DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

Azərbaycan Dilinin Tədrisi Metodikası-Doktorontura Sualları

AZƏRBAYCAN DİLİNİN TƏDRİSİ METODİKASI (5801.01)
İXTİSASI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANININ
SUALLARI
1.XIX əsrə qədərki dövrdə Azərbaycan dili tədrisinin tarixi
2.XX əsrdə Azərbaycan dili tədrisinin tarixi
3.Azərbaycan dili tədrisi metodikasının məqsəd və vəzifələri
4.Azərbaycan dili tədrisi metodikasının tədqiqat metodları
5.Azərbaycan dili tədrisi metodikasının tarixində
6.Azərbaycan dili tədrisi metodikasının başqa elmlərlə əlaqəsi
7.Məktəb təcrübəsi və metodik irs, azərbaycan dili tədrisi metodikası mənbəyi kimi
8.Azərbaycan dili təliminin prinsipləri
9.Elmlilik, sistemlilik və ardıcılıq prinsipləri
10.Azərbaycan dili dərsində nəzəriyə ilə praktikanın əlaqəliliyi prinsipi
11.Azərbaycan dili təlimində şüurluluq və fəallılıq prinsipi
12.Azərbaycan dili dərslərində əyanilik prinsipi
13.Azərbaycan dili dərslərində müvafiqlik və şagirdlərdə fərdi yanaşma prinsipləri
14.Vahid nitq rejiminin gözlənilməsinin prinsipləri
15.Azərbaycan dili təlimi prosesində şagirdlərin məntiq və ümumi inkişafının
təmin olunması
16.Azərbaycan dili öyrənilməsi, şagirdlərin ümumi inkişafının baçlıca şərti kimi
17.Azərbaycan dili təlimi prosesinin intensivləşdirilməsi
18.Azərbaycan dili təlimi prosesində şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafı
etdirilməsi
19.Azərbaycan dili dərslərində тящлил vя анализ
20.Azərbaycan dili dərslərində müqayisə priyomundan istifadə
21.Azərbaycan dili təlimində induksiya və diduksiya priyomundan istifadə
22.Azərbaycan dili təliminin metodları
23.Azərbaycan dili dərslərində interaktiv metodlardan istifadə
24.Azərbaycan dili təliminin təşkili formaları
25.Azərbaycan dili üzrə fəal dərsin xüsusiyyətləri
26.Azərbaycan dili tədrisiндя фяаллыг.
27.Azərbaycan dili üzrə təlimin planlaşdırılması
28.Azərbaycan dili tədrisi metodikasında müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması
29Azərbaycan dili üzrə iş planlaşdırılmasının əhəmiyyəti
30.Müəllimin təqvim tematik planı
31.Müəllimin gündəlik dərsə hazırlaşması
32.Sintaksisdə ibtidai kursun tədrisi
33.Foketika üzrə məktəb kursunun məzmunu, məqsədi və vəzifələri
34.Fonetik anlayışların öyrədilməsi metodikası
35.Azərbaycan dili təlimində fonetik təhlildən istifadəнин metodikası.
36.Leksika kursunun məzmunu, məqsədi və vəzifələri.
37.Leksika təliminin linqvistik əsasları
38.Fonetika təliminin linqvistik əsasları.
39.Leksik anlayışların öyrənilməsi metodikası
40.Lüğətlər və onlardan istifadə qaydalarının öyrənilmsəi
41.Söz yaradıcılığının tədrisi metodikası
42.Söz yaradıcılığının tədrisinin məzmunu, məqsədi və vəzifələri.
43.Sözцн tərkibinə görə təhlil
44.Söz yaradıcılığinda dair bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşması
45.Morfologiyanın tədrisi metodikası
46.Morfologiyanın təliminin məzmunu, məqsədi və vəzifələri.
47.Morfologiya təliminin linqvistik əsasları
48.Əsas nitq hissələrinin təliminin metodikası
49.İsim və onun tədrisi metodikası
50.Sifət və onun tədrisi metodikası
51.Say və onun tədrisi metodikası
52.Əvəz və onun tədrisi metodikası
53.Fel və onun tədrisi metodikası
54.Zərf və onun tədrisi metodikası
55.Köməkçi nitq hissələrinin tədrisi metodikası
56.Qoşma və onun tədrisi metodikası
57.Bağlayıcı və onun tədrisi metodikası
58.Ədəd və onun tədrisi metodikası
59.Nida və onun tədrisi metodikası
60.Azərbaycan dili təlimində morfoloji təhlildən istifadə
61.Sintaksisin tədrisi metodikası
62.Sintaksis üzrə məktəb kursunun məzmunu, məqsədi və vəzifələri.
63.Sintaksisin təliminin linqvistik əsasları
64.Sintaksis “sözbirləşməsi”və “cümlə” anlayışlarının formalaşması
65.Sintaktik əlaqələrin tədrisi
66.İsim və feli birləşmələr, onların tədrisi
67.Cümlə üzvləri və onların tədrisi
68.Əlavələr və onların tədrisi
69.Xüsusiləşmiş üzvlər və onların tədrisi
70.Sadə cümlələrdə sözlərin sırası və məntiqi vurğunun öyrədilməsi metodikası
71.Sadə cümlənin növləri və onların tədrisi
72.Tərkibində xitablar olan cümlələr və onların öyrədilməsi
73.Arasözlər, əlavə cümlələr və onların tədrisi
74.Tətkibində “xeyi”, “yox”, “bəli” sözləri olna cümlələrin tədrisi
75.Vasitəsiz və vasitəli nitqin tədrisi
76.Tabesiz mürəkəb cümlələrin növləri və onların tədrisi
77.Tabeli cümlələrin növləri və onların tədrisi
78.Orfoqrafiya təliminin əsas prinsipləri
79.Azərbaycan dili orfoqrafiyasının xüsusiyyətləri, dügün yazı təliminin əsası kimi
80.Düzgün tələffüz təlimi metodikası
81.Düzgün tələffüz təliminin məzmunu
82.Durğu işarələrinin tədrisi metodikası
83.Nitq mədəniyyəti, linqvistik və metodik anlayış kimi
84.Azərbaycan dili təlimində nitq mədəniyyəti üzrə anlayışların rolu və yeri
85.Nitqin düzgünlüyü, dəqiqliyi, ifadəliliyi anlayışları və onların mənimsədilməsi
86.Ədəbi dilin normaları və onların öyrədilməsi
87Azərbaycan ədəbi dilinin üslubları və onların öyrədilməsi
88.Azərbaycan dili dərslərində nitq inkişafı üzrə görüləcək işlərin məzmununu və
əsas istiqamətləri
89.Azərbaycan dili dərslərində лüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi
90.Cümlə qurmaq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi

Tərtib edən: p.f.d.dos. Ə.M.Abbasov
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar