DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

Tarixin Tədrisi Metodikası_Doktorontura sualları

TARİXİN TƏDRİSİ METODİKASI (5801.01) İXTİSASI ÜZRƏ
DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANININ SUALLARI
1.Məktəbdə tarixin tədrisi metodikasının predmeti və vəzifələri.
2.Tarix üzrə dərsdənkənar işin təhsil-tərbiyə əhəmiyyəti
3.Tarix təlimi məqsədlərinin məzmunu, onların tərkib hissələri.

4.Pedaqoji elmlər sistemində tarixin tədrisi metodikasının yeri.

5.Tarixi faktlar və nəzəri material.

6.Dərs tarix təliminin əsas təşkilat formasıdır.
7.Tarixin təlimi metodikasının digər elmlərlə əlaqəsi.
8.Məktəbdə tarix təlimində bədii ədəbiyyatdan istifadə imkanları.
9.Müəllimin tarix dərsinə hazırlaşması.
10.Tarix tədrisi metodikasının məzmunu və quruluşu.
11.Tarix təlimində nəşr olunmuş mətnlərlə iş.
12.Azərbaycanda tarix təhsili və metodik ədəbiyyat tarixindən.
13.Tarixi təsəvvürlərin növləri və tarixi biliklərin formalaşması prosesində onların rolu.
14.Tarixin təlimi metodikası və məktəb təcrübəsi.
15.Şagirdlərin biliklərinin və dərketmə bacarıqlarının yoxlanılmasının planlaşdırılması.
16.Tarixin tədrisi metodikasının əsas inkişaf mərhələləri.
17.Tarix təliminin tərbiyə məqsədi.
18.Tarixdən təlim materiallarının nəzəri səviyyədə öyrənilməsi.
19. Təlim metodları haqqında anlayış.
20.Tarixdən müasir ümumtəhsil məktəb proqramlarının məzmunu.
21.Müəllimin şifahi sözü ilə dərsliyin məzmununun əlaqəsi.
22.Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə tarixdən yeni proqramların tərtibi.
23.Tarix təliminin məzmunu ilə məqsədləri arasında uyğunluq.
24.Təlimin müxtəlif mərhələlərində yeni materialın öyrənilməsi.
25.Ümumtəhsil məktəblərində tarix təhsilinin müasir sistemi.
26.Məktəbdə tarix tədrisinin nəticələri.
27.Tarix üzrə sinifdənkənar işin məzmunu və formaları, metodiki üsul və vasitələri.
28.Tarix təlimi prosesində seminar və praktik məşğələlər.
29.Şagirdlərə tarixi anlayışların mənimsədilməsi yolları.
30.Tarix tədrisi metodikasında test tapşırıqları və onlardan istifadə.
31.Müstəqil Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil konsepsiyasında tarix təhsili
məsələləri.
32.Tarix təliminin məqsəd və prinsipləri.
33. Tarix təlimində şifahi şərh metodu.
34.Tarixin təlimi və təhsilin humanitarlaşdırılması.
35.Təlimin məzmununun Milli Kurikulumda açılması.
36.Təhsil Qanunlarında tarix təhsili məsələləri.
37.Məktəbdə tarix təhsilində dəyişikliklər.
38.Tarixi anlayışlar sistemi və cəmiyyətin inkişaf qanunauyğunluqları.
39.Bacarıqların təsnifatı və ona dair müxtəlif baxışlar.
40.Çarizmin müstəmləkəçilik siyasəti və Azərbaycanda tarix təliminin metod və formaları.
41.Ümumtəhsil məktəblərinin tədris planlarında tarix fənninin yeri.
42.Tarixdən elmi və elmi-kütləvi ədəbiyyatdan seminar məşğələlərində istifadə.
43.Tarix təlimi vasitəsi ilə şagirdlərin ümumi və xüsusi qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi.
44.Tarix təlimi üsulları – tarix təlimi metodikasının kateqoriyaları.
45.Dərslik və tədris proqramları.
46.Məktəb tarix kursunun quruluşu və örənilməsi prinsipləri.
47.Təkrarlama fəaliyyətində şagirdlərdə tətbiq etmək bacarıqlarının formalaşdırılması
48.Muzeydə dərs.
49.Tarix təliminin təşkilati formaları.
50.Tarixin interaktiv təlimi metodu.
51.Tarix fənn kurikulumlarının hazırlanması.
52.Tarixin tədrisi metodikasının əhəmiyyəti.
53.Tarix kabineti.
54.Ekskursiya dərsləri.
55.Azərbaycan tarixinin məktəbdə öyrənilməsi sahəsində yol verilən nöqsanlar.
56.Problemli şərh metodu.
57.Yeni təlim metodikası üzrə şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin yoxlanılması.
58.Müasir təhsil və tarixin tədrisi metodikasının problemələri.
59.Tarix dərslərində H.Əliyevin əsərlərindən istifadənin metodikası.
60.Tarixi mənbələrin öyrənilməsi zamanı fəallıq növləri.
61.Azərbaycan tarixi fənni üzrə təhsil standartları.
62.Tarix üzrə interaktiv dərslərin müxtəlif modelləri.
63.Fəndaxili və fənlərarası əlaqələr, onların həyata keçirilməsi yolları.
64.Tarixin tədrisində şəxsiyyətyönümlü təhsil anlayışı, mahiyyəti, məzmunu və ona verilən
tələblər.
65.Diskussiya və debat.
66.Tarix təlimində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi meyarları.
67.Tarix təliminin strategiyaları.
68.Tarixin tədrisində şəxsiyyətyönümlülük.
69.Məntiqi təfəkkürü formalaşdıran dərs nümunələri.
70.Ənənəvi və interaktiv dərsliklərin müqayisəli təhlili.
71.Tarixin tədrisi metodikası üzrə tədqiqatçı, metodist alimlər.
72.Fəal təlim metodu.
73.Tarixin tədrisi metodikasının təhsil, tərbiyə və proqnozlaşdırma
funksiyaları.
74.Tarix dərslərinin tipləri və onlara verilən tələblər.
75.Sinifdə dərslik mətni ilə işin növləri.
76.Xəritə ilə iş.
77.Tarixin təlimində illüstrasiya və şəkillərlə iş.
78.Tarix fənləri üzrə məzmun xəttləri və onun mahiyyəti.
79.Tarix dərsliklərinin tərtibi prinsipləri.
80. Şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarıqlarının formalaşdırılması.
81.Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılmasında tarixin tədrisi imkanları.
82. Tarix dərslərində İKT-dən istifadəyə verilən tələblər.
83. Tarixin tədrisində islam dəyərlərindən istifadə imkanları.
84. Şagirdlərdə Azərbaycan dövlətçilik şüurunun formalaşdırılması.
85.Tarixin tədrisində mədəniyyət məsələlərinin öyrədilmə texnologiyası.
86. Tarix dərslərində ilkin mənbələrlə işin metodikası.
87. Azərbaycan tarixi ümumdünya tarixinin tərkib hissəsidir.
88.Tarix kursu materiallarının müasirliklə əlaqəsi.
89.Əyanilik metodu.
90.Məktəbdə tarix təliminin məqsədləri.
Tərtib edən: p.e.d. İ.H.Cəbrayılov
p.f.d. L.H.Əsədova


p.f.d. L.İ.Mansurova
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar