DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

İnformatika fənni- CavablıTestlər


1.Kursun predmeti və məzmunu
1. İnformatika nəyi öyrənir?
A)) hesablama  texnikasının köməyi ilə  informasiya  proseslərini və onların çevrilməsi üsul və metodlarını
B) kommunikasiya texnologiyalarının ter vəonunla bağlı məsələləri;
C)  yeni informasiya pçevrilməsi üsul və metodlarını er texnologiyalarını ;
D)  yeni informasiya texnologiyalarını;                                                
E)  yeni informasiya və kommunikasiya texnologiyalarını.
2. İnformasiya  ......... şəklində ötürülür, ....... şəklində saxlanılır.
A)) Siqnal, kod
B) Bayt,  Fayl
C) Bit, Siqnal
D) Siqnal, Fayl
E) Fayl, kod
3. Üçüncü nəsil EHM-lər də onların element bazası:
A)) inteqral sxemli
B) böyük inteqral sxemli ;
C) yarımkeçirici tranzistorlu;
D) tranzistorlu;
E) hiper inteqral sxemli.
4. Ardıcıllıq düzdür?
A)) verilən, informasiya, bilik.
B) informatika, proqram, kompüter;
C)  informasiya, istifadəçi, verilən;
D)  bilik, verilən, xəbər;
E) verilən, bilik, informasiya;
5. Beynəlxalq kodlaşdırma sistemi necə adlanır?
A)) ASCII
B) ANSI
C) UNICOD
D) Milli COD
E) Kodlar cədvəli
 6. ASCII NƏDİR?
A)) Beynəlxalq kodlaşdırma sistemi
B) Milli kodlar cədvəli
C) Kodlar cədvəli
D) Universal kod
D) Milli COD
7. İnformasiyanın təsvir formaları hansılardır?
a)) şifahi və yazılı
b) şifahi və qrafik.
c) yazılı və qrafik.
d) cədvəl və qrafik.
 e) cədvəl və rəqəm darəetmə kodları
8. ASCII-də 0-31-ə qədər kodlar nə üçün istifadə edilir?
A)) İdarəetmə kodlar üçün
B) Xüsusi simvollar üçün
C) Hesab əməlləri və xüsusi işarələr üçün
D) Əlifbanın baş hərfləri üçün
E) Riyazi simvollar üçün
9. Bir bit nəyə bərabərdir?
A)) 0 və ya 1         
B) 0     
C) 1və 0  
D) 2             
E) 1

10. Hansı klaviş digər klavişlərin funksiyalarını dəyişmək üçündür?
A). Shift
B). Ctrl      
C). Ecs          
11D). Caps Lock       
E). F1

11. Klaviaturada Caps Lock düyməsinin vəzifəsi nədir?
a)     )Baş hərflərə keçmək
b)     Silmək
c)     Vərəqləmək
d)    Boş məsafə

12 .Aşağıda görünən menyu nə məqsədlə istifadə olunur?

                          
a)      ))Klaviaturada əlifbanı dəyişmək üçün
b)      Sistemdə saatı dəyişmək üçün
c)      Paint proqramını açmaq üçün
d)     Kompüteri söndürmək üçün
e)      Kompüteri işə salmaq üçün

13. Ekranda görünən məlumatları buferə köçürmək üçün hansı düymədən istifadə edilir?
a)      ))Print Screen
b)      Shift
c)      Caps Lock
d)     Enter
e)      İnsert

14.”Esc” düyməsinin vəzifəsi nədən ibarətdir?
a)) rejimdən çıxmaq.
b) ekranı söndürmək.                
c) qovluqları açmaq.
d) faylları açmaq.
 e). kompüteri söndürmək

15. “Back Spase” düyməsinin vəzifəsi nədir?
 a)) kursordan sol tərəfdəki informasiyanı pozur.
 b) mətni bölür.
 c) kursordan sağ tərəfdəki informasiyanı pozur
 d) mətnin daxil edilməsinə imkn verir
 e) rejimdən çıxmaq.

16. Ekranda görünən məlumatları buferə köçürmək üçün hansı düymədən istifadə edilir?
a)Shift
b)Caps Lock
c))Print Screen
d)Enter
e) heç biri düz deyil

17.  “Enter” düyməsinin vəzifəsi nədən ibarətdir?
a)) daxil etmək.
b) ekranı söndürmək.
c) qovluqları açmaq.
d) faylları açmaq.
e) rejimdən çıxmaq

18. Prosessor nə üçündür?
A)). İnformasiyanı emal etmək və digər qurğuları idarə etmək üçün;
B). İnformasiyanı daxil etmək üçün;        
C). İnformasiyanı  toplamaq üçün; 
D). Proqramları daxil etmək üçün;            
E). İnformasiyanı çap etmək üçün.

19. Fərdi kompüterin əsas qurğuları hansılardır?
A)) Sistem bloku, monitor, klaviatura;          
B). Printer, Disket;
C). Monitor, maus, Printer;                           
D). Sistem bloku, Skaner;                                                          
E). Maus, monitor, klaviatura

20. Xarici yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddətə yadda saxlanılır?
A)) Uzun məddətə- qeyri müəyyən vaxta;
B) Yarım il müddətinə :
C). 5 il myddətinə;            
D). 1 il müddətinə;            
E). Kompüterin istismarı müddətinə.

21. 3,5 düymlük diskin şərti adı nədir?
A) CD-Rom          
B). B:            
C)).A: ,B         
D). D:           
E). C:
E) heç biri düz deyil

22. Sistem blokunda yerləşən, riyazi, məntiqi əməliyyatları yerinə yetirən qurğu hansıdır?
A)). Prosessor;      
B). Operativ yaddaş;        
C). Monitor;       
D ) Vinçester;          
E). Disket.

23. İnformasiyanı uzunmüddətli yadda saxlayan qurğu hansıdır?
A)). Vinçester;          
B). Printer;          
C). Monitor;         
D). Operativ yaddaş;       
E). Skaner.

24. Klaviatura nə üçündür?
A)). İnformasiyanı daxil etmək üçün;                  
B). İnformasiyanı emal etmək üçün;  
C). İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün
D). İnformasiyanı çap etmək üçün;  
E).  Kalkulyatoru əvəz edir.

2.İnformasiya, onun kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikası
1. İnformasiya nədir?
A))  obyekt və hadisələr haqqında əldə edilmiş məlumat, bilik, veri­lən
B) obyektin ölçüsü, verilən
C)  hadisə haqqında məlumat
 D) xəbər, obyektin xassələri
E)  obyektin yeri və bilik

2. İnformasiyanın tədqiqat aspektləri:
A)) semantik, sintaksis, praqmatik;
B)  semantik, morfoloji, fonetik;
C)  sintaksis, qrammatik, fonetik;
D)  fonetik, praqmatik, semantik
E)  praqmatik, qrammatik, semantik

3. İnsan informasiyanı ən çox necə alır?
A)) hiss orqanları və elmi biliklər əsasında
B) eşitməklə;
C) görməklə;
D) oxumaqla;
E) hiss etməklə.

4. İnformasiyanın əsas xassələri?
A)) doğruluq, aktuallıq,obyektivlik , yararlılıq, tamlıq, adekvatlıq
B) doğruluq, tamlıq , konqretlik, yararlılıq;
C) aktuallıq, doğruluq, ilkinlik, sonluluq, dövrülük;
D) obyektivlik, subyektivlik, ikilik;
E) ikilik, səkkizlik, onluq, onaltılıq

5. İnformasiyanın strukturunu nə müəyyən edir?
A)) informasiyanin tərkib vahidlərinin qarsiliqli əlaqəsi;
B) kodlaşdırmanın səviyyəsi;
C) bayt, kilobayt, meqobayt, qiqabayt;
D) informasiyanin dəyişmə sərhədi;
E) informasiyanin uzunluğu.

6. İnformasiyanın qeyd edilməsi üsul və vasitələri:
A)) mətn-simvol, qrafika, səs, rəqəm;
B) kodlaşdırma və modulyasiya;
C) mətn-simvol, qrafika, say sistemi;
D) rəqəm, hərf, söz, elan
E) mətn- simvol, hərf, işarə

7. Kitabın səhifəsində 32 sətr və hər sətirdə 64 simvol vardır. 320 k baytlıq faylda bu kitabın neçə səhifəsini yerləşdirmək olar?
A)) 160
B) 320
C) 640 
D) 546
E) 18

8. İnformasiyanın təsvir formaları hansılardır?
A))  yazılı və şifahi;
B) mətn-simvol;
C) qrafiki, səs, simvol;
D) qeydiyyatı və yazılı olması;
E) ilkin və törəmə.

9. Arif informatikadan  “50” bal yığdı.
 cümləsi neçə baytdır?
A)) 35
B) 31
C) 33
D) 30
E) 5

10. Arif informatikadan  “50” bal yığdı
 cümləsi neçə maşın sözüdür?
A)) 17
B) 35
C) 5
D) 31
E) 28

11. Informasiyanı ölçmək üçün ən minimal informasiya vahidi?
A)) Bit
B) Bayt
C) Kbayt
D) Mbayt
E) Gbayt

12. 240 bayta bərabər olan məlumatın miqdar vahidi hansıdır?
A)) 1 Tbayt
B) 1 Qbayt
C) 1 Kbayt
D) 1 Mbayt
E) Heç biri

13. İnformatikada informasiyanın hansı növləri var?
A)) Analoq və rəqəm
B) Obyektiv və subyektiv
C) Doğru və yalan
D) Etibarlı və həqiqi
E) Tam və natamam

14  Bit nədir?
A)) İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi
B) İnformasiyanın saxnalılması vahidi
C) İnformasiyanın ötürülməsi vahidi
D) İnformasiyanın müqayisə vahidi
E) Hesablama üçün istifadə edilən vahid

15  1 bayt ilə neçə simvolu kodlaşdırmaq mümkündür?
A)) 256
B) 128
C) 65536
D) 255
E) 512


Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar