует значение незнакомых выражений и слов в тексте;
• читает текст, учитывая связи между частями текста;
• сравнивает и связывает факты и события текста с реальной жизнью;
• пишет тексты различных типов (повествование, описание, рассуждение);
• пишет деловые письма (справка, протокол);
• определяет синтаксическое значение слова, виды и типы простого предложения;
• следует правилам орфографии и постановки знаков препинания в предложении.
Основные и побочные стандарты по направлениям содержания.
1. Аудирование и говорение
Учащийся:
1.1. Демонстрирует понимание выслушанного мнения.
1.1.1. Уточняет свои мысли и суждения о прослушанном, задавая вопросы.
1.1.2. Обосновывает логичность выслушанного мнения.
1.2. Демонстрирует умение владеть устной речью.
1.2.1. Выбирает форму выражения согласно уровню аудитории.
1.2.2. Обогащает речь, используя дополнительные материалы.
1.2.3. Использует речевой этикет в соответствии с ситуацией.
1.2.4. Обобщает мнения, высказанные с различных позиций во время обсуждения.
2. Чтение
Учащийся: 
2.1. Демонстрирует усвоение незнакомых слов в тексте.
2.1.1. Комментирует значение незнакомых выражений и слов, используя способы определения лексического значения;
2.1.2. Комментирует на примерах прямое и переносное значение слов и выражений.
2.2. Демонстрирует усвоение содержания и структуры текста.
2.2.1. Читает текст, учитывая связь между словами,
предложениями и абзацами.
2.2.2. Комментирует связь между частями текста.
2.2.3. Сравнивает и связывает факты и события текста с реальной жизнью.
3. Письмо
Учащийся:
3.1. Демонстрирует усвоение навыков связного письма.
3.1.1. Пишет тексты различных типов согласно теме (рассуждение, описание, повествование).
3.1.2. Используя цитаты, подтверждает свои мысли и рассуждения.
3.1.3. Исправляет текст, учитывая связь между предложениями,
абзацами и частями текста.
3.1.4. Пишет различные деловые письма (справка, протокол).
4. Языковые правила
Учащийся:
4.1. Демонстрирует усвоение языковых правил.
4.1.1.Различает виды и типы простых предложений.
4.1.2.Определяет синтаксическое назначение слов и словосочетаний.
4.1.3.Использует соответствующие знаки препинания при обращении, вводных конструкциях, обособлении, междометиях и однородных членах.
4.1.4.Следует правилам написания окончаний в словосочетании
и предложении.
IX класс
К концу IX класса учащийся:
• выражает отношение к выслушанным мнениям и
преподносит их в обобщённом виде;
• комментирует значение незнакомых слов и выражений,
в соответствии с контекстом;
• читает текст с определенной интонацией; 
• оценивает услышанное и делает соответствующие выводы;
• пишет и совершенствует тексты различной формы
(сочинения, эссе, рассказ) и типа(повествование, описание, рассуждение);
• пишет различные деловые письма (отчёт, акт);
• использует слова в разных синтаксических позициях, определяет вид сложного предложения,
• использует правила постановки знаков препинания простом и в
сложном предложении при прямой речи;
• следует правилам орфографии и правописания.
Основные и побочные стандарты по направлениям содержания.
1. Аудирование и говорение
Учащийся:
1.1. Демонстрирует понимание выслушанного мнения.
1.1.1. Ставит вопросы для выяснения отношения говорящего к теме.
1.1.2. Выражает отношение к прослушанному.
1.2. Демонстрирует навыки владения устной речью.
1.2.1. Строит тексты различной формы (сочинения, эссе, пересказ), целесообразно используя языковые единицы.
1.2.2. Создаёт образцы связной речи различных типов (повествование, описание, рассуждение).
1.2.3. Целесообразно связывает в речи интонацию с позой, жестами и мимикой.
1.2.4. Обобщенные мнения представляет в сжатой форме.
2. Чтение
Учащийся:
2.1. Демонстрирует усвоение незнакомых слов в тексте.
2.1.1. Комментирует значение незнакомых слов и выражений, в соответствии с контекстом
2.1.2. Комментирует, уточняя прямое и переносное значения слов и выражений согласно контексту.
2.2. Демонстрирует усвоение содержания и структуры текста.
2.2.1. Читает текст с правильной интонацией.
2.2.2. Расширяет текст, учитывая связь между содержательными частями текста.
2.2.3. Оценивает выдвинутые мысли текста.
3. Письмо 
Учащийся:
3.1. Демонстрирует усвоение навыков связного письма.
3.1.1. Пишет тексты различной формы (сочинение, эссе, пересказ) и типов речи согласно заданной теме.
3.1.2. Обосновывает свои сформированные мысли и суждения, связывая их с жизнью.
3.1.3. Совершенствует собственный и чужой текст, учитывая связь между предложениями, абзацами и частями текста.
3.1.4. Пишет различные деловые письма (отчёт, акт).
4. Языковые правила
Учащийся:
4.1. Демонстрирует усвоение языковых правил.
4.1.1. Различает виды сложных предложений.
4.1.2. Употребляет слова и словосочетания в различных синтаксических назначениях.
4.1.3. Расставляет знаки препинания в сложных предложениях и в прямой речи.
4.1.4. Следует правилам написания слов с прописной и строчной букв в диалогах и прямой речи.
Χ класс
К концу Χ класса ученик:
различает по форме прослушанную информацию и информацию из СМИ;
готовит сообщение по прослушанной теме; основываясь на лексических особенностях текста, различает стили и типы речи, выделяет тему и идею; читает текст, соблюдая нормы литературного языка; составляет планы, тезисы, конспекты различных текстов, устных сообщений; умеет делать выводы; пишет тексты, основываясь на различных точках зрения; пишет деловые письма (отзыв, доклад); владеет приёмами редактирования текста;
соблюдает правила орфографии и пунктуации при составлении письменных текстов.
1. Аудирование и говорение Учащийся: 1.1.Оценивает прослушанную информацию. 
1.1.1. Определяет допущенные недостатки в прослушанной информации и информации, полученной из СМИ. 1.1.2. Различает информацию, полученную из СМИ по представленной форме.
1.2. Демонстрирует владение устной речью.
1.2.1. Подбирает стиль, соответствующий высказанной мысли. 1.2.2. Обосновывает собственные суждения, используя СМИ, достоверные факты и наглядные пособия. 1.2.3. Обогащает свою речь фактами и цитатами, художественными оборотами речи.
1.2.4. Готовит сообщение по определённой теме, обобщая высказанные мнения.
2. Чтение Учащийся: 2.1. Демонстрирует понимание незнакомых слов текста.
2.1.1. Различает стили, основываясь на лексическом своеобразии текста. 2.1.2. Определяет стиль читаемого текста, основываясь на словах и выражениях.
2.2. Демонстрирует понимание содержания и структуры текста.
2.2.1. Читает текст в соответствии с литературными нормами. 2.2.2. Представляет части текста в тезисной форме. 2.2.3. Представляет содержание текста в форме резюме.
3. Письмо Учащийся: 3.1. Демонстрирует навыки связной письменной речи.
3.1.1.Выбирает стиль, соответствующий теме. 3.1.2. Создает текст на заданную тему.
3.1.3. Редактирует текст, учитывая особенности стиля. 3.1.4. Пишет различные деловые письма (отзыв, доклад).
4. Языковые правила Учащийся: 4.1. Демонстрирует знания языковых правил.
4.1.1. Строит предложения различных конструкций, основываясь на литературной норме языка. 4.1.2. Соблюдает лексико-семантические и грамматические нормы языка. 4.1.3. Использует знаки препинания в предложениях различных конструкций.
4.1.4. Умеет пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли при построении высказывания. 
ΧΙ класс
К концу ΧΙ класса ученик:
выражает своё отношение к прослушанной информации и информации, полученной из СМИ; используя различные стили и типы речи, готовит презентации, основываясь на достоверных фактах; объясняет отношение различных слов и выражений к определённым стилям речи и читает тексты, соблюдая орфоэпические нормы; распространяет тексты, используя дополнительный материал; пишет тексты различных стилей и типов речи, основываясь на личных наблюдениях и различных точках зрения, и совершенствует их; пишет различные деловые письма (реферат, презентация); использует слова и предложения различных конструкций, соответствующие стилю;
придерживается правил орфографии и пунктуации.
1. Аудирование и говорение Учащийся: 1.1.Оценивает выслушанное мнение.
1.1.1. Анализирует прослушанную информацию и информацию, полученную из СМИ. 1.1.2. Выражает своё отношение к прослушанному и информации, полученной из СМИ.
1.2. Демонстрирует владение устной речью.
1.2.1. Выражает свои мысли в различных стилях речи.
1.2.2. Обосновывая, излагает свои мысли и делает соответствующие выводы. 1.2.3. Используя вспомогательные средства, создаёт различные речевые ситуации.
1.2.4. Готовит презентацию по проблеме, обосновывая его аргументами и фактами.
2. Чтение Учащийся: 2.1. Демонстрирует понимание прочитанного.
2.1.1. Объясняет принадлежность новых слов и выражений к определённому стилю.
2.1.2. Сравнивает и оценивает прочитанные тексты различных стилей с точки зрения соответствующей лексики.
2.2. Демонстрирует усвоение содержания и структуры текста.
2.2.1. Читает текст, учитывая особенности стиля. 2.2.2. Меняет структуру текста, сохраняя содержание. 2.2.3. Распространяет текст, используя дополнительную информацию. 
3. Письмо Учащийся: 3.1. Демонстрирует навыки связной письменной речи.
3.1.1. Пишет тексты различных жанров, соблюдая особенности стиля. 3.1.2. Составляет текст, основываясь на личных наблюдениях и учитывая различные мнения.
3.1.3.Совершенствует стиль и структуру текста. 3.1.4. Пишет различные деловые письма (реферат, презентация).
4. Языковые правила
Учащийся: 4.1. Демонстрирует владение языковыми правилами.
4.1.1. Целенаправленно использует предложения различных конструкций.
4.1.2. Соблюдая грамматико-семантические особенности, использует слова в зависимости от их стилевой принадлежности.
4.1.3. Осознанно применят знаки препинания для обеспечения стилистически правильной, грамотной письменной речи. 4.1.4. В зависимости от стилевых оттенков слова пишутся с большой и маленькой буквой.  
               


Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar