DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

15 Temmuz 2016 Cuma

Tərbiyə prosesinin məzmununa dair testlər

1. Məktəblilərin estetik tərbiyəsinin mahiyyəti
A) şagirdlərin estetik hiss, zövq, qavrayış və s. qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək
B) təbiətdə mövcud ekoloji durumu müəyyən etmək
C) birgəyaşayış qaydalarına əməl etmək
D) insanın özündən və davranışından zövq almaq
E) bədii əsərlərin mahiyyətini anlamaq
2. Tərbiyə prosesinin asılılıqları və onlar arasındakı uyğunsuzluğu tapın
1 - sosial əlaqə və asılılıqlar
2 - psixoloji əlaqə və asılılıqlar
3 - pedaqoji əlaqə və asılılıqlar
a - tərbiyə prosesinin gedişində şagirdlərin ictimai sərvətləri mənimsəməsi
b - tərbiyənin təsir imkanlarının çoxluğu
c - tərbiyənin fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrılmazlığı
d - şəxsiyyətin tərbiyə prosesində psixi xüsusiyyət və xassələri ilə birlikdə daha
yaxşı formalaşması
e - uşağı əhatə edən mühit və tərbiyə qüvvələri tərəfindən təsirlərin göstərilməsi
A) 1 - a; 2 - d; 3 - e
B) 1 - c; 2 - b; 3 - e
C) 1 - d; 2 - a; 3 - c
D) 1 - e; 2 - c; 3 - b
174
E) 1 - b; 2 - a; 3 - d
3. Müasir tərbiyə işinin əsasında duran ideyaları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın
1 - tərbiyə məqsədlərində realizm
2 - uşaqlarla böyüklərin birgə fəaliyyəti
3 - özünü təyinetmə
4 - könüllülük
a- tərbiyə prosesində xarici təsirlər məktəblinin daxili nailiyyətinə çevrilir
b- tərbiyənin məzmunun mərkəzi anlayışı şəxsiyyətin “baza mədəniyyəti” anlayışıdır
c- birgə iş prosesində məktəblinin fəal şəxsi mövqeyini təmin etmək müəllimin
tərbiyə işinin məzmununu təşkil edir
d- uşaqların fərdiyyətini, maraqlarını, özünəməxsus xarakterlərini, şəxsi ləyaqət
hisslərini inkişaf etdirmək
e - şagirdlərin şəxsi istək və arzusu olmasa tərbiyənin başlıca ideyalarını həyata
keçirmək olmaz
A) 1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - e
B) 1 - e; 2 - a; 3 - e; 4 - c
C) 1 - c; 2 - e; 3 - b; 4 - d
D) 1 - d; 2 - b; 3 - c; 4 - a
E) 1 - a; 2 - d; 3 - a; 4 - b
4. Düzgün təşkil olunmuş tərbiyə istiqamətləri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın
1 - vətəndaşlıq funksiyasını yerinə yetirmək
2 - işçi kimi
3 - ailə başçısı kimi
a- intizamlı, məsuliyyətli, ümumi, iqtisadi, peşə biliklərinə malik, şüurlu, səmimi,
işgüzar, sahibkar olmaq
b- şəxsiyyətin inkişafı insanın psixoloji fəaliyyətinin keyfiyyətcə dəyişməsində
özünü göstərir
c- milli qürur və vətənpərvərlik hisslərinə, ölkənin milli sərvətlərini, dilini,
mədəniyyətini və s. qorumaq
175
d- uşaqları tərbiyə etməyi və valideynlərə hörmət etməyi bacarmaq, əməksevər,
məsuliyyətli olmaq
e - ş özünü təkmilləşdirməyə çox çalışması, nəticədətərbiyənin bir o qədər uğurlu
olması
A) 1 - c; 2 - a; 3 - d
B) 1 - b; 2 - e; 3 - a
C) 1 - a; 2 - c; 3 - e
D) 1 - d; 2 - b; 3 - c
E) 1 - e; 2 - d; 3 - b
5. Tərbiyə işinin əsasında dayanan ideyaların ardıcıllığını göstərin
1 - könüllüülülk
2 - tərbiyə məqsədlərində realizm
3 - uşaqlarla böyüklərin birgə fəaliyyəti
4 - özünütərbiyəetmə
A) 2; 3; 4; 1
B) 3; 4; 1; 2
C) 4; 1; 2; 3
D) 3; 2; 1; 4
E) 1; 3; 4; 5
6. Müasir tərbiyə işinin əsasında dayanan ideyalar
1 - davranış vərdişləri
2 - könüllülük
3 - şəxsiyyətin keyfiyyətləri
4 - özünütəyinetmə
5 - uşaqlarla böyüklərin birgə fəaliyyəti
6 - tərbiyə məqsədlərində realizm
A) 6; 5; 4; 2
B) 1; 3; 5; 6
176
C) 2; 3; 4; 5
D) 4; 5; 1; 2
E) 5; 1; 3; 4
7. İnsanın vətəndaşlıq keyfiyyətləri
1 - vətəndaşlıq borcunu dərk etmək
2 - peşə qüruruna malik olmaq
3 - milli qürur və vətənpərvərlik hissinə malik olmaq
4 - uşaqları tərbiyə etməyi bacarmaq
5 - milli sərvətləri qorumaq
6 - işgüzar və sahibkar olmaq
A) 1; 3; 5
B) 2; 4; 6
C) 1; 2; 3
D) 3; 4; 5
E) 5; 6; 1
8. Tərbiyə vasitəsilə insanın yaxşı işçiyə çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri
1 - dövlət simvollarına hörmət
2 - işgüzar və mütəşəkkil
3 - ailə vəzifələrini yerinə yetirmək
4 - əmək təcrübəsinə malik olmaq
5 - təbiəti qorumalıdır
6 - işgüzar və sahibkar olmaq
A) 2; 4; 6
B) 6; 5; 3
C) 1; 3; 5
D) 4; 1; 2
E) 5; 6; 1
177
9. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli ailə başçısına çevrilməsi keyfiyyəti və
vəzifələri
1 - sağlam və fəal həyat tərzinə malik olmalıdır
2 - beynəlmiləlçi olmalıdır
3 - ümumi, iqtisadi və peşə biliklərinə malik olmalıdır
4 - yaxşı istirahət etməyi bacarmalıdır
5 - əmək təcrübəsinə malik olmalıdır
6 - uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalıdır
A) 1; 4; 6
B) 2; 3; 5
C) 3; 5; 6
D) 2; 4; 6
E) 1; 2; 3
##num=17// level= 1// sumtest=21 // name= Tərbiyəyə kompleks yanaşma //
1. Tərbiyəyə kompleks yanaşma deyəndə nə başa düşülür?
A) Tərbiyəvi işlər prosesində tərbiyənin tərkib hissələrinin eyni zamanda üzvi əlaqədə tətbiqi
B) Keçmişdə mənimsənilənlərin yeni öyrədilənlərlə əlaqəsinin təmin edilməsi
C) Tərbiyə prosesinə yaradıcı yanaşmaqla yeni metodlardan istifadə
D) Şəxsiyyətin ayrı - ayrı strukturlarının formalaşdırılması
E) Tərbiyə işlərinin sistemliliyi ilə fəallığın əlaqələndirilməsi
2. Tərbiyənin tərkib hissələrini müəyyən edin
1 - təlim
2 - estetik tərbiyə
3 - əxlaq tərbiyəsi
4 - özünü tərbiyə
5 - milli tərbiyəsi
6 - yenidən tərbiyə
178
7 - ekoloji tərbiyə
A) 2, 3, 7
B) 1, 3, 5
C) 3, 4, 6
D) 2, 4, 5
E) 4, 5, 7
3. Tərbiyə işninin məqsədinin formalaşdırılması ardıcıllığını göstər
1 - fəal yanaşılır
2 - konkret işlərin vəzifələri müəyyən olunur
3 - işdə mərkəzi ideyalar ayrılır
4 - anlayışlardan istifadə olunur
5 - ümumi istiqamətlərdən birinə uyğun gəlir
6 - dəyərləndirmə önə keçirilir
A) 2; 3; 5
B) 6; 4; 1
C) 2; 4; 5
D) 1 ; 3; 6
E) 5; 2; 1
4. Dünyagörüşünün komponentlərinin məntiqi ardıcıllığını göstər
1 - praktik
2 - spesifik
3 - əxlaqi - iradi
4 - dəyər - normativ
5 - konkret
6 - idraki
7 - nəzarət
A) 6; 4; 3; 1
179
B) 4; 5; 2; 3
C) 2; 1; 4; 5
D) 1 ; 2; 3; 4
E) 7; 5; 1; 2
5. Dünyagörüşünün komponentləri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın
1 - idrak komponenti
2 - dəyər - normativ komponent
3 - əxlaqi - iradi komponent
4 - praktik komponent
a - dəyər və normaların praktik olaraq reallaşmasını əks etdirir
b - gündəlik, peşə, elmi və s. ümumiləşmiş biliklərə söykənir
c - o, davranışın müəyyən tipini stimullaşdırır
d - tərbiyəvi işlərin planlaşdırılması
e - bura dəyərli ideyalar, etiqadlar, normalar, göstərişlə görülən işlər daxildir
A) 1 - b; 2 - e; 3 - a; 4 - c
B) 1 - a; 2 - d; 3 - b; 4 - e
C) 1 - c; 2 - b; 3 - e; 4 - a
D) 1 - e ; 2 - c; 3 - d; 4 - b
E) 1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - d
6. Təfəkkür fəaliyyətləri və əməliyyatlarını seçin
1 - analiz
2 - qanunauyğunluq
3 - mücərrəd
4 - sintez
5 - ümumiləşdirmə
6 - təsnifetmə
A) 1; 4; 5; 6
180
B) 1; 2; 3; 4
C) 5; 3; 1; 2
D) 3; 4; 5; 6
E) 6; 3; 1; 4
7. Əxlaq tərbiyəsinin məzmununun istiqamətləri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın
1 - adamın özünə olan münasibəti
2 - vətənə olan münasibəti
3 - başqalarına olan münasibəti
4 - əməyə olan münasibəti
a - gün rejimi, təbii amillər, oyunlar, idman
b - nəzakətlilik, təvazökarlıq, sadəlik, ədəblilik, mərifətlilik
c - dostluq, humanistlik, xeyirxahlıq, yoldaşlıq
d - əməksevərlik, tənbəllik, işgüzarlıq
e - vətənpərvərlik, vətən xainlərinə qarşı barışmazlıq
A) 1 - b; 2 - e; 3 - c; 4 - d
B) 1 - e; 2 - c; 3 - d; 4 - b
C) 1 - d; 2 - a; 3 - b; 4 - c
D) 1 - a ; 2 - b; 3 - e; 4 - a
E) 1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - e
8. Əxlaq tərbiyəsi prosesində əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşdırılmasında məntiqi
ardıcıllığı göstər
1 - iradə
2 - bilik
3 - adətlər
4 - inam
5 - əqidə
A) 2; 4; 5; 1; 3
181
B) 1; 3; 5; 4; 2
C) 3; 4; 1; 2; 5
D) 5; 1; 3; 4 ; 2
E) 4; 5; 2; 3; 1
9. Məktəbdə şagirdlərin ictimai - faydalı əməyin növləri və onlar arasındakı
uyğunluğu tapın
1 - öz kollektivi üçün olan əmək
2 - başqa kollektivlərə kömək məqsədilə olan əmək
3 - fərdi əmək qabiliyyətini inkişaf etdirmək, sahibkarlıq vərdişləri qazanmaq üçün
olan əmək
a - maddi və mənəvi tələblərini təmin etmək üçün qarşıya qoyulmuş məqsəd
b - sinif otağını təmizləmək, məktəb mebelini təmiz etmək, idman meydançası
salmaq
c - bu əməyə fərdi , faydalı ixtisaslar qazanmaq, sahibkarlıq formalaşdıran məşğələ
və seminarlarda iştirak
d - əmək şagirdlərin yaşına və gücünə uyğun olmalıdır
e - uşaq bağçalarını hamiliyə götürmək, ictimai yerlərdə növbətçilik, yaşıllaşdırma
işləri aparmaq
A) 1 - b; 2 - e; 3 - c
B) 1 - a; 2 - d; 3 - e
C) 1 - e; 2 - a; 3 - b
D) 1 - c ; 2 - b; 3 - d
E) 1 - d; 2 - c; 3 - a
10. Əmək fəaliyyətinin metodikasına verilən tələblər və onlar arasındakı uyğunluğu
tapın
1 - məktəblilərin əməyinin planlaşdırılması
2 - əmək fəaliyyətinin təşkili və ona rəhbərlik
3 - əmək fəaliyyətinin nəzərə alınmasi və qiymətləndirilməsi
a - aylıq, yarımillik, illik nəzərdə tutulan işlər
182
b - şagirdlərin əməyi onların təlimi ilə əlaqədar olmalıdır
c - əmək şagirdlərin gücünə və yaşına uyğun olmalıdır
d - əmək fəaliyyəti zamanı yaranan çətinliklərin aradan qaldırılması ilə bağlı onlara
məsləhət verilməli və köməklik göstərilməlidir
e - şagirdlərin gördükləri iş keyfiyyətinə görə hökmən yoxlanılmalıdır
A) 1 - a; 2 - d; 3 - e
B) 1 - b; 2 - a; 3 - c
C) 1 - c; 2 - e; 3 - d
D) 1 - d ; 2 - c; 3 - a
E) 1 - e; 2 - d; 3 - b
11. Peşəyönümün komponentlərini seçin
1 - peşə maarifi
2 - peşəyə yönəltmə
3 - peşə diaqnostikası
4 - peşə təmayülü
5 - peşə məsləhəti
6 - peşəyə uyğunlaşma
A) 1; 3; 5; 6
B) 1; 2; 3; 4
C) 2; 3; 4; 5
D) 6; 5; 4; 3
E) 5; 4; 3; 2
12. Peşə məsləhətinin mərhələlərinin ardıcıllığını tapın
1 - peşəyə yönəltmə
2 - tamamlayıcı
3 - peşə məlumatı
4 - hazırlıq
183
5 - dəqiqləşdirici
6 - peşəyə uyğunlaşma
A) 4; 2; 5
B) 5; 4; 3
C) 3; 4; 5
D) 1; 2; 3
E) 6; 1; 5
13. Fiziki tərbiyə nəzəriyəsinin əsas anlayışları
1 - bədən tərbiyəsi
2 - fiziki kamillik
3 - fiziki tərbiyə
4 - fiziki sağlamlıq
5 - fiziki inkişaf
6 - fiziki mədəniyyət
7 - fiziki güc
A) 2; 3; 5; 6
B) 1; 2; 3; 4
C) 3; 4; 5; 7
D) 3; 5; 6; 7
E) 2; 4; 5; 6
14. Ekoloji düşüncənin funksiyalarının ardıcıllığını göstər
1 - inkişafetdiricilik
2 - tərbiyəvi, təşkiledici
3 - ekoloji mədəniyyət
4 - proqnozlaşdırma
5 - maarifləndirmə
6 - ekoloji şüur
184
A) 5; 1; 2; 4
B) 1; 3; 4; 6
C) 6; 4; 3; 1
D) 5; 3; 2; 4
E) 1; 2; 3; 6
15. Məktəbdaxili nəzarətin təşkilinə verilən tələblər.
1 - nəzarətin sistematikliyi;
2 - nəzarətin təsirliliyi;
3 - nəzarətin obyektivliyi;
4 - nəzarətin həyata keçirilməsinin səriştəli olması.
A) 1; 3; 2; 4
B) 4; 3; 2; 1
C) 3; 4; 1; 2
D) 3; 2; 4; 1
E) 1; 2; 3; 4
16. Məktəbdaxili nəzarətin növlərini və onun uyğunluqlarını tapın.
1 - tematik nəzarət;
2 - frontal nəzarət.
a - tematik nəzarətin məzmununu pedaqoji proseslərin müxtəlif istiqamətləri tə. kil
edir;
b - müəllimin fəaliyyətində şəxsi nəzarət onun professional təşəkkülü üçün
stimuldur;
c - frontal nəzarət pedaqoji kollektivin, metodbirləşmələrin və ayrıca müəllimin
fəaliyyətini hərtərəfli öyrənməyi nəzərdə tutur;
d - məktəbdə müntəzəm nəzarət sisteminin yaradılmasına yönəldilmişdir;
e - keçirilən nəzarətin nəticələri pozitiv dəyişikliklərə gətirib çıxarır.
A) 1 - a; 2 - c
B) 1 - b; 2 - d
185
C) 1 - c; 2 - e
D) 1 - d ; 2 - a
E) 1 - e; 2 - b
17. Nəzarətin formalarını seçin.
1 - şəxsi nəzarət;
2 - sinif - ümumiləşdirici nəzarət;
3 - tematik nəzarət;
4 - fənn ümumiləşdirici nəzarət;
5 - frontal nəzarət;
6 - tematik ümumiləşdirici nəzarət;
7 - kompleks ümumiləşdirici nəzarət.
A) 1; 2; 4; 6; 7
B) 1; 2; 3; 4; 5
C) 6; 7; 5; 4; 3
D) 5; 4; 3; 2; 1
E) 5; 3; 6; 7; 4
18. Məktəbdaxili nəzarətdə istifadə olunan metodları seçin.
1 - şifahi və yazılı nəzarət;
2 - günuzadılmış qrupların jurnalı;
3 - anketləşdirmə;
4 - müşahidə, müsahibə;
5 - eksperimentlər;
6 - xronometraj.
A) 1; 3; 4; 6
B) 6; 5; 4; 3
C) 3; 2; 1; 4
D) 1; 2; 3; 5
186
E) 3; 4; 5; 6
19. Pedaqoji idarəetmənin metodlarını seçin.
1 - pedaqoji şuralar;
2 - pedaqoji işçilərin həvəsləndirilməsi;
3 - pedaqoji təhlil;
4 - inzibati təsiretmə;
5 - psixoloji - pedaqoji təsiretmə;
6 - məktəb konfransları;
7 - ictimai təsiretmə.
A) 2; 4; 5; 7
B) 1; 2; 3; 4
C) 2; 5; 6; 7
D) 3; 7; 6; 2; 1
E) 3; 2; 1; 5; 4
20. İdarəetmənin təşkili formalarını seçin.
1 - instruktiv - metodiki və nəzəri seminarlar;
2 - pedaqoji təhlil;
3 - təşkiletmə;
4 - şagird kollektivinin iclası;
5 - ictimai təsiretmə;
6 - məktəb konfransları;
7 - metodik birliklər.
A) 1; 4; 6; 7
B) 1; 2; 3; 4
C) 4; 5; 6; 7
D) 7; 5; 3; 2
E) 6; 4; 7; 2
187
21. İdarəetmənin funksiyası, metodları, təşkili formaları və onlar arasındakı
uyğunluğu tapın.
1 - funksiyalar;
2 - pedaqoji İdarəetmənin metodları;
3 - təşkili formaları;
a - tənzimləmə, ictimai təsiretmə, metodik birliklər, pedaqoji oxular;
b - məqsədin müəyyən edilməsi, təşkil etmə, tənzimləmə, pedaqoji təhlil;
c - instruktiv - metodiki, nəzəri seminarlar, planlaşdırma;
d - psixoloji - pedaqoji təsiretmə, ictimai təsiretmə, pedaqoji işçilərin
həvəsləndirilməsi, pedaqoji təhlil;
e - pedaqoji şuralar, şagird kollektivinin iclası, məktəb konfransları.
A) 1 - b; 2 - d; 3 - e
B) 1 - d; 2 - e; 3 - b
C) 1 - a; 2 - c; 3 - d
D) 1 - e ; 2 - a; 3 - c
E) 1 - c; 2 - b; 3 - a
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar