DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

Korreksion Psixologiya-Doktorontura Sualları

KORREKSİON PSİXOLOGİYA ( 6101.01 ) İXTİSASI ÜZRƏ
DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANININ SUALLARI
1.Korreksion psixologiyanın predmeti
2.Korreksion psixologiyanın obyektləri
3.Korreksion psixologiyanın tədqiqat metodları
4.Korreksion psixologiyanın digər elm sahələri ilə əlaqəsi
5.Anomal uşaqların pedaqoji-psixoloji xarakteristikası
6.Korreksion psixologiyanın sahələri
7.Qanunvericilik bazası əsasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların
təhsilinin təşkili
8.Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların inteqrasiyalı təlim və tərbiyəsinin
təşkili
9.Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla bağlı qəbul olunmuş və istinad edilən
sənədlər
10.Surdopedaqogika haqqında ümumi anlayış
11.Surdopedaqogika defektologi-yanın bir sahəsi kimi
12.Surdopedaqogikanın mövzusu və vəzifələri
13.Eşitmə qalığı olan uşaqların nitq inkişafı
14.Eşitmə qüsuru olan uşaqların təsnifatı
15.Kar uşaqların təlim-tərbiyəsinə verilən didaktik prinsiplər
16.Məktəbəqədər yaşı dövründə kar və zəif eşidən uşaqlarla aparılan
diaqnostik və korreksiyaedici işlər
17.Oliqofrenopedaqogika haqqında ümumi anlayış
18.Oliqofrenopedaqogikanın möv¬zusu və vəzifələri
19.Oliqofrenopedaqogikanın tədqiqat metodları
20.Oliqofrenope¬da¬qogika pedaqogikanın bir sahəsi kimi

21.Əqli cəhətdən geridə qalan uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri
22.Əqli cəhətdən geridə qalan uşaqların diaqnostika və korreksiyası
23.İntellektin ölçülməsi (İQ)
24.Anadangəlmə və həyatda qazanılan əqli gerilik
25.Təfəkkür və nitq inkişafında geridəqalma
26.Oliqofren uşaqların cəmiyyətə adaptasiyası
27.İdiotizm ağıldan kəmliyin ən ağır forması kimi
28.İmbetsil uşaqlarla aparılan təlim-tərbiyə işi
29.Debillik ağıldankəmliyin yüngül dərəcəsi kimi
30.Tiflopedaqogika haqqında ümumi anlayış
31.Tiflopedaqogika defektologiyanın bir sahəsi kimi
32.Tiflopedaqogika kor və zəif görən uşaqların təlim-tərbiyəsindən bəhs edən
elm sahəsi kimi
33.Görmə qüsurları olan uşaqların görmə səviyyəsinə görə qruplaşdırılması
34.Kor uşaqların psixi inkişafının xüsusiyyətləri
35.Zəif görən uşaqların psixi inkişafı
36.Kor və zəif görən uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri
37.Kor və zəif görən uşaqların təlim-tərbiyəsinin təşkili
38.Kor və zəif görən uşaqlarla pedaqoji, psixoloji və kliniki işlərin təşkili.
39.Kor və zəif görən uşaqların əmək və təlim fəaliyyəti
40.Tiflopedaqogikanın digər elm sahələri ilə əlaqəsi
41.Uşaqların qüsurlarına görə xüsusi məktəblərə qəbulu
42.Uşağın fiziki və əqli inkişaf səviyyəsinin diaqnostikası
43.Anomal uşaqların valideynləri ilə aparılan pedaqoji-psixoloji iş
44.Az fiziki və əqli qüsuru olan uşaqların diaqnostikası və onların ümumtəhsil
məktəblərində təlim-tərbiyəsi işinin təşkili
45.Kor, zəif görən, kar, zəif eşidən, nitqi qüsurlu uşaqlarla aparılan didaktik
işlər
46.Anomal uşaqların psixi inkişaf xüsusiyyətləri
47.Anomal uşaqların müvafiq fəaliyyət formalarının təşkili
48.Loqopediya haqqında ümumi anlayış
49.Loqopediyanın mövzusu və tədqiqat obyekti
50.Nitq və təfəkkür
51.Nitq və ünsiyyət. Nitq və dil
52.Nitqin patologiyası
53.Loqopediyanın prinsip və metodları
54.Loqopediyanın qarşısında duran mühüm vəzifələr
55.Nitq və psixikanın qarşılıqlı əlaqəsi
56.Nitq və təfəkkür arasında vahidlik
57.Nitqin formaları. İnsan fəaliyyətində nitqin rolu
58.Nitqin anatomik-fizioloji mexanizmləri
59.Nitq fəaliyyətinin psixoloji və psixo¬linq¬vistik aspektləri
60.Loqopediyanın pedaqoji əsasları
61.Nitq pozuntuları haqqında anlayış
62.Nitq pozuntularının əlamətləri
63.Nitq aparatının fizioloji pozuntuları
64.Sinir sistemindəki pozuntular və nitqə onun təsiri
65.Nitqin patologiyasının formaları
66.Nitq inkişafının ləngiməsi, alaliya, afaziya
67.Nitq sürətindəki çətinliklər: kəkələmə, bradilaliya, taxilaliya
68.Səs tələffüzü haqqında anlayış
69.Səsin fizioloji mexanizmləri
70.Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda səs tələffüzünün inkişafı
71.Düzgün səs tələffüzünün formalaşdırılması
72.Burun və sonur səslər
73.Böyüklərin nitq və səs nöqsanlarının uşaqlara təsiri
74.Dislaliya və onun yaranma səbəbləri
75.Dislaliya haqqında ümumi məlumat
76.Dislaliya zamanı nitq aparatının müxtəlif şöbələrinin zədələnməsi
Dislaliyanın təsnifatı: etioloji, patogenetik, kliniki və. s
77.Dislaliyanın formaları: funksional və üzvi; motor,sensor, senso-motor və s.
78.Düzgün səs tələffüzü işinin mərhələləri
79.Dislaliyanın korreksiyası
80.Loqopedik iş zamanı səslərin fərqləndirilməsi
81.Kəkələmə haqqında ümumi məlumat
82.Kəkələməni yaradan əsas səbəblər
83.Uşaqlar arasında kəkələmənin yayılması
84.Kəkələyənlərin psixoloji xüsusiyyəti
85.Məktəbəqə¬dər yaşlı kəkələyən uşaqlarla aparılan korreksiya işləri
86.Yazılı nitqdə buraxılan qüsurlar haqqında anlayış
87.Nitq inkişafı haqqında ümumi məlumat
88.Rabitəli nitqin inkişafı
89.Yazılı nitqin inkişafı
90.Dialoji və monoloji nitq
Tərtib edən: prof. R.İ. Əliyev 
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar