DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

15 Temmuz 2016 Cuma

Tərbiyənin metodları və texnologiyaları

1. İnandırma üsulu olan bəndi seç
A) Disput
B) Çalışmalar
C) Terminlər
D) Tapşırıqlar
E) Rejim
2. Şüurun və əqidənin formalaşdırılması üsulları
A) Tərbiyəvi söhbətlər, disputlar
B) Rejim, oyunlar
C) Rəğbətləndirmə, cəzalandırma
D) Pedaqoji tələb, İctimai rəy
188
E) Təmrinlər, idman
3. Şüurun və əqidənin formalaşmasına xidmət göstərən metodları seçin
1 - müsahibə, söhbət
2 - oyun, idman
3 - disput, mühazirə
4 - müşahidə
5 - nümunə
6 - ictimai rəy
A) 1; 3; 5
B) 2; 3; 4
C) 6; 2; 1
D) 3; 4; 5
E) 2; 4; 6
4. Fəaliyyətin təşkili və ictimai davranış təcrübəsinin formalaşdırılmasına xidmət
göstərən metodları seçin
1 - oyun, idman
2 - rəğbətləndirmə
3 - rejim, təmrinlər
4 - disput, nümunə
5 - cəzalandırma
6 - pedaqoji tələblər
A) 1; 3; 6
B) 3; 5; 4
C) 6; 3; 2
D) 5; 4; 1
E) 3; 2; 1
5. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodları göstər
189
1 - idman
2 - rəğbətləndirmə
3 - cəzalandırma
4 - nümunə
5 - ictimai rəy
6 - yarışlar
A) 2; 3; 6
B) 1; 2; 3
C) 3; 5; 6
D) 6; 1; 4
E) 4; 2; 5
6. Tərbiyə fəaliyyətinin bütövlüyünü təmin edən komponentlərinin məntiqi
ardıcıllığını göstər
1 - tərbiyə işinin təşkil
2 - tərbiyənin mahiyyəti və məzmunu, məqsəd və vəzifələrinin dərk olunması
3 - tərbiyə prosesinə nəzarət edilib və onun nəticələrinin qiymətləndirilməsi
4 - fəaliyyətin stimullaşdırılması
A) 2; 1; 4; 3
B) 1; 2; 3; 4
C) 4; 1; 2; 3
D) 3; 4; 1; 2
E) 1; 2; 4; 3
7. Şüurun və əqidənin formalaşmasına aid olmayan metodlar
1 - müsahibə, söhbət
2 - oyun, idman
3 - disput, mühazirə
4 - müşahidə
190
5 - nümunə
6 - məşqlər
A) 2; 4; 6
B) 2; 3; 4
C) 3; 4; 5
D) 6; 5; 3
E) 1; 2; 4
8. Cəzalandırmanın formaları
1 - danlamaq
2 - ayaq üstə saxlamaq
3 - şifahi töhmət
4 - məktəbə buraxmamaq
5 - təkrar sinifdə saxlamaq
6 - sinfini, məktəbini dəyişdirmək
A) 1; 2; 3; 6
B) 2; 3; 6; 5
C) 4; 5; 3; 2
D) 5; 3; 1; 2
E) 1; 4; 5; 3
9. Tərbiyədə nümunə şagirdlərdə hansı keyfiyyətləri formalaşdırır
1 - ibrət götürür
2 - mənfi əxlaqi keyfiyyətlər formalaşdırır
3 - xeyirli əməllərə meyl edir
4 - şagirddə iradəni inkişaf etdirir
5 - müsbət əməllərə doğru irəliləyir
A) 1; 3; 5
B) 2; 4; 5
191
C) 5; 3; 2
D) 4; 2; 1
E) 3; 4; 2
10. Tərbiyə metodlarının asılı olduğu amilləri qeyd edin
1 - tərbiyənin qanunauyğunluqları
2 - tərbiyənin məqsədi
3 - tərbiyəçinin məharəti
4 - tərbiyə olunanların yaş və cinsi xüsusiyyətləri
5 - tərbiyənin prinsipləri
A) 2; 4; 5
B) 1; 3; 4
C) 4; 5; 1
D) 1; 2; 3
E) 4; 3; 5
11. Sinif rəhbərinin işinin planlaşdırılmasına verilən tələbləri seçin
1 - şagirdlərin yaş və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almaq
2 - pedaqoqun və məktəblilərin imkanlarını nəzərə almaq
3 - planlaşdırma kollektiv xarakterdə olmalıdır
4 - şəbəkə planlaşdırılması və qrafik planların tərtibi metodikası ilə tanış olmaq
5 - nəticələrin qiymətləndirilməsini nəzərə almamaq
A) 1; 3; 4
B) 3; 2; 5
C) 4; 3; 2
D) 1; 2; 3
E) 4; 5; 2
12. Müəllimlərin ixtisasartırmaları yollarını qeyd edin.
1 - özünü təhsillə;
192
2 - ictimai tərəqqinin tələbləri ilə ayaqlaşmaq;
3 - qabaqcıl iş təcrübəsinin yaradıcı şəkildə öyrənilməsi;
4 - konfrans və seminarlarda, pedaqoji mühazirələrdə iştirak etməsi;
5 - sinif iclası.
A) 1; 3; 4
B) 3; 4; 5
C) 5; 4; 3
D) 1; 2; 3
E) 4; 5; 1
13. Attestasiyanın komissiyaları.
1 - baş attestasiya komissiyası;
2 - attestasiyanın məqsəd və vəzifələri;
3 - rayon və şəhər attestasiya komissiyaları;
4 - təhsil müəssisələrinin komissiyası.
A) 1; 3; 4
B) 1; 2; 3
C) 3; 4; 1
D) 2; 3; 4
E) 4; 1; 2
14. Attestasiyanın mərhələlərinin məntiqi ardıcıllığı göstər.
1 - komissiyanın yaradılması;
2 - qərarların qəbulu;
3 - qiymətləndirmənin təşkili.
A) 1; 3; 2
B) 1; 2; 3
C) 3; 2; 1
D) 3; 1; 2
193
E) 2; 3; 1
15. Attestasiyanın prinsipləri.
1 - könüllülük;
2 - açıqlıq;
3 - fərdi yanaşma;
4 - sistemlilik;
5 - tamlıq;
6 - obyektivlilik.
A) 1; 2; 4; 5; 6
B) 5; 4; 2; 3; 1
C) 6; 5; 3; 4; 2
D) 2; 3; 4; 5; 6
E) 3; 2; 5; 4; 1
16. Müəllimlərin attestasiyası üçün daha perspektivmodel təklif olunaraq
kvalifikasiyanın mühüm meyarlarının ardıcıllığını göstər.
1 - tədris məşğələlərinin keyfiyyəti;
2 - valideynlərin fikri;
3 - şagirdlərin fikri;
4 - müdriyyətin verdiyi qiymət;
5 - həmkarıarının verdiyi qiymət;
6 - müəllimin özünü qüymətləndirməsi.
A) 1; 3; 2; 4; 5; 6
B) 3; 4; 2; 1; 5; 6
C) 6; 5; 4; 2; 1; 3
D) 5; 4; 2; 1; 3; 6
E) 1; 2; 4; 5; 6; 3
17. Məktəbin kollegial orqanıdır.
194
A) Məktəb şurası;
B) Sinif iclası;
C) Valideyn iclası;
D) Həmkarlar iclası;
E) Gənclər ittifaqı
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar