DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

Xarici Dili_Doktorontura Sualları

XARİCİ DİLİN TƏDRİSİ METODİKASI (5801.01) İXTİSASI ÜZRƏ
DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANININ SUALLARI
1.Orta ümumtəhsil məktəblərində xarici dil dərsləritıin planlaşdırılması. Dərsin
mərhələləri.
2.Xarici dilin tədrisinə kommunikativ yanaşma.
3.Kommunikativ fəaliyyəl növləri.
4.Motivasiyanın müxtəlif növləri.
5.Xarici dilin tədrisində şifahi yanaşmanın əsas xüsusiyyətləri.
6.Kommunikativ dərsin əsas xüsusiyyətləri.
7.Kommunikativ dil tədrisinin mənbələri.
8.Audio-linqval metodun əsas xüsusiyyətləri.
9.Kommunikativ vərdişlərin inkişaf eldirilməsi yolları.
10.Xarici dilin tədrisində mövzular və situasiyalar, anlayışlar və
funksiyalar.
11.Çalışmaların növləri.
12.Tələffüzdə səhvlərin düzəldilməsi yolları.
13.Qrammatikanın tədrisində nitq tapşırıqlarının rolu və yeri.
14.M.E.Uestin metodu.
15.Xarici dil dərslərində oxunun tədrisi.
16.Ev oxusu dərslərində tələbələrin nitqinin zənginləşdirilməsi yolları.
17.İnteraktiv metodlar.
18.Orta ümumtəhsil məktəblərində xarici dil tədıisinin əsas prinsipləri.
19.Xarici diliin tədrisində tədris materialların rolu və yeri.
20.Xarici dilin öyrədilməsiııin linqvistik əsasları.
21.Ali ixtisas məktəbində xarici dilin tədrisinin əsas prinsipləri.
22.Xarici dilin öyrədilməsinin psixolinqvislik əsasları.
23.Xarici dil dərslərində şagird və tələbələrin eşidib-anlama vərdişlərinin
inkişaf etdirilməsi.
24.Şifahi nitqin linqvistik və psixoloji əsasları.
25.Orta məktəb şagirdlərinin xarici dildə əldə etdiyi bilik, bacarıq və
vərdişlərin yoxlanılması yolları.
26.Dilin aspektləri və onlarm praktik əhəmiyyəti.
27.Xarici dil dərslərində yazı vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi yolları.
28.Xarici dilin tədrisində fəallıq prinsipi.
29.Monoloji nitqin tədrisi.
30.Dialoji nitqin tədrisi.
31.Xarici dilin tədrisində qrammatik-tərcümə metodunun yeri və rolu.
32.Birbaşa metodun əsas prinsipləri
33.Xarici dil dərslərində yeni leksik vahidlərin öyrədilməsi yolları.
34.Xarici dilin tədrisində əyanilk prinsipinin yeri və rolu.
35.Dil və nitq çalışmalarının dilin tədrisində yeri və rolu.
36.Xarici dilin tədrisində tərcümə bir vasitə kimi.
37.Yeni leksik vahidlərin tədrisi zamam xarici dil müəlliminin qarşısına
çıxan problemlər və onların aradan qaldırılması yolları.
38.Xarici dil dəslərində dil öyrənənlərin şifahi nitq bacarıq və vərdişlərinin
inkişaf etdirilməsi yolları.
39.Xarici dil tədrisində dil öyrənənlərin müstəqil işlərinin təşkili.
40.H. Palmerin metodu.
41.Dilin öyrədilməsində şüurluluq prinsipi.
42.Xarici dilin tədrisində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının
tətbiqi.
43.Motivasiyaedici aspektlər. Onların dil tədrisinə təsiri.
44.Xarici dillərin tədrisinin tarixi.

45.Xarici dil dərslərində şagirdlərin idrak fəallığının təşkili
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar