DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

İnformatika-Cavablı testlər

KOMPYÜTERİN HESABİ VƏ MƏNTİQİ ƏSASLARI

1.  8-lik say sistemində axırıncı rəqəm hansıdır?
A)) 7
B) 8
C) 6
D) heç biri
E) 9

2. 16-lıq say sistemində neçə rəqəm var?
A)) 10
B) 15
C) 16
D) 9
E) heç biri

3.  Say sisteminin əsası dedikdə nə başa düşülür?
A)) Say sestemində olan simvolların ( rəqəmərin sayı)
B) Kompüterlərin texniki qurğulaın işləmə prinsipi
C) Fərdi kompüterlərin iş prinsipi
D) Say sisteminin müxtəlifliyi
E) Məntiqi hesab əməllərinin aparılması

4.  Say sistemlərinin hansı növlərinin mövcüddur?
A)) Mövgülü və mövgesiz
B) 2-lik, 8-lik, 16-lıq
C) 2-lik və 10-luq
D) Rum rəqəmləri və 10-luq
E) 2-lik, 8-lik, 10-luq, 16-lıq

5 . 777- hansı say sisteminin ən böyük ədədidir?
A)) 8-lik
B) 16-lıq
C) mövqeli
D) 2-lik
E) 10-luq

6. Kompüterin hesabi əsasını nə təşkil edir?
A))  2-lik say sistemində cəmləmə;
B) 2-lik say sistemində hesab əməlləri;
C)  2-lik, 8-lik və 16 –lıq say sistemlərində hesab əməlləri ;
D) 2-lik, 8-lik. 10-luq və 16-lıq say sistemlərində hesab əməlləri ;
E) 2-lik say sistemində kodlaşdırma.

7. İnformasiya ikilik say sisteminə və əksinə necə çevrilir?
A)) Avtomatik olaraq            
B). Xüsusi lüğətlər vasitəsilə
C) Disklər vasitəsilə        
D) Monitor tərəfindən        
E) İstifadəçi tərəfindən

8.  Kompüter nə üçün 2-lik say sistemi ilə işləyir:
a))  çünki yalnız iki vəziyyətdə ola bilən fiziki elementlərdən qurul­muş­dur.
b)  çünki 2-lik say sistemində hesablamaq asandır;
c)  çünki 2-likdən 8-liyə və 16-lığa keçmək asandır;
d) çünki yalnız iki vəziyyətdə ola bilən məntiqi elementlərdn qurul­muş­dur.
e) çünki yalnız 2-lik say sistemi ilə  işləmək mümkündür; 48. 9.

9. Kompüter nədir?
A)). İnformasiyanı emal edən hesablayıcı elektron qurğu;          
B). Mətn yığmaq üçün qurğu;
C). Elektron cədvəllərlə işləmək üçün qurğu;        
D). Hesablama qurğusu;                           
E). Oyun qurğusu.

10. Bir bayt neçə bitdir?
A)) 8         
B). 32          
C).16          
D).2           
E).4

11. İnformasiya ikilik say sisteminə və əksinə necə çevrilir?
A)) Avtomatik olaraq;             .
B). Xüsusi lüğətlər vasitəsilə;
C). Disklər vasitəsilə;        
D). Monitor tərəfindən;        
E). İstifadəçi tərəfindən.

12. Bir Kilobayt neçə baytdır?
A)). 1024
B). 1000          
C)) 32             .            
D). 2048            
E). 64

13. Operativ yaddaşda informasiya hansı say sistemində təsvir olunur?
A)) 2-lik        
B) 16-lıq        
C). 10-luq        
D). İxtiyari           
E). 8-lik

5.Alqoritmləşdirmənin əsasları və proqramlaşdırma

1. “Alqoritm” sözü ilk dəfə kim tərəfindən işlənilib?
A)) Əl-Xarəzm
B) Paskal
C) Şennon
D) Pifaqor
E) Ömər Xəyyam

2. Alqoritm latın sözü olub ........ deməkdir
A)) Qayda-qanun
B) Hesablama
C) Əməlyatlar ardıcılıqı
D) Ardıcıllıq
D) Məlumat

3. Alqoritm nədir?
A)) Verilən məsələnin həlli üçün yerin yetirilən əməliyyatların ardıcıllığıdır
B) Verilən məsələrin həlli üçün onun həll edilməsi qaydasının tapılmasıdır
C) Verilən məsələrin həlli üçün əlverişli variantın tapılmasıdıdır
D) Verilən məsələnin həlli üçün optimal həllin tapılmasıdır
E)  Verilən məsələnin həlli üçün şərtlərin yoxlanılmasıdır

4. Alqoriitmin təsvir vasitələri
A)) Təbii danışıq dilində, blok-sxem, alqoritmik dildə
B) Blok sxem və alqoritmik dildə
C) Alqoritmik dildə və təbii danışıq
D) Blok-sxem və təbii dildə
E) Blok-sxem, təbii dildə, hesab-məntiq

5.      tənliyi alqoritmin hansı növünə aiddir?
A)) Budaqlanan
B) Xətti
C) Dövrü
D) Mürəkkəb dövr
E) Sadə dövr


6. Göstərilən fraqment hansı növ alqoritmə aiddir?

A)) Budaqlanan
B) Xətti
C) Dövrü
D) Mürəkkəb dövr
E) Sadə dövr

7. Bu franqment vasitəsilə  hesablanır?A)) X1 və X2 ədədləri arasında ən kiçik ədəd tapılır
B) X1 və X2 ədədlərinin qiymətləri hesablanır
C) X1 və X2 ədədlərinin cəmi hesablanır
D) X1 və X2 ədədlərinin hasili hesablanır
E) X1 və X2 ədədləri içərisində ən böyük ədəd tapılır 


8.
hansı alqoritmə aiddir?
A)) Mürəkkəb dövr
B) Xətti
C) Dövrü
D) Budaqlanan
E) Sadə dövr

9. Bloku nəyi ifadə edir?

A)) Alt proqramı
B) Hesablamanı
C) Şərti 
D) Alqoritmin sonunu
E) Alqoritmin başlanğıcını

10. Hansı blok bütün alqoritmlərdə istifadə edilir?
A)) Başlanğıc və son blok
B) Alt proqram
C) Şərt
D) Dövr
E) Hesablama

11.   100 ədəd içərisində ən kiçik ədədin tapılması hansı alqoritmə aiddir?
A)) Dövrü
B) Xətti
C) Mürəkkəb i
D) Budaqlanan
E) Xətti- Budaqlanan

12. Dövrü alqoritm bölünür:
A)) Sadə və Mürəkkəb dövr
B) Xətti və Budaqlanan
C) Qeyri xətti və Xətti
D) Budaqlanan və sadə dövr
E) Mürəkkəb dövri və qeyri xətti

13. #1605#01#05#02   Bütün alqortmlərdə iki funksiyanı yerinə yetirən blok ?


14. Bir-birinin ardınca yerinə yetirilən əməliyyat hansı növ alqoritmə aiddir?
A)) Xətti
B) Mürəkkəb dövr
C) Dövrü
D) Budaqlanan
E) Sadə dövr

15.  2 Şərtdən asılı olaraq bu və ya digər hesablamanın aparılması hansı növ alqoritmə aiddir?
A)) Budaqlanan
B) Mürəkkəb dövr
C) Dövrü
D) Xətti
E) Sadə dövr

16. Eyni bir düsturla dəyişənin müxtəlif qiymətlərində dəfələrlə hesablama aparmaq hansı alqoritmə aiddir:
A)) Dövrü
B) Mürəkkəb dövr
C) Budaqlanan
D) Xətti
E) Sadə dövrA)) Xətti
B) Mürəkkəb dövr
C) Budaqlanan
D) Dövrü
E) Sadə dövrA)) Budaqlanan
B) Mürəkkəb dövr
C) Xətti
D) Dövrü
Sxematik olaraq göstərilən alqortm


E) Sadə dövr
19. #1605#01#05#02  
 
 A)) Mürəkkəb dövr
B) Budaqlanan
C) Xətti
D) Dövrü
E) Sadə dövr

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar