DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

29 Ekim 2015 Perşembe

“Pedaqogika” fənni üzrə imtahan sualları

“Pedaqogika” fənni üzrə imtahan sualları
1. Pedaqogikanın mövzusu, vəzifələri və əsas anlayışları
2. Pedaqogika elminin quruluşu, əsas mənbələri
3. Pedaqogika elmlər sistemi (sahələri)
4. Pedaqogikanın digər elmlərlə əlaqələri
5. Pedaqogikanin tədqiqat metodları
6. Pedaqogikanın və pedaqoji fikrin inkişaf mərhələləri
7. Qədim Şərq ölkələrində pedaqoji fikir
8. Qərbi Avropada pedaqoji fikrin inkişaf tarixi
9. Rusiyada pedaqoji fikrin inkişafı
10. Azərbaycanda pedaqoji fikrin inkişafı inkişafı
11. Şəxsiyyətin inkişafı, tərbiyəsi və formalaşmasına təsir edən əsas   amillər
12. Azərbaycanda təhsil və tərbiyə sistemi, onun quruluşu
13. Azərbaycan Respublikasının Təhsil qanunu
14. Pedaqoji proses və bu prosesdə müəllimin rolu
15. Görkəmli şəxsiyyətlər müəllim haqqında
16. Müəllimə verilən əsas pedaqoji tələblər
20. Uşaqların yaş dövrlərinin xüsusiyyətlərini bil
17. Kiçik məktəbli yaü dövrünün əsas xüsusiyyətləri
19. Gənclik yaş dövrünün əsas xüsusiyyətləri məyin təlim-tərbiyə işlərində       rolu.
21. Didaktika, onun əsas vəzifələri
22. Təlim prosesi, onun mahiyyəti və əsas funksiyaları
23. Təlimin əsas qanunları və qanunauyğunluqları
24. Təlimin prinsipləri
25. Təhsil, onun növləri və formaları
26. Məktəbdə təhsilin məzmunu və onu əks etdirən sənədlər
27. Təlimin metodları
28. Təlimin vasitələri
29. Təlimdə müvəffəqiyətə nəzarət, onun yoxlanılması və  qiymətləndirilməsi
30. Təlimin təşkili formaları, onların təsnifatı
31. Dərs təlimin əsas təşkili forması kimi
32. Dərsə verilən əsas tələblər
33. Dərsin tipləri və quruluşu
34. Müəllimin dərsə hazırlaşması, onun əsas formaları və istiqamətləri
35. Tərbiyə, onun mənşəyi, mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri
36. Tərbiyə prosesinin əsas komponentləri
37. Tərbiyənin prinsipləri
38. Tərbiyənin üsul, tərz və vasitələri
39. Tərbiyədə inandırma üsulları
40. Tərbiyədə alışdırma üsulları
41. Tərbiyədə stimullaşdırma üsulları
42. Nümunə və tərbiyədə onun rolu
43. Şagirdlərin dünyagörüşlərinin formalaşdırılması
44. Şagirdlərin əqli tərbiyəsi
45. Şagirdlərin ideya siyasi tərbiyəsi
46. Şagirdlərin vətəndaşlıq tərbiyəsi
47. Şagirdlərin əmək tərbiyəsi
48. Şagirdlərin estetik tərbiyəsi
49. Şagirdlərin peşə yönümü tərbiyəsi
50. Şagirdlərin fiziki tərbiyəsi
51. Şagirdlərin iqtisadi tərbiyəsi
52. Şagirdlərin əxlaq tərbiyəsi
53. Şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi
54. Şagirdlərin hüquq tərbiyəsi
55. Şagird kollektivi və onun şəxsiyyətin formalaşmasına təsiri.
56. Sinif rəhbəri, onun işinin məzmunu və vəzifələri
57. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işi
58. uşaqların təlim-tərbiyəsi üzrə məktəb, ailə və ictimaiyyərin əlbir işi
59.Məktəbə rəhbərliyin əsasları, vəzifəli şəxslər və onların vəzifələri.
60. Məktəbdə kollegial orqanların işi
61. Məktəbdaxili nəzarət, onun formaları və metodları
62. Məktəbdə metodiki iş və onun formaları
63. Məktəbdə işin planlaşdırılması. Dərs cədvəli
64. Məktəb sənədləri və hesabat işləri
65.Məktəbin maddi-texniki bazası və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətiMütaliə üçün ədəbiyyat
1. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu,Bakı 1993
2. H.Ə.Əliyev- Təhsil millətin gələcəyidir, Bakı 2002
3. B.Əhmədov, A.Rzayev-pedaqogikadan mühazirə konspektləri, Bakı 1983
4. N.Kazımov, Ə.Haşımov-Pedaqogika, Bakı 1996
5. Ə.Paşayev, F.Rüstəmov- Pedaqogika, Bakı 2002
6. A.Abbasov, H.Əlizadə- Pedaqogika, Bakı 2000
7. L.Qasımova, R.Mahmudova-Pedaqogika, Bakı 2003
8. M.Ağayev-Kiçik yaşlı məktəblilərin tərbiyəsi, Bakı 2006
9. N.Kazımov-Məktəb pedaqogikası, Bakı 2002 10.Talıbov, F.Sadıqov, S.Əsədov-Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi, Bakı 2000
11.Ə.Ağayev, Y.Talıbov, A.Eminov, Ə.İsayev-Pedaqogika, bakı 2006
12. F.Rüstəmov-Pedaqogika tarixi, Bakı 2006
13. H.Əhmədov- Pedaqogika,Bakı 2006
14. A.Həşimova- Tələbə gənclərin özünütəhsilə hazırlanmasının sistemi,Bakı 2005
15. R.Hüseynzadə- Qədim və erkən orta əsrlərdə Azərbaycanda tərbiyə, təhsil və pedaqoji fikir, Bakı 2007
16. M.Ağayev- Pedaqoji kadrların şəxsi təhsili məsələləri, Bakı, 1985
17. H.Əhmədov- Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi, Bakı 2001
18. A.Mehrabov, Ə.Abbasov, Z.Zeynalov, R. Həsənov- Pedaqoji texnologiyalar, Bakı 2006
19. J.Kərimov- Təlim metodları
20. M.Mərdanov- Azərbaycanda təhsil sistemi, real vəziyyət, problemlər və   islahat istiqamətləri, Bakı 2005
21. İ.Musayev- Pedaqogikanın ümumi əsasları, Bakı 1990
22. Ə.Həşimov, F.Sadıqov-Azərbaycan xalq pedaqigikası,Bakı 1987
23. N.Tusi- Əxlaqi-nasiri, Bakı 1989
24. Y.A. Komenski- Seçilçiş pedaqoji əsərləri, Bakı 1961
25. K.D.Uşinski- Seçilmiş pedaqoji əsərləri, Bakı 1953
26. A.Mirzəcanzadə- İxtisasa giriş, Bakı 1990

27. F.Mirzəyev- Pedaqogika (proqram), Bakı 2000
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar