DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

15 Temmuz 2016 Cuma

Təlimin qanunauyğunluqlarına aid suallar

1. . . . müəyyən şəraitlərdə baş verən proseslərdə obyektiv, zəruri, ümumi, sabit və
təkrar olunan qarşılıqlı əlaqələrdir
A) qanunauyğunluq
B) metod
C) vasitə
D) prinsip
E) məzmun
2. Təlimi mücərrəd sözlər üzərində deyil, uşaq tərəfindən bilavasitə qavranılan
konkret fakt və hadisələr üzərində qurmağı nəzərdə tutur.
A) əyanilik prinsipi;
B) elmilik prinsipi;
C) şüurluluq və fəallıq prinsipi;
D) sistemlilik və ardıcıllıq prinsipi;
E) nəzəriyyə və praktikanın əlaqəsi prinsipi.
99
3. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır
1 - Öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən
2 - məktəb rəhbərlərinin nəzarətindən
3 - şagirdlərin oxumağa qabilliyindən
4 - əvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından
A) 4; 1; 3
B) 1; 2; 3
C) 2; 3; 4
D) 1; 3; 2
E) 4; 1; 2
4. Təlimin prinsiplərini seçin
1 - müvafiqlik prinsipi
2 - hörmət və tələbkarlıq prinsipi
3 - elmilik prinsipi
4 - nikbinlik prinsipi
5 - əyanilik prinsipi
A) 1; 3; 5
B) 1; 2; 3;
C) 1; 2; 4
D) 2; 3; 4
E) 3; 4; 5
5. Təhsil - tərbiyənin məqsədi hansı amillərdən asılıdır?
1 - cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi və sürətindən
2 - şagirdlərin yaş imkanlarından
3 - cəmiyyətin tələbat və imkanlarından
4 - maddi - texniki təminatdan
5 - pedaqoji elmin və praktikanın inkişaf səviyyəsindən
100
A) 1; 3; 5
B) 1; 2; 3
C) 2; 3; 4
D) 3; 4; 5
E) 2; 3; 5
6. Təlim prosesinin ümumi qanunauyğunluqlarının ardıcıl sırasını göstərin
1 - təhsilin keyfiyəti qanunauyğunluğu
2 - təlimin metodları qanunauyğunluğu
3 - təhsilin məqsədi qanunauyğunluğu
4 - təhsilin məzmunu qanunauyğunluğu
A) 3; 4; 1; 2
B) 1; 3; 4; 2
C) 1; 2; 3; 4
D) 4; 2; 1; 3
E) 2; 4; 3; 1
7. Rəmzi (simvolik) əyani vasitələrin növlərini müəyyən edin:
1 - xəritələr
2 - çertyojlar
3 - bitkilər
4 - sxemlər,
5 - herbari
6 - cədvəllər,
7 - kinofilmlər
A) 1; 2; 4; 5
B) 1; 2; 3; 4
C) 2; 3; 4; 7
D) 3; 4; 5; 6
101
E) 4; 5; 6; 7
8. Təlimin qanunauyğunluqları və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən
edin
1 - ümumi qanunauyğunluqlar
2 - xüsusi qanunauyğunluqlar
a- Sistemin ayrıca komponentinə aid edilir
b- Psixoloji aspekti ilə seçilir
c- Öz təsiri ilə bütün sistemi əhatə edir
A) 1 - c; 2 - a
B) 1 - a; 2 - b
C) 1 - a; 2 - c
D) 1 - b; 2 - a
E) 1 - b; 2 - c
9. Təlim prinsipləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu tapın
1 - əyanilik prinsipi
2 – müvafiqlik prinsipi
3 – elmilik prinsipi
a- təlim şagirdlər tərəfindən bilavasitə qavranılan fakt və hadisələr üzərində qurmağı
tələb edir
b- elmin əsas anlayışlarını qaydalar, qanunauyğunluqlar formasında təhsilin
məzmununa gətirməyi tələb edir
c- tədris materialını şagirdlərin yaş və inkişaf imkanlarını uyğunlaşdırmağı tələb edir
d- pedaqoji prosesin bütün subyektlərinin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini tələb edir.
A) 1 - a; 2 - c; 3 - b
B) 1 - b; 2 - a; 3 - c
C) 1 - d; 2 - b; 3 - a
D) 1 - b; 2 - c; 3 - d
E) 1 - a; 2 - d; 3 - c
102
10. Uyğunluğu tapın:
1 - Təlimin həyatla əlaqəsi prinsipi
2 - Təlimin prinsipləri
3 - Hadisələr arasında daimi və qarşılıqlı əlaqə
a - öyrənilən fənnin əhəmiyyətini şagirdlərə başa salmağı tələb edir
b - qanunauyğunluğu müəyyənləşdirir
c - təlimin qanunauyğunluqlarından irəli gələn, onun məzmununa, təşkili
formalarına, metodlarına təsir göstərən başlıca müddəalardır
A) 1 - a; 2 - c; 3 - b
B) 1 - b; 2 - a; 3 - c
C) 1 - c; 2 - b; 3 - a
D) 1 - b; 2 - c; 3 - a
E) 1 - a; 2 - b; 3 - c
11. Uyğunluğu tapın:
1 - Bunlardan hansı təlim prinsipi deyil
2 - Təhsil - tərbiyənin məqsədinə
3 - Təlimin idarə olunması təsir göstərən amil
a - nikbinlik
b - Təlim sistemində əks əlaqələrin intensivliyi, korreksiyanın əhəmiyyətli şəkildə
aparılması
c - Cəmiyyətin inkişaf fəaliyyəti və tempi, cəmiyyətin tələbat və imkanları, pedaqoyi
elm və praktikanın inkişaf səviyyəsinin imkanları
A) 1 - a; 2 - c; 3 - b
B) 1 - b; 2 - a; 3 - c
C) 1 - c; 2 - b; 3 - a
D) 1 - b; 2 - c; 3 - a
E) 1 - a; 2 - b; 3 - c
12. Uyğunluğu tapın:
103
1 - Təlimin məhsuldarlığına təsir göstərən amillər
2 - Təlimin idarə olunmasının asılı olduğu amillər
3 - Təlim keyfiyyətinin qanunauyğunluğu
a - Təlimin daxili, xarici stimulları
b - Öyrənilən materialların xarakteri, həcmi, şagirdlərin oxumağa qabiliyyəti, təlim
müddəti
c - təlim sistemində əks əlaqələrin intensivliyi, korreksiyanın əhəmiyyətli şəkildə
aparılması
A) 1 - a; 2 - c; 3 - b
B) 1 - b; 2 - a; 3 - c
C) 1 - c; 2 - b; 3 - a
D) 1 - b; 2 - c; 3 - a
E) 1 - a; 2 - b; 3 - c
13. Pedaqogikada tərbiyə prinsiplərinin təsnifatında fərqli baxışların mövcud
olmasının başlıca səbəbi
A) tərbiyə qanunauyğunluqlarıın tam öyrənilməməsilə əlaqədar
B) tərbiyənin mürəkkəb bir proses olması ilə bağlıdır
C) tərbiyənin çoxamilli bir proses olması ilə əlaqədardır
D) tərbiyənin ictimai hadisə olması ilə əlaqədardır
E) tərbiyədə gələcəyə yönümlülüyün olması ilə bağlıdır
14. Tərbiyə prinsiplərinin tərtibinə verilən tələblər.
1 - metodlar
2 - məcburilik
3 - formalar
4 - komplekslik
5 - eyni əhəmiyyətə maliklik
A) 2; 4; 5
B) 1; 3; 5
104
C) 1; 4; 5
D) 2; 3; 4
E) 1; 2; 3
15. Tərbiyə prinsiplərinin xüsusiyyətlərini seçin.
1 - təlim prinsiplərindən törəyir;
2 - spesifik prinsiplər kimi sistemaltı statusa malikdirlər;
3 - tam şəkildə praktikaya keçirilir;
4 - nisbi müstəqildirlər;
5 - köməkçi funksiyasını yerinə yetirirlər; 6 - təhsilvericidir.
A) 1; 2; 4; 5
B) 1; 3; 5; 6
C) 2; 3; 4; 5
D) 3; 4; 2; 1
E) 4; 1; 3; 5
16. Təhsil - tərbiyə fəaliyyəti üçün müəyyənləşdirilən prinsipləri seçin.
1 - tərbiyənin əməklə, həyatla əlaqəsi
2 - şəxsiyyətə yanaşma
3 - elmilik
4 - şüurluq və fəallıq
5 - təsirlərdə vahidlik
6 - əyanilik.
A) 1; 2; 5
B) 3; 4; 6
C) 1; 2; 3
D) 2; 3; 4
E) 4; 5; 6
17. Tərbiyənin humanistləşdirilməsi prinsipinin məntiqi ardıcıllığını göstər.
105
1 - tələb olunan keyfiyyətləri zor gücünə formalaşdırmamaq;
2 - şagirdin hüquq və azadlıqlarına hörmət etmək;
3 - fiziki cəzadan imtina etmək;
4 - humanist münasibət bəsləmək.
A) 4; 2; 1; 3
B) 1; 3; 4; 4
C) 1; 2; 3; 4
D) 2; 3; 4; 1
E) 3; 1; 2; 4
18. Tərbiyədə şəxsiyyətə yanaşma prinsipinin şəxsiyyət keyfiyyətlərinin məntiqi
ardıcıllığını göstər.
1 - onun dəyərləndirmə meylini;
2 - formalaşmış durumunu;
3 - həyati planlarını;
4 - şəxsiyyətin istiqamətlərini;
5 - fəaliyyətdə və davranışında üstünlük təşkil edən motivlər.
A) 4; 1; 3; 2; 5
B) 1; 3; 4; 5; 2
C) 3; 2; 4; 5; 1
D) 4; 5; 3; 2; 1
E) 5; 2; 4; 3; 1
19. Tərbiyə prinsiplərini və onların arasındakı uyğunluğu tapın.
1 - tərbiyədə vahidlik
2 - tərbiyədə şəxsiyyətəyanaşma
3 - tərbiyənin həyatla, əməklə əlaqəsi
a- insanı ictimai və fəal həyata hazırlamaq.
b- şagirdləri real həyati münasibətlərə, ictimai faydalı fəaliyyətin müxtəlif növlərinə
cəlb etmək.
106
c- müəllim şagirddə müsbət cəhəti üzə çıxarmalı, müsbət keyfiyyətə istinad
etməlidir.
d- müəllim şagirdlərinin fərdi xüsusiyyətlərini, xarakter əlamətlərini, baxışlarını,
zövqlərini öyrənsin.
e- məktəbin, ailənin və ictimaiyyətin səyərini kordinasiya edən prinsip də deyilir.
A) 1 - e; 2 - d; 3 - b
B) 1 - a; 2 - c; 3 - d
C) 1 - b; 2 - e; 3 - a
D) 1 - c; 2 - b; 3 - e
E) 1 - d; 2 - a; 3 - c
20. Tərbiyə prinsipi olmayanları seçin.
1 - humanistlik;
2 - əyanilik;
3 - möhkəmləndirmə;
4 - şəxsiyyətəyanaşma;
5 - biliklərin möhkəmləndirilməsi;
6 - təsirlərdə vahidlik.
A) 2; 3; 4
B) 1; 2; 3
C) 4; 5; 6
D) 1; 3; 5
E) 6; 5; 1
21. Tərbiyə prinsiplərin tətbiqinə verilən tələblər və onların arasındakı uyğunluğu
tapın.
1 - məcburilik
2 - komplekslik
3 - eyni əhəmiyyətə maliklik.
a - tərbiyə prinsipləri məsləhət, tövsiyə deyil, onlar mütləq və tam şəkildə həyata
keçirilməlidir.
107
b - tərbiyə prinsipləri bir - bir deyil, tərbiyə prosesinin kompleks, yəni bütün
mərhələlərdə tətbiq olunur.
c - təlim - tərbiyə prosesi iki tərəfli prosesdir.
d - tərbiyə prosesi məqsədyönlü prosesdir.
e - onların arasında birinci və ikinci dərəcəli müddəalar yoxdur.
A) 1 - a; 2 - b; 3 - e
B) 1 - b; 2 - e; 3 - d
C) 1 - c; 2 - d; 3 - c
D) 1 - d; 2 - c; 3 - a
E) 1 - e; 2 - a; 3 - b
22. İnsan hüquqlarının bəyannaməsində humanistləşdirmə ilə bağlı deyilənləri
seçin.
1 - bütün insanlar bərabər və azad doğulublar;
2 - şəxsiyyətin təfəkkür tərzinin, motivlərinin formalaşma səviyyəsini bilsin;
3 - ağıl və vicdana malikdirlər;
4 - məqsədə çatmağa mane olan səbəbləri aşkar etsin;
5 - bir - birinə qardaşlıq münasibəti bəsləməlidirlər;
6 - şəxsiyyətin şəxsi fəallığına maksimum istinad etsin.
A) 1; 3; 5
B) 2; 4; 6
C) 1; 3; 6
D) 2; 5; 6
E) 1; 4; 5
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar