DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

14 Kasım 2015 Cumartesi

Fransız Dili Dərsi-Əlifba və Burun Səsləri

FRANSIZ  DİLİNİN ƏLİFBASI

     Fransız dilində 26 hərf, 32 səs, və 6 əlavə səs var.
Aa, Bb(be), Cc(ce), Dd(de), Ee(ö), Ff(ef), Gg(je), Hh(aş), Iı(i), Jj(ji), Kk(ka), Ll(el), Mm(em), Nn(en), Oo(o), Pp(pe), Qq(kü), Rr(er), Ss(es), Tt(te), Uu(ü), Vv(ve), Ww(dubleve), Xx(iks), Yy(iqrik), Zz(zet).
BURUN SƏSLƏRİ
 


Ã] –an         an          Bu hərf birləşmələri samit qarşısında və ya sözün

an

 
[Ê[]-ən        am                     sonunda [ã] an burun səsini verir.Ex:chambre,
[ð]-on         on                       enfant,France.                                                  
[œɔ˜]-ön      em



on             samit qarşısında və ya sözün sonunda [ð] Ex: Long,sombre.
om


in
im    
ain               ən   -    bu hərf birləşmələri samit qarşısında və ya sözün sonunda
aim              [Ê] ən burun səsini verir. Ex: simple(sənpl), pain, plain, plein, faim
ein               (fən)



un             æ- bu hərf birləşmələri samit qarşısında və ya sözün sonunda
um           [æ] ön burun səsini verir .Ex: lundi, parfum(parfön)


ien-[Ê] – yən
oin-[W Ê] – uən    Ex: bien, chien, loin


ai-e – Ex: maison
au
eau         o- chaud- isti
               chapeau- papaq


ay-ey-Ex: crayon (creyon)
ail- ay- travail       (travay)

c - [s], [k]
c-e, i, y qarşısında [s] kimi oxunur. Qalan hallarda [s] yox , [k] kimi oxunur. Ex: classe, place, ici, decouverte.

Ç – (sediy) [ʕ]
 həmişə s oxunur.Ex: français
Ch- ş Ex: chercher

Ee- öe kimi oxunur.
1. E hərfi 2 və ya daha artıq hecalı sözün sonunda oxunmur.Ex: table, fenêtre
2. Bütün birhecalı sözlərdə ö hərfi oxunur.me, te, ce, se , ne, le, que, je       ö
3. E hərfi qapalı hecada e kimi oxunur. Ex: tra/ver/ser . eger heca samitlə bitirsə qapalı hecadır.
4. açıq hecada isə ö kimi oxunur. Ex: fe/nê/tre,le/çon
5. Açıq, qapalı, hecada və yaxud çoxhecalı sözlərin sonunda yerləşməsindən asılı olmayaraq  əgər e hərfinin üzərində  aksan tegü   ́ aksan qrav    ̀  və ya aksan sirfonkuleks  ̂  işarələri olarsa onda E hərfi həmişə e kimi oxunulur. Ex: étè, pére fête, parlé.

Eu-ö- beurre-yağ
Ei-e- neige-qar
Oeu-ö-oeuf-yumurta, boeuf (böf)

Er, ez  sözlərin sonunda kimi oxunur. Ex: parlez, parler.


QEYD: Heca samitlə bitirsə bitirsə o qapalı hecadır.
Ff-f kimi oxunur. Bəzi hallarda v kimi oxunur. Ex: neuf-v heures, neuf-v ans
Yalnız bu sözlərdə.

Gg - [g] j, [g] q hərfi kimi oxunur.(j, q)

E, i, y qarşısında j[ӡ] kimi, qalanlarının qarşısında isə [g] q kimi oxunur. Ex: image, gomme
Gn-[ῃ]-yn, ny-yumşaq tələffüz olunur. Ex: campagne-kənd.

İi-hərfi sait qarşısında yumşaq  y  kimi tələffüz olunur. Ex: pionnier-pioniye, soleil-soley, fille-fiy, bauteille-botey. MÜSTƏSNALAR: Mille-mil, village-vilaj, ville-vil.

il         y və ya iy kimi oxunur.
ill       
Jj-həmişə j kimi oxunur.(je)
Oo-ou-(u)-Ex: loup.
Oi-(ua)-Ex: froid (frua)
Pp-ph-[f]-fi-photo

Qq-q, qu-k kimi oxunur. qui, que, fabrique(fabrik)
s-[s] - [z]
s-2 sait arasında [z] kimi oxunur. Ex: chaise
qoşa ss, bir s kimi tələffüz olunur. Ex: classe
Tt-tion [sjɔ̴] syon səsini verir. Ex: revolution –revolusyon

Bütün burun səsləri ancaq samit qarşısında və ya sözün sonunda burun səsi verir.
Özündən sonra sait gələrsə yazıldığı kimi oxunur.

U-ü-kimi oxunur
Fransız dilində u yoxdu.
Es sözlərin sonunda oxunmur.

Ww-[w]-Vv Wagon
Yy-i-[i]-səsi verir.sait qarşısında y kimi oxunur.
Zz-z-səsi verir.z - sözlərin sonunda oxunmur.
Xx- hərfi [ks],[qz],[s],[z] kimi oxunur.
1.     x hərfi sait və samit qarşısında [ks], [qz]  səsini verir. Ex: fixer-fikse, expliquer-eksplikö, examen-eqzamən
2.     x hərfi sözlərin sonunda oxunmur. Ex: deux-dö, heureux-örö,
3.     x hərfi 3 dənə sözdə [s] kimi oxunur. Ex: six-sis,dix-dis,soixante-suasan
4.     x hərfi3 dənə sözdə [z] kimi oxunur. Ex: sixieme, dixieme, deuxieme
5.     Sözlərin axırında x, d, t, p, s, z oxunmur.
6.     x samitlə başlayan sözlərin qarşısında gelende x düşür. lakin sept müstəsnadı.



Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar