DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

15 Temmuz 2016 Cuma

Müasir məktəb müəllimi necə olmalıdır? Suallar

1. Müəllimin əsas funksiyasına aid deyil
A) Təhsil sistemini idarə etmək
B) Şagirdlərlə əməkdaşlıq etmək
C) Təlim prosesini idarə etmək
D) Şagirdlərə informasiyalar vermək
E) Şagirdlərin hazırlıq səviyyəsini müəyyənləşdirmək
2. Müəllimin aparıcı pedaqoji qabiliyyətlərinə aiddir
1 - Didaktik
2 - Kommunikativ
3 - Təşkilatçılıq
40
4 - Perseptiv
5 - Suqqestiv
A) 1, 3
B) 1, 2
C) 2, 4
D) 4, 5
E) 3, 5
3. Müəllimin funksiyaları arasındakı məntiqi ardıcıllığı müəyyən edin
1 - Təlim prosesini idarə edir
2 - Şagirdlərin biliyini qiymətləndirir
3 - Şagirdlərin hazırlıq səviyyəsini müəyyən edir
4 - Şagirdlərə informasiya verir
A) 1, 3, 4, 2
B) 4, 3, 2, 1
C) 3, 2, 1, 4
D) 4, 3, 1, 2
E) 2, 1, 3, 4
4. Müəllimin dərsə hazırlaşması formalarının ardıcıllığını müəyyən edin
1 - Ümumi hazırlıq
2 - Konkret dərsə hazırlıq
3 - Mövzu üzrə hazırlıq
A) 1, 3, 2
B) 1, 2, 3
C) 2, 1, 3
D) 3, 2, 1
E) 2, 3, 1
5. Müəllimin işinin xüsusiyyətləri:
41
1 - şərəfli və nəcib peşədir
2 - ziddiyyətli peşədir
3 - məsuliyyətli peşədir
4 - asan peşədir
5 - mürəkkəb və yaradıcı peşədir
A) 1, 3, 5
B) 1, 2, 4
C) 2, 3, 4
D) 1, 4, 5
E) 2, 4, 5
6. Müəllimin şagirdlərlə düzgün münasibət yaratması onun hansı qabiliyyətləri
sırasına daxildir?
A) kommunikativ
B) təşkilatçiliq
C) tədqiqatçiliq
D) perseptiv
E) elmi - idraki
7. Müəllimin didaktik qabiliyyətinin mahiyyəti
1 - tədris materialını, əyani vəsaitləri və avadanlığı seçmək
2 - şagirdlərlə səmimi münasibətlər yaratmaq
3 - tədris materialını aydın, ifadəli və inandırıcı şəkildə nəql etmək
4 - şagirdlərin idrak fəallığını yüksəltmək
5 - şagird kollektivini təşkil etmək
A) 1, 3, 4
B) 1, 2, 5
C) 2, 3, 5
D) 3, 4, 5
42
E) 2, 4, 5
8. Şagirdin daxili aləmini görmək, onun emosional vəziyyətini düzgün
qiymətləndirmək müəllimin hansı qabiliyyətinə aiddir?
A) Perseptiv
B) Didaktik
C) Suqqestiv
D) Elmi - idraki
E) Təşkilatçılıq
9. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?
A) Şagird şəxsiyyətinə hörmət etmək, onlarla ünsiyyətdə müəyyən hədlərə riayət etmək
B) Şagirdi düzgün başa düşmək
C) Şagirdə tələblər vermək
D) Kollektivdə vəzifələri düzgün bölüşdürmək
E) Sənətinə məhəbbət
10. Müəllimin şagirdlərlə qeyri - verbal ünsiyyətinə daxildir:
1 - mimika
2 - əl - qol hərəkəti
3 - nitq
4 - baxış
5 - nəqletmə
A) 1, 2, 4
B) 2, 3, 5
C) 1, 2, 3
D) 2, 3, 4
E) 3, 4, 5
11. Sinif rəhbərinin tərbiyəvi planının bölmələrinin ardıcıllığını tapın
1 - ümumi məsələlər
43
2 - tərbiyəvi işlər
3 - şagird özünüidarə orqanları ilə iş
4 - valideynlərlə, ictimaiyyətlə və əmək kpllektivləri ilə əlbir iş
5 - təlim əməyinin təşkili
A) 1, 5, 2, 3, 4
B) 3, 2, 1, 4, 5
C) 2, 4, 3, 5, 1
D) 5, 2, 1, 3, 4
E) 5, 1, 4, 2, 3
12. Müəllimlik peşəsinə verilən tələblər və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu
müəyyən edin
1 - Ümumi tələblər
2 - Xüsusi tələblər
3 - Spesifik tələblər
a - Müəllimin bilik və bacarığına verilən tələblər
b - Müəllimin ixtisas və metodik hazırlığına veriən tələblər
c - Müəllimin şəxsiyyətinə verilən tələblər
A) 1 - c; 2 - a; 3 - b
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - b; 2 - a; 3 - c
D) 1 - a; 2 - c; 3 - b
E) 1 - b; 2 - c; 3 - a
13. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri arasındakı uyğunluğu tapın
1- Didaktik
2- Kommunikativ
3- Təşkilatçılıq
a - Şagirdlər, onların valideynləri və müəllim həmkarları ilə düzgün qarşılıqlı
münasibətlər yarada bilmək
44
b - Tədris materialını aydın, ifadəli, inandırıcı və ardıcıl şəkildə şərh etmək
c - Şagirdləri işə cəlb etmək, onlar arasında düzgün vəzifə bölgüsü aparmaq
A) 1 - b; 2 - a; 3 - c
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - c; 2 - a; 3 - b
D) 1 - a; 2 - c; 3 - a
E) 1 - c; 2 - b; 3 - a
14. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Suqqestiv
2 - Perseptiv
3 - Elmi - idraki
a- Şagirdin daxili aləmini görə bilmək, onun emosianal vəziyyətini düzgün
qiymətləndirmək
b- Şagirdlərə emosianal - iradi təsir göstərmək
c- Seçdiyi sahə üzrə elmi bilikləri mənimsəmə qabiliyyəti
A) 1 - b; 2 - a; 3 - c
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - c; 2 - a; 3 - b
D) 1 - a; 2 - c; 3 - b
E) 1 - b; 2 - c; 3 - a
15. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin
1 - Layihələndirici vəzifə
2 - İnformasiya vermə vəzifəsi
3 - Qiymətləndirmə vəzifəsi
a - gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b - öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya
mənbəyi olmaq
45
c - şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar
etmək
A) 1 - a; 2 - b; 3 - c
B) 1 - c; 2 - b; 3 - a
C) 1 - b; 2 - c; 3 - a
D) 1 - a; 2 - c; 3 - b
E) 1 - c; 2 - a; 3 - b
16. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Avtoritar
2 - Liberal
3 - Demokratik
a - Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b - Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə
alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c - Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün
digər məsələlərə biganədir
A) 1 - a; 2 - c; 3 - b
B) 1 - c; 2 - a; 3 - b
C) 1 - b; 2 - a; 3 - c
D) 1 - c; 2 - b; 3 - a
E) 1 - a; 2 - b; 3 - c
17. Müəllimin dərsə hazırlığının formaları arasındakı uyğunluğu müəyyən edin
1- Ümumi hazırlıq
2- Metodiki hazırlıq
3- Cari hazırlıq
a- Müəllimin müntəzəm olaraq öz elmi - nəzəri, pedaqoji biliyini artırması
b- Müəllimin mövzu üzrə gündəlik dərsə hazırlaşması
c- Müəllimin metodiki ədəbiyyatlarla və qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsi ilə tanış
olması
46
A) 1 - a; 2 - c; 3 - b
B) 1 - b; 2 - a; 3 - c
C) 1 - c; 2 - b; 3 - a
D) 1 - b; 2 - c; 3 - a
E) 1 - a; 2 - b; 3 - c
18. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün
istiqamətləndirmək üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.
A) Təlim metodları
B) təlimin prinsipləri
C) təlimin növləri
D) təlimin təşkili formaları
E) dərsin tipləri
19. Bilik mənbələri və metodları arasında uyğunluğu müəyyən edin.
1 - Müəllimin sözü
2 - Kitab
3 - Şagirdlərin fakt və hadisələri müşahidəsi
4 - Şagirdlərin fəalliğı
a - kitab üzərində iş;
b - laboratoriya işi, praktik işlər və çalışmalar;
c - illüstrasiya və demonstrasiya;
d - müəllimin şərhi, müsahibə.
A) 1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - b;
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d
C) 1 - a; 2 - b; 3 - d; 4 - b
D) 1 - b; 2 - d; 3 - c; 4 - a
E) 1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b
20. Təlim metodlarının ənənəvi təsnifatını müəyyən edin:
47
1 - praktika
2 - izahlı - illüstrativ
3 - əyanilik
4 - qismən axtarış
5 - söz.
A) 1; 3; 5
B) 1; 2; 3
C) 2; 3; 4
D) 3; 4; 5
E) 1; 4; 5
21. Təlim metodlarının qrupları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın.
1 - Yeni təlim metodlarının əsasən qavranılmasına xidmət edən metodlar;
2 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən formalaşdırılmasına xidmət edən metodlar;
3 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən tətbiqinə xidmət edən metodlar.
a - idraki oyunlar, tədris müsahibəsi, müstəqil işlər;
b - praktik işlər, müstəqil işlər;
c - müəllimin şərhi, müsahibə, kitab üzərində iş;
d - problem situasiya, təkrarlar, çalışmalar;
e - illüstrasiya, çalışmalar, yoxlama yazı işləri.
A) 1 - c; 2 - d; 3 - b
B) 1 - d; 2 - b; 3 - a
C) 1 - b 2 - c; 3 - a
D) 1 - a; 2 - c; 3 - d
E) 1 - b; 2 - e; 3 - c
22. İllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin.
1 - Təbii şəkildə əşya;
2 - Əşya haqqında məlumat;
48
3 - Əşya və hadisənin şəkli, modeli;
4 - Əlavə oxu materialları;
5 - Sxematik və simvolik əyani vəsaitlər.
A) 1; 3; 5
B) 2; 4; 5
C) 1; 2; 3
D) 2; 3; 4
E) 3; 4; 5
23. Çalışmaların növləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin.
1 - xüsusi çalışmalar
2 - törəmə çalışmalar
3 - şərh olunan çalışmalar
a - müəllim və şagirdlər yerinə yetirdikləri əməliyyatları şərh edirlər;
b - dəfələrlə təkrar olunur, təlim , əmək bacarığı və vərdişləri formalaşdırır;
c - əvvəl formalaşdırılmış vərdişlərin təkrarına və möhkəmləndirilməsinə xidmət
edir.
A) 1 - b; 2 - c; 3 - a
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - c 2 - b; 3 - a
D) 1 - a; 2 - c; 3 - b
E) 1 - b; 2 - a; 3 - c
24. Söz üsullarını seçin:
1 - müəllimin şərhi;
2 - illüstrasiya və demonstrasiya ,
3 - kitab üzərində iş;
4 - laborator məşğələlər;
5 - praktiki işlər;
49
6 - müsahibə;
7 - müşahidə;
8 - təlim ekskursiyası;
9 - Çalışmalar.
A) 1, 3, 6
B) 3, 4, 6
C) 1, 3, 5
D) 2, 4, 9
E) 4, 6, 7
25. Təlimin metodlarının səmərəliliyi hansı amillərdən asılıdır?
A) Təhsil - tərbiyənin məqsədindən, təhsilin məzmunundan , şagirdlərin yaşından
B) Təlimin daxili və xarici stimullarından
C) Əks əlaqələrin intensivliyindən
D) Korekksiyanın əhəmiyyətli şəkildə aparılmasından
E) Maddi - texniki təminatdan, təlim prosesinin təşkilindən
26. Müəllimin şərhinin növləri hansılardir:
A) müəllimin nəqli, müəllimin izahı, məktəb mühazirəsi
B) məktəb mühazirəsi, labarator iş, çalışmalar
C) müəllimin nəqli, kitab üzərində iş, müsahibə
D) müəllimin izahı, müəllimin ustalığı, müəllimin nəqli
E) müəllimin taktı, müəllimin nitqi, müəllimin izahı
27. Çalışmaların növləri hansılardır?
A) xüsusi çalışmalar, törəmə çalışmalar, şərh olunan çalışmalar
B) ümumi çalışmalar, izahlı çalışmalar, riyazi çalışmalar
C) şifahi çalışmalar, ümumi çalışmalar, sistemli çalışmalar
D) yazılı çalışmalar, şərhli çalışmalar, riyazi çalışmalar
E) laborator çalışmalar, planlı çalışmalar, törəmə çalışmalar
50
28. Pedaqoji texnologiyaların sistemini müəyyən edin.
1 - təlim texnologiyası
2 - əməliyyat texnologiyası;
3 - tərbiyə texnologiyası;
4 - yarış texnologiyası;
5 - inkişaf texnologiyası;
6 - əmək texnologiyası
A) 1, 3, 5
B) 1, 4, 6
C) 1, 2, 4
D) 2, 5, 6
E) 3, 4, 6
29. Təlimin texnologiyalarının prinsiplərini müəyyən edin:
1 - tərbiyəedici təlim prinsipi
2 - inandırma prinsipi
3 - elmilik prinsipi
4 - inkişafetdirici prinsip
5 - fərdi yanaşma prinsipi
6 - bütün şagirdlərləəks əlaqə prinsipi
A) 1, 4, 6
B) 1, 3, 5
C) 2, 5, 6
D) 2, 4, 5
E) 3, 5, 6
30. Bunlardan biri təlim texnologiyasının prinsipi deyil:
A) əyanilik prinsipi
B) tərbiyəedici təlim prinsipi
51
C) inkişafetdirici təlim prinsip
D) təlimdə müvəffəqiyyət qazanmaq prinsipi
E) optimal psixi gərginlik prinsipi
31. Tədris prosesinin məna, vaxt və təşkili cəhətdən bitkin kəsiyidir:
A) dərs
B) məktəb
C) bilik
D) yarış
E) iclas
32. Pedaqoji dəyərlərin (aksiologiyanın) mahiyyəti müəyyən olunur:
A) Pedaqoji fəaliyyət, onun sosial rolu və şəxsiyyətin yaradıcı imkanları ilə
B) Şagirdlərin fəallığı ilə
C) Pedaqoji proseslə
D) Praktik tələbatların ödənilməsi ilə
E) Müəllimin bilik səviyyəsi ilə
33. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti:
A) Şagirdlərin ağlını, düşüncəsini, təfəkkürünü formalaşdırmaq
B) Şagirdlərin hafizə və yaddaşını möhkəmləndirmək
C) Şagirdlərin duyğu üzvlərini inkişaf etdirmək
D) Şagirdlərin xarakterini möhkəmləndirmək, iradə tərbiyə etmək
E) Şagird şəxsiyyətini sosiallaşdırmaq, cəmiyyətə adaptasiyasını möhkəmləndirmək
34. Təlimin şagirdlərin fakt və hadisələrin müşahidəsinə əsaslanan metodu.
A) İllüstrasiya və demonstrasiya
B) Müəllimin şərhi, kitab üzərində iş
C) Müsahibə və diskussiya
D) Çalışmalar və beyin həmləsi
E) Praktik işlər, nümunə
52
35. Müəllimin dərsə hazırlanmasının mərhələlərinin ardıcıllığını göstər.
1 - akademik;
2 - diaqnostlaşdırma;
3 - didaktik;
4 - proqnozlaşdırma;
5 - kommunikativ;
6 - layihələndirmə;
A) 2, 4, 6
B) 2, 3, 5
C) 3, 4, 5
D) 1, 3, 6
E) 5, 1, 2
36. Proqnozlaşdırmanın müasir texnologiyası dərsin səmərəliliyinin kəmiyyət
göstəri - cilərinin ardıcıllığını qeyd edin.
1 - davranış motivləri;
2 - bilik;
3 - qabiliyyətləri;
4 - bacarıq;
5 - vərdişlər;
6 - ehtiyacları;
7 - meylləri.
A) 2, 4, 5
B) 5, 3, 7
C) 1, 2, 6
D) 6, 5, 3
E) 1, 4, 6
37. Motivasiyanı öyrənmək üçün istifadə olunan xüsusi priyomlar və onların
mənalarının uyğunluğunu tapın.
53
1 - situasiyaların yaradılması;
2 - şəkil üzrə nağıl söyləmək, təxəyyüldə situasiyalar yaratmaq;
3 - yoldaşın seçilməsi.
a - şəraiti dəyişməklə şagirdlərin davranışının dəyişməsi;
b - təlim amilləri, oxumaq bacarığı, fənnə maraq;
c - təxəyyülün məhsulu kimi öz münasibətini bildirir;
d - motivlərin müstəqillik dərəcəsini öyrənmək;
e - öyrənmə fəaliyyətininhəcmi, idrak fəaliyyətinə maraq.
A) 1 - a; 2 - c; 3 - d;
B) 1 - b; 2 - e; 3 - d;
C) 1 - c; 2 - b; 3 - d;
D) 1 - a; 2 - d; 3 - b;
E) 1 - d; 2 - c; 3 - a.
38. Təlim prosesinin baş amilləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın.
1 - Tədris materialı;
2 - Təşkilati - pedaqoji təsir;
3 - Şagirdlərin oxumağa qabilliyi, vaxt.
a - iki kompleks amil: obyektiv informasiya, pedaqoji cəhətdən işlənmiş informasiya;
b - məhsuldarlıq şagirdlərin öyrənmə səviyyəsindəki dəyişikliklə xarakterizə edilir;
c - dərslərdə sinifdənxaric və məktəbdənkənar məşğələlərdə təşkilati pedaqoji təsir;
d - sinifdə dərsin normal təşkilinə bir çox səbəblər təsir edir;
e - dərsdə, sinifdənxaric və məktəbdənkənar fəaliyyətdə oxumağa qabillik; dərsdə
və müstəqil oxumağa sərf olunan vaxt.
A) 1 - a; 2 - c; 3 - e;
B) 1 - c; 2 - a; 3 - d;
C) 1 - d; 2 - a; 3 - b;
D) 1 - b; 2 - e; 3 - a;
54
E) 1 - b; 2 - c; 3 - d.
39. Dərsə verilən tələblər və onların məzmununun uyğunluğunu tapın.
1 - Təhsilverici;
2 - Tərbiyəedici;
3 - İnkişafetdirici.
a - dərsdə ən yeni texnologiyaları tətbiq etmək, təlimin müxtəlif növlərini, forma və
metodlarını əlaqələndirmək və s. ;
b - ayrı - ayrı fənlər üzrə mənimsəməni yüksəltmək;
c - kommunikativ vərdişlərə yiyələnmək;
d - şagirdləri milli - mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə etmək və s. ;
e - şagirdlərin intellektual, emosional, sosial inkişafında dəyişiklikləri nəzərə
almaqla məşğələləri yenidən qurmaq.
A) 1 - a; 2 - d; 3 - e;
B) 1 - a; 2 - c; 3 - d;
C) 1 - b; 2 - d; 3 - a;
D) 1 - e; 2 - a; 3 - c;
E) 1 - c; 2 - b; 3 - d.
##num=6// level= 1// sumtest=32 // name=Pedaqoji proses. Pedaqoji dəyərlər və
innovasiyalar//
1. . . . dəyərlər haqqında fəlsəfi təlimdir
A) aksiologiya
B) qnoseologiya
C) akselerasiya
D) antropologiya
E) valeologiya
2. Pedaqoji prosesin əsas mərhələlərini seçin
1 - məqsəd qoyuluşu
55
2 - hazırlıq
4 - əsas
5 - yekun
6 - diaqnostika
A) 2; 4; 5
B) 1; 3; 5
C) 6; 2; 3
D) 1; 3; 5
E) 6; 1; 2
3. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllimlərlə şagirdlərin qarşılıqlı
təsirinə . . . . deyilir
A) pedaqoji proses
B) öyrənmə
C) tədris
D) metod
E) vasitə
4. Pedaqoji prosesdə şəxsiyyətin inkişafına təsir göstərən amilləri göstərin
1 - irsiyyət
2 - müəllim
3 - təlim - tərbiyə mühiti
4 - şagird bilikləri
5 - tətbiq edilən pedaqoji təsir vasitələri və metodları
A) 1; 3; 5
B) 1; 2; 3
C) 2; 3; 4
D) 3; 4; 5
E) 5; 4; 3
56
5. Təlim - tərbiyə prosesinin gedişi və nəticələr nədən asılıdır
1 - cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatından
2 - müəllimin pedaqoji inkişafından
3 - cəmiyyətin maddi - texniki imkanlarından
4 - şagirdlərin imkanlarından
5 - pedaqoji prosesin baş verdiyi şəraitdən (mənəvi - psixoloji, sanitar - gigiyenik,
estetik və s. )
A) 1; 3; 5
B) 1; 2; 3
C) 2; 3; 4
D) 3; 4; 5
E) 1; 2; 4
6. Pedaqoji prosesin mərhələləri və onların əlamətlərin arasında uyğunluğu göstərin
1 - Hazırlıq
2 - Əsas
3 - Yekun
a- qarşıya məqsəd qoyulur, şərait diaqnostlaşdırılır, prosesin inkişafı planlaşdırılır
b- alınan nəticələr təhlil edilir
c- məqsəd və vəzifələr izah edilir; nəzərdə tutulmuş işləri həyata keçirmək üçün
əlverişli şərait yaradılır, şagirdlərin fəaliyyəti stimullaşdırılır
A) 1 - a; 2 - c; 3 - b
B) 1 - b; 2 - a; 3 - c
C) 1 - c; 2 - b; 3 - a
D) 1 - b; 2 - c; 3 - a
E) 1 - c; 2 - a; 3 - b
7. Pedaqoji prosesin səciyyəvi xüsusiyyətlərini müəyyən edin
1 - tamlıq
2 - mürəkkəblik
57
3 - ümumilik
4 - yaradıcılıq
5 - vahidlik
A) 1; 3; 5
B) 2; 3; 5
C) 1; 2; 3
D) 3; 4; 5
E) 1; 3; 4
8. Pedaqoji prosesin hazırlıq mərhələsində yerinə yetirilən vəzifələrin ardıcıllığını
müəyyən edin
1 - şəraitin diaqnostikası
2 - qarşıya məqsəd qoyulması
3 - prosesin inkişafının planlaşdırılması
4 - nailiyyətlərin proqnozlaşdırılması
A) 2; 1; 4; 3
B) 1; 3; 4; 2
C) 1; 2; 3; 4
D) 3; 4; 1; 2
E) 4; 3; 2; 1
9. Əsas pedaqoji dəyərləri müəyyən edin
1 - mənəvi dəyərlər
2 - sosial pedaqoji dəyərlər
3 - maddi dəyərlər
4 - qrupun pedaqoji dəyərləri
5 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
A) 2; 4; 5
B) 1; 2; 5
58
C) 1; 2; 3
D) 2; 3; 4
E) 3; 4; 5
10. Pedaqoji dəyərlərin ardıcıllığının düzgün sırasını göstərin
1 - qrupun pedaqoji dəyərləri
2 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
3 - sosial pedaqoji dəyərlər
A) 3; 1; 2
B) 1; 2; 3
C) 2; 1; 3
D) 1; 3; 2
E) 2; 3; 1
11. Pedaqoji sistemin təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyən edin
1 - intensiv
2 - ümumi
3 - ekstensiv
4 - xüsusi
A) 1; 3
B) 2; 3
C) 3; 4
D) 1; 4
E) 2; 4
12. Pedaqoji dəyərlər və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu
1 - sosial pedaqoji dəyərlər
2 - qrupun pedaqoji dəyərləri
3 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
59
a- Müəyyən təhsil təsisatları çərçivəsində pedaqoji fəaliyyəti nizama salan ideyalar,
konsepsiya və normalardır
b- Cəmiyyətin təhsil sahəsindəki fəaliyyətini tənzimləyən ideyalar, normalar,
qaydalardır
c- Şəxsiyyətin məqsədi, motivləri, ideyaları, konsepsiyaları, normalarıdır
A) 1 - b; 2 - a; 3 - c
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - c; 2 - b; 3 - a
D) 1 - b; 2 - c; 3 - a
E) 1 - a; 2 - c; 3 - b
13. Uyğunluğu tapın:
1 - Pedaqoji prosesdə sistem yaradan komponentlər
2 - Pedaqoji prosesin səciyyəvi xüsusiyyətləri
3 - Pedaqoji prosesin məhsuldarlığına təsir göstərən amillər
a - Tamlıq, ümumilik, vahidlik
b - Məqsəd komponenti, məzmun komponenti, fəaliyyət komponenti, nəticə
komponenti
c - Təlim, təhsil - tərbiyə fəaliyyətinə daxili stimulların təsiri, xarici stimulların
(ictimai, pedaqoji, əxlaqi və s. ) intensivliyi, xarakteri və vaxtında tətbiqi
A) 1 - b; 2 - a; 3 - c
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - c; 2 - b; 3 - a
D) 1 - b; 2 - c; 3 - a
E) 1 - a; 2 - c; 3 - b
14. Uyğunluğu tapın:
1 - Təlim - tərbiyə prosesinin gedişi və nəticələri asılıdır
2 - Pedaqoji prosesin hazırlıq mərhələsində mühüm vəzifələr yerinə yetirilir
3 - Pedaqoji prosesin başlıca mərhələləri
60
a - Qarşıya məqsədin qoyulması, şəraitin diaqnostikası, nailiyyətlərin
proqnozlaşdırılması, prosesin inkişafının planlaşdırılması
b - Cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatından, cəmiyyətin imkanlarından, pedaqoji
prosesin baş verdiyi şəraitdən
c - Hazırlıq, əsas, yekun
A) 1 - b; 2 - a; 3 - c
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - c; 2 - b; 3 - a
D) 1 - b; 2 - c; 3 - a
E) 1 - a; 2 - c; 3 - b
15. Uyğunluğu tapın:
1 - Mümkün olan variantlardan ən yaxşısını seçib götürmək prosesi adlanır
2 - Pedaqoji texnologiya dedikdə nə başa düşülür?
3 - Pedaqoji texnologiyaların təsnifatına daxildir
a - Müəllimin pedaqoji vəzifələri həll etməyə yönəldilmiş ardıcıl, qarşılıqlı əlaqəli
fəaliyyəti başa düşülür
b - optimallaşdırma
c - təlim, tərbiyə, inkişaf, diaqnostika
A) 1 - b; 2 - a; 3 - c
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - c; 2 - b; 3 - a
D) 1 - b; 2 - c; 3 - a
E) 1 - a; 2 - c; 3 - b
16. Uyğunluğu tapın:
1 - Pedaqoji prosesin yekun mərhələsi başa çatır
2 - Pedaqoji prosesin əsas mərhələsində yerinə yetirilən vəzifələrin düzgün variantı
3 - Pedaqoji proses
a - Pedaqoqlarla şagirdlərin qarşılıqlı təsiri, pedoqoji prosesin nəzərdə tutulmuş
metodları, vasitələri və formalarının məzmunu üçün, əlverişli şəraitin yaradılması,
61
məktəblilərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün müxtəlif tədbirlərin həyata
keçirilməsi
b - Alınan nəticələrin təhlili ilə
c - Tam, mürəkkəb, dinamik sistemdir
A) 1 - b; 2 - a; 3 - c
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - c; 2 - b; 3 - a
D) 1 - b; 2 - c; 3 - a
E) 1 - a; 2 - c; 3 - b
17. Dərs nəyə əsasən müxtəlif tiplərə ayrılır?
A) Didaktik məqsəd və vəzifəsinə görə
B) Tədris planına görə
C) Tədris proqramına görə
D) Materialların həcminə görə
E) Müəllimin pedaqoji ustalığına görə
18. Sinif - dərs sisteminin ilk əlamətləri hansılardır?
1 - eyni yaşlı uşaqlar qruplara bölünmüşlər;
2 - şagirdlər özündən kiçik yaşlıları öyrətmişlər;
3 - şagirdlər qrup - briqada şəklində işləmişlər;
4 - siniflərdə birləşmişlər;
5 - siniflərdə məşğələlər cədvəl üzrə aparılmışdır;
6 - həftəlik və aylıq fərdi tapşırıqlar verilmişdir.
A) 1, 4, 5
B) 4, 2, 6
C) 1, 2, 3
D) 1, 3, 5
E) 6, 4, 5
62
19. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin;
1 - dərs;
2 - dərnək;
3 - bilik;
4 - tərbiyəvi söhbət;
5 - ekskursiya;
6 - ev tapşırıqları
A) 2, 5, 6
B) 1, 4, 5
C) 1, 3, 5
D) 2, 4, 6
E) 1, 3, 6
20. Təlim prosesinin təşkilinin köməkçi formalarını seçin.
1 - dərnəklər;
2 - seminarlar;
3 - kombinə edilmiş dərs;
4 - fakültativ məşğələlər;
5 - bilik və bacarıqlara nəzarət və korreksiya;
6 - biliklərin möhkəmləndirilməsi dərsi;
7 - tədris ekskursiyaları;
A) 1, 2, 4, 7
B) 1, 2, 4, 6
C) 2, 5, 7, 3
D) 3, 6, 4, 2
E) 5, 3, 1, 7
21. Sinif - dərs sisteminin ilk əlamətlərinin məntiqi ardıcıllığını göstər.
1 - müəllimin göstərişi ilə şagirdlər özündən kiçik yaşlıları öyrətmişlər;
63
2 - eyni yaşlı uşaqlar qruplara bölünmüşlər;
3 - siniflərdə birləşmişlər;
4 - şagirdlər qrup - briqada şəklində işləmişlər;
5 - siniflərdə məşğələlər cədvəl üzrə aparılmışdır;
6 - şagirdlər iş növlərini özləri müstəqil planlaşdırırlar.
A) 2, 3, 5
B) 1, 3, 6
C) 6, 2, 4
D) 1, 2, 3,
E) 3, 4, 5
22. Təlimin təşkili formalarının təşəkkül ardıcıllığını tapın.
1 - təlimin layihələri forması;
2 - qarşılıqlı təlim sistemi;
3 - sinif - dərs sistemi;
4 - təlimdə briqada - laboratoriya sistemi;
5 - təlimdə Dalton - plan sistemi.
A) 3, 2, 5, 4, 1
B) 5, 3, 4, 1, 2
C) 4, 1, 2, 3, 5
D) 2, 4, 3, 5, 1
E) 1, 3, 5, 2, 4
23. Müəllimin dərsə hazırlanmasının mərhələlərinin ardıcıllığını göstər.
1 - akademik;
2 - diaqnostlaşdırma;
3 - didaktik;
4 - proqnozlaşdırma;
5 - kommunikativ;
64
6 - layihələndirmə;
A) 2, 4, 6
B) 2, 3, 5
C) 3, 4, 5
D) 1, 3, 6
E) 5, 1, 2
24. Fərdi motivasiya tələbatları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın.
1 - Özünü qiymətləndirmə tələbatları.
2 - Təhlükəsizlik tələbatları.
3 - Estetik tələbatları.
a- Yeməyə, suya, yuxuya, istiyə, paltara və s. ;
b- Işin təşkili, stabillik, müdafiə üçün təhlükəsizlik;
c- Müvəffəqiyyət qazanmağa, hörmətə, nüfuza, özünü təkmilləşdirməyə;
d- Sosial ünsiyyətə, sosial birləşmələrə tələbatlar;
e- Gözəlliyə, sistemliliyə, simmetriyaya, səliqəliliyə tələbatlar.
A) 1 - c; 2 - b; 3 - e
B) 1 - b; 2 - a; 3 - d
C) 1 - a; 2 - b; 3 - c
D) 1 - e; 2 - d; 3 - a
E) 1 - d; 2 - e; 3 - b
25. Motivlərin öyrənilməsi istiqamətində müəllimin praktiki fəaliyyətinin alqpritminin
həlqələri və onların uyğunluğunu tapın.
1 - Təlim məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi və dəqiqləşdirilməsi;
2 - Motivasiyanın yaş imkanlarının üzə çıxarılması;
3 - Motivasiyanın başlanğıc səviyəsinin öyrənilməsi.
a - məqsədlər həm fərdi və həm də qrup motivasiyalarının zirvəsini təşkil edir;
b - motivlərin mahiyyətini, məzmununu, istiqamətini, gücünü təhlil etmək;
65
c - maraqların üst - üstə düşməsi qrup motivasiyasının əsasında durur;
d - kiçik, orta və yuxarı məktəb yaşlı şagirdləri motivasiyanın göstəricilərinə
uyğunlaşdırmaq;
e - şagirdlərin motivasiya baş verən dəyişiklək haqqında fikir söyləmək üçün
başlanğıc bəziyyət öyrənilməlidir.
A) 1 - b; 2 - d; 3 - e;
B) 1 - b; 2 - c; 3 - a;
C) 1 - a; 2 - e; 3 - c;
D) 1 - d; 2 - e; 3 - c;
E) 1 - a; 2 - c; 3 - e
26. Motivasiyanı öyrənmək üçün istifadə olunan xüsusi priyomlar və onların
mənalarının uyğunluğunu tapın.
1 - situasiyaların yaradılması;
2 - şəkil üzrə nağıl söyləmək, təxəyyüldə situasiyalar yaratmaq;
3 - yoldaşın seçilməsi.
a - şəraiti dəyişməklə şagirdlərin davranışının dəyişməsi;
b - təlim amilləri, oxumaq bacarığı, fənnə maraq;
c - təxəyyülün məhsulu kimi öz münasibətini bildirir;
d - motivlərin müstəqillik dərəcəsini öyrənmək;
e - öyrənmə fəaliyyətininhəcmi, idrak fəaliyyətinə maraq.
A) 1 - a; 2 - c; 3 - d;
B) 1 - b; 2 - e; 3 - d;
C) 1 - c; 2 - b; 3 - d;
D) 1 - a; 2 - d; 3 - b;
E) 1 - d; 2 - c; 3 - a.
27. Təlim prosesinin baş amilləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın.
1 - Tədris materialı;
2 - Təşkilati - pedaqoji təsir;
66
3 - Şagirdlərin oxumağa qabilliyi, vaxt.
a - iki kompleks amil: obyektiv informasiya, pedaqoji cəhətdən işlənmiş informasiya;
b - məhsuldarlıq şagirdlərin öyrənmə səviyyəsindəki dəyişikliklə xarakterizə edilir;
c - dərslərdə sinifdənxaric və məktəbdənkənar məşğələlərdə təşkilati pedaqoji təsir;
d - sinifdə dərsin normal təşkilinə bir çox səbəblər təsir edir;
e - dərsdə, sinifdənxaric və məktəbdənkənar fəaliyyətdə oxumağa qabillik; dərsdə
və müstəqil oxumağa sərf olunan vaxt.
A) 1 - a; 2 - c; 3 - e;
B) 1 - c; 2 - a; 3 - d;
C) 1 - d; 2 - a; 3 - b;
D) 1 - b; 2 - e; 3 - a;
E) 1 - b; 2 - c; 3 - d.
28. Təlimin köməkçi formaları olan sıranı seçin;
A) Seminarlar, konfranslar, dərnəklər, şagirdlərin müstəqil işləri;
B) Yarış dərsləri, yaradıcı dərslər, dərnəklər;
C) Kombinəedilmiş dərs, giriş dərsi, konfranslar, seminarlar;
D) Kompüter dərsləri, dərs - rollu oyunlar, şagirdlərin müxtəlif işləri;
E) Ekskursiyalar, dərs - işgüzar oyunlar, inteqral dərslər
29. Müəllimin dərsə hazırlaşmasının formaları:
1 – ümumi hazırlıq;
2 – akademik hazırlıq;
3 – kommunikativ hazırlıq;
4 – mövzu üzrə hazırlıq;
5 – didaktik hazırlıq;
6 – gündəlik hazırlıq;
A) 1, 4, 6
B) 2, 4, 5
67
C) 3, 4, 5
D) 4, 5, 6
E) 1, 2, 3
30. Proqnozlaşdırmanın müasir texnologiyası dərsin səmərəliliyinin kəmiyyət
göstəriciləri - nin ardıcıllığını qeyd edin.
1 - davranış motivləri;
2 - bilik;
3 - qabiliyyətləri;
4 - bacarıq;
5 - vərdişlər;
6 - ehtiyacları;
7 - meylləri.
A) 2, 4, 5
B) 5, 3, 7
C) 1, 2, 6
D) 6, 5, 3
E) 1, 4, 6
31. Dərsə verilən tələblər və onların məzmununun uyğunluğunu tapın.
1 - Təhsilverici;
2 - Tərbiyəedici;
3 - İnkişafetdirici.
a - dərsdə ən yeni texnologiyaları tətbiq etmək, təlimin müxtəlif növlərini, forma və
metodlarını əlaqələndirmək və s. ;
b - ayrı - ayrı fənlər üzrə mənimsəməni yüksəltmək;
c - kommunikativ vərdişlərə yiyələnmək;
d - şagirdləri milli - mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə etmək və s. ;
e - şagirdlərin intellektual, emosional, sosial inkişafında dəyişiklikləri nəzərə
68
almaqla məşğələləri yenidən qurmaq.
A) 1 - a; 2 - d; 3 - e;
B) 1 - a; 2 - c; 3 - d;
C) 1 - b; 2 - d; 3 - a;
D) 1 - e; 2 - a; 3 - c;
E) 1 - c; 2 - b; 3 - d.
32. Dərsin ən geniş yayılmış tipi hansıdır?
A) Mürəkkəb (qarışıq) dərslər
B) Ümumiləşdirici dərslər
C) Təkrar dərslər
D) Yoxlama dərsləri
E) Bilik, bacarıq və vərdişlərin dərinləşdirən və möhkəmlədən dərslər
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar