DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

15 Temmuz 2016 Cuma

Uşaqların tərbiyəsində məktəb, ailə və ictimaiyyətin əlbir işi

1. Ailə tərbiyəsinə mənfi təsir göstərən səbəblər
1 - ailələrin iqtisadi vəziyyətinin zəif olması
2 - ictimai həyatın mədəni səviyyəsinin aşağı olması
3 - ailə münasibətlərinin sabitliyi
4 - boşanma hallarının artması
5 - ailə və məktəb arasında əlaqə formalarının intensivliyi
6 – ailədə uşaqların sayının çoxluğu
A) 1, 2, 4
203
B) 2, 3, 6
C) 1, 3, 5
D) 2, 4, 6
E) 2, 3, 5
2. Ailədə uşağın tərbiyəsinə təsir edən amillər hansıdır?
1 - nəsli davam etdirmək
2 - psixoloji
3 - məsuliyyət hissi
4 - mənəvi
5 - iqtisadi
6 - valideynlik borcunu yerinə yetirmək
7 - əmək
A) 2, 4, 5, 6
B) 1, 2, 3, 4
C) 2, 3, 4, 6
D) 3, 4, 5, 6
E) 1, 4, 6, 7
3. Məktəblə ailənin fərdi əlaqə formalarını müəyyən edir
1 - müəllimlərin ailələrə gedişi
2 - sinif, valideyn yığıncağı
3 - valideynin məktəbə dəvət edilməsi
4 - ümumi məktəb yığıncaqları
5 – şagird gündəliyi
6 - pedaqoji lektoriyalar
A) 1, 3, 5
B) 1, 2, 5
C) 2, 3, 6
204
D) 2, 4, 5
E) 1, 5, 6
4. Məktəb, ailə və ictimaiyyət arasında kollektiv əlaqə formaları hansılardır?
1 - sinif valideyn yığıncaqları
2 - ümumməktəb valideyn yığıncağı
3 - məktəb, ailə və müvafiq təşkilatlar arasında məktublaşma
4 - “açıq qapı” günləri
5 - məktəb və məktəbdənkənar tərbiyə müəssisəsinin təşkil etdiyi görüşlər, yarışlar
A) 1; 2; 5
B) 1; 2; 3
C) 2; 3; 4
D) 3; 4; 5
E) 1; 4; 5
5. Məktəbin gənc nəslin tərbiyəsində əsaslandığı istiqamətlər
1 - ictimaiyyət
2 - məktəbin öz gücü
3 - ictimai təşkilatların yardımı
4 - məktəb rəhbərliyinin göstərişləri
5 - əmək kollektivlərinin yardımı
A) 1; 3; 5
B) 1; 2; 3
C) 3; 1; 4
D) 5; 2; 3
E) 4; 3; 2
6. Şagirdlərin tərbiyəsində birgə fəaliyyət göstərən sistemi müəyyən edin
1 - məktəb
2 - təhsil idarəsi
205
3 - təhsil nazirliyi
4 - ailə
5 - dövlət
6 - həmkarlar təşkilatı
7 - ictimaiyyət
A) 1, 4, 7
B) 1, 2, 4
C) 4, 6, 3
D) 5, 6, 2
E) 3, 5, 7
7. Ailə tərbiyəsində nəzərə alınması vacib olan şərtlər
1 - uşağı sevmək
2 - uşağa qəyyumluq etmək
3 - uşağa tələblər vermək
4 - rejimin düzgün təşkili
5 - uşağı gücü çatan əmək fəaliyyətinə qoşmaq
6 - ailə üzvlərinin tələblərində müxtəlifliyi gözləmək
A) 1, 3, 4, 5
B) 1, 2, 4, 6
C) 2, 3, 4, 5
D) 3, 4, 5, 6
E) 1, 4, 5, 6
8. Valideynlərin hansı keyfiyyətləri ailədə övladların düzgün tərbiyəsinə güclü təsir
edir?
1 - sözlə əməlin birliyi
2 – avtoritar davranış
3 - müsbət nümunə
206
4 – ünsiyyətdə liberallıq
5 - tələblərdə vahidliyin gözlənilməsi
A) 1, 3, 5
B) 1, 2, 3
C) 1, 4, 5
D) 2, 3, 5
E) 1, 2, 4
9. Mövcudluq müddətinə görə fərqlənən uşaq birlikləri
1 - daimi
2 - təsadüfi
3 - mütəşəkkil
4 - müvəqqəti
5 - situativ
A) 1, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 2, 3, 4
D) 3, 4, 5
E) 2, 4, 5
##num=21// level= 1// sumtest=15 // name= Məktəbin dövlət - ictimai idarəetmə
sistemi //
1. Məktəbin direktorunun təşkilati işinə aiddir
1 - Məktəbin maddi - texniki bazasının gücləndirilməsi
2 - Məktəbin kadrlarının seçilib yerləşdirilməsi
3 - Dərs cədvəlini tutmaq
4 - Şagirdlərin yaradıcı birliklərinin işinin təşkili
5 - Pedaqoji kadrların yüksək işgüzarlığını təmin etmək şəraitinin yaradılması
A) 2; 4; 5
207
B) 1; 2; 3
C) 2; 3; 4
D) 4; 5; 1
E) 5; 3; 4
2. Təhsilin idarə edilməsi üzrə proqram mənbələrinin məntiqi ardıcıllığı göstər
1 - Təhsil Qanunu
2 - Qanuna müvafiq verilmiş təhsil qanunvericilik aktları
3 - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
4 - Təhsil müəssisələrinin Nizamnamələri
A) 3, 1, 2, 4
B) 1, 2, 3, 4
C) 2, 3, 4, 1
D) 3, 4, 2, 1
E) 4, 1, 2, 3
3. İdarəetmə mərhələlərinin ardıcıllığı
1 - məqsəd irəli sürülür
2 - görüləcək işin proqramı işlənir
3 - vəziyyət öyrənilir
4 - təshihlər aparılır, əks əlaqə yaradılır
5 - proqram üzrə işin təşkili təmin edilir
6 - qiymətləndirilir və nəticə çıxarılır
A) 1, 3, 2, 5, 4, 6
B) 2, 4, 5, 6, 3, 1
C) 4, 3, 2, 5, 1, 6
D) 6, 2, 4, 5, 1, 3
E) 5, 1, 4, 6, 3, 2
4. Sinifdənkənar və məktəbdənkənar təşkilatçının vəzifələrinə aiddir
208
1 - Pedaqoji şuranın iclaslarına məsələ hazırlamaq
2 - Şagirdlərin asudə vaxtını düzgün təşkil etmək
3 - Uşaqların ictimai - faydalı əməyini təşkil etmək
4 - Məhsuldar əməkdə şagirdlərin iştirakını tənzimləmək
5 - Pedaqoji kadrları seçib yerləşdirmək
6 - Məktəblilərin dərsdənkənar məşğələlərinə rəhbərliyə cəlb edilən şəxsləri
təlimatlandırmaq
A) 2; 3; 4; 6
B) 1; 2; 3; 4
C) 3; 4; 5; 6
D) 6; 5; 4; 3
E) 5; 4; 3; 2
5. Məktəbə rəhbərliyin üslubları
1 - səhlənkar
2 - avtoritar
3 - bürokratizm
4 - demokratik
5 - valyuntarizm
A) 1; 2; 4
B) 2; 4; 5
C) 4; 2; 3
D) 4; 5; 3
E) 3; 4; 1
6. Məktəbi idarəetmə sisteminin strukturunda dörd səviyyə və onlar arasındakı
uyğunluğu tapın
1 – birinci səviyyə
2 – ikinci səviyyə
3 – üçüncü səviyyə
209
4 – dördüncü səviyyə
a- dövlət orqanı tərəfindən seçilmiş məktəb direktoru, məktəb şurası, şagird
komitəsi, ictimai təşkilatların rəhbərləri
b- dövlət, qeyri dövlət müəssisələri, təhsil şöbələri, şöbə rəhbərləri
c- şagirdlər, sinif və ümumməktəb şagird özünüidarəsi
d- müəllimlər, tərbiyəçilər, sinif rəhbərləri
e- məktəb direktorlarının müavinləri, məktəbin psixoloqu, sosial pedaqoqu, inzibati
təsərrüfat işləri üzrə direktor köməkçisi
A) 1 - a; 2 - e; 3 - d; 4 - c
B) 1 - b; 2 - c; 3 - c; 4 - e
C) 1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 - d
D) 1 - d ; 2 - b; 3 - e; 4 - a
E) 1 - e; 2 - a; 3 - a; 4 - b
7. Pedaqoji sistemlərin idarəetmə dəyərləri və onlar araslndakl uyğunluğu tapın
1 - Dəyərlər - məqsədlər
2 - Dəyərlər - biliklər
3 - Dəyərlər - münasibətlər
4 - Dəyərlər - keyfiyyətlər
a- idarəetmə sahəsində biliklərin əhəmiyyəti və mənasını açır
b - pedaqoji prosesin iştirakçıları arasında qarşılıqlı münasibətlərin, pedaqoji və
şagird kollektivlərində şəxsiyyətlərarası münasibətlər
c - tam pedaqoji prosesin idarəetmənin məqsədinin əhəmiyyəti və mənasını açıb
göstərir
d - məktəbdaxili nəzatəri aşkar etmək
e - idarəetmənin subyekti olan məktəb rəhbərinin – menecerin müxtəlif fərdi,
kommunikativ, davranış keyfiyyətlərini açır
A) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - e
B) 1 - a; 2 - d; 3 - e; 4 - d
C) 1 - b; 2 - b; 3 - d; 4 - b
210
D) 1 - d ; 2 - e; 3 - c; 4 - a
E) 1 - e; 2 - c; 3 - a; 4 - c
8. Məktəbdaxili idarəetmədə pedaqoji təhsilin növləri və onların arasındakı
uyğunluğu tapın
1 - Parametrik təhlil
2 - Tematik təhlil
3 - Yekun təhlil
a- valideyn və ictimaiyyətlə işin effektivliyin nəticələri
b- təhsil prosesnin gedişi və nəticələri haqqında gündəlik informasiyanı öyrətmək
prosesə mane olan səbəbləri aşkar etmək məqsədini güdür
d - tematik təhlilin məzmunu – təlim metodlarının optimal əlaqələndirilməsi,
şagirdlərin biliklər sisteminin formalaşdırılması və s.
c- rübün sonunda, tədris ilinin yarısında və axırında keçirilir, əsas nəticələri və
onlara nail olma səbəblərini öyrənmək məqsədini güdür
e - məktəb şurasının, pedaqoji şuranın fəaliyyətinin nəticələri
A) 1 - b; 2 - d; 3 - c
B) 1 - a; 2 - b; 3 - e
C) 1 - d; 2 - a; 3 - d
D) 1 - e ; 2 - c; 3 - e
E) 1 - c; 2 - e; 3 - a
9. Məktəb rəhbərlərinin idarəetmə fəaliyyətində dərsin təhlili növləri
1 - yekun
2 - geniş
3 - epizodik
4 - qısa
5 - aspekt
A) 2; 4; 5
B) 5; 4; 3
C) 3; 4; 2
211
D) 4; 3; 1
E) 1; 2; 3
10. Məktəb rəhbərlərinin idarəetmə fəaliyyətində dərsin təhlilinin növləri və onların
arasındakı uyğunluğu tapın
1 - dərsin geniş təhlili
2 - dərsin qısa təhlili
3 - dərsin aspekt təhlili
a- dərsin bütün detallarının ayrılmasını yəni dərslərin tərbiyəvi, didaktik, psixoloyi,
sanitar - gigiyenik tələblərinin müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur
b- aspekt təhlili dərsin hansı bir aspektini təhlil etməyi nəzərdə tutur
c- planlaşdırma şəxsiyyətin və kollektivin təşəkkülünün əsas şərtlərini, mərhələlərini
proqnozdırmağa imkan verir
məktəbin iş planlarını işləyib hazırlayarkən bir sıra tələbləri gözləmək zəruridir
e - dərsin qısa təhlili direktordan, onun müavinindən, metodistdən obyektiv təklif və
tövsiyələr müəllimin şəxsiyyətini yaxşı bilməyi, metodik və idarəetmə mədəniyyəti
tələb edir
A) 1 - a; 2 - e; 3 - b
B) 1 - b; 2 - d; 3 - a
C) 1 - c; 2 - c; 3 - d
D) 1 - d ; 2 - b; 3 - c
E) 1 - e; 2 - a; 3 - e
11. Tərbiyəvi işin pedaqoji təhlili zamanı onun keçirilmə ardıcıllığını göstər
1 - birgə planlaşdırma
2 - tərbiyə işin bilavasitə keçirilməsi
3 - işi birgə yekunlaşdırmaq və onun təhlili
4 - işin hazırlanmasında uşaqların iştirakı və müəllimlərin pedaqoji rəhbərliyinin
xüsusiyyətləri
5 - məqsədin birgə müəyyənləşdirilməsi, tərbiyəvi işin vəzifələri, keçirilmə forması
A) 5; 1; 4; 2; 3
212
B) 3; 2; 1; 5; 4
C) 5; 4; 3; 2; 1
D) 3; 1; 5; 2; 4
E) 2; 4; 3; 1; 5
12. İdarəetmə fəaliyyətinin məqsəd ardıcıllığını göstərin
1 - formanın müəyyənləşdirilməsi
2 - metodların seçilməsi
3 - məzmunun müəyyən edilməsi
4 - işin başlanması
5 - işin ümumi istiqamətinin müəyyən edilməsi
A) 4; 5; 3; 1; 2
B) 1; 2; 3; 4; 5
C) 5; 4; 3; 2; 1
D) 3; 1; 5; 2; 4
E) 2; 4; 3; 1; 5
13. Məktəbdə idarəetmə fəaliyyətinin müxtəlif formalarını ardıcıllıqla qeyd edin
1 - pedaqoji şura
2 - məktəb şurası
3 - direktoryanı müşavirə
4 - metod - seminar
5 - komisiyaların iclasları
6 - direktorun müavini yanında müşavirə
7 - operativ müşavirə
8 - şagird komitəsinin iclası
A) 2; 1; 3; 6; 7; 4; 5; 8
B) 3; 1; 4; 7; 8; 5; 2; 6
C) 5; 3; 2; 1; 6; 7; 8; 4
213
D) 8; 7; 6; 5; 4; 3; 1; 2
E) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
14. Pedaqoji şuranın sahələri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın
1 - istehsalat - rəsmi sahə
2 - elmi - pedaqoji sahə
a- elmi metodiki fəaliyyətinin inkişafı ilə pedaqoji kollektivin peşə ixtisasının yüksək
səviyyəsinə nail olmaq
b- yuxarı orqanların göstərişlərinin, elmi tədqiqat işlərinin müzakirəsi, qabaqcıl
təcrübənin tətbiqi, pedaqoji prosesin təhlili
c- məktəbin illik planının təsdiqi, rüblərin yekunları, müzakirəsi, imtahanlara hazırlıq
və onların təşkilinin planının təsdiqi, şagirdlərin sinifdən sinfə keçirilməsi və
buraxılışı, dərs ilinin yekunları
d- təlim - tərbiyə prosesinin təşkili ilə bağlı məsələləri həll etməli, onu
təkmilləşdirmək yollarının müəyyənləşdirilməsi
e- pedaqoji şuralar təlim və təhsil - tərbiyənin əsas problemlərinin işlənib
hazırlanması
A) 1 - c; 2 - b
B) 1 - a; 2 - e
C) 1 - b; 2 - d
D) 1 - e; 2 - a
E) 1 - a; 2 - b
15. Məktəb şurasının sektoru və onlar arasındakı uyğunluğu tapın
1 – pedaqoji sektor
2 – valideyn sektoru
3 – şagird sektoru
a- kadr məsələləri ilə məşğul olur, müəllimlərin ixtisasını artırmaqla və onların
attestasiyası ilə məşğul olur
b- uşaq özünüidarəsinin funksiyalarını həyata keçirir, növbətçiliyi, idman yarışlarını,
yürüşləri, olimpiadaları təşkil edir
214
c- məktəbin perspektivləri və cari ildə vəzifələri haqqında direktorun məruzəsini
dinləyir və müzakirə edir
d- məktəbin təmiri məsələlərinə kömək edir, valideynlərlə iş aparılır, tərbiyəvi
tədbirlərin keçirilməsinə kömək göstərir
e- bu və ya digər sahələrə cavabdeh olan adamların məlumatınıdinləyir, qəbul
olunan qərarların həlli yollarını müəyyənləşdirir
A) 1 - a; 2 - d; 3 - b
B) 1 - d; 2 - a; 3 - c
C) 1 - c; 2 - b; 3 - d
D) 1 - e ; 2 - c; 3 - e
E) 1 - b; 2 - e; 3 - a
Tepkiler:

1 yorum:

  1. salam, bu testlerin cavablarini bu bloqdan tapmaq mumkundu?

    YanıtlaSil

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar