DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

İnformatika-Cavablı testlər

   Kompüterin texniki əsası

1. Müasir komputerlərin əsas arxitekturası kim tərəfindən verilib?
A)) Con -Fon Neyman
B) Paskal
C) Şennon
D) Leybnis
E) Ada Avqusta

2. Con -Fon Neymana görə EHM-in tərkibinə daxil olmayan qurğu
A)) Kommunikasiya qurğusu
B) hesab –məntiq qurğusu
C) Xarici yaddaş qurğusu
D) İdarəedici qurğusu
E) Operativ qurğusu  

3.  EHM nədir ?
A)) informasiya proseslərini avtomatlaşdıran elektron qurğu
B) informasiyanı ötürən və saxlayan qurğu
C) informasiyanı daxil edən və saxlayan qurğu
D)  elektrik qurğu
E) informasiyanı çevirən qurğu
4.   EHM-lərin  nəsilləri necə müəyyən olunur?
A)) Element bazası, yaddaş həcmi və sürəti ilə;
B)  Operativ yaddaşının tutumu (həcmi) ilə;
C) EHM yaradılarkən tətbiq olunan arxitektura ilə;
D) EHM-in yerinə yetirə bildiyi əmrlərin sayı ilə;
E) yaradılma tarixi və yaddaş həcminə görə
5.  Birinci nəsil EHM-lər və onların element bazası ?
A))  elektron lampalı;
B) interqral sxemli;
C) yarımkeçirici - tranzistorlu
D) böyük inteqral sxemli;
E) böyük inteqral sxemli və lampalı.
6.  İkinci nəsil EHM-lər və onların element bazası?
A)) yarımkeçirici - tranzistorlu;
B) inteqral sxemli;
C) elektron lampalı ;
D) böyük inteqral sxemli;
 E)  fotonlar
7. Dördüncü nəsil EHM-lər və onların element bazası:
A))  böyük inteqral sxemlər
B) yarımkeçirici tranzistorlar
C) inteqral sxemlər
D) lampalar
E) fotonlar
8. İlk Fərdi kompüterin  yaranma tarixi
A)) 1974
B) 1975
C) 1981
D) 1942
E) 1946

9. Fərdi kompüterin  tərkib hissələri(əsas qurğuları)
A)) sistem bloku, klaviatura, monitor, manipulyator(mauz);
B) sistem bloku, printer, monitor, klaviatura, manipulyator;
C) sistem bloku, sistem platası, monitor, printer;
D) sistem bloku, monitor, klaviatura, skaner, printer;
E) sistem bloku, sistem platası, monitor, printer, manipulyator.

10.  Kompüterin sistem blokunun əsas elementləri?
A)) sistem platası, adapterlər,cərəyan bloku, vinçester, diskovod;
B) printerlər, adapterlər, cərəyan bloku,  diskovod, vinçester;
C) ana plata, adapterlər, monitor;
D) sistem platası, adapterlər, diskovod, vinçester, diskovod,  klaviatura;
E) sistem platası, adapterlər, cərəyan bloku, elastik maqnit diskləri diskovod, skaner.

11. Ana (sistem) platanın üzərində kompüterin hansı komponentləri yerləşdirilmişdir?
A)) mikroprosessor, operativ yaddaş, mühafizə mikrosxemləri,çipset, magistral (şin), şin nəzarətçiləri, daimi yaddaş qurğusu,slotlar;
B)  mikroprosessor, operativ yaddaş mühafizə mikrosxemləri, slotlar;
C) mikroprosessor, operativ yaddaş, mühafizə mikrosxemləri, mərkəzi magistral, slotlar.
D)  mikroprosessor, operativ yaddaş, mühafizə mikrosxemləri, mərkəzi magistral, şin nəzarətçiləri;
E) mikroprosessor, mühafizə mikrosxemləri, magistral (şin), şin nəzarətçiləri, slotlar.

12.  Mikroprosessorların əsas parametrləri hansılardır?
A)) əmrlər toplusu, mərtəbəlilik, takt tezliyi;
B) əmrlər toplusu, vaxt, say sistemi;
C) əmrlər toplusu, mərtəbəlilik
D) əmrlər toplusu, takt tezliyi, ölçüsü
E) mərtəbəlilik, takt tezliyi, vaxt.

13.  Takt tezliyi nədir?
A)) vahid zamanda yerinə yetirən əməliyyatların sayı;
B) əmrlərin sayı;
C) operativ yaddaşı ünvanlaşdırmaq üçün istifadə edilən ikilik mərtəbə:
D) ikilik mərtəbələrin (bitlərin) sayı;
E) iş zamanı görülən işlərin miqdarı;

14. Takt tezliyi ölçülür?
A)) Meqa herslə
B) Meqabaytla
C) Piksellə
D) Meqa hers/san
E) Bit

15.   Keş-yaddaş nədir?
A)) Əməli yaddaşa müraciət sürətini artıran və mikroprosesorla uyğunlaşdırılan yaddaş
B) operativ yaddaşın bir hissəsi;
C) operativ yaddaşdan verilənləri daha sürətlə oxuyan yaddaş;
D) Yavaş sürətlə işləyən qurğuların işini operativ yaddaşla əlaqələndirən yaddaş;
E) operativ yaddaşa verilənləri daha sürətlə yazan yaddaş

16.Kompüterlərə qoşulan periferik qurğuların uyğunluğu və idarəsi üçün təyin olunmuş elektron plata :
A)) Şin sistemi
B) Kontroller
C) Skaner
D) Strimer
E) Plotter

17.  PLOTTER nədir?
A)) müxtəlif sxemlərin kağız üzərində çap edən qurğu
B) Hesab məntiq qurğusu
C) Daxili yaddaş
D) Xarici yaddaş
E) SETUP

18.  Monitor nə üçündür?
A)) İnformasiyanı ekranda təsvir etmək üçün
B)  İnformasiyanı emal etmək üçün;
C)  İnformasiyanı daxil etmək üçün; 
D)  İnformasiyanı çap etmək üçün;
E)  İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün;            

19.  Kompüter nədir?
A)) İnformasiyanın çevrilməsini avtomatlaşdıran elektron qurğu  
B) Mətn yığmaq üçün qurğu
C) Elektron cədvəllərlə işləmək üçün qurğu      
D) Hesablama qurğusu                            
E) Oyun qurğusu

20.  Xarici yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddətə yadda saxlanılır?
A)) Uzun məddətə- qeyri müəyyən vaxta
B) Yarım il müddətinə            
C) 5 il müddətinə            
D) 1 il müddətinə            
E) Kompüterin istismarı müddətin

21.  Operativ yaddaşda informasiya hansı say sistemində təsvir olunur?
A )) 2-lik    
B) 16-lıq    
C) 10-luq 
D) İxtiyari   
E) 8-lik

22. Verilənləri əks etdirən qurğu hansıdır?
A)) Monitor 
B) Disket     
C) Klaviatura    
D) Vinçester    
E) Printer

23. Açıq arxitektura prinsipi nədir?
A)) Kompüterə əlavə qurğuların qoşula bilməsi və bir modelin digər modelə çevrilə bilməsi  
B) Kompüterin uzun müddət şəbəkəyə qoşulması
C) Kompüterin şəbəkədən açılması
D) Operativ yaddaşın böyüdülməsi      
E) Kompüterin İnternet-ə qoşulması

24. Operativ yaddaşın əsas xüsusiyyəti
A)) İnformasiyanı müvəqqəti  yadda saxlaya bilir         
B) İnformasiyanı uzun müddət yadda saxlaya bilir
C) İnformasiyanı digər kompüterlərə ötürməyə xidmət edir
D) Onun tutumu sonsuzdu
E) İnformasiyanı translyasiya edir.

25. Printer nə üçündür?
A))  İnformasiyanı çap etmək üçün
B)   İnformasiyanı təsvir etmək üçün           
C).  İnformasiyanı emal etmək üçün        
D)   İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün  
E)   İnformasiyanı daxil etmək üçün

26.  İnformasiyanı uzunmüddətli yadda saxlayan qurğu ?
A)) Vinçester
B)  Printer          
C)  Monitor         
D)  Operativ yaddaş
E)  Skaner.

27.  Prosessor nə üçündür?
A)) İnformasiyanı emal etmək və digər qurğuları idarə etmək üçün
B) İnformasiyanı daxil etmək üçün        
C) İnformasiyanı  toplamaq üçün 
D) Proqramları daxil etmək üçün            
E) İnformasiyanı çap etmək üçün

28. Vinçesterin şərti adı nədir?
A)) C                     
B) CD-ROM          
C) A                
D) F
E) B

29.  Operativ yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddətə yadda saxlanılır?
A)) Kompüterin istismarı müddətində
B) 1 saat          
C) 1 sutka          
D) Həmişəlik             
E) 8 saat

30. #1605#01#03#01   Kompüterin sürətini xarakterizə edən göstərici hansıdır?
A)) Takt tezliyi            
B) Mərtəbəlilik             
C) Operativ yaddaşın həcmi
D) Klaviatura         
E) Prosessor

31. BİOS mikrosxemi:
A)) enerjidən asılı olmayan daimi yaddaş qurğusudur;
B) sistem platasının üzərində belə mikrosxem yoxdur;
C) enerjidən asılı daimi yaddaş qurğusudur;
D) enerjidən asılı operativ yaddaş qurğusudur;
E) yarım daimi yaddaş qurğusudur.
32. BİOS mikrosxemində yerləşən proqramın əsas funksiyası:
A)) Kompyuterin qurğularını test etmək
B) İnformasiya mübadiləsini həyata keçirmək
C) Qurğuların əlaqəsini yaratmaq
D) Müxtəlif videorejimdə ışləmək
E) İnformasiyanı digər qurğulara göndərmək
33.  Fərdi kompyuterin funksiyaları:
A)) veriləni daxil etmək, yaddaşdakı proqram əsasında onu çevirmək və nəticəni xaric etmək;
B) məlumatı, veriləni toplamaq, emal etmək;
C) veriləni xaric etmək, onu çevirmək;
D) şəbəkəyə qoşulmaq, veb səhifələri açmaq;
E) yaddaşdakı veriləni emal etmək.
34.  Fərdi  kompyuterin texniki avadanlıqları hansı termin ilə ifadə olunur?
A)) Softward
B) Hardward
C) Drivers
D) Adapter
E) HDD
35. Fərdi kompüterin qurğularinin tam toplusu:
A))  sistem bloku, monitor, klaviatura, mouse, periferiya qurğuları;
B)  mikroprosessor, monitor, klaviatura, mouse;
C)  əməli yaddaş, mikroprosessor, keş yaddaş;
D)  monitor, klaviatura, mouse, printer;
E)  monitor, klaviatura, mouse, printer, skayner.
36. Riyazi və məntiqi əməliyyatları yerinə yetirən hansı qurğudur?
A)) mikroposessor
B) əməli yaddaş;
C)  daimi yaddaş;
D)  sərt disk;
E)  şinlər.
37. Verilənləri müvəqqəti saxlamaq üçün istifadə olunan yaddas:
A)) əməli (operativ) yaddaş
B)  daimi yaddaş;
C)  kompakt disklər;
D) mikrosxemlər dəsti (cipset);
E)  modem, fləş.
38.  Verilənləri uzun müddət saxlayan yaddaş:
A))  daimi yaddaş
B)   mikrosxemlər dəsti (cipset)
C)  keş yaddaş
D)  əməli (operativ) yaddaş
E)  modem, disket.
39.  Takt tezliyinin  ölçü vahidi
A))  Meqahers
B)  takt vahidi
C)  Vatt
D)  Takt siqnalı
E)  Kbayt
40. Kompüter və telefon arasında rəqəmli elektron siqnalını analoq siqnalına və ya əksinə çevirən qurğu?
A))  modem;
B) server;
C)  transformator;
D)  prosessor;
E)  şlyüz.
41. Monitor nə üçündür?
A)). İnformasiyanı təsvir etmək üçün;            
B). İnformasiyanı emal etmək üçün;
C). İnformasiyanı daxil etmək üçün;                   
D).  İnformasiyanı çap etmək üçün;
E).. İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün

42. F1, F2,…,F10 klavişləri necə adlanır?
A)). Funksional klavişlər.;           
B). Xidməti klavişlər;            
C). Əlavə klavişlər;
D). İdarəetmə klavişlər;             
E). Hərf-rəqəm klavişləri


43. Fərdi kompyuterin keyfiyyətini xarakterizə edən aşağıdakı göstəricilərdən hansı ən başlıcası hesab olunur?
A)) prosessorun vahid zamanda yerinə yetirdiyi əməliyyatların sayı;
B) kompyuterin yer elektrik enerjisinin miqdarı;inə yetirə bildiyi əmrlər toplusu;
C)  eyni zamanda kompyuterə birləşdirilə bilən daxiletmə qurğularının sayı;
D)  kompyuterin istifadə etdiyi elektrik enerjisinin miqdarı;
E)  eyni zamanda kompyuterə birləşdirilə bilən çıxış qurğularının sayı.

44.  BİOS  harada yerləşir?
A))  daimi yaddaşda
B)  xarici yaddaşda;
C)  yarımdaimi yaddaşda;
D)  operativ yaddaşda;
E) diskdə;
45.  Qrafiki rejimdə Super VGA-nin digər monitorlardan fərqləndirən əsas xüsüsuiyyətlər
A))ekranda yerləşən nöqtələrin sayı və ölçüsü
B) ekranın ölçüsü
C) nöqtənin ölçüsü
D) video yaddaşla təmin edilməsi
E) imformasiya mübadiləsinin sürətlənməsi

46. Təsvirin formalaşdirilması prinsipinə görə monitorlar
A)) elekron-şua borulu, mayekristal, plazma
B) maye-kristal və plazma
C) nazik ekranlı və monoxrom
D) elektron-şua borulu və nazik ekranli
E) elektron şua və ZCD

47. Funksional baxımdan yaddaş qurğusunun növləri
A)) daxili və xarici
B) sabit yaddaş və SETUP
C) operativ yaddaş və HDD
D) ROM, PROM, EROM
E) əməli yaddaş qurğusu və BİOS

48.  Mikroprosesorun işləmə sürətini artırmağa imkan verən yaddaş hansıdır?
A)) keş yaddaş
B) BIOS
C) RAM 
D) ROM
E) FLƏŞ

49. Komputerə qoşulan periferik qurğuların  uyğunluğu və idarəsi  üçün təyin olunmuş elektron plata hansıdır
A)) Şin
B) Kontroller
C) Strimer
D) Plotter
E) Adapter

51. Hansı model Pentiumdur?
A)) İntel – 80586        
B). İntel – 80486         
C). İntel – 8086        
D). İntel – 80286    
E). İntel – 80386  

52. Printer nə üçündür?
A)). İnformasiyanı çap etmək üçün;;           
B). İnformasiyanı təsvir etmək üçün
C). İnformasiyanı emal etmək üçün;            
D). İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün;  
E). İnformasiyanı daxil etmək üçün.

53.  Prosessor hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur?
A)). Takt tezliyi, mərtəbəlilik, tipi;       
B). Fiziki ölçüləri;             
C). Sürəti, quruluşu, tipi;
D). Quruluşu, sürəti;                  
E). İstehsal tarixi

54.  Mikroprosesorun xarici qurğular ilə informasiya mübadiləsini həyata keçirən yuva?
A)) Portlar
B) Şinlər
C) Kontroller
D) Adapter
E) Drayver

55.   Printerin çap etmə sıxlığının ölçü vahidi?
A)) 1 düyümə düşən nöqtələrin sayı(dpi)
B)  1 saniyədəçap edilən simvollar
C)  1 san ərzində vərəqlərin sayı
D)  taktların sayı
E)  tezlik

56.  Skanerin funksiyası?
A)) İnformasiyanın surətini çıxarıb kompyuterə daxil etmək
B) İnformasiyanı çapa vermək
C) İnformasiyanı digər qurğulara ötürmək
D) İnformasiyanı çoxaltmaq
E) İnformasiyanı uzun müddət yadda saxlamaq

57.  Kompyuterin iş seansına başlaması zamanı test proqramı harada yerləşir?
A)) ROM
B) RAM
C) HDD
D) KEŞ
E) FDD
58. Operativ yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddətə yadda saxlanılır?
A)). Kompüterin istismarı müddətində;
B). 1 saat;          
C). 1 sutka;                  
D). Həmişəlik;            
E). 8 saat.

59.  3,5 düymlük disklərin həcmi nə qədərdir?
A)). 1,44 MB;          
B). 640 MB;         
C). 320 MB;          
D). 1,2 MB;         
E). 360 MB.

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar