DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

15 Temmuz 2016 Cuma

Tərbiyənin qanunauyğunluqları və hərəkətverici qüvvələrə dair testlər

1. Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları nəyi ifadə edir?
A) Tərbiyə prosesininin dialektikasını
B) Tərbiyə prinsiplərinin əlamətlərini
C) Tərbiyə üsullarının səmərəliliyini
D) Tərbiyə prosesinin səmərəlilik səviyyəsini
E) Tərbiyə, təhsil, təlimin qarşılıqlı əlaqəsini
2. Tərbiyənin qanunauyğunluqları hansılardır?
1 - Tərbiyə inkişafla qarşılıqlı əlaqədə, dialektik vəhdətdədir
2 - Tərbiyə kollektiv fəaliyyət təşkil edir
3 - İnkişaf həm verbal proseslə, həm də sensor hərəki proseslərlə bağlanır.
4 - Tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrılmazdır
150
5 - Tərbiyə uzunmüddətli prosesdir
6 - Tərbiyənin təsir imkanları çoxdur
7 - Tərbiyə cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayır
A) 1, 3, 4
B) 1, 2, 5
C) 3, 4, 6
D) 4, 5, 6
E) 1, 4, 5
3. Məktəbin həyata keçirdiyi tərbiyə prosesində ən başlıca daxili və xarici
ziddiyyətləri müəyyən edin
1 - tərəflərin səviyyə və imkanları arasındakı ziddiyyət
2 - şagirdlərin yaş dərəcələri arasındakı ziddiyyət
3 - xarici tələb və təsirlər ilə uşağın daxili səy, meyl və marağı arasındakı ziddiyyət
4 - uşaqlar arasında baş verən ziddiyyət
5 - şagirdin əks təsirləri ilə müəllimin formalaşmış keyfiyyətləri arasındakı ziddiyyət
6 - şagird xarakterindən irəli gələn ziddiyyət
A) 1, 3, 5
B) 1, 4, 6
C) 2, 3, 5
D) 3, 4, 6
E) 1, 4, 6
4. Məktəbin həyata keçirdiyi tərbiyə prosesində ən başlıca daxili və xarici
ziddiyyətlərə aid olmayanları seçin
1 - tərəflərin səviyyə və imkanları arasındakı ziddiyyət
2 - şagirdlərin yaş dərəcələri arasındakı ziddiyyət
3 - xarici tələb və təsirlər ilə uşağın daxili səy, meyl və marağı arasındakı ziddiyyət
4 - uşaqlar arasındakı baş verən ziddiyyət
5 - şagirdin əks təsirləri ilə müəllimin formalaşmış keyfiyyətləri arasındakı ziddiyyət
151
6 - şagird xarakterlərindən irəli gələn ziddiyyət
A) 2, 4, 6
B) 1, 4, 6
C) 2, 3, 5
D) 3, 4, 6
E) 1, 5, 6
5. Tərbiyənin qanunauyğunluqlarına aid olmayanları seçin
1 - tərbiyə inkişafında qarşılıqlı əlaqədə, dialektik vəhdətdədir
2 - tərbiyə kollektiv fəaliyyət təşkil edir
3 - inkişaf həm verbal, həm də sensor hərəki proseslərdə bağlanır
4 - tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrılmazdır
5 - tərbiyə uzunmüddətli prosesdir
6 - tərbiyənin təsir imkanları çoxdur
A) 2, 5, 6
B) 1, 2, 5
C) 3, 4, 6
D) 4, 5, 6
E) 1, 4, 5
6. Tərbiyə prosesinin asılılıqları və onların arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Sosial əlaqə və asılılıqlar
2 - Psixoloji əlaqə və asılılıqlar
3 - Pedaqoji əlaqə və asılılıqlar
a - tərbiyə prosesinin gedişində şagirdlərin ictimai sərvətləri mənimsəməsi
b - tərbiyənin təsir imkanları çoxdur
c - tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrılmazdır
d - şəxsiyyət tərbiyə prosesində psixi xüsusiyyət və xassələri ilə birlikdə daha yaxşı
formalaşır
152
e - uşağı əhatə edən mühit və tərbiyə qüvvələri (məktəb, ailə, ictimaiyyət) tərəfindən
göstərilən təsirlər
A) 1 - a; 2 - d; 3 - e
B) 1 - c; 2 - b; 3 - e
C) 1 - d; 2 - a; 3 - c
D) 1 - e; 2 - c; 3 - b
E) 1 - b; 2 - a; 3 - d
7. Tərbiyə prosesinin effektivliyi şərtləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın
1 – Yaranmış tərbiyəvi münasibətlərdən asılılığı
2 – Məqsədinin və fəaliyyətin təşkilinin bir - birinə uyğunluğundan asılılığı
3 – Subyektiv və obyektiv amillərin məcmu halında təsirindən asılılğı
a - insan düşünür, hərəkət edir, bilik alır, praktik təcrübə əldə edir, sosial davranışın
norma və qaydalarını mənimsəyir
b - şəxsiyyətə təsir pedaqoji təsirlərə münasibəti ilə həyata keçirilir
c - məqsədə çatmağa kömək edir
d - müəllim və şagirdlər, psixoloji mühit, maddi - texniki baza, sosial və sanitar -
gigiyenik şərait
e - tərbiyə mürəkkəb və çoxcəhətli prosesdir
A) 1 - b; 2 - c; 3 - d
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - c; 2 - d; 3 - e
D) 1 - b; 2 - d; 3 - a
E) 1 - e; 2 - a; 3 - b
8. Tərbiyənin səmərəliliyinin asılı olduğu şərtlərə uyğun olan keyfiyyətlər
1 - təlim və inkişaf proseslərinin səmərəliliyindən asılılığı
2 - şagirdin daxili aləminə təsirin intensivliyindən asılılığı
3 - qarşılıqlı münasibətlərinin intensivliyindən və ünsiyyətin keyfiyyətindən asılılığı
a - özünütərbiyə ilə eyni zamanda baş verir, həm də onun nəticəsidir
153
b - tərbiyə inkişafı yaxşılaçdırır, inkişaf isə daha müvəffəqiyyətli tərbiyə üçün yol
açır
c - xarici təsirlər uşağın daxili tələbatına cavab verirsə məktəblilərin daxili
nailiyyətlərinə çevrilir
d - yeni yaş dövrü üçün xas olan maraq və münasibətlər təsir göstərir
e - qarşiliqli tərbiyə şəxsiyyətin təşəkkülünə təsir edir
A) 1 - b; 2 - c; 3 - e
B) 1 - a; 2 - b; 3 - a
C) 1 - e; 2 - d; 3 - c
D) 1 - c; 2 - a; 3 - d
E) 1 - d; 2 - e; 3 - b
9. Daxili və xarici ziddiyyətlərə aid olanlar və onlar arasındakı uyğunluğu tapın
1 – Şagirdin əks təsirləri ilə müəllimin formalaşmış keyfiyyətləri arasındakı ziddiyyət
2 – Tərəflərin səviyyə və imkanları arasındakı ziddiyyət
3 – Şagird şəxsiyyətini hərtərəfli inkişaf etdirmək tələbi ilə uşağın fərdi
qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək tələbi arasındakı ziddiyyət
a - şəxsiyyət özünün bütün psixi xüsusiyyət və xassələri ilə birlikdə məhz
mütəşəkkil tərbiyə prosesində daha yaxşı formalaşır
b - əks təsirli ziddiyyət müəllimin pedaqoji ustalığını, təcrübə və səriştəsini,
pedaqojo texnikasını təkmilləşdirmək hesabına “həll edilir”
c - bu ziddiyyəti birinci tərəfin səviyyəsi və pedaqoji təsir göstərmək imkanı geniş,
ikinci tərəfin (uşaqların) səviyyəsi və göstərilən təsiri qəbul etmək imkanı məhdud
olur
d - şagirdlərin fərdi qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə diqqət yetirmək
e- xarici tələb və təsirlər inandırma üsulu ilə həyata keçirilə bilir
A) 1 - b; 2 - c; 3 - d
B) 1 - a; 2 - e; 3 - c
C) 1 - e; 2 - a; 3 - b
D) 1 - d; 2 - e; 3 - a
E) 1 - c; 2 - d; 3 - e
154
10. Tərbiyə prosesinin formalarını seçin.
1 - fərdi;
2 - birgə;
3 - kiçik qrup;
4 - kütləvi;
5 - qrup (kollektiv) ;
6 - cütlərlə.
A) 1; 2; 5; 4
B) 1; 2; 3; 4
C) 2; 3; 4; 5
D) 3; 4; 5; 6
E) 6; 5; 4; 3
11. Kollektivin əlamətləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın.
1 - ümumi sosial əhəmiyyəti olan məqsəd qoymaq;
2 - qarşıda qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün birgə fəaliyyət;
3 - kollektivin üzvləri arasındaməsuliyyətli asılılıq münasibətləri;
4 - ümumi seçkili rəhbər orqanların yaradılması.
a - kollektivin məqsədi ictimai məqsədlərə uyğun gəldiyindən dövlət onu müdafiə
edir;
b - məzmunun dəyişməsi formanın dəyişməsinə gətirib çıxarır;
c - məqsəd və fəaliyyətlərlə əlaqədar olaraq yaranan hiss və duyğuları əks etdirir;
d - insanlar kollektivlərdə ona görə birləşirlər ki, birgə səylərlə müəyyən məqsədə
tez nail olsun;
e - kollektivdə demokratik münasibətlər yaranır.
A) 1 - a; 2 - d; 3 - c; 4 - e
B) 1 - b; 2 - e; 3 - d; 4 - c
C) 1 - c; 2 - a; 3 - e; 4 - b
D) 1 - e ; 2 - b; 3 - a; 4 - c
155
E) 1 - d; 2 - c; 3 - b; v 4 - d
12. A. S. Makarenko kollektivin inkişaf prinsiplərinin ardıcıllığını göstər.
1 - məsuliyyət;
2 - paralel təsir;
3 - aşkarlıq;
4 - perspektiv xətlər.
A) 3; 1; 4; 2
B) 2; 3; 4; 1
C) 1; 2; 3; 4
D) 4; 1; 2; 3
E) 2; 3; 4; 1
13. A. S. Makarenko qrupun kollektiv olmasının mərhələlərini və onların arasındakı
uyğunluğu tapın.
1 - birinci mərhələ - kollektivin təşəkkül mərhələsi;
2 - ikinci mərhələ - sinif fəallarının şagird yoldaşlarına təsiri güclənir;
3 - üçüncü və sonrakı mərhələsi – kollektivin inkişafı mərhələsidir.
a - kollektivdə fəallar yaranandan sonra şagirdlər ümumi məqsəd, fəaliyyət və
təşkilat əsasında birləşirlər;
b - məzmun və forma bir - birilə qırılmaz surətdə bağlıdır;
c - ikinci mərhələdə kollektivin strukturu stabilləşir;
d - bu mərhələ kollektivin inkişafı mərhələsidir;
e - forma özünəməxsus məzmun kəsb edir.
A) 1 - a; 2 - c; 3 - d
B) 1 - b; 2 - e; 3 - b
C) 1 - c; 2 - d; 3 - a
D) 1 - d ; 2 - c; 3 - e
E) 1 - e; 2 - b; 3 - c
156
14. A. S. Makarenkonun perspektivin üç növünü və onların arasındakı uyğunluğu
tapın.
1 – Yaxın;
2 – Orta;
3 – Uzaq.
a - daha çox sosial əhəmiyyətlidir və qoyulan məqsədə çatmaq üçün xeyli səylər
tələb
edir;
b - şagirdlərin şəxsi maraqlarına əsaslanmalı, şagird onu özünün sabahkı şəxsi
sevinci
kimi başa düşməlidir;
c - məktəblilərin təlim fəaliyyəti bu kollektiv çərçivəsində həyata keçirilir;
d - bir qədər uzun müddətə hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan
kollektiv hadisədir;
e - kollektivin üzvləri arasındakı münasibətləri əks etdirən xarakteristikasıdır.
A) 1 - b; 2 - d; 3 - a
B) 1 - a; 2 - e; 3 - d
C) 1 - d; 2 - c; 3 - b
D) 1 - e; 2 - a; 3 - c
E) 1 - c; 2 - b; 3 - e
15. Şəxsiyyət və kollektiv arasında münasibətlərin inkişafının üç modelini
müəyyənləşdirin:
1 - şəxsiyyət kollektivə tabedir;
2 - şəxsiyyətlərin münasibətləri məsələsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir;
3 - şəxsiyyət və kollektiv optimal münasibətlərdədir;
4 - perspektivlərin fasiləsiz olaraq dəyişdirilməsi;
5 - şəxsiyyət kollektivi özünə tabe edir;
6 - şagird kollektivi sistem kimi.
A) 1; 3; 5
157
B) 5; 4; 3
C) 1; 2; 6
D) 3; 5; 4
E) 2; 1; 6
16. Şəxsiyyət və kollektiv arasında münasibətlərin inkişafının modellərini və onların
arasındakı uyğunluğu tapın.
1 - birinci model;
2 - üçüncü model;
3 - ikinci model;
a - 1 - şəxsiyyət zahirən kollektivin tələblərinə tabedir, daxili müstəqilliyini saxlayır;
2 - onun norma dəyərlərinə uyğunlaşma motivləri müxtəlifdir.
b - Kollektiv şəxsiyyəti öz həyatının normalarına, dəyərlərinə və ənənələrinə tabe
edir.
c - şagirdlərin səviyyələrinə istinad edilir.
d – fərdi xüsusiyyətləri maksimum nəzərə alınır.
e - kollektivi şəxsiyyətin özünə tabe etməsi.
A) 1 - b; 2 - a; 3 - e
B) 1 - a; 2 - c; 3 - d
C) 1 - d; 2 - b; 3 - c
D) 1 - c ; 2 - e; 3 - d
E) 1 - e; 2 - d; 3 - b
17. Qrup halında aparılan sinifdənxaric işlərə daxildir:
1 - dərnəklər
2 - iməciliklər
3 - məsləhətlər
4 - olimpiadalar
5 - disputlar
6 - konfranslar
158
7 - çalışmalar
A) 1, 3, 7
B) 2, 4, 6
C) 4, 5, 6
D) 1, 2, 3
E) 3, 5, 7
18. Sinifdənkənar iş kimlər tərəfindən aparılır?
1 - pedaqoji kollektivin üzvləri;
2 - fənn müəllimləri;
3 - uşaq kitabxanasının işçiləri;
4 - sinif rəhbərləri;
5 - musiqi məktəbinin müəllimləri;
6 - uşaq idman məktəblərinin müəllimləri.
A) 1, 2, 4;
B) 2, 4, 6;
C) 1, 3, 5;
D) 4, 5, 6;
E) 2, 3, 6.
19. Sinifdənkənar işin məktəb təcrübəsində geniş yayılmış formaları hansılardır?
1 - cütlərlə iş;
2 - qrup halında iş;
3 - fərdi iş;
4 - kiçik qruplarla iş;
5 - kütləvi iş;
6 - müstəqil iş;
A) 2, 3, 5;
B) 1, 2, 4;
159
C) 3, 4, 5;
D) 1, 3, 4;
E) 1, 5, 6.
20. Sinifdənkənar tərbiyə işinin kütləvi formalarına aiddir:
1 - kolleksiya;
2 - olimpiadalar;
3 - lektoiyalar;
4 - konfranslar;
5 - fota - albom;
6 - mədəni yürüşlər;
7 - dərnəklər.
A) 2, 4, 6;
B) 1, 2, 3;
C) 3, 4, 5;
D) 3, 5, 6;
E) 2, 3, 4.
21. Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinə aid olanı seçin.
1 - uşaq idman məktəbləri;
2 - liseylər;
3 - musiqi məktəbləri;
4 - gimnaziyalar;
5 - gənc tamaşaçılar teatrı;
6 - uşaq kitabxanası;
7 - fənn dərnəkləri.
A) 1, 3, 5, 6;
B) 2, 3, 4, 5;
C) 1, 2, 4, 7.
160
D) 1, 2, 4, 6;
E) 3, 4, 5, 7.
22. Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin tipləri hansılardır?
1 - uşaq idman məktəbləri;
2 - klub tipli müəssisələri;
3 - uşaq yaradıcılıq evləri;
4 - musiqi məktəbləri;
5 - ixtisaslaşdırılmış müəssisələr;
A) 2, 5;
B) 1, 3;
C) 4, 5;
D) 4, 3;
E) 2, 4.
23. Sinifdən və məktəbdənkənar kütləvi bədən tərbiyəsi tədbirləri.
1 - gəzintilər, mütəhərrik oyunlar;
2 - sağlamlıq günləri;
3 - idman gecələri, bayramlar;
4 - idman bölmələri;
5 - idman növləri üzrə yarışlar;
6 - məktəb proqramı üzrə yarışlar.
A) 2; 3; 5; 6
B) 5; 6; 4; 3
C) 4; 3; 2; 1
D) 6; 5; 3; 1
E) 3; 2; 5; 6
24. Gün rejimi əsasında bədən tərbiyəsi sağlamlıq tədbirlərin növləri və onların
arasındakı uyğunluğu tapın.
161
1 - evdə;
2 - əmək təlimi dərslərində;
3 - məktəbdə.
a - sağlamlıq günləri, idman gecələri;
b - gəzintilər, mütəhərrik oyunlar, dərslərə hazırlaşarkən bədən tərbiyəsi fasilələri;
c - ümumi fiziki hazırlıq, idman bölmələri;
d - bədən tərbiyəsi fasilələri;
e - tənəffüslərdə mütəhərrik oyunlar, ibtidai siniflərdə bədən tərbiyəsi fasilələri,
məşğələlərdən əvvəl gimnastika.
A) 1 - b; 2 - d; 3 - e
B) 1 - a; 2 - e; 3 - b
C) 1 - c; 2 - a; 3 - d
D) 1 - d ; 2 - b; 3 - e
E) 1 - e; 2 - a; 3 - c
25. İqtisadi tərbiyənin mahiyyətinin əlamətlərini seçin.
1 - istehsalın idarə olunması;
2 - iqtisadi biliklərin mənimsənilməsi;
3 - valyuta fondu yaradılar;
4 - onların əqidəyə çevrilməsi;
5 - iqtisadi təfəkkürün formalaşması prosesi;
A) 2; 4; 5
B) 1; 2; 3
C) 3; 2; 1
D) 4; 1; 2
E) 5; 4; 3
26. İqtisadi tərbiyənin komponentlərinin məntiqi ardıcıllığını göstər.
1 - qənaətcillik şüurunun və iqtisadi təfəkkürünün formalaşdırılması;
162
2 - iqtisadi biliklər;
3 - sahibkarlıq və təsərrüfatçılıq qabiliyyət və bacarıqlar;
4 - iqtisadçı hərəkətlərin formalaşdırılması;
5 - iqtisadi vərdişlərin formalaşdırılması.
A) 2; 1; 4; 3; 5
B) 5; 3; 4; 2; 1
C) 4; 2; 1; 5; 3
D) 3; 4; 2; 1; 5
E) 1; 2; 5; 3; 4
27. Məktəblilərdə iqtisadi təfəkkürün formalaşdırılması yollarını göstər.
1 - məhəbbətin formalaşdırılması;
2 - bütün fənlərdəki imkanlar;
3 - bilikləri möhkəmləndirənsinifdənkənar işlər;
4 - büdcənin planlaşdırılması;
5 - iqtisadi təfəkkürü formalaşdıran sinifdənkənar işlər.
A) 2; 3; 5
B) 1; 2; 3
C) 2; 3; 4
D) 3; 4; 5
E) 5; 3; 1
28. Hüquq tərbiyənin vəzifələrini seçin.
1 - qanunvereciliyə aid biliklər sistemini formalaşdırır, bacarıq və vərdişləri aşılayır;
2 - şagirdlərdə hüquq və vəzifələrini aydın dərk etməyə şərait yaradır, ədalətli olmağı
öyrədir;
3 - vətəndaş hüquqlarını bilməsi;
4 - ailə, hüquq, nigah haqqında qanunçuluğa dair biliklərlə tanış edir, onları həyata
hazırlayır.
A) 1; 2; 4
163
B) 2; 1; 3
C) 3; 1; 2
D) 4; 2; 3
E) 2; 4; 1
29. Sinif rəhbərinin şagirdləri öyrənməsi yollarını göstər.
1 - müşahidə;
2 - müsahibə;
3 - gündəlik ünsiyyət;
4 - yaradıcılıq məhsullarının öyrənilməsi, anket sorğusu;
5 - milli iftixar hissi;
6 - ekspementdir.
A) 1; 2; 4; 6
B) 6; 5; 4; 3
C) 4; 3; 2; 1
D) 3; 2; 5; 6
E) 5; 4; 3; 2
30. Sinif rəhbərinin işinin məzmununda aparılan işlərin məntiqi ardıcıllığını göstər.
1 - dərsdənkənar işlərin təşkili;
2 - müəllimlərlə görüşüb məlumatlar toplamaq;
3 - təlim keyfiyyətlərini yüksəltmək;
4 - şagirdlərin dünyagörüşünü formalaşdırır;
5 - valideynlərlə iş aparır.
A) 3; 1; 5
B) 1; 2; 3
C) 2; 3; 4
D) 4; 5; 3
E) 2; 1; 4
164
31. Sinif rəhbərinin planının məntiqi ardıcıllığını göstərin.
1 - şagirdlərin valideynləri ilə əməkdaşlıq məsələləri;
2 - şagirdlərin bədən tərbiyəsi və idman işlərinin təşkili;
3 - dərsdənkənar işlərin təşkili;
4 - şagirdlərin təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
5 - sinif kollektivinin təşkili və onun tərbiyəlilik səviyyəsi.
A) 5; 4; 3; 1; 2
B) 2; 3; 4; 5; 1
C) 3; 4; 5; 1; 2
D) 4; 5; 3; 2; 1
E) 3; 1; 4; 5; 2
32. Estetik zövqün mənbələrini seçin.
1 - mənəviyyat;
2 - zövq;
3 - qabiliyyət;
4 - incəsənət;
5 - əmək;
6 - ətraf aləm;
7 - təbiət;
8 - həzz;
9 - geyim.
A) 7; 4; 5; 1; 9
B) 3; 4; 6; 7; 8
C) 4; 5; 3; 7; 9
D) 1; 2; 3; 4; 5
E) 2; 3; 4; 5; 6
33. Ekoloji dünyagörüşün komponentlərini seçin.
165
1 - ekologiya və ətraf mühitin qorunmasına dair qərar və göstərişlər;
2 - təbiətin bəxş etdiyi yeraltı və yerüstü sərvətlər;
3 - ekoloji təfəkkür və davranış;
4 - insanın təbiətin bir hissəsi olduğunu dərk eməsi.
A) 1; 3; 4
B) 1; 2; 3
C) 3; 2; 1
D) 4; 3; 2
E) 2; 4; 1
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar