DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

Coğrafiyanın Tədrisi Metodikası-Doktorontura Sualları

COĞRAFİYANIN TƏDRİSİ METODİKASI (5801.01) İXTİSASI ÜZRƏ
DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANININ SUALLARI
1.VII sinif coğrafiya fənninin strukturu və məzmunu
2.Coğrafiyanın tədrisində innovasiyaların tətbiqi imkanları
3.Coğrafiya dərslərində Azərbaycan tarixinə dair biliklərin tədrisi imkanları və yolları
4.Coğrafiyanın tədrisi metodikasının predmeti, vəzifələri, başqa elmlərlə əlaqəsi
5.Coğrafiyanın tədrisi metodikasında ənənəvi və müasirlik
6.Coğrafiya üzrə dərsdənkənar tədbirlərin keçirilməsinə verilən tələblər
7.VI sinif coğrafiya kursunun strukturu
8.Coğrafiyanın tədrisində şagirdlərdə həyati bacarıqların formalaşdırılması
9.“Azərbaycanın landşaftları” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri, əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
10.VIII sinif coğrafiya fənninin strukturu və məzmunu
11.IX sinif coğrafiya fənninin məzmunu xüsusiyyətləri
12.“Aqrar-Sənaye Kompleksi” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri, əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
13.VIII sinif coğrafiya fənninin strukturu və məzmunu
14.Coğrafiyadan test nümunələrinin hazırlanması metodikası
15.“ Aran-coğrafi rayonu” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri, əhəmiyyəti və
tədrisi xüsusiyyətləri
16.Coğrafiya fənni üzrə məzmun standartları
17.Coğrafiyanın tədrisində nəzəriyyə və praktikanın vəhdətinin nəzərə
alınmasının əhəmiyyəti
18.“Azərbaycan Respublikasının əhalisi və əmək ehtiyatları” mövzusunun
coğrafiya kursunda yeri, əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
19.Coğrafiya fənninin təlim-tərbiyə vəzifələri
20.Coğrafiya fənni üzrə təlim strategiyaları
21.“Azərbaycan Respublikasının coğrafi mövqeyi” mövzusunun coğrafiya
kursunda yeri, əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
22.Coğrafiyanın tədrisində diyarşünaslıq materiallarından istifadə yolları
23.Coğrafiyanın tədrisinə müasir yanaşmaların tətbiqi imkanları
24.“Türk dünyası- təsərrüfatının ümumi səviyyəsi” mövzusunun coğrafiya
kursunda yeri, əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
25.Coğrafiya fənni kurikulumunun səciyyəvi xüsusiyyətləri
26.Ümumtəhsil məktəblərində coğrafiyanın tədrisi təcrübəsinin öyrənilməsi
metodikası
27.“Azərbaycan Respublikasının relyef, geoloji quruluşu” mövzusunun
coğrafiya kursunda yeri, əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
28.Coğrafiya dərslərində müəllim-şagird münasibətləri
29.Azərbaycanın müstəqilliyi illərində coğrafiyanın tədrisində məzmun
dəyişiklikləri
30.“Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri” mövzusunun coğrafiya kursunda
yeri, əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
31.X sinif coğrafiya fənninin strukturu və məzmunu
32.Coğrafiyanın Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə əlaqəli tədrisi imkanları və yolları
33.“Xəzər dənizi” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri, əhəmiyyəti və tədrisi
xüsusiyyətləri
34.Coğrafiya fənninin məzmun standartları
35.XI sinif coğrafiya fənninin strukturu, məzmunu
36.“Təbiətin mühafizəsi” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri, əhəmiyyəti və
tədrisi xüsusiyyətləri
37.Coğrafiya fənni üzrə məzmun xətləri
38.“Yerin forması və ölçüləri” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri,
əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
39.“Azərbaycan Respublikasının iqlimi” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri,
əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
40.Coğrafiyanın tədrisində xəritələrlə işin təşkili metodikası
41.Coğrafiya fənni metodbirləşməsinin fəaliyyətinə verilən tələblər
42.“Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafi rayonlaşdırılması” mövzusunun
coğrafiya kursunda yeri, əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
43.Coğrafiya tədrisində praktik metodlardan istifadənin rolu və əhəmiyyəti
44.“Saat qurşaqları ” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri, əhəmiyyəti və
tədrisi xüsusiyyətləri
45.“Naxçıvan iqtisadi rayonu” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri,
əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
46.Coğrafiyanın tədrisində əyanilik prinsipinin tətbiqi imkanları
47.Coğrafiya tədrisində şagirdlərdə idrak bacarıqlarının formalaşdırılması
48.“Böyük Qafqaz coğrafi rayonu” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri,
əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
49.Coğrafiyanın təlimində əyani təlim metodları
50.Coğrafiyanın tədrisi metodikası üzrə Azərbaycan alimləri və onların
tədqiqatları
51.“Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları” mövzusunun coğrafiya
kursunda yeri, əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
52.Coğrafiyanın tədrisində müasir yanaşmalardan istifadə imkanları
53.Coğrafiyanın təlimində interaktiv metodlardan istifadənin yeri və rolu
54.“Azərbaycan Respublikasınin təbii şəraiti və təbii ehtiyatlar” mövzusunun
coğrafiya kursunda yeri, əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
55.Azərbaycanda coğrafiya tədrisi metodikası elminin tarixi
56.Coğrafiya dərslərində qruplar və cütlərlə işin təşkili mexanizmi
57.“Hidrosfer” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri, əhəmiyyəti və tədrisi
xüsusiyyətləri
58.Coğrafiyanın digər fənlərlə əlaqəli tədrisi imkanları
59.“Plan və xəritə” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri, əhəmiyyəti və tədrisi
xüsusiyyətləri
60.“Türk dünyası ərazisinin təbii şəraiti” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri,
əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
61.Coğrafiyanın tədrisində şagirdlərin müstəqil işinin məzmunu xüsusiyyətləri
62.“Yerin daxili quruluşu, relyef” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri,
əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
63.“Lənkəran və iqtisadi-coğrafi rayonu” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri,
əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətlə
64.Coğrafiya dərslərində şagirdlərdə anlayışların formalaşdırılması metodikası
65.Coğrafiya müəlliminin peşə səriştəliyinə verilən tələblər
66.Materik və qitə anlayışı. “Yer kürəsinin materikləri” mövzusunun coğrafiya
kursunda yeri, əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
67.Şagirdlərin coğrafi biliklərinin qiymətləndirilməsi meyarları
68.Coğrafiyanım tədrisində fəndaxili əlaqələrdən istifadə texnologiyası
69.“Azərbaycan Respublikasının iqtisadi coğrafi mövqeyi” mövzusunun
coğrafiya kursunda yeri, əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
70.Coğrafiya tədrisində şagirdlərdə coğrafi-iqtisadi təsəvvürlərin
formalaşdırılması metodikası
71.Coğrafiya dərslərinin tipləri və mərhələləri
72.“Atmosfer” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri, əhəmiyyəti və tədrisi
xüsusiyyətləri
73.Coğrafiyanın tədrisində şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması
74.Coğrafiya kabinetinin təşkili prinsipləri
75.Coğrafiya dərslərində kiçik qruplarla və cütlüklərlə işin təşkili metodikası
76.Azərbaycan Respublikasının təsərrüfat sahələrinin coğrafiyası
77.“Biosfer və coğrafi təbəqə” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri,
əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
78.Coğrafiya dərslərinə verilən elmi-pedaqoji tələblər
79.Coğrafiya dərslərində beyin həmləsi və debat metodundan istifadə
80.Coğrafiya dərslərinin tərbiyəvi imkanları
81.Coğrafiyanın tədrisi metodikasının vəzifələri
82.Coğrafiya dərslərində ekoloji məsələlərin tədrisi metodikası
83.Coğrafiyanın tədrisinə müasir yanaşmaların tətbiqi imkanları
84.“Okeanlar” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri, əhəmiyyəti və tədrisi
xüsusiyyətləri
85.Coğrafiyanın tədrisində fəndaxili və fənlərarası əlaqələrdən istifadənin rolu
və əhəmiyyəti
86. Coğrafiyadan tədris ekskursiyaları
87.“Azərbaycan Respublikasının təbii şəraiti və təbii ehtiyatları” mövzusunun
coğrafiya kursunda yeri, əhəmiyyəti və tədrisi xüsusiyyətləri
88.Coğrafiya fənninin digər fənlərlə əlaqəli tədrisi imkanları
89.“Saat qurşaqları” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri, əhəmiyyəti və tədrisi
xüsusiyyətləri
90.“Xəzər dənizi” mövzusunun coğrafiya kursunda yeri, əhəmiyyəti və tədrisi
xüsusiyyətləri
Tərtib edən: p.e.d. İ.H.Cəbrayılov


Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar