DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

15 Temmuz 2016 Cuma

Təlimdə diaqnostika və yoxlamaya dair suallar

1. Şagirdin davranışı onun biliyinə, bacarıq və vərdişinə verilən qiymətə:
A) Təsir göstərməməlidir
B) Təsir göstərməlidir
C) Uyğun olmalıdır
D) Adekvat olmalıdır
E) Qiymət əlavə etməklə stimullaşdırılmalıdır
2. Uyğunluğu müəyyən edin:
I - Kompleks yoxlama
II - Dövrü yoxlama
III - Təkrar yoxlama
1 - Şagirdlərin bilik səviyyəsinin ilkin üzə çıxarılması
2 - Yeni materialı öyrənməklə yanaşı, şagirdlər paralel olaraq əvvəl öyrənilmiş
materialları da
öyrənirlər
1 - Şagirdlərin bilik və bacarıqlarını praktiki məsələlərin həllində tətbiq etmək
qabiliyyəti
diaqnostlaşdırılır.
136
1 - Fənnin hər hansı bölməsi və ya iri mövzusu üzrə şagirdlərin bilik, bacarıq və
vərdişləri
yoxlanılır
A) 3, 4, 2
B) 1, 2, 3
C) 3, 1, 4
D) 2, 4, 3
E) 4, 3, 1
3. Şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsində subyektivizmin səbəbləri nə ilə
xarakterizə
olunur?
A) Qiymətləndirmə meyarlarının kifayət qədər işlənilməsi ilə
B) Yazılı yoxlamaya üstünlük verilməsi ilə
C) Nə üçün və nəyə görə məhz bu qiymət verildiyini şagirdə izah etməklə
D) Verilən qiymətin şagirdin bilik və bacarığındakı vəziyyəti olduğu kimi əks etdirməsi ilə
E) Qiymətləndirmədə şagirdləri bütün dərs boyu fəaliyyətinin nəzərə alınması ilə
4. Şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsində obyektivliyin təmin olunması nə ilə
xarakterizə edilir?
A) Verilən qiymət şagirdin bilik, bacarığındakı vəziyyəti olduğu kimi əks etdirməlidir
B) Şagirdin davranışına verilən qiymtələ bilik və bacarığa verilən qiymət üst – üstə düşməlidir
C) Subyektiv meyllərə üstünlük verilməlidir
D) Daha çox şifahi sorğunun nəticələrinə əsaslanmalıdır
E) Kompyuter və test nəzarət formalarına az yer verilməlidir
5. Şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin qiymətləndirilməsinə verilən tələb:
A) Müvəffəqiyyət qiymətləndirilərkən şagirdin dərs boyu fəaliyyəti nəzərə alınmalıdır
B) Şagirdin davranışı onun biliyinə, bacarıq və vərdişinə verilən qiymətə təsir göstərməlidir
C) Şagirdin biliyi qiymətləndirilərkən digər qiymətləndirilən şagirdlərlə müqayisə aparılmalıdır
D) Şagirdin bilik və bacarığı qiymətləndirilərkən onun fənnə olan marağı nəzərə alınmalıdır
137
E) Şagirdin bilik, bacarıq və vərdişləri qiymətləndirilərkən onun məktəbdəki ictimai fəallığı
nəzərə alınmalıdır
6. Şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin qiymətləndirilməsinə verilən tələblərdən
biri
yanlışdır.
A) Şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişləri qiymətləndirilərkən onun davranışı nəzərə alınmalıdır
B) Qiymətləndirmə şagirdin biliyindəki uğurlu və uğursuz cəhətlərin səciyyələndirilməsi ilə
müşayiət olunmalıdır
C) Verilən qiymət, ədalətli və obyektiv olmalıdır
D) Şagirdin davranışı onun biliyinə, bacarıq və vərdişinə verilən qiymətə təsir etməməlidir
E) Müvəffəqiyyət qiymətləndirilərkən şagirdin dərs boyu fəaliyyəti nəzərə alınmalıdır
##num=13// level=1// sumtest=27 // name=Tərbiyənin mahiyyəti, məqsədi və
vəzifələri //
1. Özünütərbiyə hansı məqsədlə başlayır?
A) obyektin öz hərəkətlərini arzu olunan motiv kimi dərk etməsi məqsədilə
B) başqalarının hərəkət və davranışına müsbət təsir etmək məqsədilə
C) kollektiv fəaliyyətdə yaxından iştirak etmək məqsədilə
D) başqalarından fərqlənmək məqsədilə
E) özünüdərk məqsədilə
2. Tərbiyə prosesində mərhələləri qeyd edin
1 - şəxsi təcrübə
2 - şagirdlərin ümumi norma və tələblərlə tanış edilməsi
3 - inkişaf istiqamətləri
4 - münasibətlərin formalaşdırılması
5 - şəxsiyyətin ümumi istiqamətinin formalaşdırılması
6 - baxış və inamın yaradılması
A) 2; 4; 5; 6
B) 1; 3; 4; 5
138
C) 2; 3; 1; 6
D) 3; 5; 6; 2
E) 6; 4; 3; 1
3. Yenidəntərbiyədə yaxşı nəticələrə nail olmaq şərtləri
1 - uşaqla əməkdaşlıq şəraiti yaratmaq
2 - uşağın öz gücünə inam doğurmaq
3 - uşaqları sərbəst buraxmaq
4 - tərbiyə işinə nəzarət
5 - yeri gəldikdə cəza tətbiq etmək
6 - zərərli keyfiyyətləri doğuran səbəbləri öyrənmək
A) 1; 2; 4; 6
B) 3; 4; 5; 6
C) 1; 3; 5; 6
D) 2; 3; 4; 1
E) 5; 6; 2; 4
4. Tərbiyədə xarici ziddiyyətləri seçin
1 - cəmiyyətin tələbi ilə tərbiyə səviyyəsi arasında
2 - vərdiş və adətlər arasında
3 - pedaqoji və sosial təsirlər arasında
4 - uşağın daxili səyi ilə meyl, marağı arasında
5 - ictimai maraqlarla şəxsi maraqlar arasında
6 - tərbiyə olunanla tərbiyə edən səviyyəsi və imkanları arasında
A) 1; 3; 5
B) 1; 2; 6
C) 2; 4; 6
D) 4; 5; 1
E) 4; 5; 3
139
5. Özünütəlqinin əsas əlamətlərini seçin
1 - hiss və düşüncələri idarə etmək
2 - yoldaşlarını idarə etmək
3 - əməkdaşlıq yaratmaq
4 - rəftarıyla davranışını idarə etmək
5 - əhval - ruhiyyəsini idarə etmək
A) 1; 4; 5
B) 1; 2; 3
C) 4; 3; 2
D) 1; 4; 3
E) 5; 1; 2
6. Tərbiyə prosesinin mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin
1 - şagirdlərin ümumi norma və tələblərlə tanış edilməsi
2 - şəxsi təcrübəsi
3 - münasibətlərin formalaşdırılması
4 - inkişaf istiqamətləri
5 - baxış və inamın yaradılması
6 - şəxsiyyətin ümumi istiqamətinin formalaşdırılması
A) 1; 3; 5; 6
B) 3; 2; 4; 5
C) 1; 2; 4; 6
D) 5; 6; 4; 3
E) 6; 4; 2; 1
7. Tərbiyənin hansı zəmində baş verməsinin ardıcıllığını göstərin
1 - ictimai mühit
2 - ictimai münasibətlər
3 - prosesin səmərəliliyi
140
4 - ümumi normalar
5 - tərbiyə olunanların şəxsi təcrübəsi
6 - şəxsiyətin formalaşması
A) 1; 2; 5
B) 2; 3; 4
C) 3; 4; 5
D) 5; 6; 1
E) 2; 4; 6
8. Təhsil və tərbiyə prosesinə təsir edən amillərin ardıcıllığını göstərin
1 - didaktik oyunlar
2 - şəxsiyyətə edilən xarici təsir
3 - özünütəhsil
4 - emosional fəaliyyət
5 - özünütərbiyə
A) 2; 3; 5
B) 1; 3; 5
C) 3; 2; 4
D) 2; 4; 5
E) 1; 4; 3
9. Təhsil - tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini göstər
1 - məqsədyönlü
2 - çoxamilli, mürəkkəb
3 - siyasi
4 - ziddiyyətsiz
5 - uzunsürən, fasiləli
6 - inkişaf istiqamətləri
7 - kompleks
141
8 - dəyişkən, ikitərəfli
9 – sabitlilik
A) 1; 2; 5; 7; 8
B) 2; 3; 4; 5; 6
C) 1; 3; 4; 7; 9
D) 3; 2; 1; 8; 7
E) 4; 3; 5; 6; 9
10. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün aparılan
işlərin ardıcıllığını göstərin
1 - uzunsürən pedaqoji dəstək
2 - şəxsi fəaliyyət
3 - inkişafın sürətliliyi
4 - fəallıq göstərmək
5 - sosial təcrübəni genişləndirmək
6 - həyat mövqeyinini müəyyənləşdirmək
A) 2; 4; 6
B) 1; 3; 5
C) 1; 2; 4
D) 2; 3; 6
E) 5; 4; 2
11. Tərbiyə prosesinin strukturunun mərhələlərinin ardıcıllığını göstər
1 - tərbiyə prosesinin məzmunu
2 - tərbiyə alanın tələb olunan davranış norma və qaydalarını başa düşməsi
3 - tərbiyə prosesinə sistemli yanaşma
4 - şəxsiyyətin hüquq və vəzifələrinə müvafiq
5 - biliklərin əqidəyə çevrilməsi
6 - hisslərin formalaşması
142
A) 2; 5; 6
B) 1; 2; 3
C) 2; 3; 4
D) 2; 4; 6
E) 4; 5; 6
12. Tərbiyə prosesinin dinamik inkişafda öyrənilməsi ardıcıllığını göstər
1 - nə vaxt meydana gəldiyi
2 - davranışın korreksiyası
3 - fəaliyyətin formalaşması
4 - təşəkkülü
5 - sosial tələbləri nəzərə almaqla
6 - inkişaf yollarını müəyyənləşdirmək
A) 1; 4; 6
B) 2; 4; 5
C) 3; 4; 5
D) 3; 1; 6
E) 1; 3; 5
13. Tərbiyə prosesinin sistemli modelinin meyarları ardıcıllığı
1 - məqsəd, vəzifələr
2 - ümumbəşəri dəyərlər
3 - məzmun, mühit
4 - metod, formalar
5 - fərdi, ictimai şüur
6 - cəmiyyətin yeniləşməsi
7 - prosesin inkişaf mərhələləri
A) 1; 3; 4; 7
B) 2; 4; 5; 6
143
C) 3; 4; 6; 7
D) 2; 1; 5; 6
E) 7; 5; 2; 1
14. Tərbiyə prosesinin strukturunu və onlar arasındakı uyğunluğu tapın
1 - tərbiyə alanın tələb olunan davranış norma və qaydalarını başa düşməsi
2 - biliklərin əqidəyə çevrilməsi
3 - hisslərin formalaşması
a - şagirdləri norma və tələblərlə tanış etmək
b - şagirdlərin qabiliyyət və maraqlarının inkişafını təmin etmək
c - əqidə hər bir insanın fəaliyyətində mühüm rol oynayır
d - şagirdlərdə baxış və əqidələri formalaşdırmaq
e - şəxziyyətin ümumi istiqamətini formalaşdırmaq
A) 1 - a; 2 - d; 3 - e
B) 1 - d; 2 - c; 3 - e
C) 1 - e; 2 - a; 3 - b
D) 1 - b; 2 - c; 3 - a
E) 1 - c; 2 - b; 3 - d
15. Özünütərbiyənin vasitələrini və onların arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Özünümüşahidə
2 - Özünüdərketmə
3 - Özünütəlqin
a - şəxsiyyətinin yüksək forması
b - insanın öz əhval - ruhiyyəsini, ovqatını, psixi vəziyyətini dərk etmək üçün öz
hisslərini, davranışını nəzərdən keçirməsi
c - insanın öz mənliyini, qabiliyyətini, rəftar və davranışını, hiss və düşüncələrini
dərk edib qiymətləndirməsi
d - insanın bütövlükdə rəftar və davranışını məqsədyönlü istiqamətdə idarə etmək,
yaxud tənzimləmək üçün öz psixikasına təsir göstərməsi
144
e - iradəsizlik, özünütəlqində tərəddüd və özünütərbiyədə passivliyin olması
A) 1 - b; 2 - c; 3 - d
B) 1 - c; 2 - a; 3 - b
C) 1 - d; 2 - e; 3 - a
D) 1 - e; 2 - d; 3 - c
E) 1 - a; 2 - b; 3 - e
16. Pedaqogikada tərbiyə anlayışları və onlar arasındakı uyğunluqları tapın
1 - Tərbiyə
2 - Özünütərbiyə
3 - Yenidən tərbiyə
a - yaranmış mənfi keyfiyyətləri aradan qaldırmaq, əvəzində müsbət sifətlər
aşılamaq
b - mühitin mənfi təsirinə məruz qalmaq, xoşagəlməz keyfiyyətlərə yiyələnmək
c - tərbiyənin mahiyyəti, məzmunu, üsul və vasitələrinin müxtəlifliyi
d - adamın özünü saflaşdırması - xarakterini müsbət mənada dəyişməsi, öz üzərində
məqsədyönlü işləməsi
e - onların hər birinin məqsədi, məzmunu və vəzifələrinin bir - birilə sıx əlaqədədə
olmasıyla tərbiyənin əsas tərkib hissələrinin kompleks təsirinə nail olunması
A) 1 - e; 2 - d; 3 - a
B) 1 - b; 2 - c; 3 - d
C) 1 - a; 2 - b; 3 - e
D) 1 - c; 2 - a; 3 - b
E) 1 - d; 2 - e; 3 - c
17. Yenidən tərbiyə prosesində yaxşı nəticəyə nail olmaq şərtləri və onlar arasındakı
uyğunluğu tapın
1 – Tərbiyə prosesində stimullaşdırıcı üsullar
2 – Tərbiyə prinsiplərindən istifadə olunması
3 – Uşaqla əməkdaşlıq
145
a - mənfi təsirləri aradan qaldırmaq üçün optimal vasitələri müəyyənləşdirib tətbiq
etmək
b - rəğbətləndirmə, nümunə, tələb və s. istifadə
c - nikbinlik, hörmət və tələbkarlıq
d - şagirdə yüksək mənəvi nümunə göstərmək, “subyekt - subyekt” münasibətini
daima gözləmək
e - uşaqda zərərli keyfiyyətləri doğuran səbəbləri öyrənmək
A) 1 - b; 2 - c; 3 - d
B) 1 - a; 2 - b; 3 - c
C) 1 - d; 2 - c; 3 - a
D) 1 - c; 2 - e; 3 - b
E) 1 - c; 2 - b; 3 - e
18. İnandırma üsulu olan bəndi seç;
A) Disput
B) Çalışmalar
C) Terminlər
D) Tapşırıqlar
E) Rejim
19. Şüurun və əqidənin formalaşmasına xidmət göstərən metodları seçin.
1 - müsaribə, söhbət;
2 - oyun, idman;
3 - disput, mühazirə;
4 - müşahidə;
5 - nümunə;
6 - ictimai rəy.
A) 1; 3; 5
B) 2; 3; 4
C) 6; 2; 1
146
D) 3; 4; 5
E) 2; 4; 6
20. Fəaliyyətin təşkili və ictimai davranış təcrübəsininformalaşdırılmasına xidmət
göstərən metodları seçin.
1 - oyun, idman;
2 - rəğbətləndirmə;
3 - rejim, təmrinlər;
4 - disput, nümunə;
5 - cəzalandırma;
6 - pedaqoji tələblər.
A) 1; 2; 6
B) 3; 5; 4
C) 6; 3; 2
D) 5; 4; 1
E) 3; 2; 1
21. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodları
göstər.
1 - idman;
2 - rəğbətləndirmə;
3 - cəzalandırma;
4 - nümunə;
5 - ictimai rəy;
6 - yarışlar.
A) 2; 3; 6
B) 1; 2; 3
C) 3; 5; 6
D) 6; 1; 4
E) 4; 2; 5
147
22. Tərbiyə fəaliyyətinin bütövlüyünü təmin edən komponentlərinin məntiqi
ardıcıllığını göstər.
1 - tərbiyə işinin təşkil;
2 - tərbiyənin mahiyyəti və məzmunu, məqsəd və vəzifələrinin dərk olunması;
3 - tərbiyə prosesinə nəzarət edilib və onun nəticələrinin qiymətləndirilməsi;
4 - fəaliyyətin stimullaşdırılması;
A) 2; 1; 4; 3
B) 1; 2; 3; 4
C) 4; 1; 2; 3
D) 3; 4; 1; 2
E) 2; 1; 4; 3
23. Şüurun və əqidənin formalaşmasına aid olmayanları metodları.
1 - müsahibə, söhbət;
2 - oyun, idman;
3 - disput, mühazirə;
4 - müşahidə;
5 - nümunə;
6 - ictimai rəy.
A) 2; 4; 6
B) 2; 3; 4
C) 3; 4; 5
D) 6; 5; 3
E) 1; 2; 4
24. Cəzalandırmanın formaları.
1 - danlamaq;
2 - ayaq üstə saxlamaq;
3 - şifahi töhmət;
148
4 - məktəbə buraxmamaq;
5 - təkrar sinifdə saxlamaq;
6 - sinfini, məktəbini dəyişdirmək.
A) 1; 2; 3; 6
B) 2; 3; 6; 5
C) 4; 5; 3; 2
D) 6; 3; 1; 2
E) 1; 4; 5; 3
25. Tərbiyədə nümunə şagirdlərdə hansı keyfiyyətləri formalaşdırır.
1 - ibrət götürür;
2 - mənfi əxlaqi keyfiyyətlər formalaşdırır;
3 - xeyirli əməllərə meyl edir;
4 - şagirddə iradəni inkişaf etdirir;
5 - müsbət əməllərə doğru irəliləyir.
A) 1; 3; 5
B) 2; 4; 5
C) 5; 3; 2
D) 4; 2; 1
E) 3; 4; 2
26. Tərbiyə metodlarının asılı olduğu amilləri qeyd edin.
1 - qanunauyğunluqları;
2 - tərbiyənin məqsədi, prinsipləri;
3 - tərbiyəçinin məharət;
4 - tərbiyə olunanların yaş və cinsi xüsusiyyətləri;
5 - metodların təsnifatı;
6 - kollektivin inkişaf səviyyəsi.
A) 2; 4; 5
149
B) 1; 3; 4
C) 4; 5; 1
D) 1; 2; 3
E) 4; 3; 5
27. Sinif rəhbərinin işinin planlaşdırılmasının tələblərini seçin.
1 - yaş və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almaq;
2 - pedaqoqun və məktəblilərin imkanları;
3 - planlaşdırma kollektiv xarakterdə olmalıdır;
4 - şəbəkə planlaşdırılması və qrafik planların tərtibi metodikası ilə tanış olun. ;
A) 1; 3; 4
B) 3; 2; 4
C) 4; 3; 2
D) 1; 2; 3
E) 4; 1; 2
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar