DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

İnformatika Testlər

1. “İnformatika “ bir anlayış kimi elmi ədəbiyyata kimlər tərəfindən daxil edilmişdir.
A) Amerikan mütəxəssisləri tərəfindən
B) İngilis mütəxəssisləri tərəfindən
C) Alman alimləri tərəfindən
D) Amerika və Fransız mütəxəssisləri tərəfindən
E) Yaponiya araşdırma qpupu tərəfindən
2. İnformatika”sözü hansı sözlərin birləşməsindən əmələ gəlmişdir.
A) “informasiya” və “avtomatika “ 
B) “informasiya” və “İnformatika”
C) “metod” və “avtomatika “
D) “İnformatika” və “avtomatika “
E) “elm” və “avtomatika “
3. İlk elektron hesablama maşını hansı ölkədə yaradılıb?
A) ABŞ  
B) SSRİ
C) FRANSA 
D) ALMANİYA
E) YAPONİYA
4. İlk elektron hesablama maşını neçənci ildə yaradılıb?
A) 1945
B) 1943
C) 1949
D) 1947
E) 1948
5. İlk elektron hesablama maşını necə adlanırdı.
A) ENİAK
B) MARK-1
C) BESM
D) EDSAC
E) MESM
6. Keçmiş Sovetlər birliyində ilk elektron hesablama maşını neçənci
ildə yaradılıb?
A) 1951
B) 1946
C) 1950
D) 1958
E) 1964
7. Keçmiş Sovetlər birliyində yaradılan ilk elektron hesablama maşını neçə adlanırdı.
A) MESM
B) ENİAC
C) EDSAC
D) BESM
E) MARK-1 
8. Keçmiş Sovetlər birliyində ilk elektron hesablama maşını hansı rus alimin rəhbərliyi ilə yaradılıb?
A) Lebedev S.A.
B) Keldiş M. V.
C) Lavrentyev M.A.
D) Antonov V.S.
E) Burkov B.R.
9. Keçmiş Sovetlər birliyində yaradılan ikinci elektron hesablama maşını neçə adlanırdı.
A) BESM
B) MARK-1
C) ENİAC
D) MESM
E) EDSAC
10. Keçmiş Sovetlər birliyində ikinci elektron hesablama maşını neçənci ildə yaradılıb?
A) 1952
B) 1954
C) 1955
D) 1960
E) 1968
11. Əməli yaddaşda simvollar necə təsvir olunur?
A) İkilik kodları ilə
B) Onluq kodları ilə 
C) 16-lıq kodlarda
D) 8-lik kodları ilə.
E) Öz qrafiki təsvirləri ilə
12. Kompüterdə gedən bütün hesabi və məntiqi əməliyyatları yerinə yetirən və kompüterin digər hissələrinin işini idarə edən qurğu necə adlanır? 
A) prosessor
B) klaviatura 
C) monitor 
D) registr
E) kontroller
13. «GÜNEL » sözü kompüterin yaddaşında nə qədər yer tutur
A) 40 bit
B) 120 bit
C) 48 bit
D) 256 bit
E) 100 bit
14. «Azərbaycan» sözü kompüter yaddaşında nə qədər yer tutur
A) 80 bit
B) 120 bit
C) 156 bit
D) 256 bit
E) 10 bit
15. «Kənan» sözü kompüter yaddaşında nə qədər yer tutur
A) 5 bayt
B) 20 bayt
C) 40 bayt
D) 64 bayt
E) 50 bayt
16. «Tələbə» sözü kompüter yaddaşında nə qədər yer tutur
A) 6 bayt
B) 16 bayt
C) 32 bit
D) 64 bit
E) 48 bayt
17. “İnformasiya”sözündə olan bitlərin sayı nə qədərdir.
A) 88
B) 80
C) 44
D) 11
E) 50
18. Bit nədir.
A) informasiyanın minimal vahididir.
B) məmtiqi elementdir.
C) proqramlaşdırma dilinin sabitidir(konstantıdır).
D) alqoritm elementidir.
E) proqramlaşdırma dilinində dəyişəndir.
19. Aşağıdakı hansı bənddə funksional düymələr səhv verilib.
A) F1,F8,F13
B) F1,F3,F12
C) F3,F6,F8
D) F1,F9,F11
E) F8,F9,F10
20. Daxiletmə və xaricetmə qurğuları kompyuterdə hansı əməliyyatı yerinə yetirir.
A) informasiyanın kompyuterə daxil və xaric edilməsini
B) informasiyanın silinməsini
C) şəbəkədə məlumatların silinməsini
D) qrafiki əməliyyatların yerinə yetirilməsini
E) hesablama prosesinin yerinə yetirilməsini
21. Silmək istədiyimiz fayllar üçün işçi stolda hansı obyektdən istifadə olunur.
A) корзина
B) мой компьютер
C) мои документы
D) проводник
E) сетевое окружение
22. Silinmiş faylları haradan qaytarmaq olar.
A) корзина
B) проводник
C) мои документы
D) мой компьютер
E) heç yerdən
23. Mikroprosessor informasiyanı hansı say sistemində emal edir.
A) ikilik say sistemində
B) səkkizlik say sistemində
C) onaltılıq say sistemində
D) onluq say sistemində
E) iyirmilik say sistemində
24. Kompüterdə həmişə böyük hərfləri yığmaq üçün klaviaturada hansı 
düymədən istifadə olunur.
A) Caps Losk
B) Home
C) Del
D) Esc
E) Ctrl
25. Ekranda kursordan sağda dayanan simvolu silmək üçün klaviaturada hansı düymədən istifadə olunur.
A) Del
B) Shift
C) Ctrl
D) End 
E) Hom
26. Klaviaturada hansı düymə ekranda kursoru bir mövqe geri qaytarır və kursordan soldakı simvolu silir.
A) backspace
B) ctrl
C) home
D) esc
E) shift
27. Ekranda kursoru sətrin əvvəlinə gətirmək üçün klaviaturada hansı düymədən istifadə olunur.
A) home
B) del
C) ctrl
D) end
E) ins
28. Ekranda kursoru cari sətrin sonuna gətirmək üçün klaviaturada hansı düymədən istifadə olunur.
A) end
B) esc
C) home
D) ins
E) alt
29. Faylın genişlənməsi nəyi göstərir.
A) Faylın tipini
B) Faylın yaddaş tutumunu
C) Faylın yerləşdiyi alt kataloqu
D) Faylın adında simvollardan istifadə olunduğunu
E) Faylın ən son nə zaman istifadə olunduğunu
30. Müəyyən bir unudulmuş simvolu araya salmaq üçün klaviaturada hansı düymədən itifadə olunur.
A) İNS
B) DEL
C) TAB
D) ALT
E) END
31. 1 kbayt neçə baytdır.
A) 210
B) 220
C) 230
D) 213  
E) 215
32. 1 kbayt neçə bitdir.
A) 213
B) 210
C) 220
D) 215
E) 230
33. 1 mbayt neçə baytdır
A) 220
B) 210
C) 230
D) 215
E) 213
34. 1 mbayt neçə kbaytdır
A) 210
B) 213
C) 220
D) 215
E) 230
35. 1 Qbayt neçə baytdır.
A) 230
B) 210
C) 220
D) 215
E) 213
36. 1 Qbayt neçə mbaytdır.
A) 210
B) 230
C) 220
D) 213
E) 215
37. 1 Qbayt neçə kbaytdır.
A) 220
B) 230
C) 215
D) 213
E) 240
38. 1bayt neçə bitdir
A) 23
B) 22
C) 24
D) 25
E) 26
39. 1 mbayt neçə bitdir
A) 223
B) 215
C) 217
D) 240
E) 230
40. 1 Qbayt neçə bitdir
A) 233
B) 230
C) 215
D) 220
E) 240
41. Kompüterdə simvollar neçə baytda kodlaşdırılır:
A) bir baytda
B) 2 baytda
C) 3baytda
D) 4 baytda
E) 1.5baytda
42. 2 bayt neçə bitdir.
A) 16 bit
B) 4 bit
C) 24 bit
D) 32 bit
E) 64 bit
43. 0.5 bayt neçə bitdir.
A) 4 bit
B) 8 bit
C) 16 bit
D) 32 bit
E) 2 bit
44. 230 bayt neçə qiqabaytdır.
A) 1
B) 2
C) 0.5
D) 5
E) 10
45. Bir kbayt neçə baytdır.
A) 1024 bayt
B) 256 bayt
C) 2048 bayt
D) 64 bayt
E) 1048
46. 8 kilobayt neçə bayta bərabərdir.
A) 8192 bayt
B) 16 bayt
C) 256 bayt
D) 1024 bayt
E) 128 bayt
47. İnformasiynin ən kiçik ölçü vahidi hansıdır.
A) bit
B) kbayt
C) bayt
D) qbayt
E) mbayt
48. 213 bit neçə kilobaytdır.
A) 1
B) 3
C) 5
D) 2
E) 4
49. 4 kilobayt neçə baytdır.
A) 4096
B) 1024
C) 1048
D) 2048
E) 1000
50. Aşağıda mövqesiz say sistemində hansı simvol yanlış təsvir olunmuşdur.
A) L- 40
B) C-100
C) D-500
D) M-1000
E) IX-9
51. 1 baytda neçə simvolu kodlaşdırmaq olar?
A) 256; 
B) 1024; 
C) 255; 
D) 127; 
E) 128
52. E və 6 ədəldərinin cəmi ikilik say sistemində neçə olar:
A) 10100 
B) 11110 
C) 1 1111
D) 10001
E) 11010
53. 18 + 14 ədəldərinin cəmi neçə olar
A) 2C 
B) 3C 
C) 32 
D) FF
E) 3F
54. Onluq say sistemində neçə rəqəm var.
A) 10
B) 9
C) 12
D) 8
E) 16
55. Onluq say sistemində 10 ədədi 2-lik say sistemində nəyə bərabərdir.
A) 1010
B) 1000
C) 110
D) 1100
E) 1001
56. 16-lıq say sistemində hansı hərflərdən istifadə olunur.
A) A,B,C,D,E,F
B) A,B,S,D,E,Y
C) A,B,X,D,E
D) A,B,K,T,D,M
E) A,R,N,C,F,E
57. 2-lik say sistemində 110 ədədi 8-lik say sistemində nəyə bərabərdr.
A) 6
B) 7
C) 5
D) 4
E) 3
58. 10002 -112 nəyə bərabərdir.
A) 101
B) 1
C) 11
D) 111
E) 1001
59. Səkkizlik say sistemində verilmiş 274 ədədini ikilik say sisteminə çevirin.
A) 10111100
B) 421
C) 100111100
D) 125
E) 1101100
60. 10112 + 12 nəyə bərabərdir.
A) 1100
B) 1010
C) 1011
D) 1001
E) 1111
61. Onluq say sistemində verilmiş 115 ədədin 8-lik say sistemində yazılışı hansıdır.
A) 163
B) 263
C) 361
D) 231
E) heç biri
62. 110110012 ədədin 8-lik say sistemində yazılışı hansıdır.
A) 331
B) 215
C) 133
D) 333
E) heç biri
63. “A” hərfi ilə 16-lıq say sisteminin hansı rəqəmi işarə olunmuşdur.
A) 10
B) 15
C) 12
D) 11
E) 13
64. “C” hərfi ilə 16-lıq say sisteminin hansı rəqəmi işarə olunmuşdur.
A) 12
B) 10
C) 15
D) 11
E) 13
65. 1101012 -110012 nəyə bərabərdir.
A) 11100
B) 11000
C) 1010
D) 110
E) 11
66. 10-luq say sitemindəki ( 2*7) hasili 8-lik say sistemində nəyə bərabərdir.
A) 16
B) 11
C) 10
D) 15
E) 14
67. 10-luq say sitemindəki (7*7) hasili 8-lik say sistemində nəyə bərabərdir.
A) 61
B) 11
C) 10
D) 15
E) 14
68. Onluq say sistemində 26 ədədi 16-lıq say sistemində neçəyə uyğundur.
A) 1A
B) 10
C) 1E
D) 1F
E) 1B
69. 2-lik say sistemində 110112 – 1012 fərqi nəyə bərabərdir.
A) 10110
B) 10010
C) 11000
D) 10000
E) 1011
70. “F” hərfi ilə 16-lıq say sisteminin hansı rəqəmi işarə olunmuşdur.
A) 15
B) 11
C) 12
D) 10
E) 14
71. 16-lıq say sistemində neçə rəqəm var.
A) 16
B) 15
C) 14
D) 12
E) 17
72. 16-lıq say sistemində “D” nəyə bərabərdir.
A) 13
B) 15
C) 10 
D) 12
E) 14
73. “E” hərfi ilə 16-lıq say sisteminin hansı rəqəmi işarə olunmuşdur.
A) 14
B) 11
C) 12
D) 10
E) 15
74. 35+25=62 əməliyyatı hansı say sistemində aparılmışdır?
A) 8-lik
B) 16-lık
C) 2-lik
D) 10-luk
E) 7-lik
75. 18+78=90 əməliyyat hansı say sistemində aparılmışdır?
A) 16-lık
B) 2-lik
C) 8-lik
D) 10-luk
E) 5-lik
76. 10-luq say sitemindəki (6*7) hasili 8-lik say sistemində nəyə bərabərdir.
A) 52
B) 11
C) 10
D) 15
E) 14
77. 10-luq say sitemindəki (6*6) hasili 8-lik say sistemində nəyə bərabərdir.
A) 44
B) 11
C) 10
D) 15
E) 14
78. 10-luq say sitemindəki (5*6) hasili 8-lik say sistemində nəyə bərabərdir.
A) 36
B) 11
C) 10
D) 15
E) 14
79. Onluq say sistemində verilmiş 54 ədədinin 2-lik say sistemində yazılışı hansıdır.
A) 110110
B) 111001
C) 101011
D) 110011
E) 110101
80. 16-lıq say sistemində verilmiş 0,ABC ədədinin 8-lik say sistemində yazılışı hansıdır.
A) 0,5274
B) 0,7452
C) 0,4527
D) 0,7245
E) 0,4725
81. Onluq say sistemində verilmiş 48 ədədinin 8-lik say sistemində yazılışı hansıdır.
A) 60
B) 43
C) 35
D) 54
E) 45
82. 2-liq say sistemində verilmiş 11100 ədədinin 10-luq say sistemində yazılışı hansıdır.
A) 28
B) 21
C) 12
D) 22
E) 11
83. 2-liq say sistemində verilmiş 0.100 ədədinin 10-luq say sistemində yazılışı hansıdır.
A) 0.5
B) 0.4
C) 0.6
D) 0.3
E) 0.7
84. 16-lıq say sistemində verilmiş 9A,A2 ədədinin 8-lik say sistemində yazılışı 
hansıdır.
A) 232,504
B) 504,232
C) 405,232
D) 540,232
E) 232,405
85. Onluq say sistemində verilmiş 0.125 ədədinin 2-lik say sistemində yazılışı hansıdır.
A) 0.001
B) 0.01
C) 0.0001
D) 0.011
E) 0.1
86. Onluq say sistemində verilmiş 7,5 ədədinin 2-lik say sistemində yazılışı hansıdır.
A) 111.1
B) 11.11
C) 1.111
D) 11.01
E) 111.01
87. 8-lik say sistemində verilmiş 52,5 ədədinin 10-luq say sistemində yazılışını təyin edin:
A) 42,625  
B) 45,62 
C) 37,625 
D) 43,6 
E) 34,6
88. 43 və 8 ədədlərinin cəmini 2-lik say sistemində göstərin
A) 110011 
B) 11110 
C) 101110 
D) 111011 
E) 111110
89. 8-lik say sistemində verilmiş 77 ədədinin 10-luq say sistemində yazılışını təyin edin:
A) 63 
B) 15 
C) 50 
D) 51 
E) 55
90. 16-lıq say sistemində verilmiş A9,AD ədədinin 8-lik say sistemində yazılışı 
hansıdır.
A) 251,532
B) 152,532
C) 235,152
D) 532,251
E) 235,251  
91. 2-liq say sistemində verilmiş 1000.010 ədədinin 10-luk say sistemində yazılışı hansıdır.
A) 8.25
B) 46.5
C) 74.4
D) 62.6
E) 56.3
92. 8-liq say sistemində verilmiş 25 ədədinin 10-luq say sistemində yazılışı hansıdır.
A) 21
B) 17
C) 77
D) 96
E) 56
93. 8-liq say sistemində verilmiş 261.424 ədədinin 2-liq say sistemində yazılışı hansıdır.
A) 10110001.1000101
B) 111101.1011011
C) 1011101.1101
D) 1110101.10101
E) 11111011.00110001
94. 8-liq say sistemində verilmiş 3775 ədədinin 2-liq say sistemində yazılışı hansıdır.
A) 11111111101
B) 10111111111
C) 101111111011
D) 110111101111
E) 111111011101
95. Onluq say sistemində verilmiş 98 ədədinin 16-lık say sistemində yazılışı hansıdır.
A) 62
B) 5D
C) D3
D) AD
E) 75
96. 16-lıq say sistemində verilmiş 4C ədədinin 10-luq say sistemində yazılışı hansıdır.
A) 76
B) 45
C) 13
D) 47
E) 54
97. 16-lıq say sistemində verilmiş 3D ədədinin 10-luq say sistemində yazılışı hansıdır.
A) 61
B) 79
C) 99
D) 77
E) 79
98. 16-lıq say sistemində verilmiş 1B ədədinin 10-luq say sistemində yazılışı hansıdır.
A) 27
B) 73
C) 34
D) 37
E) 74
99. 16-lıq say sistemində verilmiş 2F ədədinin 10-luq say sistemində yazılışı hansıdır.
A) 47
B) 73
C) 34
D) 37
E) 74
100. 2-liq say sistemində verilmiş 1111 ədədinin 16-lıq say sistemində yazılışı hansıdır.
A) F
B) B
C) E
D) F2
E) 12 

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar