DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar


Qərbi Avropa-VII Sinif_II-III Qruplar üçün
1.Eramızın əvvəllərinə doğru almanlar məskunlaşmışdılar?
a)şərqdə Visla,qərbdə reyn çayları,çənubda Alp dağları və Dunay çayı,şimalda Şimal dənizi və Baltik dənizi arasındakı ərazilərdə
b)qərbdə Elba,şərqdə Dnepr çayları arasındakı ərazidə və Şimali Afrikada
ç)Qara dənizin şimal sahillərində,Qərbi və şərqi Avropada
d)Asiya,Afrika və Aralıq dənizinin qovuşduğu ərazidə

2.Qədim alman tayfaları ikitarlalı əkin qaydalarını öyrəndilər?
a)ərəblərdən       b)hindlilərdən   ç)romalılardan    d)türklərdən

3. V-IX əsrlərdə Qərbi Avropada feod adlanırdı?
a)hərbi xidmət əvəzində verilən və irsi keçən torpaq
b)yerli feodallara məxsus irsi torpaqlar
ç)feodal torpağının ağa rtorpağı adlanan hissəsi
d)himayəçiliyə görə verilən torpaq

4.  Qədim almanlarda tayfanı idarə edirdi?
a)ağsaqqallar   b)kahinlər       ç)xalq yığınçağı     d)hərbi başçı

5. Qərbi Avropada V-IX əsrlərdə turnir deyilirdi?
a)çəngavərlərin hər çür əylənçələrinə
b)hərbi toqquşmalara və yarışlara
ç)feodalların ənənəvi bayramlarına
 d)çəngavərlərin güç və çevikliklərini müəyyənləşdirən yarışlara

6. Mükəlləfiyyət adlanırdı?
a)töyçü             b)asılı kəndlinin görməli olduğu məçburi işlər
ç)kəndlilərin kilsəyə verdikləri vergi
  d)asılı kəndlilərin pay torpağında gördüyü işlər

7.  Almanlar arasında bərabərsizliyi güçləndirdi?
a)slavyan torpaqlarına basqınlar
b)Roma imperiyasına basqınlar
ç)drujinaların meydana gəlməsi
d)tayfalararası müharibələr

8 V əsrin sonlarından vandalların məskunlaşdığı ərazi?
    a)Ispaniya      b)Italiya        ç)Afrika       d)Qalliya

9.  Alman istilalarının Avropa üçün nətiçələri
1-Avropada mədəniyət sürətlə inkişaf etməyə başladı
2-Qərbi Romada tənəzzülə uğramış quldarlıq quruluşu dağıldı
3-Istehsalda əkinçilik mühim yer tutmağa başladı
4-Feodalizmə keçid üçün şərait yarandı         
a)2,4         b)3,4     ç)1,4    d)2,3

10. V əsrin sonlarında qalliyanı işğal etdilər?
a)franklar      b)qotlar        ç)vandallar       d)sakslar

11. VI əsrin sonlarından başlayaraq franklarda kəndlinin öz xüsusi torpağını itirməsi səbəblərinə aiddir?
a)kilsə vergisi                     
b)vergilərin çoxluğu
ç)müharibələrlə əlaqədar tez-tez hərbi xidmətə çağrılması
  d)içma torpaq sahibliyinin ləğvi

 12.  Alman əyanları əsasən nə hesabına yaşayırdılar?
         A)  Kəndlilərdən alına töycü
         B)  Torpaqdan alınan icarə haqqı
         C)  Hərbi qənimət
         D)  Qul əməyi
        
13. VIII əsrdə Avropanın iqtisadi həyatında baş vermiş ən böyük hadisə?
         A)  Təkərli kotandan istifadə         B)  Qonşuluq icmasına keçid
         C)  Üçtarlalı əkinçiliyə keçid          D)  Quldarlığın süqutu

11  14. Feodalın əkin yeri bölünürdü?
         A)  Becərilən torpaq və dincə qoyulan torpaq
         B)  Kəsmə torpaq və herik
         C)  Şumluq torpaq, xam yer, dincə qoyulan torpaq
         D)  Ağa torpağı və kəndlilərin pay torpağı

15. Roma quldarlarının Xlodviqin hakimiyyətini qəbul etməsinin səbəbi?
         A)  Geniş ərazilər tutmaq istəyi
         B)  Hərbi qənimətdə iştirak etmək istəyi
         C)  Öz torpaqlarını saxlamaq istəyi
D)Kral yanında vəzifə tutmaq istəyi

1   16.  Xlodviq dövründə qanunlar toplusu yarandı?
         1)  Roma hüququ əsasında
         2)  Frankların qədim adətləri əsasında
         3)  Kral fərmanları əsasında
         4)  Xalq yığıncağı qərarları əsasında
         5)  Əyanların tələbləri əsasında
         A) 1,5         B) 2,3                c) 1,4         d) 2,4

1   17.Xlodviqin hakimiyyətini tayfa başçısının hakimiyyətindən fərqləndirirdi?
         A)  Kral hakimiyyəti əyanlara arxalanırdı
         B)  Kralın öz drujinası vardı
               C)  Kral hakimiyyəti irsi idi və ona qarşı olan hər bir hərəkət xəyanət sayılırdı
         D)  Tayfa kraldan asılı idi
         E)  Kralı xalq yığıncağı seçirdi

18.  Qərbi Avropada V-IX əsrlərdə turnir deyilirdi?
a)çəngavərlərin hər çür əylənçələrinə
b)hərbi toqquşmalara və yarışlara
ç)feodalların ənənəvi bayramlarına
d)çəngavərlərin güç və çevikliklərini müəyyənləşdirən yarışlara

19. Xlodviq qrafları təyin edirdi?
         A) Yerli əyanlardan            B)Yaxın adamlarından
        C) Varlı döyüşçülərdən          D) Cəngavərlərdən

20.Xlodviq Qalliyanı tutmaq üçün hansı tədbirləri gördü?
         A)  Ordusunda nizam-intizamı artırdı
         B)  Yerli əyanları öz tərəfinə çəkdi     
               C)  Xristanlığı qəbul etməklə yerli əyanları öz tərəfinə çəkdi
         D)  Başqa tayfaları öz tərəfinə çəkdi
1
 


Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar