DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

6 Kasım 2015 Cuma

Kurikulum testlərlə özünüzü yoxlayın

 KURİKULUM NƏDİR?
A) Təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirməsi ilə bağlı məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəddir.
B) Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün zəmin yaradan sənəddir.
C) Təlimin məzmunu ilə bağlı məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəddir.
D) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsini özündə əks etdirən sənəddir
E) Müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına və idarə edilməsinə kömək edən sənəddir.
2. E) Müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına və idarə edilməsinə kömək edən sənəddir.
A) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri
B) Təlim strategiyaları
C) Tədris planı
D) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
E) Məzmun standartlarının şərhi
3. KURİKULUMUN ƏSAS XÜSUSİYYƏTİ:
A) Qiymətləndirmə mexanizmləri müəyyən edilmişdir.
B) Fənyönümlüdür.
C) İnteqrasiya sistemli xarakter daşımır.
D) Müəllimyönümlüdür.
E) Bilikyönümlüdür.
4. MƏZMUN XƏTTİ NƏDİR?
A) Mənimsənilməsi nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir.
B) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir.
C) Təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir
D) Dərslikdəki mövzuların bölmələr üzrə qruplaşdırılmasıdır.
E)Təlim nəticələrinin reallaşdırılması səviyyəsini yoxlamaq üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir.
5. TƏHSİL STANDARTI:
A) Təhsilalanların kompetensiyalarının məcmusudur.
B) Şagird nailiyyətlərinin keyfiyyət göstəricisidir.
C) Təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinin ölçülməsi meyarıdır.
D) Təlim prosesində istifadə olunan metod və üsulların məcmusudur.
E) Təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir.
6. AŞAĞIDAKILARDAN BİRİ TƏLİMIN TƏŞKİLİNƏ VERİLƏN TƏLƏBLƏRƏ DAXİL DEYİL:
A) Pedaqoji prosesin tamlığı.
B) Yekun qiymətləndirmənin aparılması.
C) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması.
D) Fəaliyyətin stimullaşdırılması.
E) Şagirdyönümlülük .
7. TƏHSİLALANLARIN MƏNƏVİ TƏRBİYƏSİNDƏ ƏSAS METOD:
A) Tənbeh etmək
B) İnandırmaq
C) Tapşırıq vermək
D) Məsuliyyətli işə cəlb etmək
E) Nəzarət etmək
8. PEDAQOJİ TEXNOLOGİYA:
A) Öyrənilən elm sahəsində ideyalar məcmusudur.
B) Pedaqoji fəaliyyətin nəticəsidir.
C) Tərbiyə məsələlərinə nəzəri yanaşmaların məcmusudur.
D) Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə daha səmərəli yolla nail olunmasını təmin edən metodlar və vasitələr sistemidir.
E) Müəllimin qarşısına qoyulan tələblərdir.
9. TƏRBİYƏ SİSTEMİNİN KOMPONENTİ DEYİL:
A) Tərbiyənin məqsədi
B) Tolerantlığın formalaşdırılması
C) Tərbiyəvi işin forma və üsulları
D) Tərbiyənin məzmunu
E) Tərbiyənin prinsipləri
10. MÜƏLLİMLƏRİN İNNOVATİV FƏALİYYƏTİNIN NƏTİCƏSİNƏ AİD OLANLARI GÖSTƏRİN:
1. Təhsilin keyfiyyəti yüksəlir.
2. Təhsildən yayınma halları artır.
3. Təhsil müəssisəsinin nüfuzu artır.
4. Şagirdlərin kompetensiyasıartır.
5.Təhsil müəssisəsində psixoloji iqlim pisləşir.
 A) 2, 3, 5
 B) 1, 3, 5 
 C) 1, 3, 4 
 D) 1, 2, 3 
 E) 2, 3, 4
11. TƏLİM PROSESİNDƏ TAKSONOMİYALAR NƏYƏ XİDMƏT EDİR?
A) Gündəlik keçirilən dərslərin mövzularını müəyyənləşdirmək.
B) Dərsin bütün mərhələlərini tam şəkildə həyata keçirmək.
C) Təfəkkürün müxtəlif növlərini inkişaf etdirmək üçün tapşırıqlar tərtib etmək.
D) Şagirdlərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq.
E) Şagirdlərdə öyrənməyə motivasiya yaratmaq.
12. CARİ PLANLAŞDIRMADA ƏN ÇOX BURAXILAN SƏHV hANSIDIR?
A) Dərslikdəki materialı mənimsətmək.
B) Dərsdə reallaşdırılacaq alt-standartları müəyyənləşdirmək.
C) İş vərəqlərini hazırlamaq.
D) Dərsin təlim nəticələrini müəyyənləşdirmək
E) Dərsin təlim nəticələrinə uyğun tapşırıqlar hazırlamaq.
13. VARİANTLARDAN BİRİ FƏAL (İNTERAKTİV) TƏLİMİN xÜSUSİYYƏTİDİR:
A) Müəllim və şagirdlər arasında əks-əlaqənin yaradılması.
B) Hazır şəkildə əldə edilən biliklərin möhkəmləndirilməsi yolu ilə mənimsəmə
C) Yeni biliklərin müəllimin məlumatları və izahları vasitəsilə qavranılması.
D) Avtoritar metoda əsaslanır.
E) Hafizəyə əsaslanır.
14. NƏ ÜÇÜN MOTİVASİYA DÜŞÜNDÜRÜCÜ VƏ ƏQSƏDƏUYĞUN OLMALIDIR?
A) Tədqiqat prosesini çətinləşdirir.
B) Dərsin bütün mərhələlərini tam şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır.
C) Dərsin vaxtında başa çatmasına kömək edir.
D) Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır.
E) Tapşırıqları düzgün yerinə yetirməyə kömək edir.
15. PROBLEM SİTUASİYANIN YARADILMASI ZAMANI TEZ-TEZ MÜŞAHİDƏ OLUNAN SƏHVİ GÖSTƏRİN:
A) Problemin həlli müxtəlif fərziyyələr yaradır.
B) Qoyulan problemdə ziddiyyəti həll etmək tələb olunur.
C) Hər bir şagird öz bilik və təcrübəsindən istifadə etməklə problemin həlli yollarını tapmağa çalışır.
D) Problemin həlli xüsusi tədqiqat tələb etməlidir.
E) Müəllimin şagirdin qarşısına qoyduğu problem onun yaş səviyyəsinə uyğun gəlmir.
16. TƏLİM STRATEGİYALARINA AİD OLMAYANI GÖSTƏRİN:
A) Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən tələblərin təsviri
B) Forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyələr
C) Planlaşdırmaya dair nümunələr
D) Sinifdənkənar tədbirlərin təşkil edilməsi.
E) Məzmun standartlarının şərhi
17. DİAQNOSTİK QİYMƏTLƏNDİRMƏ NƏ VAXT APARILIR?
A ) Hər ayın əvvəlində
B) Dərs ilinin,bölmənin tədrisinin əvvəlində.
C) Bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.
D) Təhsil səviyyələrini başa vurarkən.
E) Tədris ilinin sonunda.
18. FORMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN MƏQSƏDİ:
A) Şagirdin təlim prosesində irəliləyişinin izlənilməsi.
B) Şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi.
C) Müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi.
D) Yarımilin və tədris ilinin sonunda şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi.
E) Bölmə üzrə mövzuların tədrisinin sonunda şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi.
19. BÖYÜK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN (BSQ) XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ SEÇIN:
1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.
2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.
3. BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.
4. Yarımilin sonunda keçirilir.
5. BSQ-nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur.
A) 2,4,5
B) 1,3,5 
 C) 1,2,3
D)1,3,4 
E) 2,3,4
20. SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN MƏQSƏDLƏRİ:
1. Müəllimin tədris fəaliyyətini dəyərləndirmək.
2. Sinfin ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.
3. Məktəbdə təlimin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.
4. Şagirdin təlim nailiyyətlərinin inkişafını gündəlik olaraq izləmək.
5. Təlimin hər hansı bir mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin, tədris ilinin sonunda) şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək.
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 5 
C) 2, 4, 5 
 D) 1, 4, 5 
E) 1, 3, 5
Cavablara baxın.
1. A) Təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirməsi ilə bağlı məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəddir.
2. C) Tədris planı
3. A) Qiymətləndirmə mexanizmləri müəyyən edilmişdir.
4. B) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir.
5. E) Təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir.
6. B) Yekun qiymətləndirmənin aparılması.
7. B) İnandırmaq
8. D) Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə daha səmərəli yolla nail olunmasını təmin edən metodlar və vasitələr sistemidir.
9. B) Tolerantlığın formalaşdırılması
10.  C) 1, 3, 4 
11. C) Təfəkkürün müxtəlif növlərini inkişaf etdirmək üçün tapşırıqlar tərtib etmək.
12. A) Dərslikdəki materialı mənimsətmək.
13. A) Müəllim və şagirdlər arasında əks-əlaqənin yaradılması.
14. D) Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır.
15. E) Müəllimin şagirdin qarşısına qoyduğu problem onun yaş səviyyəsinə uyğun gəlmir.
16. D) Sinifdənkənar tədbirlərin təşkil edilməsi.
17. B) Dərs ilinin,bölmənin tədrisinin əvvəlində.
18. A) Şagirdin təlim prosesində irəliləyişinin izlənilməsi.
19. A) 2,4,5
20. E) 1, 3, 5
Mənbə: coğrafiya.info

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar