DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

Təhili Təşkili və Planlaşdırılması-Doktorontura Sualları

TƏHSİLİN TƏŞKİLİ VƏ PLANLAŞDIRILMASI (5802.01)
İXTİSASI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL

İMTAHANININ SUALLARI
1.XXI yüzillikdə təhsilin inkişafının əsas istiqamətləri
2.Təhsildə keyfiyyətin idarəolunma modelləri və onların əsas xüsusiyyətləri
3.Qiymətləndirmədə test texnologiyalarından istifadə imkanları
4.Təhsildə konseptual kompetensiyaların formalaşdırılmasının mahiyyəti
5.İnklüziv təhsil və onun metodoloji təhlili
6.Fasiləsiz pedaqoji təhsilin səmərəli təşkili problemləri
7.Yeni kurikulumlarda müəyyənləşdirilmiş təlim nəticələri və onların xarakterik
xüsusiyyətləri
8.Təhsilin unifikasıyasında fundamental elmi araşdırmaların rolu
9.İstedad və istedadlı uşaqların aşkara çıxarılmasıının texnoloji əsasları
10.Şəxsiyyətyönümlü məzmunun reallaşmasında təhsilin humanistləşdirilməsi
və humanitarlaşdırılmasının rolu
11.İnformasiya cəmiyyətində ali təhsil sisteminin metodoloji problemləri
12.Təhsilin texnolojiləşdirilməsi zamanın tələbi kimi
13.Metodologiyanın obyekti və strukturu
14.Nəticəyönümlü təhsilin xüsusiyyətləri
15.Peşə-ixtisas təhsili sistemində marketinq fəaliyyəti və onun imkanları
16.Tədris-təlim fəaliyyətinin metodologiyası
17.İdarəetmənin keyfiyyət təminatında pedaqoji monitorinq və
qiymətləndirmənin rolu
18.İlkin peşə-ixtisas təhsilinin inkişaf istiqamətləri
19.Pedaqoji məqsədəmüvafiqlik və müasir təhsil sisteminin metodoloji təhlili
20.İnformasiya cəmiyyətində kompotensiyaların reallaşdırılmasına dair
texnologiyaların pedaqoji-psixoloji məsələləri
21.Profill təlim və elektiv kurslar
22.Təhsilin məzmunu və fəaliyyət arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsinin
metodoloji təhlili
23.Qloballaşma şəraitində əxlaqi-mənəvi dəyərlərin formalaşdırılmasının
texnoloji məsələləri
24.Əlavə təhsil sisteminin modernləşdirilməsində innovasiyaların rolu
25.Öyrədən və öyrənən münasibətlərinin tənzimlənməsində interaktiv
metodların rolu
26.Təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin pedaqoji-psixoloji məsələləri
27.Təhsilin informasiyalaşdırılması və onun səciyyəvi xüsusiyyətləri
28.Çoxprofilli ümumtəhsil məktəb layihəsinin modeli
29.Ümumtəhsil məktəblərində təlim prosesində fənlərarası əlaqələr
30.Ali pedaqoji kadr hazırlığında keyfiyyətin idarə olunması
31.Təhsil sistemində səmərəli fəaliyyətin təşkili və inkişaf dinamikası
32.Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin ümumi intellekt səviyyəsi və onun
diaqnostikası
33.Tədris-təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması və onun səciyyəvi xüsusiyyətləri
34.Təhsildə səriştəli yanaşma və onun keyfiyyət təminatında rolu
35.Məktəbdaxili nəzarətin məzmunu
36.Modul təlim sistemi
37.Təhsildə millilik və bəşərilik
38.Müasir təhsilin strukturu
39.Təhsilin təşkili və planlaşdırılmasında müvafiq tələblərin nəzərə alınması
40.Təhsil prosesinin şəxsiyyətyönümlü olması prinsipi
41.Təhsil proqramı
42.Avropanın qabaqcıl təhsil modellərindən istifadənin tədrisin səmərəliliyinə
təsiri
43.Ömürboyu təhsilalma prinsipi
44.Təhsil müəssisəsinin idarəedilməsininmodul tipli təşkili modeli
45.Təhsil islahatı və kurikulum
46.Qloballaşma Azərbaycan təhsil sisteminin modernləşdirilməsinin mühüm amili kimi
47.Qabaqlayıcı təhsilvermə prinsipi
48.Ekoloji təhsil
49.Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu təhsilin təşkilinin
mühüm hüquqi bazası kimi
50.Təhsil sisteminin idarə olunmasının ictimai xarakterinin səciyyəvi
xüsusiyyətləri
51.Təhsildə keyfiyyətə nəzarət və onun idarə olunmasının təşkili xüsusiyyətləri
52.Azərbaycan Respublikasında pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının
konsepsiya və strategiyası
53.Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində idarəetmənin rolu
54.Distant təhsil
55.Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin konseosiyası (Milli Kurikulum)
56.Yeni tipli ümumtəhsil məktəbləri və onların idarəolunma funksiyaları
57.Təhsilin təşkilində varislik prinsipi
58.Təhsildə keyfiyyətin idarəolunma modelləri və onların basilica
xüsusiyyətləri
59.Təhsildə səriştəli yanaşma prinsipi
60.Orta-ixtisas təhsili və onun təşkili xüsusiyyətləri
61.Təhsilin şəxsiyyətyönümlülüyünün mahiyyəti
62.İnformasiya cəmiyyətində ilkin peşə ixtisas təhsilinin inkişaf istiqamətləri
63.Təhsil standartları
64.Təhsil proqramının məzmunu
65.Təhsil sistemində səmərəli fəaliyyətin təşkili və inkişaf xüsusiyyətləri
66.Təhsildə kulturoloji yanaşma prinsipi
67.Müasir təhsilin strukturu
68.Təhsilin təşkilinə verilən başlica tələblər
69.Təhsil sistemində müasir qiymətləndirmə mexanizmi
70.Cəmiyyətin tələbatının ödənilməsində təhsilin rolu
71.Təhsilin təşkilində milli və bəşəri dəyərlərin nəzərə alınması
72.İstedad və istedadlı uşaqların aşkara çıxarılmasının texnoloji əsasları
73.Azərbaycan Respublikasında ali təhsilin strukturu və inkişaf istiqamətləri
74.Modul təlim sistemi
75.Təhsil sistemində monitorinq və qiymətləndirmə
76.Məktəbin strateji inkişaf proqramı
77.Ali təhsilin səviyyələri üzrə varisliyin nəzərə alınması imkanları
78.Təhsildə keyfiyyətə nəzarət
79.İnklüziv təhsilin təşkili xüsusiyyətləri
80.Tədris-təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması və onun xarakterik xüsusiyyətləri
81.Əlavə təhsilin səmərəli təşkilinin mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətinə təsiri
82.Təhsilin təşklində informasiya, kommunikasiya texnologiyalarından
səmərəli istifadə imkanları
83.Cəmiyyətin inkişafında təhsilin məqsədəuyğun təşkilinin rolu
84.Öyrədən və öyrənən münasibətlərinin tənzimlənməsində müasir
yanaşmaların imkanları
85.İlkin peşə-ixtisas təhsilinin təşkilinə verilən tələblər
86.Təhsilin idarə edilməsinin nəzəri əsasları
87.Şəxsiyyətyönümlü təhsil və məzmun standartları
88.Məktəb fəaliyyətinin planlaşdırılması
89.Təhsildə inteqrativlik prinsipi
90.Peşə-ixtisas təhsili sistemində marketinq fəaliyyətinin imkanları
Tərtib edən: p.e.d. İ.H.Cəbrayılov 
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar