DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

15 Temmuz 2016 Cuma

Tərbiyə işinin formaları, sinifdən və məktəbdənkənar tərbiyə işi üzrə testlər

1. Uşaq Birliklərinin perspektiv məqsədi
A) Uşaqlara kömək etmək, uşaq maraqlarının təmin olunmasındakı boşluğu doldurmaq
B) Uşaqların sağlam böyüməsini təmin etmək
C) Valideynlərlə əməkdaşlıq
D) Məktəbin tədris prosesinə yardım etmək
E) Müəllimlərə kömək etmək
2. Tərbiyə prosesinin formalarını seçin
1 - fərdi
2 - birgə
3 - kiçik qrup
4 - kütləvi
5 - qrup (kollektiv)
6 - cütlərlə
A) 1; 2; 4; 5
B) 1; 2; 3; 4
C) 2; 3; 4; 5
D) 3; 4; 5; 6
E) 6; 5; 4; 3
3. Kollektivin əlamətləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın
1 - kollektiv qarşısına ümumi sosial əhəmiyyəti olan məqsəd qoymaq
195
2 - qarşıda qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün birgə fəaliyyət
3 - kollektivin üzvləri arasında məsuliyyətli asılılıq münasibətləri
4 - ümumi seçkili rəhbər orqanların yaradılması
a- kollektivin məqsədi ictimai məqsədlərə uyğun gəldiyindən dövlət onu müdafiə
edir
b- məzmunun dəyişməsi formanın dəyişməsinə gətirib çıxarır
c- məqsəd və fəaliyyətlərlə əlaqədar olaraq yaranan hiss və duyğuları əks etdirir
d- insanlar kollektivlərdə ona görə birləşirlər ki, birgə səylərlə müəyyən məqsədə tez
nail olsun
e - kollektivdə demokratik münasibətlər yaranır
A) 1 - a; 2 - d; 3 - c; 4 - e
B) 1 - b; 2 - e; 3 - d; 4 - c
C) 1 - c; 2 - a; 3 - e; 4 - b
D) 1 - e ; 2 - b; 3 - a; 4 - c
E) 1 - d; 2 - c; 3 - b; v 4 - d
4. A. S. Makarenkoya görə kollektivin inkişaf prinsiplərinin ardıcıllığını göstər
1 - məsuliyyət
2 - paralel təsir
3 - aşkarlıq
4 - perspektiv xətlər
A) 3; 1; 4; 2
B) 2; 3; 4; 1
C) 1; 2; 3; 4
D) 4; 1; 2; 3
E) 2; 3; 4; 1
5. A. S. Makarenkoya görə qrupun kollektiv olmasının mərhələlərini və onların
arasındakı uyğunluğu tapın
1 - birinci mərhələ - kollektivin təşəkkül mərhələsi
196
2 - ikinci mərhələ - sinif fəallarının şagird yoldaşlarına təsiri güclənir
3 - üçüncü və sonrakı mərhələ – kollektivin inkişafı mərhələsidir
a - kollektivdə fəallar yaranandan sonra şagirdlər ümumi məqsəd, fəaliyyət və
təşkilat əsasında birləşirlər
b - məzmun və forma bir - birilə qırılmaz surətdə bağlıdır
c - bu mərhələdə kollektivin strukturu stabilləşir
d - bu mərhələ kollektivin inkişafı mərhələsidir
e - forma özünəməxsus məzmun kəsb edir
A) 1 - a; 2 - c; 3 - d
B) 1 - b; 2 - e; 3 - b
C) 1 - c; 2 - d; 3 - a
D) 1 - d ; 2 - c; 3 - e
E) 1 - e; 2 - b; 3 - c
6. A. S. Makarenkoya görə perspektivin üç növünü və onların arasındakı uyğunluğu
tapın
1 – Yaxın
2 – Orta
3 – Uzaq
a- daha çox sosial əhəmiyyətlidir və qoyulan məqsədə çatmaq üçün xeyli səylər
tələb edir
b- şagirdlərin şəxsi maraqlarına əsaslanmalı, şagird onu özünün sabahkı şəxsi
sevinci kimi başa düşməlidir
c- məktəblilərin təlim fəaliyyəti bu kollektiv çərçivəsində həyata keçirilir
d- bir qədər uzun müddətə hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan
kollektiv hadisədir
e- kollektivin üzvləri arasındakı münasibətləri əks etdirən xarakteristikasıdır
A) 1 - b; 2 - d; 3 - a
B) 1 - a; 2 - e; 3 - d
C) 1 - d; 2 - c; 3 - b
197
D) 1 - e ; 2 - a; 3 - c
E) 1 - c; 2 - b; 3 - e
7. Şəxsiyyət və kollektiv arasında münasibətlərin inkişafının modellərini və onların
arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Kollektiv şəxsiyyəti öz həyat normalarına, dəyərlərinə və ənənələrinə tabe edir
2 - Şəxsiyyət açıq aşkar müqavimət göstərir, konfliktə girir
3 - Şəxsiyyət kollektivi özünə tabe edir
a - şəxsiyyət zahirən kollektivin tələblərinə tabedir, daxili müstəqilliyini saxlayır;
b – şəxsiyyət kollektivin dəyərlərinə mellidir, onları qəbul edir
c - şagirdlərin səviyyələrinə istinad edilir
d - fərdi xüsusiyyətləri maksimum nəzərə alınır
e - şəxsiyyətin fərdi təcrübəsi, onun parlaq şəxsiyyət olmasının cəlbediciliyi
A) 1 - b; 2 - a; 3 - e
B) 1 - a; 2 - c; 3 - c
C) 1 - d; 2 - b; 3 - c
D) 1 - c ; 2 - e; 3 - d
E) 1 - e; 2 - d; 3 - b
8. Sinifdənkənar işin məktəb təcrübəsində geniş yayılmış formaları hansılardır?
1 - cütlərlə iş
2 - qrup halında iş
3 - fərdi iş
4 - kiçik qruplarla iş
5 - kütləvi iş
6 - müstəqil iş
A) 2, 3, 5
B) 1, 2, 4
C) 3, 4, 5
198
D) 1, 3, 4
E) 1, 5, 6
9. Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinə aid olanı seçin
1 - uşaq idman məktəbləri
2 - liseylər
3 - musiqi məktəbləri
4 - gimnaziyalar
5 - gənc tamaşaçılar teatrı
6 - uşaq kitabxanası
7 - fənn dərnəkləri
A) 1, 3, 5, 6
B) 2, 3, 4, 5
C) 1, 2, 4, 7
D) 1, 2, 4, 6
E) 3, 4, 5, 7
10. Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin tipləri hansılardır?
1 - uşaq idman məktəbləri
2 - klub tipli müəssisələri
3 - uşaq yaradıcılıq evləri
4 - musiqi məktəbləri
5 - ixtisaslaşdırılmış müəssisələr
A) 2, 5
B) 1, 3
C) 4, 5
D) 4, 3
E) 2, 4
11. Sinifdən və məktəbdənkənar kütləvi bədən tərbiyəsi tədbirləri
199
1 - gəzintilər, mütəhərrik oyunlar
2 - sağlamlıq günləri
3 - idman gecələri, bayramlar
4 - idman bölmələri
5 - idman növləri üzrə yarışlar
6 - məktəb proqramı üzrə yarışlar
A) 2; 3; 5; 6
B) 5; 6; 4; 3
C) 4; 3; 2; 1
D) 6; 5; 3; 1
E) 3; 2; 5; 1
12. Gün rejimi əsasında bədən tərbiyəsi sağlamlıq tədbirlərin növləri və onların
arasındakı uyğunluğu tapın
1 - evdə
2 - əmək təlimi dərslərində
3 - məktəbdə
a - sağlamlıq günləri, idman gecələri
b - gəzintilər, mütəhərrik oyunlar, dərslərə hazırlaşarkən bədən tərbiyəsi fasilələri
c - ümumi fiziki hazırlıq, idman bölmələri
d - bədən tərbiyəsi fasilələri
e - tənəffüslərdə mütəhərrik oyunlar, ibtidai siniflərdə bədən tərbiyəsi fasilələri,
məşğələlərdən əvvəl gimnastika
A) 1 - b; 2 - d; 3 - e
B) 1 - a; 2 - e; 3 - b
C) 1 - c; 2 - a; 3 - d
D) 1 - d ; 2 - b; 3 - e
E) 1 - e; 2 - a; 3 - c
13. İqtisadi tərbiyənin komponentlərinin məntiqi ardıcıllığını göstər
200
1 - qənaətcillik şüurunun və iqtisadi təfəkkürünün formalaşdırılması
2 - iqtisadi biliklər
3 - sahibkarlıq və təsərrüfatçılıq qabiliyyəti və bacarıqları
4 - iqtisadçıya xas olan hərəkətlərin formalaşdırılması
5 - iqtisadi vərdişlərin formalaşdırılması
A) 2; 1; 4; 3; 5
B) 5; 3; 4; 2; 1
C) 4; 2; 1; 5; 3
D) 3; 4; 2; 1; 5
E) 1; 2; 5; 3; 4
14. Məktəblilərdə iqtisadi təfəkkürün formalaşdırılması yollarını göstər
1 - məhəbbətin formalaşdırılması
2 - bütün fənlərdəki imkanlar
3 - bilikləri möhkəmləndirən sinifdənkənar işlər
4 - büdcənin planlaşdırılması
5 - iqtisadi təfəkkürü formalaşdıran sinifdənkənar işlər
A) 2; 3; 5
B) 1; 2; 3
C) 2; 3; 4
D) 3; 4; 5
E) 5; 3; 1
15. Hüquq tərbiyəsinin vəzifələrini seçin
1 - qanunvereciliyə aid biliklər sistemini formalaşdırır, bacarıq və vərdişləri aşılayır
2 - şagirdlərdə hüquq və vəzifələrini aydın dərk etməyə şərait yaradır, ədalətli olmağı
öyrədir
3 - İnsan azadlıqları haqqında qanunlarla şagirdləri tanış edir
4 - ailə, hüquq, nigah haqqında qanunçuluğa dair biliklərlə tanış edir, onları həyata
hazırlayır
201
5 - Təhsil Qanununun tələblərini gənc nəslə aşılayır
6 - Hüquqi dövlət quruculuğuna şagirdləri cəlb edir
A) 1; 2; 4
B) 2; 3; 5
C) 3; 5; 6
D) 4; 5; 6
E) 2; 4; 5
16. Sinif rəhbərinin işinin məzmununda aparılan işlərin məntiqi ardıcıllığını göstər
1 - dərsdənkənar işlərin təşkili
2 - müəllimlərlə görüşüb məlumatlar toplamaq
3 - təlim keyfiyyətlərini yüksəltmək
4 - şagirdlərin dünyagörüşünü formalaşdırır
5 - valideynlərlə iş aparır
A) 3; 1; 5
B) 1; 2; 3
C) 2; 3; 4
D) 4; 5; 3
E) 2; 1; 4
17. Sinif rəhbərinin planının məntiqi ardıcıllığını göstərin
1 - şagirdlərin valideynləri ilə əməkdaşlıq məsələləri
2 - məktəbdənkənar müəssisələrlə əlaqə
3 - dərsdənkənar işlərin təşkili
4 - şagirdlərin təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsi
5 - sinif kollektivinin təşkili və onun tərbiyəlilik səviyyəsi
A) 5; 4; 3; 1; 2
B) 2; 3; 4; 5; 1
C) 3; 4; 5; 1; 2
202
D) 4; 5; 3; 2; 1
E) 3; 1; 4; 5; 2
18. Estetik zövqün mənbələrini seçin
1 - mənəviyyat
2 - zövq
3 - qabiliyyət
4 - incəsənət
5 - əmək
6 - ətraf aləm
7 - təbiət
8 - həzz
9 - geyim
A) 7; 4; 5; 1; 9
B) 3; 4; 6; 7; 8
C) 4; 5; 3; 7; 9
D) 1; 2; 3; 4; 5
E) 2; 3; 4; 5; 6
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar